c S
U središtu

Provedba geometrijske diobe suvlasničke zajednice u zemljišnoj knjizi

15.04.2011 Jedan od načina razvrgnuća suvlasničke zajednice je i geometrijska dioba. Da bi odluka suda mogla biti provedena u zemljišnoj knjizi, bitno je istaknuti što jedna takva odluka mora sadržavati da bi se novouspostavljeno stanje uopće provelo.

Pravo na razvrgnuće suvlasničke zajednice i načini toga razvrgnuća regulirani su odredbama članaka 47. – 56. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Što se tiče načina razvrgnuća, člankom 46. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da suvlasnici sporazumno određuju način razvrgnuća, u granicama mogućega i dopuštenoga. Kad zakonska odredba zabranjuje diobu neke suvlasničke stvari, ta se zabrana ne odnosi na razvrgnuće isplatom niti na civilno razvrgnuće, osim ako je izričito i na njih protegnuta. Nadalje, suvlasnici mogu sporazumno odabrati osobu koja će umjesto njih odlučiti o načinu razvrgnuća, a ako se suvlasnici ne mogu sporazumjeti o bilo kojem pitanju razvrgnuća, svaki može zahtijevati da o tome odluči sud.

Ako suvlasničku zajednicu razvrgava sud, vezan je u prvom redu strogim zakonskim odredbama, a podredno valjanim sporazumom stranaka o načinu razvrgnuća, ako takav postoji, a moguć je i dopušten, a i pravom na razvrgnuće isplatom koje bi imao pojedini suvlasnik na temelju pravnoga posla ili zakona.

Ako sud nije glede načina razvrgnuća vezan, sud će djeljive pokretne stvari dijeliti fizički, a nekretnine geometrijski. Ako dioba na opisani nije moguća, a da se znatno ne umanji vrijednost, sud će odlučiti da se stvar proda na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način, a dobiveni iznos podijeliti razmjerno suvlasničkim dijelovima (civilno razvrgnuće).

Ako je geometrijska dioba suvlasničkih nekretnina moguća, u odluci o diobi suvlasničke zajednice mora biti određeno navedeno koji će fizički dio pojedine suvlasničke nekretnine kao novoformirane čestice pripasti pojedinom suvlasniku, u skladu s parcelacijskim elaboratom i to na način da se odluka može provesti u zemljišnim knjigama, budući da u smislu odredbe članka 55. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaki suvlasnik koji je sudjelovao u razvrgnuću stječe na temelju pravomoćne odluke o razvrgnuću, a na zakonom određeni način, pravo vlasništva ili/i neko drugo pravo, izvodeći ga iz onog svoga suvlasničkog dijela s kojim je sudjelovao u razvrgnuću, a koji mu istodobno prestaje.

Zakonom određeni način stjecanja i prestanka prava vlasništva, odnosno suvlasništva i drugih stvarnih prava na temelju odluke suda je uknjižba prava na nekretninama u zemljišnim knjigama.

Dakle, ako sud razvrgava suvlasništvo nekretnine geometrijskom diobom, u odluci je dužan točno odrediti koji fizički dio pojedine suvlasničke nekretnine kao novoformirane čestice pripada pojedinom suvlasniku u skladu s parcelacijskim elaboratom na način da se odluka može provesti u zemljišnim knjigama.

U vezi s navedenim, upućujemo na odluku Županijskog suda u Varaždinu, Gž-417/08-2 od 20. siječnja 2009.