Poredano po:

Broj dokumenata: 1318

1
Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

Datum objave: 22.10.2020

Sažetak: Razvoj lijeka zahtijeva vrlo dug vremenski period i intenzivna istraživanja te je izuzetno skup i rizičan proces, što patentnu zaštitu u farmaceutskoj industriji čini specifičnom i različitom od onih u drugim industrijama 1 . Proizvođači originalnog/inovativnog lijeka (lijek koji sadrži novu djelatn...

2
Obvezno mirenje kao poticaj za jačanje pregovaračkog okruženja

Datum objave: 20.10.2020

Sažetak: U radu se sagledavaju učinci mirenja na svijest građana i struke u okviru civilne grane sudovanja. Kako bi se domislio doseg novih zakonskih rješenja usporedo sa analizom europskih dokumenata tematizira se budući smjer mirenja kao alternativne metode rješavanja sporova. Time se otvara završno razmat...

3
Imenovanje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijela javnih ustanova i trgovačkih društava - sustavni zakon, posebni zakoni i nadležnost

Datum objave: 15.10.2020

Sažetak: U ovom članku obrađuje se na sveobuhvatan način pravni temelj, odnosno sustavni zakon, posebni zakoni i nadležno tijelo za imenovanje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinica) u tijela javnih ustanova i trgovačkih društava, s posebnim osvrt...

4
Neka pitanja razmjernosti sudske/izvansudske te porezne ovrhe u razdoblju COVID-19 krize

Datum objave: 13.10.2020

Sažetak: SARS-CoV-2, koji se pojavio 2019., zahvatio je cijeli svijet. U hrvatskome pravnom sustavu to je rezultiralo i određenim zakonskim aktivnostima. Imajući na umu da parlamenti igraju ključnu ulogu u osiguravanju usklađenosti izvanrednih restriktivnih mjera s načelima zakonitosti i razmjernosti, tijeko...

5
e-Komunikacija

Datum objave: 8.10.2020

Sažetak: Odredbom čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, od 24. srpnja 2019. godine ("Narodne novine" broj 70/19.; u daljnjem tekstu: ZID ZPP/19), u Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07. - Odluka Ustavnog suda Rep...

6
Tumačenje pravnog propisa i ugovora ili njegovih odredbi

Datum objave: 6.10.2020

Sažetak: U ovom radu se ukazuje na bitne razlike u tumačenju nekog pravnog propisa za razliku od tumačenja ugovora i drugih pravnih poslova, odnosno njihovih odredbi te na pravila tumačenja koja se pri tome primjenjuju. Posebno je ukazano na nejasne odredbe ugovora i općih uvjeta ugovora te kako ih valja tum...

7
Zakoni u vodno-komunalnom gospodarstvu

Datum objave: 1.10.2020

Sažetak: U ovom članku autorica analizira zakone iz područja vodno-komunalnog gospodarstva: Zakon o vodama, Zakon o vodnim uslugama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

8
Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) s posebnim osvrtom na članak 96. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Datum objave: 29.9.2020

Sažetak: Vlasništvo posebnog određenog dijela nekretnine, etažno vlasništvo, složen je pravni institut kojim se trajno preinačuje način izvršavanja suvlasničkih ovlasti nad nekretninom na kojoj se uspostavlja. Njegov učinak je izdvajanje određene samostalne uporabne cjeline nad kojom suvlasnik ostvaruje ovla...

9
Empatija prema počinitelju kazenog djela

Datum objave: 24.9.2020

Sažetak: Kazneni suci moraju obrazložiti svoju odluku o krivnji i odgovornosti počinitelja kojemu sude, a navedeno obrazloženje može i ne mora sadržavati (osobni) stav o razumijevanju njegovog emocionalnog stanja tempore criminis i posebno, dodatno u trenutku izricanja presude i kazne. Za potrebe ovog rada n...

10
Pravo na suđenje u razumnom roku i uloga Ustavnog suda RH

Datum objave: 22.9.2020

Sažetak: Zaštita ustavnog prava na suđenje u razumnom roku pred Ustavnim sudom, zajamčena člankom 29. stavkom 1. Ustava, osigurava se u redovitom postupku koji se pokreće ustavnom tužbom na temelju članka 62. Ustavnog zakona protiv pojedinačnog akta tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (...

11
Novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda republike hrvatske za naknadu neimovinske štete - novo normalno?

Datum objave: 17.9.2020

Sažetak: Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH), na svojoj drugoj sjednici od 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. (2/20) zauzeo je pravno shvaćanje 1 (dalje: Kriteriji 2020) o promjeni Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete ...

12
Posebnosti pravnog položaja radnika koji je dobio otkaz za koji je utvrđeno da je nedopušten, a nije tražio vraćanje na posao

Datum objave: 15.9.2020

Sažetak: Radnik, osim u slučaju otkaza zbog nazadovoljavanja na probnom radu, u sporu radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza može tražiti vraćanje na posao. No, osim ispunjavanja pretpostavki potrebnih za zaključak da je njegov tužbeni zahtjev osnovan, kada tijekom postupka preinačuje tužbu uvijek je ograničen...

