c S
U središtu

Što donosi Nacrt prijedloga Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela

16.05.2022

U zadnjih nekoliko tjedana burnu raspravu u javnosti izazvao je Zakonski prijedlog kojim se utvrđuju tijela koja će imati izravan pristup informacijama o bankovnim računima sadržanim u Jedinstvenom registru računa, a radi obavljanja zadaća u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom. Autor u članku daje pregled predloženih novina kojima se definiraju obveze i ovlasti nadležnih tijela u pogledu pristupa financijskim informacijama.

Ministarstvo financija uputilo je 14. travnja 2022. godine u javnu raspravu Nacrt prijedloga Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga Zakona), a savjetovanje je zatvoreno 29. travnja 2022. godine.

Ovim Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (SL L 186, 11. 7. 2019.; dalje u tekstu: Direktiva).

Kako bi se povećala sigurnost, učinkovitost progona financijskih kaznenih djela, suzbilo pranje novca i spriječila porezna kaznena djela, predmetnom Direktivom se olakšava pristup financijsko-obavještajnih jedinica i javnih tijela odgovornih za sprječavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela financijskim i drugim informacijama kako bi se ojačalo provođenje financijskih istraga te međusobna suradnja tih tijela.

S obzirom na obvezu prenošenja navedene Direktive, postupak donošenja Nacrta prijedloga Zakona bio je planiran u I. kvartalu ove godine. Uzimajući u obzir i činjenicu da se isti primjenjuje na određeni, odrediv krug dionika – nadležnih državnih tijela, javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodilo se u skraćenom trajanju od 15 dana.

Direktiva propisuje mogućnost imenovanja jednog ili više tijela koje će imati ovlast za izravan i trenutačan pristup informacijama o bankovnim računima te za pretraživanje tih informacija radi obavljanja svojih zadaća u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.

Ovim se Zakonskim prijedlogom određuje više tijela s navedenim ovlastima izravnog i bez naknade pristupa informacijama o bankovnim računima, pa su tako nadležna tijela za sprečavanje, otkrivanje, istraživanje ili progon teških kaznenih djela:

-  ministarstvo nadležno za unutarnje poslove i poslove suzbijanja i otkrivanja kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije,

-  Ministarstvo financija - Porezna uprava i Carinska uprava,

-  Državno odvjetništvo.

Cilj donošenja Zakona je da se utvrde mjere za olakšavanje pristupa financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima nadležnim tijelima u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih dijela, uporaba tih informacija od strane nadležnih tijela, olakšavanje pristupa informacijama o provedbi zakonodavstva financijsko-obavještajnim jedinicama na području sprječavanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih dijela i financiranja terorizma.

Pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima od strane nadležnih tijela

Nadležnim tijelima izravno su elektroničkim putem i bez naknade dostupne informacije o bankovnim računima, radi obavljanja zadaća u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.

Informacije o bankovnim računima jesu informacije o bankovnom računu, računu za plaćanje i sefu koje se nalaze u Jedinstvenom registru računa (dalje: JRR) kojega vodi Financijska agencija (dalje: FINA) i koji sadrži podatke i informacije o:

-  svim računima i oročenim novčanim sredstvima,

-  stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama,

-  sefovima svih fizičkih i pravnih osoba,

-  stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa, oročenih novčanih sredstava i sefova,

-  fizičkim osobama ovlaštenim za raspolaganje sa sredstvima po računima, oročenim novčanim sredstvima, stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama te fizičkim osobama korisnicima sefova.

JRR elektronička je baza računa svih poslovnih subjekata, financijskih institucija i drugih pravnih osoba koje posluju u RH te potrošača, koju FINA vodi od 2002. godine. Javni podaci u JRR-u su svi podaci o transakcijskom računu poslovnog subjekta uključujući i podatak o statusu blokade toga računa. Podaci o stanju na računu ili visini depozita ne evidentiraju se u JRR-u.

Podaci iz JRR-a koji se odnose na novčana sredstva poslovnih subjekata i potrošača nisu javni s tim da se na podatke o potrošačima primjenjuje Zakon o zaštiti osobnih podataka. Podaci o transakcijskim računima potrošača koji su otvoreni s oznakom specifične namjene smatraju se javnim podacima. Javan je podatak o postojanju računa potrošača (ima li ili nema otvoren račun).

