c S
U središtu

Ciljevi i mjere poljoprivredne politike prema novom Zakonu o poljoprivredi

24.12.2009 Jučer, 23.12.2009., na snagu je stupio novi Zakon o poljoprivredi, kojim se poljoprivreda definira kao strateška djelatnost koja pridonosi održivom razvoju zemlje, čime se naglašava doprinos poljoprivrede u očuvanju okoliša te unaprjeđenju života na selu.
Stupanjem na snagu novog Zakona o poljoprivredi prestaje važiti dosadašnji Zakon o poljoprivredi (NN 66/01, 83/02 i 30/09), kojim su se uređivali osnovni ciljevi i mjere poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj.

Novim se Zakonom uređuju ista područja uz nekoliko novih izmjena i prilagodbi zakonodavstvu Europske unije.

Uz dosadašnje tri osnovne podjele poljoprivrednih gospodarstava (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga), u poljoprivredno gospodarstvo ubrajamo i drugu pravnu osobu koja se bavi poljoprivredom (članak 3. stavak 3.). U tu novu skupinu možemo svrstati škole, vjerske zajednice, komune i slične pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Izbačen je pojam „seljačko gospodarstvo“ koji se definirao uz obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), te sada OPG stoji zasebno kao samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkog kućanstva, a temelji se na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti. Novost je i stavka kojom se definira nositelj OPG-a kao punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje. Nositelja biraju članovi kućanstva.

Ciljevi poljoprivredne politike i dalje su isti, a odnose se na prehrambenu sigurnost stanovništva, na učinkovitost proizvodnje, na omogućavanje primjerenog životnog standarda u ruralnim područjima, pristup potrošačima do kvalitetne i sigurne prehrane, očuvanje prirodnih resursa ekološkom proizvodnjom i napredak ruralnih područja (članak 4.).

Kao i dosada, predviđena je izrada Nacionalnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj u skladu s kojim će se provoditi poljoprivredna politika. Nacionalni program donosi se za razdoblje od pet godina s time da ga sada donosi Vlada, a ne više Hrvatski sabor.

S obzirom na područje djelovanja, mjere poljoprivredne politike i nadalje dijelimo u tri kategorije s time da je umjesto dosadašnjih mjera strukturne politike uveden termin „mjere ruralnog razvoja“.

Nova podjela glasi:

1. mjere tržišno-cjenovne politike

2. mjere politike ruralnog razvoja

3. mjere zemljišne politike.

Mjere tržišno-cjenovne politike, odnosno mjere tzv. I. stupa kojima se utječe na stabilnost i konkurentnost domaćeg tržišta novim Zakonom sažetije su opisane nego do sada, a njihovo detaljnije razrađivanje i usklađivanje s propisima EU sadržava Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji je stupio na snagu istovremeno s novim Zakonom o poljoprivredi.

Nove mjere politike ruralnog razvoja (tzv. II. stupa) odnose se na unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, kao i na očuvanje okoliša i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima, a usklađene su sa detaljnije opisanim mjerama u Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Mjere zemljišne politike odnose se na racionalno korištenje poljoprivrednog zemljišta uz sustavnu i učinkovitu zaštitu okoliša.

Uvodi se i pojam integrirane proizvodnje koji obuhvaća proizvodnju bilja prema posebnim uvjetima. Proizvodi dobiveni na taj način označavaju se oznakom „integrirani proizvod“ ukoliko ispunjavaju posebne uvjete koje propisuje ministar posebnim pravilnikom (članak 15.).

Detaljnije su pojašnjene institucijske potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju te je proširena definicija ustanova u poljoprivredi. Poljoprivredna savjetodavna djelatnost se kao i do sada obavlja kao javna i privatna poljoprivredna savjetodavna služba s time da je podrobnije propisano tko i kako može obavljati privatnu poljoprivredno-savjetodavnu službu. Nadležnost kod Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ostaje ista s time da Ministarstvo koje je nadležno za njega, poslove vođenja sada povjerava Agenciji za plaćanja. Agencija vrši upis u Upisnik i izdaje iskaznicu OPG-a nositelju i njegovim članovima.

Poljoprivredni informacijski centar proširuje svoje djelatnosti na prikupljanje podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na domaćem tržištu te njihovu obradu i izvješćivanje za nacionalne i EU potrebe (članak 20. stavak 1. točka 3.). Kako bi Agencija za plaćanja mogla i u budućnosti vršiti plaćanja poljoprivrednicima iz EU fondova, mora biti akreditirana, a nadležnost nad izdavanjem, nadziranjem i povlačenjem akreditacije Agencije vrši Ministarstvo.

Izmijenjeni su rokovi za donošenje tzv. Zelenog izvješća koje sadrži ocjenu stanja i gospodarskog položaja poljoprivrede te prijedlog i način provedbe mjera poljoprivredne politike za sljedeće razdoblje. Izrađuje ga i donosi Ministarstvo i to do kraja listopada tekuće godine, a razlika je i u tome da ga resorno ministarstvo više ne mora iznositi pred Saborom kao što je to bilo propisano prijašnjim Zakonom.

Novosti koje su uvedene novim Zakonom o poljoprivredi odnose se prvenstveno na usklađivanje s propisima i praksom Europske unije. Kako bi se prilagodili stručno-tehničkim pravilima i propisima EU, novi Zakon o poljoprivredi usklađen je s odredbama Zakona o državnoj potpori i ruralnom razvoju (NN 83/09) kojima je uređen sustav potpora poljoprivrednicima, te sa Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN 149/09) koji detaljno regulira mjere uređenja poljoprivrednog tržišta u skladu s osnovnim propisom EU za područje poljoprivrede.

Pripremila: Marina Turković