c S
U središtu

Zaštita potrošača u vezi s ugovorima sklopljenima izvan poslovnih prostorija trgovca

25.10.2010 Postoje slučajevi kada potrošač s trgovcem sklapa ugovor izvan prostorija trgovca, npr. za vrijeme izleta, u domu potrošača ili na radnom mjestu potrošača. Zakon o zaštiti potrošača za takve specifične ugovorne odnose propisuje i posebna pravila.

Zakon o zaštiti potrošača cijelu jednu glavu Zakona posvetio je ugovorima sklopljenima izvan poslovnih prostorija trgovca. Odredbe te glave (članci 30. – 35.) primjenjuju se na ugovore koji su sklopljeni u vrijeme izleta koji je organizirao trgovac izvan njegovih poslovnih prostorija, u vrijeme posjeta trgovca domu potrošača (što je u realnosti čest slučaj – npr. u domu potrošača organizira se prezentacija određenog proizvoda nakon čega trgovac i potrošač sklapaju ugovor), domu drugog potrošača ili radnome mjestu potrošača (u mnogim radnim sredinama povremeno dolaze trgovci koji osobama nude na kupnju svoje proizvode), kao i na ugovore čije je sklapanje ponudio potrošač pod uvjetima koji su slični onima na izletu, u domu potrošača ili drugog potrošača ili radnom mjestu potrošača, bez obzira na to je li potrošač bio vezan tom ponudom ili nije prije njezina prihvaćanja od strane trgovca.

Također, odredbe navedene glave Zakona primjenjuju se na ugovore o prodaji proizvoda namijenjenog njegovoj ugradnji u nekretninu, kao i na ugovore o građenju kojima je svrha popravak ili obnova nekretnine.

Trgovac koji sklapa ugovor na opisani način mora se potrošaču legitimirati identifikacijskom karticom.

Prema članku 31. Zakona o zaštiti potrošača, odredbe o ugovorima sklopljenima izvan poslovnih prostorija trgovaca ne primjenjuju se na ugovore:

– o građenju koji se sklapaju radi izgradnje na određenoj nekretnini,

– o prodaji, najmu, zakupu i drugim pravima na nekretninama,

– o periodičnoj dostavi hrane, pića ili drugih proizvoda namijenjenih dnevnoj uporabi u kućanstvu koji se putem pokretne prodaje na malo isporučuju u pravilnim vremenskim razmacima,

– sklopljene na temelju kataloga trgovca, ako ga je potrošač imao prilike pročitati bez nazočnosti trgovca ili njegova predstavnika, ako je predviđeno da će na temelju tog ugovora ili nekog kasnije sklopljenog ugovora trgovac i potrošač ostati u trajnijoj vezi te ako je i u katalogu i u ugovoru potrošač bio jasno obaviješten o njegovu pravu na raskid ugovora iz članka 33. Zakona,

– o osiguranju,

– o prodaji vrijednosnih papira.

U slučaju sklapanja ugovora iz navedene glave Zakona, trgovac je dužan potrošaču dati pisanu obavijest o njegovu pravu na raskid ugovora, prema članku 33. Zakona. Obavijest mora sadržavati ime, odnosno tvrtku ili naziv trgovca, njegovu adresu, datum slanja obavijesti, podatke potrebne radi identifikacije ugovora, poglavito naznaku ugovornih strana te predmet ugovora i njegovu cijenu, kao i rok za raskid ugovora iz članka 33. stavka 1. Zakona.

Ukoliko je obavijest o pravu na raskid sastavni dio ugovora, tada mora biti posebno istaknuta i napisana na isti način (font, veličina, boja, podloga, oblik, itd.) kao i ostale odredbe ugovora. Obavijest mora biti uručena potrošaču najkasnije u trenutku sklapanja ugovora. U slučaju spora, trgovac je dužan dokazati da je potrošaču na vrijeme predao obavijest.

U ovoj glavi Zakona o zaštiti potrošača, koja se odnosi na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija trgovca, posebno treba naglasiti odredbe o raskidu ugovora.

Tako potrošač, sukladno članku 33. Zakona, ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o pravu na raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu, a ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu. Također, smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme ako je obavijest o raskidu upućena unutar roka 14 radnih dana.

Ako kojim slučajem potrošač nije primio pisanu obavijest o pravu na raskid ugovora, njegovo pravo na raskid ugovora nije vremenski ograničeno.

Budući da raskid svakog ugovora stvara određene pravne učinke, i u slučaju raskida ugovora sklopljenog izvan prostorija trgovca dolazi do pravih učinaka, koji su sljedeći:

-  potrošač je dužan vratiti proizvod trgovcu o svom trošku,

- potrošač ne odgovora za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora,

- trgovac je dužan, najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do tog trenutka platio na temelju ugovora, uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.