c S
U središtu

Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

16.10.2009 Važnost Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja očituje se u tome što ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, te poslove može započeti obavljati samo ako ima suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, koji je donesen na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, na snagu je stupio 8. listopada 2009.

1. Uvjeti za davanje suglasnosti

Prema Pravilniku postoje tri vrste suglasnosti:

- suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uređenja i nacrta izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja (daje se samo pravnoj osobi - uvjeti za takvu suglasnost propisani su člankom 2.),

- suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta provedbenih dokumenata prostornog uređenja (detaljnih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja) i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem provedbenih dokumenata prostornog uređenja (koja se daje pravnoj osobi - uvjeti za nju propisani su člankom 3.),

- suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta provedbenih dokumenata prostornog uređenja (detaljnih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja) i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem provedbenih dokumenata prostornog uređenja (koja se daje fizičkoj osobi – ovlaštenom arhitektu – uvjeti za takvu suglasnost propisani su člankom 4.).

2. Zahtjev za davanje suglasnosti

Zahtjevu za davanje suglasnosti podnositelj zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:

- za ovlaštenog arhitekta (članak 5.): fotokopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata, fotokopiju radne knjižice, fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, popis prostornih planova u čijoj je izradi sudjelovao iz kojega je vidljivo svojstvo u kojemu je sudjelovao (koordinator, odnosno voditelj i dr.) s dokazom o tome,

- za druge zaposlenike:  fotokopiju diplome,  fotokopiju radne knjižice i  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za osobu iz članka 2. podstavka 2. Pravilnika.

3. Sadržaj suglasnosti

Suglasnost, ako su ispunjeni svi uvjeti za njezino izdavanje, obavezno sadržava:

– naziv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

– klasu, urudžbeni broj i datum suglasnosti

– temelj davanja suglasnosti

– tvrtku odnosno ime, prezime i adresu osobe kojoj se suglasnost daje

– stručne poslove prostornog uređenja za obavljanje kojih se suglasnost daje

– ime i prezime ovlaštenog arhitekta (ili više njih) za kojeg je utvrđeno da ispunjava uvjete iz članka 2. podstavka 1., članka 3., odnosno članka 4. Pravilnika

– ime i prezime osoba za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz članka 2. podstavka 2. i 3. Pravilnika

– potpis osobe ovlaštene za davanje suglasnosti i pečat Ministarstva.

4. Evidencija suglasnosti

O danim suglasnostima vodi se evidencija, koju vodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Osoba koja ima suglasnost dužna je Ministarstvu dostaviti obavijest i dokumentaciju o promjeni uvjeta iz članka 2., 3., odnosno 4. Pravilnika, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Zanimljivo je da se podaci o osobama kojima je dana i oduzeta suglasnost objavljuju na web-stranicama Ministarstva.

5. Prijelazni režim

Članci 8. i 9. Pravilnika predstavljaju prijelazne odredbe, kojima je uređeno priznavanje stručnog ispita za obavljanje poslova u graditeljstvu položenog do 1. listopada 2005., odnosno stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova prostornog i urbanističkog planiranja, položenog prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (NN 82/05).

Nadalje, člankom 9. Pravilnika propisana je pravna sudbina pravnih osoba registriranih za obavljanje poslova prostornog uređenja i ovlaštenog arhitekta koji samostalno obavlja te poslove, a koji su dobili suglasnost prema ranije važećem Pravilniku.

Takve pravne osobe i ovlašteni arhitekti mogu nastaviti raditi i temeljem ovog novog Pravilnika, a oni od njih koji su dobili suglasnost za izradu nacrta detaljnih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem detaljnih planova uređenja ili su u pogledu mogućnosti nastavka rada izjednačeni s tim osobama, mogu obavljati poslove iz članka 3. i 4. Pravilnika.