c S
U središtu

Sud EU-a: Aktivna procesna legitimacija udruga za zaštitu interesa potrošača u slučaju kršenja zaštite osobnih podataka

08.12.2021 Prema mišljenju nezavisnog odvjetnika Richarda de la Toura, države članice mogu udrugama za zaštitu interesa potrošača omogućiti podnošenje predstavničkih tužbi protiv kršenja zaštite osobnih podataka.
Te se tužbe moraju zasnivati na povredi prava koja ispitanici izravno ostvaruju na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka.
Sud Europske unije
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 216/21
U Luxembourgu 2. prosinca 2021.

Mišljenje nezavisnog odvjetnika u predmetu C-319/20
Facebook Ireland

U Njemačkoj, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Savezna unija organizacija i udruga potrošača) prigovara društvu Facebook Ireland da je u okviru stavljanja na raspolaganje besplatnih igara trećih osoba1 u „App-Zentrumu” (Centar za aplikacije) na platformi, povrijedilo pravila o zaštiti osobnih podataka, suzbijanju nepoštenog tržišnog natjecanja i zaštiti potrošača. U tom kontekstu, Savezna unija podnijela je njemačkim sudovima protiv društva Facebook Ireland tužbu za prestanak povrede.

Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) smatra da društvo Facebook Ireland nije korisnicima pružilo (u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika) potrebne informacije o svrsi obrade podataka i o primatelju osobnih podataka. Stoga smatra da je društvo Facebook Ireland povrijedilo Opću uredbu o zaštiti podataka2 .

Međutim, Bundesgerichtshof ima dvojbe u pogledu dopuštenosti tužbe koju je podnijela Savezna unija.

Naime, postavlja si pitanje je li udruga za zaštitu interesa potrošača, poput Savezne unije, od stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka i dalje ovlaštena pokretati postupke podnošenjem tužbe građanskim sudovima protiv povreda te uredbe, i to neovisno o konkretnoj povredi prava pojedinačnih ispitanika i bez ovlaštenja ovih potonjih.

Među ostalim smatra da se iz činjenice da Opća uredba o zaštiti podataka dodjeljuje nadzornim tijelima široke ovlasti u području nadzora, istrage i radi donošenja korektivnih mjera, može zaključiti da je uglavnom na tim tijelima da nadziru primjenu te uredbe.

Bundesgerichtshof je stoga od Suda zatražio tumačenje Opće uredbe o zaštiti podataka.

U svojem današnjem mišljenju nezavisni odvjetnik Jean Richard de la Tour predlaže Sudu da Opću uredbu o zaštiti podataka protumači na način da joj se ne protivi nacionalni propis kojim se udrugama za zaštitu interesa potrošača omogućuje pokretanje postupka pred sudom protiv navodnog počinitelja povrede zaštite osobnih podataka, pozivanjem na zabranu nepoštene poslovne prakse, povredu zakona u području zaštite potrošača ili zabranu primjene ništetnih općih uvjeta poslovanja, ako se predmetnom predstavničkom tužbom želi ishoditi poštovanje prava koje osobe koje su predmet sporne obrade podataka izvode izravno iz te uredbe.

Nezavisni odvjetnik podsjeća na to da se u presudi Fashion ID3 , vezanoj uz Direktivu 95/464koja je prethodila Općoj uredbi o zaštiti podataka, Sud očitovao o sličnom pitanju. On je presudio da se toj direktivi ne protivi nacionalni propis kojim se udrugama za zaštitu interesa potrošača dodjeljuje aktivna procesna legitimacija za pokretanje postupka pred sudom protiv navodnog počinitelja povrede zaštite osobnih podataka.

Nezavisni odvjetnik smatra da niti zamjena Direktive 95/46 uredbom niti okolnost da Opća uredba o zaštiti podataka sada posvećuje članak zastupanju ispitanika u okviru sudskih postupaka ne mogu dovesti u pitanje ono što je Sud presudio u toj presudi.

Nezavisni odvjetnik stoga smatra da države članice i dalje mogu predvidjeti mogućnost da ovlašteni subjekti bez ovlaštenja ispitanika i bez potrebe pozivanja na postojanje konkretnih slučajeva glede pojedinačno određenih osoba, podnose predstavničke tužbe radi zaštite kolektivnih interesa potrošača, ako je povreda odredaba te uredbe, čiji je cilj dodjela subjektivnih prava ispitanicima, navedena.

To je upravo slučaj s tužbom za prekid povrede koju je Savezna unija podnijela protiv društva Facebook Ireland.

Nezavisni odvjetnik također smatra da se Općoj uredbi o zaštiti podataka ne protive nacionalne odredbe koje udrugu za zaštitu interesa potrošača ovlašćuju za podnošenje tužbe za prekid povrede kako bi se poštovanje prava dodijeljenih tom uredbom zajamčilo putem pravila čiji je cilj zaštita potrošača ili suzbijanje nepoštene poslovne prakse.

Naime, takva pravila mogu sadržavati odredbe slične onima sadržanima u Uredbi, osobito što se tiče obavještavanja ispitanika glede obrade njihovih osobnih podataka. Prema tome, povreda pravila o zaštiti osobnih podataka može istodobno dovesti do povrede pravila o zaštiti potrošača ili o nepoštenoj poslovnoj praksi.

Nezavisni odvjetnik smatra da je zaštita kolektivnih interesa potrošača putem udruge osobito prilagođena cilju Opće uredbe o zaštiti podataka u pogledu uspostavljanja visoke razine zaštite osobnih podataka.

_____________________________________
^ 1 Prilikom pregledavanja pojedinih igara u Centru za aplikacije 26. studenoga 2012., korisnik je mogao primijetiti određeni broj informacija pod tipkom „Sofort spielen” (Započni igru). Iz tih informacija u bitnome proizlazi da je korištenje dotičnom aplikacijom omogućilo društvu koje je isporučilo igre da dobije određeni broj osobnih podataka i ovlastilo ga da u ime korisnika objavi neke informacije, primjerice njegov rezultat. To korištenje podrazumijevalo je da korisnik prihvati opće uvjete korištenja i njegovu politiku u području zaštite podataka. Usto, u slučaju igre „Scrabble” navodi se da se aplikaciji dopušta objaviti status, slike i druge informacije u korisnikovo ime.
^ 2 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1. i ispravci SL 2018., L 127, str. 2. i SL 2021., L 74, str. 35.)
^ 3 Presuda Suda od 29. srpnja 2019., Fashion ID (C-40/17; vidjeti također PM br. 99/19)
^ 4 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.)