c S
U središtu

Mjesna nadležnost u ostavinskom postupku

09.08.2010 Mjesna nadležnost u ostavinskom postupku ovisi o tome je li ostavitelj u trenutku smrti u Republici Hrvatskoj imao prebivalište, boravište ili niti jedno niti drugo, odnosno ovisno o tome nalazi li se i gdje pretežni dio njegove ostavine u Republici Hrvatskoj.
Mjesna nadležnost u ostavinskom postupku propisana je člancima 177. i 178. Zakona o nasljeđivanju. Tako je člankom 177. toga Zakona propisano da je za ostavinski postupak mjesno nadležan sud na čijem je području ostavitelj u vrijeme smrti imao prebivalište (ostavinski sud).

Ako ostavitelj u vrijeme smrti nije imao prebivalište u Republici Hrvatskoj, za ostavinski postupak mjesno je nadležan sud na čijem je području ostavitelj u to vrijeme imao boravište. Ako ostavitelj u vrijeme smrti nije imao niti prebivalište niti boravište u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi pretežni dio njegove ostavine u Republici Hrvatskoj. Ako se nijedan dio ostavine ne nalazi u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan sud prema mjestu gdje je ostavitelj upisan u knjigu državljana.

Što se privremenih mjera za osiguranje ostavine tiče, njih može pored ostavinskoga suda narediti i sud na čijem je području ostavitelj umro te sud na čijem se području nalazi ostaviteljeva imovina.

I na koncu, kad za ostavinski postupak nije nadležan hrvatski sud, nadležnost hrvatskog suda koji je ovlašten provoditi pojedine radnje određuje se prema odredbama stavka 1. do 5. članka 177. Zakona o nasljeđivanju.

Prema članku 178. Zakona o nasljeđivanju stranke ne mogu sporazumno mijenjati nadležnost suda u ostavinskom postupku.

No, prema daljnjim odredbama Zakona o nasljeđivanju, ostavinski predmeti delegiraju se javnim bilježnicima, prema pravilima i na način propisan člacima 241.- 252. toga Zakona.

Tako, prema članku 241. Zakona o nasljeđivanju, javni bilježnici kao sudski povjerenici provode radnje i donose odluke u ostavinskom postupku sukladno odluci suda o povjeravanju i odredbama toga Zakona.

Javni bilježnik povjerene mu radnje u nasljednim stvarima provodi u skladu s odredbama istoga Zakona po kojima sud provodi taj postupak.

Bitno je napomenuti da ako Zakonom o nasljeđivanju nije drukčije propisano, za rad javnog bilježnika kao sudskog povjerenika vrijede propisi kao za sudove, što znači da za njega vrijede i odredbe o mjesnoj nadležnosti u ostavinskom postupku.

Pri tome treba napomenuti da je mjesto ostaviteljeva boravišta za mjesnu nadležnost za ostavinski postupak odlučno samo za one osobe koje u vrijeme smrti nisu imale prebivalište u Republici Hrvatskoj.