FINA je dužna na zahtjev svake zainteresirane osobe dati javne podatke iz JRR-a, a podatke koji nisu javni FINA daje na temelju pisanog zahtjeva suda i drugog nadležnog tijela te banke, Hrvatske narodne banke, stambene štedionice i kreditne unije za njihove klijente. Naime, do sada je FINA omogućavala uvid u podatke upisane u JRR Uredu za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajnoj jedinici Republike Hrvatske i tijelima nadležnim za nadzor obveznika primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma bez naknade.

Sukladno Nacrtu prijedloga Zakona, sada izravan i trenutačan pristup informacijama o bankovnim računima iz JRR-a i njihovo pretraživanje ima i službena osoba nadležnog tijela, imenovana i ovlaštena za obavljanje zadaća sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.

Što se tiče uvjeta za pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima, propisano je da je službena osoba nadležnog tijela dužna poštivati propise kojima se uređuje zaštita povjerljivosti i tajnosti podataka i informacijske sigurnosti. Nadležno tijelo dužno je Financijskoj agenciji dostaviti ažurirane podatke o službenim osobama ovlaštenim za pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima. Nadležno tijelo i Financijska agencija uspostavljaju tehničke i organizacijske mjere koje će osigurati najviši stupanj zaštite podataka od neovlaštenog pristupa i krađe.

U svrhu praćenja pristupa, provjere opravdanosti pristupa i pretraživanja informacija o bankovnim računima od strane nadležnih tijela u JRR, člankom 7. Nacrta prijedloga Zakona propisuje se da je FINA dužna voditi zapis o svakom pristupu i pretraživanju informacija o bankovnim računima, a na zahtjev Agencije za zaštitu osobnih podataka FINA je dužna staviti zapis na raspolaganje u svrhu obavljanja poslova iz njene nadležnosti. Pritom je propisano da zapis sadržava:

  1. klasifikacijsku oznaku predmeta nadležnog tijela,
  2. datum i vrijeme upita ili pretraživanja,
  3. vrstu podataka upotrijebljenih za pokretanje upita ili pretraživanja,
  4. jedinstveni identifikator rezultata,
  5. naziv nadležnog tijela koje pretražuje informacije i
  6. jedinstveni identifikator službene osobe koja je izvršila upit ili obavila pretraživanje.

Nadalje, člankom 8. Nacrta prijedloga Zakona propisuje se obveza Ureda za sprječavanje pranja novca da pravodobno dostavlja financijske analize ili financijske informacije na obrazloženi pojedinačni zahtjev nadležnog tijela, ako su te financijske informacije ili financijske analize potrebne, na pojedinačnoj osnovi, te kada se ti zahtjevi temelje na slučajevima povezanima sa sprečavanjem, otkrivanjem, istragom ili progonom teških kaznenih djela. Nadležno tijelo je ovlašteno koristiti financijske informacije i financijske analize u svrhu različitu od navedene u zahtjevu, uz prethodno odobrenje Ureda za sprječavanje pranja novca.

Ured za sprječavanje pranja novca nije dužan dostaviti informacije nadležnom tijelu ukoliko postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi dostavljanje informacija otežalo ili onemogućilo istraživanje ili analizu koje su u tijeku, ili, u iznimnim slučajevima, ako otkrivanje tih informacija ne bi bilo razmjerno zakonitom interesu fizičke ili pravne osobe. U tom je slučaju Ured za sprječavanje pranja novca dužan obrazložiti odbijanje postupanja po zahtjevu nadležnog tijela. Ured za sprječavanje pranja novca je samostalan i operativno neovisan u odlučivanju u vezi sa analiziranjem, prosljeđivanjem i dostavljanjem financijskih informacija i financijskih analiza nadležnom tijelu. 

