c S
U središtu

Sadržaj dokumentacije za nadmetanje u postupku dobivanja koncesije

08.03.2011 Koncesija je poseban pravni institut kojim javna vlast dozvoljava određenom subjektu, fizičkoj ili pravnoj osobi, domaćem državljaninu ili strancu, da upotrebljava ili iskorištava određena dobra, izvodi određene radove ili obavlja djelatnost. Koncesije u Republici Hrvatskoj uređuje Zakona o koncesijama dok postupke davanja koncesija za javne radove te postupke sklapanja ugovora o javnim radovima uređuje Zakon o javnoj nabavi.

Koncesija se može dati u različitim područjima i za različite djelatnosti, a naročito za eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje voda i javnog vodnog dobra, pravo lova, za pojedine djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode, za igre na sreću, u području energetike, za obavljanje linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza, za luke, javne ceste, javni prijevoz, zračne luke, djelatnosti u području sporta, u području željeznica, na kulturnim dobrima, za komunalne djelatnosti, za gospodarsko korištenje žičare, djelatnosti gospodarenja otpadom te u području turizma. Uvjeti, postupak, način i druga pitanja od značaja za davanje koncesija za pojedino područje ili djelatnost uređuju se posebnim zakonom.

Davatelj koncesije

Člankom 3. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije može biti Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, središnja tijela državne uprave u ime Republike Hrvatske, nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe koje su posebnim propisima ovlaštene za davanje koncesija.

Dokumentacija za nadmetanje prema Zakonu o koncesijama

Davatelj koncesije u postupku davanja koncesije mora omogućiti što veću javnost postupaka dodjele te nediskriminaciju i jednakost u nadmetanju. Stoga dokumentacija za nadmetanje mora biti izrađena na način koji omogućava usporedivost ponuda za davanje predmetne koncesije. Opis predmeta koncesije (tehnička specifikacija) ne smije ograničavati tržišno natjecanje u postupku davanja koncesije.

Prema članku 14. Zakona, dokumentacija za nadmetanje sadrži oblik i sadržaj ponude, rok valjanosti, opis predmeta koncesije, opseg i mjesto obavljanja djelatnosti koncesije. Nadalje, dokumentacija sadržava nacrt ugovora o koncesiji te uvjete i dokaze koje su ponuditelji obvezni dostaviti uz ponudu, u svrhu dokazivanja sposobnosti. U dokumentaciji je utvrđen rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te ostali zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti.

Kriteriji propisani za odabir najpovoljnije ponude

Kada se najpovoljniji ponuditelj odabire na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, davatelj koncesije u dokumentaciji i u obavijesti o namjeri davanja koncesije navodi sve kriterije za odabir ponude, čiju primjenu predviđa u odnosu na relativno značenje koje im pridaje. Značenje kriterija može se izraziti određivanjem niza maksimalnih vrijednosti u odgovarajućem rasponu. Ako to iz opravdanih razloga nije moguće, davatelj koncesije u obavijesti o namjeri davanja koncesije navodi kriterije poredane po važnosti, od najvažnijeg prema najmanje važnom (članak 21. stavak 2. Zakona).

Ako davatelj koncesije ili drugo javnopravno tijelo ima, na temelju posebnog propisa, pravo određivanja cijene koju koncesionaru za njegove usluge plaćaju krajnji korisnici ili pravo davanja suglasnosti koncesionaru na cjenik njegovih javnih usluga, takvo pravo kao dio odredbi ugovora o koncesiji koja je predmet nadmetanja, treba biti sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Dokumentacija za nadmetanje prema Zakonu o javnoj nabavi

U postupku dodjele koncesije za javne radove Zakon o koncesijama poziva se na podrednu primjenu odredaba Zakona o javnoj nabavi. Nastavno, Zakon o javnoj nabavi i Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, pobliže uređuje način izrade, sadržaj dokumentacije (članak 4. Uredbe) i postupanje s dokumentacijom za nadmetanje za javne radove ili usluge.

Dokumentacija kojom se dokazuje sposobnosti gospodarskih subjekata (dodjela koncesije za javne radove)

Kod dodjele koncesije za javne radove, naručitelj je obvezan u postupku javne nabave odrediti uvjete za pravnu i poslovnu sposobnost te dokaze o nekažnjavanju gospodarskog subjekta, propisane Zakonom o javnoj nabavi (članak 48.). Ukoliko naručitelj zahtjeva neobvezne dokaze, navesti će ih u dokumentaciji za nadmetanje i u objavi, te ih ponuditelj mora priložiti ponudi. Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji, koje naručitelj određuje u svrhu utvrđivanja sposobnosti gospodarskog subjekta, mogu se zahtijevati samo u mjeri opravdanoj predmetom nabave i procijenjenom vrijednošću nabave.

