c S
U središtu

Sigurnosna skraćena deklaracija - sigurnosna mjera za robu koja se unosi u carinsko područje RH

12.05.2010 Nove izmjene i dopune Carinskog zakona koje stupaju na snagu 15. svibnja 2010., propisuju obvezu podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije prije unošenja robe u carinsko područje RH odnosno obvezu podnošenja carinske deklaracije za robu koja napušta to područje, uz uporabu sustava elektroničke razmjene podataka.
Europsko carinsko pravo u stalnom je procesu izmjena uvjetovanih nastojanjem da se osiguraju uvjeti za ubrzanje i pojednostavnjenje carinskih procedura, uz istodobno osiguravanje uvjeta za potpuniju i djelotvorniju kontrolu carinskog prometa.

U tom smislu i propisi hrvatskog carinskog sustava višekratno su usklađivani s propisima carinskog sustava Europske unije, i to izmjenama Carinskog zakona i Uredbe za provedbu Carinskog zakona.

Carinski zakon u proteklom je razdoblju usklađivanja pratio izmjene izvršene u Carinskom kodeksu Europske unije (Uredba EEZ 2913/92), čime su izvršene obveze preuzete iz Pregovaračkog stajališta za Poglavlje 29 - Carinska unija.

Posljednje izmjene Carinskog kodeksa izvršene su donošenjem Uredbe (EZ) br. 648/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005. godine o izmjenama Uredbe (EEZ) br. 2913/1992 o utvrđenju Carinskog kodeksa Zajednice („Službeni list EU“, br. 117/2005). Te izmjene Carinskog kodeksa usmjerene su na uspostavu sigurnosnih elemenata i to s jedne strane na osiguravanje trgovine od prijetnji globalnog terorizma, a s druge strane na omogućavanje carinskim službama u suradnji s gospodarstvom što većeg olakšavanja kretanja međunarodne trgovine.

Stoga su, sukladno obvezi daljnjeg usklađivanja odredaba hrvatskog carinskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u Poglavlju 29 - Carinska unija, preuzimanjem u hrvatsko carinsko zakonodavstvo takozvanih sigurnosnih odredaba europskih carinskih propisa, ovim izmjenama i dopunama Carinskog zakona u hrvatski carinsko – pravni sustav uvedene opće zakonske odredbe o primjeni sigurnosnih mjera za robu koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja RH.

Konkretno, u Carinskom zakonu dodani su članci 49.a do 49.c kojima se propisuje obveza podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije prije unošenja robe u carinsko područje RH, uz uporabu sustava elektroničke razmjene podataka.

Ova obveza ne primjenjuje se na robu koja se nalazi na prijevoznim sredstvima koja samo prolaze hrvatskim teritorijalnim morem ili zračnim prostorom bez zaustavljanja na carinskom području RH.

Deklaracija se podnosi ulaznoj carinskoj ispostavi, a uz odobrenje nadležne carinarnice može se podnijeti drugoj carinskoj ispostavi koja podatke sadržane u sigurnosnoj skraćenoj deklaraciji elektroničkim putem odmah dostavlja ili stavlja na raspolaganje ulaznoj carinskoj ispostavi.

Sigurnosna skraćena deklaracija podnosi se elektroničkom razmjenom podataka, uz iznimku u pisanom obliku propisanu u članku 49.b stavak 2.

Deklaraciju podnosi osoba koja unosi robu u carinsko područje RH ili osoba koja preuzima odgovornost za prijevoz robe u carinsko područje RH.

Ulazna carinska ispostava može odobriti da se ne podnosi posebna sigurnosna skraćena deklaracija za robu za koju je carinska deklaracija podnesena prije isteka roka iz članka 49.a stavka 5. i 6. Zakona i koja sadrži najmanje one podatke koji su potrebni za sigurnosnu skraćenu deklaraciju.

Sukladno uspostavljanju novih članaka 49.a do 49.c, u članku 52. Zakona dodan je novi stavak 2. kojim se u okolnostima primjene navedenih novih odredbi uređuje podnošenje strane robe koja je stigla do carinarnice ili drugog mjesta koje je carinarnica naznačila i odobrila.

Također su iza članka 186. dodani novi članci 186.a do 186.d, kojima se propisuje obveza podnošenja carinske deklaracije za robu koja napušta carinsko područje Republike Hrvatske, a u slučaju da se, sukladno carinskim propisima, ne zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, podnosi se sigurnosna skraćena deklaracija.

Ovim novim zakonskim odredbama uspostavljeno je i ovlaštenje Vladi RH da propiše uvjete pod kojima se primjenjuju odredbe o podnošenju sigurnosne skraćene deklaracije, uvjete pod kojima je moguće primijeniti iznimke ili odstupanja od obveze podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije, rokove njezinog podnošenja, slučajeve i uvjete u kojima nije potrebno podnošenje carinske deklaracije niti sigurnosne skraćene deklaracije, kao i oblik i sadržaj sigurnosne skraćene deklaracije.

Sukladno obvezama usklađivanja preuzetim u okviru pregovora u Poglavlju 33 - Financijske i proračunske odredbe, ovim izmjenama i dopunama Carinskog zakona usklađen je i normativni izričaj odredbe članka 225. stavka 4., koji uređuje okolnosti u kojima ne teče trogodišnji rok za obavještavanje dužnika o dugu.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.