c S
U središtu

Skraćeni stečajni postupak

04.11.2010 Kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitiju provedbu stečaja i ubrzanje postupka, a radi postizanja višeg cilja poboljšanja vladavine prava, zaštite vjerovnika kao i poštivanja ugovora, skraćenim stečajnim postupkom omogućava se pokretanje stečajnog postupka za tvrtke koje nemaju zaposlenih, a čiji su računi blokirani.

U Stečajni zakon posljednjim dopunama, koje su stupile na snagu 21. listopada 2010., unesena je nova Glava X.a kojom je propisan skraćeni stečajni postupak, a koja čini glavninu dopuna ovog Zakona. Osim toga, radi usklađivanja Stečajnog zakona sa Zakonom o financijskom osiguranju, uvedena je još jedna manja dopuna. Naime, obvezni sadržaj rješenja o otvaranju stečajnog postupka od sada je i naznaka sata i minute otvaranja postupka.

Stečajni sudac donosi rješenje o pokretanju skraćenog stečajnog postupka na temelju prethodnog zahtjeva Ministarstva financija – Porezne uprave. Zahtjev se podnosi nadležnom trgovačkom sudu prema sjedištu pravne osobe dužnika. Takav se zahtjev može podnijeti za svaku pravnu osobu koja nema zaposlenih, za koju se smatra da je nesposobna za plaćanje, odnosno koja na računu ima evidentirane nepodmirene obveze kod banke koja za njega obavlja poslove platnog prometa u razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za naplatu, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa (članak 4. stavak 4.), a za koju pravnu osobu nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje drugog postupka radi brisanja iz sudskog registra (članak 335.a).

Zahtjev za pokretanje skraćenog stečajnog postupka mora sadržavati: podatke o tvrtki i sjedištu pravne osobe, adresu i brojeve njezinih računa; podatke o iznosu nepodmirenih tražbina koje čekaju na namirenje, kao i podatke o imovini pravnih osoba (članak 335.b).

Na temelju zahtjeva za pokretanje postupka, osnovat će se spisi za svaku pravnu osobu posebno te sud, po službenoj dužnosti, za svaku od njih pribavlja izvadak iz sudskog registra.

Nakon pribavljenog izvatka iz sudskog registra sud će zatražiti od članova uprave, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje da u roku od petnaest dana podnesu sudu javnobilježnički ovjerovljen prokazni popis imovine pravne osobe, uz upozorenje da se davanjem netočnih ili nepotpunih podataka izlažu odgovornosti kao za lažan iskaz pred sudom. Sud će također, objaviti oglas u Narodnim novinama kojim će pozvati vjerovnike da najkasnije u roku od 45 dana od objave poziva predlože otvaranje stečajnoga postupka (članak 335.e).

Oglas treba sadržavati podatke o tvrtki pravne osobe i o visini tražbina koje čekaju na naplatu iz sredstava s računa. U tom će oglasu sud upozoriti vjerovnike o pravnim posljedicama nepodnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka (članak 335.f).

Ukoliko članovi uprave ili osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe u roku od petnaest dana ne podnesu prokazni popis imovine pravne osobe ili ako iz toga popisa proizlazi da pravna osoba ima imovinu koja ne bi bila dostatna ni za pokriće predvidivih troškova stečajnoga postupka, te ako u roku od 45 dana niti jedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnoga postupka i ne predujmi sredstva za pokriće troškova toga postupka, smatrat će se da je pravna osoba nesposobna za plaćanje. Tada će sud, po službenoj dužnosti, donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka te će se, na odgovarajući način, primijeniti odredbe članka 63. i članka 196. do 202. Stečajnog zakona.

U slučaju da se ne ispune uvjeti za istovremeno otvaranje i zaključenje stečajnog postupka nad pravnom osobom, sud će obustaviti skraćeni stečajni postupak i donijeti rješenje o pokretanju prethodnog postupka, odnosno otvaranju stečajnog postupka (članak 335.i).

Vjerovnici koji predlože otvaranje stečajnog postupka (osim ako se radi o podnositeljima iz članka 335.a) bit će pozvani na solidarno plaćanje predujma za pokriće troškova postupka. Ti vjerovnici oslobođeni su plaćanja dodatne pristojbe za vođenje stečajnog postupka (članak 335.j).

U slučaju kada sud obustavi skraćeni stečajni postupak i donese rješenje o pokretanju prethodnog postupka, stečajni sudac može za privremenog stečajnog upravitelja postaviti odvjetnika, javnog bilježnika ili osobu s liste stečajnih upravitelja ili liste sudskih vještaka (članak 335.k).

Sudskim savjetnicima dana je ovlast provođenja skraćenog stečajnog postupka te dužnost da sucu podnesu pisani prijedlog na temelju kojeg sudac donosi odluku iz članka 335.h. U tom će se slučaju u uvodu odluke navesti da je odluka donesena na temelju prijedloga sudskog savjetnika (članak 335.l). Takva rješenja smatrat će se, prigodom vrednovanja obujma sudačkog rada, novim stečajnim predmetom.

Pripremila: Karla Štingl, dipl. iur.