Javni naručitelj obvezan je, kao dokaz financijske sposobnosti zahtijevati potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave (članak 51.). Uz navedeni dokaz, naručitelj može zahtijevati jedan ili više dokaza (npr. bilancu, račun dobiti i gubitka, dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta). U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati da su podmirili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Dokaz o dobrom ugledu – dokaz o nekažnjavanju kod dodjele koncesije za javne radove

Kao dokaz o nekažnjavanju, javni naručitelj obvezan je od gospodarskog subjekta zahtijevati izjavu osobe ovlaštene za zastupanje da ovlaštenoj osobi i gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabu obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevaru, računalnu prijevaru, prijevaru u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta (članak 50. Zakona).

Izjava se ovjerava kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti izjavu.

Dodatni kriteriji u pozivu za nadmetanje za dodjelu koncesije za javne radove

Odredbama članka 58. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi propisano je da će naručitelj u pozivu za nadmetanje i u dokumentaciji za nadmetanje utvrditi kriterije odabira najpovoljnije ponude. Prema stavku 3. članka 46. Zakona, pri određivanju ekonomski najpovoljnije ponude naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje, ovisno o predmetu nabave, može primijeniti propisane dodatne kriterije, među ostalim, jamstvo za kakvoću, učinkovitost i tehničku prednost, kvalitetu, etičko i funkcionalno obilježje, pri čemu uvjeti za sposobnost ponuditelja ne mogu biti kriteriji odabira. Stručno povjerenstvo obvezno je prema stavku 8. članka 4. Zakona o javnoj nabavi prije izrade dokumentacije za nadmetanje pripremiti izvješće o razlozima primjene dodatnih kriterija i obrazložiti ih.

Jamstvo za ozbiljnost ponude propisano Zakonom o koncesijama

Prije početka postupka davanja koncesije davatelj koncesije dužan je, na temelju članka 15. Zakona o koncesijama, u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti navesti jamstvo za ozbiljnost ponude koje ponuditelj mora dostaviti. Vrsta i vrijednost jamstava određuju se ovisno o posebnostima davanja pojedine vrste koncesije, a u skladu s procjenom davatelja koncesije. Visinu jamstva davatelj je dužan utvrditi u apsolutnom iznosu. Jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je neiskorišteno, mora se vratiti najkasnije 10 dana nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Jamstvo za ozbiljnost ponude prema Zakonu o javnoj nabavi

Naručitelj je obvezan u dokumentaciji za nadmetanje utvrditi visinu jamstva u apsolutnom iznosu, ako zahtijeva jamstvo za ozbiljnost ponude. Jamstvo, osim u opravdanim slučajevima, ne može iznositi više od 5% procijenjene vrijednosti nabave. U dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj obvezan je navesti da se u ponudi mora dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude i da je nedostatak takva dokaza neotklonjiv nedostatak. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora se vratiti najkasnije 14 dana nakon donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka javne nabave, ako je neiskorišteno, odnosno mora se bez odgode vratiti ako se ponuda ne razmatra pri odabiru (članak 61. Zakona).

Dopune, izmjene i ispravci dokumentacije za nadmetanje

Ako su za vrijeme roka za dostavu ponuda potrebne dopune, izmjene ili ispravci dokumentacije za nadmetanje, u skladu s posebnostima davanja predmetne koncesije, ona se sukladno novonastalim okolnostima prilagođava. Ako je potrebno dopunjava se, mijenja ili ispravlja i objava obavijesti o namjeri davanja koncesije, a rok za dostavu ponuda se odgovarajuće produljuje (članak 14. stavak 10. Zakona o koncesijama).

Otkup dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude

Davatelj koncesije dužan je unaprijed odrediti novčanu naknadu za uvid ili otkup dokumentacije za nadmetanje. U postupku davanja koncesije svakoj se pravnoj i/ili fizičkoj osobi koja ima interes za sudjelovanjem u postupku davanja koncesije daje mogućnost da pod jednakim uvjetima dobije na uvid dokumentaciju za nadmetanje potrebnu za izradu ponude ili da je otkupi. Podaci o pravnim i/ili fizičkim osobama koje zatraže uvid u dokumentaciju ili otkupe dokumentaciju čuvaju se kao tajna.

Sukladno članku 12. Uredbe, naručitelj je obvezan evidentirati podatke o gospodarskim subjektima koji su zatražili uvid u dokumentaciju na nadmetanje za javne radove, koji su otkupili dokumentaciju, odnosno izradili preslike dokumentacije. Dokumentaciju za nadmetanje naručitelj je dužan čuvati najmanje četiri godine, od dana završetka postupka javne nabave.

Sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave (tehničke konzultacije)

Gospodarski subjekt koji je izravno ili neizravno sudjelovao u tehničkim konzultacijama u pripremi postupka javne nabave smije sudjelovati u tom postupku javne nabave kao ponuditelj ili natjecatelj, uz uvjet da naručitelj osigura da iskustvo stečeno sudjelovanjem u pripremi postupka javne nabave ne dovodi tog gospodarskog subjekta u prednost prilikom izrade njegove ponude u odnosu na ostale gospodarske subjekte (članak 11.a Zakona o javnoj nabavi).

Mr. sc. Kate Bagović