c S
U središtu

Plaće u lokalnoj samoupravi dobile zakonski okvir

12.03.2010 Donošenjem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi trebale bi biti uređene na jedinstvenim osnovama, uz uvažavanje potreba i posebnosti te proračunskih mogućnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je stupio na snagu 11. ožujka 2010., propisuje da su jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave ovlaštene općim aktima propisati osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika te njihovih zamjenika, kao i plaće službenika i namještenika u njihovim upravnim odjelima i službama, ali unutar ograničenja propisanih tim Zakonom.

Naime, prema članku 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izvršno tijelo u općini je općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan koji za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju su izabrani, kao i njihovi zamjenici, ostvaruju pravo na plaću i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

S obzirom da do sada nije bilo posebnog zakona koji je propisivao osnovna mjerila za određivanje njihove plaće, odnosno naknade plaće, u pravilu su o tome odlučivala predstavnička tijela, no kako se općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici biraju na neposrednim izborima, bilo je nužno propisati mjerila za određivanje njihove plaće.

članku 56. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da upravne, stručne i ostale poslove u tijelima jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave obavljaju službenici i namještenici. Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, uređuju se Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, međutim, tim zakonom nisu uređene njihove plaće.

Prema članku 128. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u odnosu na službenike i namještenike u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave i nadalje su se primjenjivale odredbe članka 62. – 78. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN broj 27/01), kojima su uređeni nazivi radnih mjesta, opisi poslova i uvjeti za raspored, te odredbe članka 108. – 112. istoga Zakona, kojima su uređene plaće službenika i namještenika.

Iako je tim odredbama propisan način obračuna plaće, u praksi je došlo do neujednačenog određivanja plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zbog čega su javnost i sindikati zahtijevali da se plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zakonski urede.

Prema sporazumu Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi iz svibnja 2009. godine, donijet će se zakon prema kojemu bi se plaće u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uskladile s plaćama državnih i javnih službenika. Do njegovog donošenja pitanje plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređeno je ovim novim Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je, dakle, privremenog karaktera, budući da će se primjenjivati do stupanja na snagu zakona kojim će se na jedinstveni način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (članak 26.).

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje:

- osnovna mjerila za plaće, za određivanje plaće i naknade župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, te plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- način određivanja koeficijenata i osnovice za obračun plaće (članak 2.)

- maksimalni iznos plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika (članak 4-6.)

- raspon koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika (članak 10.)

- proračunska ograničenja plaća (članak 14-16.)

- ovlast i rokove za donošenje odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće (članak 19-22.)

- kaznene odredbe (članak 18.)

- prestanak važenja dosadašnjih odredbi o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (članak 25.).

O evoluciji do koje je došlo u pripremi ovoga Zakona te nekim spornim pitanjima, čitatelje upućujemo na članak Povodom Konačnog prijedloga Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi autora dr. sc. Alena Rajka.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.