c S
U središtu

Jedinstvena agencija za poticanje cjeloživotnog obrazovanja

24.02.2010 Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je nova agencija koja objedinjava djelatnosti u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih s ciljem povećanja učinkovitosti i racionalizacije u poslovanju.
Naime, ovim Zakonom Agencija za obrazovanje odraslih i Agencija za strukovno obrazovanje objedinjavaju se u novu Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih čime te agencije prestaju postojati kao samostalne pravne osobe, a Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih preuzima kao pravni sljednik sve poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, te prava, obveze i radnike tih agencija.

Djelatnost navedenih agencija odnosila se na dio sustava odgoja i obrazovanja vezanog uz stjecanje dijela strukovnih kvalifikacija, a potreba za objedinjavanjem njihovih djelatnosti u okviru jedne agencije ukazala se zbog postizanja veće učinkovitosti u radu te omogućavanja uspostave jedinstvenoga sustava kvalitete obrazovanja u sustavu stjecanja strukovnih kompetencija.

Objedinjavanjem se nastoje osigurati pretpostavke za veću racionalizaciju poslovanja, osobito u dijelu administrativnih i upravnih poslova, a također bi se trebao racionalizirati i broj propisa kojima je do sada bilo uređivano svako područje djelatnosti agencija zasebno.

Agencija će obavljati djelatnosti s naglaskom na cjeloživotno učenje kojem je cilj unapređenje znanja, vještina i kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.

članku 4. Zakona taksativno se navode djelatnosti Agencije koja se financira iz državnog proračuna, a prihode može stjecati i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom. Agencija podnosi jednom godišnje izvješće o svojem radu.

U Agenciji se ustrojavaju odjeli, a unutarnji ustroj pobliže se uređuje Statutom Agencije. Agencija može osnivati podružnice s time da se i njihova djelatnost uređuje Statutom. Statutom, odnosno drugim općim aktom Agencije uređuju se i uvjeti za zasnivanje radnog odnosa radnika Agencije. Na uvjete za zasnivanje i prestanak radnog odnosa te radno-pravni položaj radnika Agencije primjenjuju se odredbe općih propisa o radu (članak 7. i 8.).

Članci 9-14. Zakona propisuju tijela koja upravljaju Agencijom: Upravno vijeće i ravnatelja, sastav, mandat, način imenovanja i razrješenja Upravnog vijeća, način rada i djelokrug Upravnog vijeća, način i uvjete za imenovanje ravnatelja, postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja, poslove ravnatelja i pomoćnike ravnatelja. Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Imovinu Agencije čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora, u skladu sa zakonom. Agencija ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije. Propisana je odgovornost Agencije za obveze cijelom svojom imovinom, kao i solidarna odgovornost osnivača za obveze Agencije (članak 16.).

Radnici zatečeni na radnim mjestima u Agenciji za obrazovanje odraslih i Agenciji za strukovno obrazovanje, danom stupanja na snagu ovoga zakona, 2. ožujka 2010., nastavljaju s radom na tim radnim mjestima do rasporeda na radna mjesta koja će se utvrditi općim aktom Agencije (članak 19.).

Uslijed objedinjavanja dviju agencija, Zakonom su propisane i odgovarajuće izmjene Zakona o obrazovanju odraslihZakona o strukovnom obrazovanju na način da se u njima mijenjaju nazivi agencija koje prestaju postojati u naziv nove Agencije koja se osniva ovim Zakonom te se brišu djelatnosti agencija koje prestaju postojati, a čije djelatnosti preuzima nova Agencija.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.