c S
U središtu

Razvod braka – što dalje nakon donošenja takve odluke

09.02.2010 Nedavno su u medijima objavljeni podaci prema kojima se parovi u Hrvatskoj sve više razvode, a brak u prosjeku traje 14 godina. Kada jedan ili oba bračna druga odluče pokrenuti razvod braka, pitanja koja im se pritom pojavljuju su kako to učiniti i što im je sve pritom potrebno.
Prema članku 42. stavak 1. Obiteljskog zakona, razvod braka tužbom može zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga sporazumnim zahtjevom. Muž ne može tužbom pokrenuti razvod braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života.

Postupak razvoda pokreće se pred sudom na način da se tužba odnosno sporazumni zahtjev za razvod braka, na temelju Zakona o parničnom postupku (članak 54. stavak 1.), dostavi Općinskom sudu prema mjestu prebivališta tuženika odnosno sudu na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.

Kada se postupak radi razvoda braka pokreće tužbom ili kada se pokreće sporazumnim zahtjevom, a bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti – provodi se postupak posredovanja (mirenja). Dakle, postupak posredovanja ne provodi se samo u slučaju kada bračni drugovi bez zajedničke djece razvod braka pokreću sporazumnim zahtjevom.

Nakon što sud zaprimi tužbu ili sporazumni zahtjev, na prvom ročištu zatražit će od bračnih drugova da odmah izjave kojem se centru za socijalnu skrb (posredovatelju) žele obratiti radi pokušaja uklanjanja bračnih nesuglasica odnosno dogovora o uređenju pravnih posljedica razvoda braka. Ako bračni drugovi ne postignu takav dogovor, sud će po službenoj dužnosti donijeti odluku o izboru posredovatelja.

Kada sud odredi posredovatelja, bračni drugovi dužni su u roku od 15 dana pokrenuti postupak posredovanja koji traje do tri mjeseca, nakon čega posredovatelj stručno mišljenje dostavlja bračnim drugovima.

Ako niti jedan bračni drug stručno mišljenje ne dostavi sudu u roku od godine dana od određivanja posredovatelja pred sudom, smatrat će se da je tužba odnosno sporazumni zahtjev za razvod braka povučen.

Sud će razvesti brak:

1. ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, ili

2. ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana, ili

3. ako oba bračna druga sporazumno zahtijevaju razvod braka.

U presudi o razvodu braka sud odlučuje o samoj činjenici razvoda braka, o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti, susretima i druženjima drugog roditelja s maloljetnim djetetom, te uzdržavanju maloljetnog djeteta, odnosno djece. U postupku razvoda braka sud ne odlučuje o imovini bračnih drugova budući da je to poseban postupak ili predmet nagodbe bračnih drugova izvan suda.

Prilikom donošenja odluke o sadržaju roditeljske skrbi (s kim će dijete živjeti, susreti i druženja i sl.), sud posebno u obzir uzima mišljenje centra za socijalnu skrb. Roditelj koji nije zadovoljan prijedlogom centra za socijalnu skrb, može tražiti i vještačenje, u kojem slučaju mora predujmiti njegove troškove.

Kod određivanja iznosa uzdržavanja za dijete, sud će u obzir uzeti dob djeteta, potrebe za njegovo obrazovanje te cjelokupno imovinsko stanje, sva primanja i mogućnosti stjecanja povećane zarade roditelja koji ne živi s djetetom.

Prema članku 232. stavak 4. Obiteljskog zakona, minimalni iznos koji je dužan platiti roditelj s kojim dijete ne živi određuje se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu, i to:

- za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće

- za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće

- za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2009. iznosila je 5.309 kn.

Ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati više djece, obveza uzdržavanja može biti određena i u manjem iznosu, ali tako da ne bude manja od jedne polovice gore navedenih iznosa.

Ukoliko roditelji postignu suglasnost, pred mjesno nadležnim centrom za socijalnu skrb može se zaključiti nagodba o uzdržavanju koja tada ima snagu ovršne isprave. Takva se nagodba može zaključiti i ako se bračni drugovi odluče ne razvesti.

Dokumenti potrebni za razvod braka su: tužba odnosno zahtjev za sporazumni razvod, izvod iz matice vjenčanih, rodni listovi djece, dokaz o uplati sudskih pristojbi, a ponekad su potrebne i potvrde o prebivalištu bračnih drugova. Navedeni dokumenti ne bi smjeli biti stariji od 6 mjeseci.

Visina sudske pristojbe za razvod braka, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, iznosi 200 kuna, a cijena odvjetničkih usluga za sastavljanje tužbe ili sporazumnog zahtjeva određena je Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.