c S
U središtu

Novi Zakon o otpadu u odnosu na trenutno važeće propise iz gospodarenja otpadom

18.10.2021 Ovim člankom ukratko obrađujemo trenutno važeće podzakonske akte koji ostaju na snazi do stupanja na snagu novih propisa sukladnih odredbama Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 84/21.).

Uvod

Novim Zakonom o gospodarenju otpadom propisano je koji podzakonski akti iz područja gospodarenja otpadom ostaju na snazi, odnosno koje su obveze dužne ispuniti pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom.

Također ovim putem napominjemo da će svi postupci koji su pokrenuti temeljem prijašnjeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom biti dovršeni po njegovim odredbama.

Obveza donošenja i usklađivanja postojećih Planova gospodarenja otpadom

Vlada Republike Hrvatske dužna je uskladiti postojeći Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine ("Narodne novine" br. 3/17.) s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i to u zakonskom roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu, odnosno do zaključno 31.07.2022. godine.

Jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti novi Plan gospodarenja otpadom jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba do zaključno 1. siječnja 2024., time da do njegovog donošenja ostaju na snazi dosadašnji Planovi gospodarenja otpadom koji su bili doneseni na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.).

Nadalje, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je za razdoblje od 2021. do 2023. godine dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske:

1) jedinici područne (regionalne) samouprave za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine i

2) Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i objaviti ga u svom službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Registar proizvođača s proširenom odgovornosti (RPPO)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (skraćeno: FZOEU) dužan je uspostaviti Registar proizvođača s proširenom odgovornosti (skraćeno: RPPO) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Financijska agencija (skraćeno: FINA) dužni su sklopiti sporazum kojim se propisuje ustroj, operativno vođenje i izrada izvješća, oblik i način popunjavanja obrazaca za registraciju i dostavu podataka te način davanja i korištenja podataka iz RPPO-a u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj

Osoba kojoj je izdana dozvola za gospodarenje otpadom temeljem dosadašnjeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom može obavljati djelatnost sukladno izdanoj dozvoli:

1) do šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o metodama uzorkovanja i ispitivanja, ako tom dozvolom određeni rok revizije odnosno rok za provjeru okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom pada u razdoblju od stupanja na snagu ovoga Zakona do dana stupanja na snagu navedenog pravilnika

2) do isteka roka revizije odnosno roka za provjeru okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom, ako tom dozvolom određeni rok revizije odnosno rok za provjeru okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom pada nakon dana stupanja na snagu pravilnika o metodama uzorkovanja i ispitivanja.

Međutim, u postupcima provjere okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona, ne utvrđuju se uvjeti u svezi obveza proizvođača proizvoda, osim u postupcima izmjene prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom.

Očevidnici iz djelatnosti gospodarenja otpadom

Podaci upisani u dosadašnje Očevidnike u prijašnjem Zakonu o održivom gospodarenju otpadom na odgovarajući način prenose se u novi Očevidnik nusproizvoda, Očevidnik ukidanja statusa otpada i Očevidnik sakupljača i oporabitelja sukladno odredbama novog Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 84/21).

Evidencija prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta

Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta koja sadrži podatke o osobama koje obavljaju djelatnost prijevoza otpada, posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom i sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu.
Naime, u navedenu evidenciju upisuje se svaka pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom ili pisanim putem i to prema adresi sjedišta podnositelja zahtjeva.

Odluka o načinu pružanja javne usluge

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge u roku od šest mjeseci od dana stupanja snagu ovoga Zakona, odnosno 31. siječnja 2022. godine.
Danom stupanja na snagu navedene Odluke prestaje važiti dosadašnja Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, time da je davatelj javne usluge dužan cjenik donijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja Odluke o sakupljanju komunalnog otpada.

Obveza plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Navedena obveza koja je određena Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koja je donesena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno do 31. srpnja 2023. godine.

Osnivanje Savjeta za posebnu kategoriju otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će Odluku o osnivanju savjeta za posebnu kategoriju otpada donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a prva sjednica održat će se u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke.