Razmjena informacija o provedbi zakona

Nacrtom prijedloga Zakona je propisano da je nadležno tijelo dužno pravodobno odgovarati na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca za dostavom informacija o provedbi zakonodavstva, na pojedinačnoj osnovi, ako su informacije potrebne za sprječavanje, otkrivanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Informacija o provedbi zakona jest bilo koja vrsta informacija ili podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, informacije o istragama, zamrzavanju ili oduzimanju imovine ili drugim istražnim ili privremenim mjerama, te informacije o osuđujućim presudama, zapljenama i kaznenim evidencijama, koje već posjeduje:

-  nadležno tijelo za sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progon teških kaznenih djela,

-  tijelo javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave) ili pravni subjekt u vezi sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela, a koja je dostupna nadležnim tijelima bez primjene mjera prisile na temelju nacionalnog prava informacija o provedbi zakona.

Ured za sprječavanje pranja novca je u iznimnim i hitnim slučajevima ovlašten sa financijsko obavještajnim jedinicama država članica pravodobno razmjenjivati financijske informacije ili financijske analize koje su relevantne za obradu ili analizu informacija u vezi sa financiranjem terorizma ili organiziranim kriminalom povezanim sa financiranjem terorizmom.

Člankom 11. se propisuje razmjena financijskih informacija ili financijskih analiza među nadležnim tijelima država članica radi sprječavanja, otkrivanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i/ili financiranja terorizma koje su pribavljene od Ureda za sprječavanje pranja novca. Distribucija financijskih informacija ili financijskih analiza u druge svrhe od prethodno odobrenih i zatraženih, podliježe prethodnoj suglasnosti Ureda za sprječavanje pranja novca. Zahtjevi i razmjena financijskih informacija ili financijske analize obavlja se putem sigurne elektroničke komunikacije kojom se osigurava visoka razina sigurnosti podataka.

Nacrtom prijedloga Zakona se propisuje i način razmjene informacija o bankovnim računima putem nacionalne jedinice Europola ili izravnim kontaktom s Europolom, elektroničkim putem uporabom sustava SIENA ili nasljednikom SIENA na jeziku koji se upotrebljava u sustavu SIENA. SIENA (Secure Information Exchange Network Application) jest mrežna aplikacija za sigurnu razmjenu informacija između država članica, Europola, drugih tijela Europske Unije, trećih zemalja i međunarodnih organizacija.

Ured za sprječavanje novca je ovlašten odgovarati na zahtjeve koje Europol podnese putem nacionalne jedinice Europola ili izravnim kontaktom sa Europolom. Zahtjev se odnosi na financijske informacije i financijske analize, na pojedinačnoj osnovi u okviru odgovornosti Europola i s ciljem obavljanja njegovih zadaća. Iznimno, Ured za sprječavanje pranja novca neće dostaviti Europolu podatke ako:

-  postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi dostavljanje informacija, nadležnom tijelu otežalo ili onemogućilo izvide, istraživanja ili analize koje su u tijeku, ili ugrožavalo sigurnost pojedinca,

-  otkrivanje tih informacija ne bi bilo razmjerno opravdanom pravnom interesu fizičke ili pravne osobe, ili ako bi bilo nebitno s obzirom na svrhe za koje je zatraženo i

-  ako bi to bilo u suprotnosti sa interesima nacionalne sigurnosti.

Iz navedenoga je razvidno da se Nacrt prijedloga Zakona primjenjuju na određeni, odnosno odrediv krug dionika – nadležnih državnih tijela u obavljanju poslova sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela. Zaključno, ističemo kako se nadležnim tijelima propisuje obveza vođenja statističkih podataka u svrhu preispitivanja djelotvornosti sustava za borbu protiv teških kaznenih djela te njihova dostava Europskoj komisiji jednom godišnje.

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Literatura:

  1. Nacrt prijedloga Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela, Zagreb, ožujak 2022., dostupan na mrežnim stranicama e-savjetovanja (datum pristupanja 08.05.2022.)
  2. Pravilnik o Jedinstvenom registru računa ("Narodne novine" br. 53/2020.)
  3. Uputa o dostavljanju podataka u Jedinstveni registar računa i postupku davanja podataka iz Jedinstvenog registra računa, www.fina.hr (datum pristupanja 08.05.2022.)
  4. https://www.fina.hr/informacije-o-racunima-poslovnih-subjekata#o-usluzi (datum pristupanja 08.05.2022.)