c S
U središtu

Razgledanje zemljišne knjige i dobivanje izvadaka

26.04.2011 Vrlo je uobičajena pojava da u zemljišnoknjižne odjele sudova dolaze osobe koje traže uvid u zemljišnu knjigu za neku česticu, odnosno traže zk izvadak za neku nekretninu. Da bi im to bilo omogućeno, stranke službeniku suda navode podatke o nekretnini (čestici): broj čestice i zk uloška, naziv katastarske čestice. Tada je službeniku lako pronaći traženu nekretninu, odnosno zemljišnoknjižni uložak. No, postoje situacije kada stranka ne zna niti jedan podatak o nekretnini, već samo ime vlasnika, a želi napraviti uvid u zemljišnoknjižno stanje te nekretnine. Ima li na to pravo i kako će do tih podataka doći?

Prema članku 7. Zakona o zemljišnim knjigama zemljišna knjiga je javna i svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise u nazočnosti voditelja zemljišne knjige i iz nje dobiti izvatke odnosno ispise i prijepise. Te su odredbe detaljnije razrađene odredbama članka 41. – 52. Zemljišnoknjižnog poslovnika, od kojih ćemo navesti samo one najvažnije za situaciju iz uvodnog dijela članka.

Prema tim odredbama svatko može tijekom radnog vremena razgledati zemljišne knjige, zbirku isprava, pomoćne popise i katastarske planove. Ako je vrijeme za primanje stanaka ograničeno na kraće vrijeme, to će se objaviti oglasom na vratima prostorija gdje se zemljišne knjige čuvaju. Razgledanje ostalih zemljišnoknjižnih spisa dopustit će se samo osobama koje dokažu da za to imaju pravni interes. U slučaju sumnje glede postojanja pravnog interesa o tome odlučuje zemljišnoknjižni sudac.

Razgledanje je, kako smo naveli, dopušteno samo u nazočnosti zemljišnoknjižnoga službenika kojem je povjeren nadzor (članak 7. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama). Pri razgledanju stanke su dužne postupati po uputama i nalozima službenika koji vodi nadzor i s potrebnom pažnjom upotrebljavati knjige i pomagala. U protivnom, službenik je ovlašten zabraniti stranci daljnje razgledanje. Strankama će se na njihov zahtjev davati sva potrebna objašnjenja, a posebno obavijesti i podaci iz urudžbenog brojevnika koji su im potrebni za ispravno i potpuno prosuđivanje i upoznavanje upisa.

Svako je ovlašten zahtijevati izdavanje izvadaka, ispisa, prijepisa i službenih potvrda glavne knjige i iz zbirke isprava (članak 7. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama). Izvaci, ispisi, prijepisi i službene potvrde naručuju se pisano ili usmeno. Narudžba se mora odmah upisati u popis izvadaka, prijepisa i službenih potvrda. Na zahtjev, stranci će se izdati potvrda da je naručila izvadak, ispis, prijepis ili službenu potvrdu i da je donijela državne biljege. Izvadak, ispis, prijepis odnosno službena potvrda stranci, koja je platila propisanu pristojbu, mora se napraviti u roku od 15 dana od dana narudžbe.

Izvaci iz zemljišnih knjiga izdaju se o knjižnom stanju: a) cijelog zemljišnoknjižnoga tijela (opći izvadak) ili b) određenog dijela zemljišnoknjižnoga tijela ili hipotekarne tražbine (posebni izvadak).

Opći izvadak sadrži sve upise mjerodavne za utvrđivanje pravnih odnosa glede zemljišnoknjižnoga tijela. Posebno moraju biti navedeni: 1. natpis uloška: 2. zemljišta od kojih se sastoji zemljišnoknjižno tijelo u vrijeme kad je načinjen izvadak, 3. ostali upisi u posjedovnici koji još vrijede (pokretanje postupka za promjenu podataka u posjedovnici, javnopravna ograničenja u pravnom prometu zemljišnoknjižnoga tijela i dr.). U izvadak se ne unose upisi u posjedovnici koji se odnose na već provedene otpise i pripise zemljišta čiji je rezultat iskazan u popisu zemljišta od kojih se sastoji zemljišnoknjižno tijelo; 4. sadašnji vlasnik s ograničenjem kojima je podvrgnut glede slobodnog upravljanja ili raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom te drugi upisi koji mogu utjecati na pravo vlasništva (npr. predbilježba vlasništva u korist druge osobe i sl.); 5. svi tereti kojima je opterećeno zemljišnoknjižno tijelo, upisana obvezna prava, ograničenja raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom kojima je podvrgnut svagdašnji vlasnik opterećenog dobra, te sve zabilježbe koje se odnose na zemljišnoknjižno tijelo.

Posebni izvadak mora se kao takav izričito i jasno označiti, a predmet izvatka mora se navesti u natpisu. U posebni izvadak unijet će se pored upisa označenih pod brojem 1. do 4., a koji se unose u opći izvadak, samo oni tereti i ostali upisi koji se odnose na predmet posebnog izvatka.

Konačno, ističemo da je voditelj zemljišne knjige dužan dati pisani odgovor na pisane upite koji se mogu učiniti kratkim priopćenjem (npr. je li neki upis u zemljišnoj knjizi već proveden ili postoji li on još pravno) ako je podnositelj pisanog upita ovlašten osobnim razgledanjem knjiga i spisa utvrditi te činjenice.