Mjere za postizanje smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske kao nadležno tijelo priprema i dostavlja Europskoj komisiji opis mjera za postizanje ambicioznog i trajnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu u skladu s općim ciljevima politike Europske unije o otpadu, a posebno sprječavanjem nastanka otpada, kako bi se ostvario znatan preokret trendova rasta potrošnje te postiglo mjerljivo kvantitativno smanjenje potrošnje proizvoda.

Koncesije za gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Koncesije za gospodarenje posebnim kategorijama otpada dodijeljene prema dosadašnjem Zakonu o održivom gospodarenju otpadom vrijede najdulje do isteka roka na koji su dodijeljene.

Ugovori o obavljanju poslova obrade otpada određene posebne kategorije

Ugovori o obavljanju poslova obrade otpada određene posebne kategorije sklopljeni između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i pravne ili fizičke osobe - obrtnika koji su na snazi temeljem prijašnjeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom primjenjuju se do dana sklapanja ugovora za obavljanje poslova obrade otpada.
Nadalje, ugovori za obavljanje usluge obrade otpada određene posebne kategorije otpada sklopljeni između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ovlaštenika, stupanjem na snagu ovoga Zakona, smatraju se ugovorima za obavljanje poslova gospodarenja otpadom, gdje je ovlaštenik dužan je u roku od dvanaest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona osigurati sakupljanje odgovarajućeg otpada na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Propisi koji ostaju na snazi do donošenja Uredbi Vlade Republike Hrvatske

Do stupanja na snagu Uredbi koje je Vlada Republike Hrvatske dužna donijeti u roku od 12 mjeseci od stupanja ovog Zakona na snagu, odnosno do zaključno 31. srpnja 2022. godine, ostaju na snazi:
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom ("Narodne novine" br. 97/15., 7/20. i 140/20.)
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima ("Narodne novine" br. 105/15. i 57/20.)
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima ("Narodne novine" br. 112/15.) i
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije ("Narodne novine" br. 6/14.).
– Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama ("Narodne novine" br. 40/15. i 57/20.).
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada ("Narodne novine" br. 117/14.)
Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 81/20.)
Pravilnik o katalogu otpada ("Narodne novine" br. 90/15.)
Pravilnik o termičkoj obradi otpada ("Narodne novine" br. 75/16.)
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije ("Narodne novine" br. 22/19.)
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima ("Narodne novine" br. 103/14.)
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida ("Narodne novine" br. 117/14.)
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom ("Narodne novine" br. 50/15. i 56/19.)
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi ("Narodne novine" br. 38/08.)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom ("Narodne novine" br. 99/15.)
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine" br. 69/16.)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama ("Narodne novine" br. 113/16.)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima ("Narodne novine" br. 124/06., 121/08., 31/09., 156/09., 91/11., 45/12., 86/13.)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima ("Narodne novine" br. 125/15., 90/16., 60/18., 72/18., 81/20.)
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine" br. 88/15., 78/16., 116/17., 14/20. i 144/20.)
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine" br. 114/15., 103/18. i 56/19.)
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima ("Narodne novine" br. 111/15.), osim članka 31.
Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom ("Narodne novine" br. 42/14., 48/14., 107/14., 139/14.,11/19. i 7/20.), osim članka 24. stavaka 2. i 3.
Naputak o glomaznom otpadu ("Narodne novine" br. 79/15.).

Zaključno

Nadamo se da će Vlada Republike Hrvatske, kao i resorno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike za razliku od situacije koja se odnosila na obvezu donošenja podzakonskih akata nakon stupanja na snagu tadašnjeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ipak držati svojih instruktivnih rokova za donošenje svih potrebnih podzakonskih akata (uredbi, pravilnika, odluka, naputaka), a kako bi navedeni Zakon o gospodarenju otpadom doživio stvarnu primjenu u praksi, te ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru.

Alan Vajda, mag. iur.