13
Etažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom

Datum objave: 10.9.2020

Sažetak: Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je u potpunosti izmijenjen sustav upravljanja sa stvarima koje su predmet suvlasništva, a posebno nekretninama u koje spadaju i stambene zgrade. Na taj način je stari sustav solidarnosti zamijenjen novim sustavom u kojem upravljanje i...

14
Autorsko pravo u arhitekturi

Datum objave: 8.9.2020

Sažetak: Autorskim djelima arhitekture svakodnevno smo okruženi, bilo da se radi o skicama, nacrtima arhitektonskih projekata, a naročito kad je riječ o izvedenim zahvatima u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture. Međutim, čini se da nije dovoljno prisutna svijest šire javnost...

15
Pitanja GDPR-a u postupku stečaja potrošača: rješenja i prijepori

Datum objave: 3.9.2020

Sažetak: Donošenjem Zakona o stečaju potrošača uvedena je obveza objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova kao i niz novih obveza koje ulaze u područje prava na poštivanje dopisivanja/privatnosti u kontekstu čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Zato je bitno u kakv...

16
Novosti u Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Datum objave: 1.9.2020

Sažetak: Autor u članku obrađuje izmjene i dopune koje donosi navedeni Pravilnik, koje se odnose na pitanje valjanosti dokumenata (odnosno njihove ažuriranosti u smislu članka 20. stavka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, dalje u tekstu: Pravilnik), kojima se dokazuje...

17
Pravni status člana posade broda Oružanih snaga RH

Datum objave: 27.8.2020

Sažetak: U ovom članku opisuje se pojam člana posade broda Oružanih snaga RH. Članak je podijeljen u tri djela. U prvom djelu se opisuje pojam člana posade broda Oružanih snaga Republike Hrvatske kao vojne osobe koje su raspoređena na usrojstvena mjesta na brodu. Postoje tri vrste člana posade: stalno i priv...

18
Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine izricanjem i prisilnom naplatom sudskih penala

Datum objave: 25.8.2020

Sažetak: Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine izricanjem i prisilnom naplatom sudskih penala je sredstvo ovrhe kojim vjerovnik u ovršnom postupku, u procesnom svojstvu ovrhovoditelja, prisilno primorava dužnika, u procesnom svojstvu ovršenika, na ispunjenje nenovčane obveze odnosno tražbine. Ovrhovoditel...

19
Može li državno odvjetništvo postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije?

Datum objave: 20.8.2020

Sažetak: Imajući na umu da položaj državnih odvjetništava u zemljama članicama Europske unije (dalje: EU) nije jednoobrazno reguliran 1 u ovome radu pozabavit ćemo se samo državnim odvjetništvom u Republici Hrvatskoj (dalje: DO). Pri tome moramo imati na umu da DO u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) ima dvost...

20
Pravo vlasništva kao objekt zaštite prema članku 1. Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda, s posebnim osvrtom na pravo na isplatu mirovine

Datum objave: 18.8.2020

Sažetak: Protokolom 1. 1 uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda 2 člankom 1. uređena je zaštita vlasništva tako da je propisano: „Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu, i to sam...

21
Zastupanje i punomoć u građanskom (obveznom) pravu

Datum objave: 13.8.2020

Sažetak: Pri sklapanju pravnih poslova i poduzimanja drugih pravnih radnji koje proizvode pravne učinke potrebno je očitovanje pravno relevantne volje. Tu volju može očitovati izravno sam očitavatelj koji sklapa pravni posao ili poduzima određenu pravnu radnju ili za njega to može učiniti i netko drugi, koji...

22
Zabrana zlouporabe sredstava ovisnosti na radnom mjestu

Datum objave: 11.8.2020

Sažetak: Prekomjerna konzumacija alkohola, droga i/ili drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu mogu rezultirati ozbiljnim posljedicama kako za poslodavca tako i za samog radnika.

23
Oduzimanje duhana kao predmeta kaznenog djela nedozvoljene trgovine u sudskoj praksi

Datum objave: 6.8.2020

Sažetak: Duhan se najčešće pojavljuje kao predmet ili objekt kaznenog djela nedozvoljene trgovine. To je roba čiji je promet strogo ograničen, zbog interesa javne (fiskalne) vlasti. Propisivanjem kaznenih djela i carinskih prekršaja, sa vrlo visokim, prije svega, novčanim kaznama za počinitelje, javna vlast ...

24
Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave

Datum objave: 4.8.2020

Sažetak: Autor u članku obrađuje normativni okvir vezan za sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave te relevantnu noviju praksu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave (dalje: Ministarstvo) i praksu Državne komisije za kontr...

25
Etika i nove tehnologije

Datum objave: 30.7.2020

Sažetak: Nove tehnologije se temelje informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, što znači da obrađuju podatke i komuniciraju s korisnicima. Čovjek je zapravo u fokusu tehnologije. Zato je važan dio razvoja novih tehnoloških rješenja etični dizajn i stjecanje povjerenje korisnika.

26
Predugovor i kada se može smatrati glavnim ugovorom

Datum objave: 28.7.2020

Sažetak: U ovom radu se razmatraju pravne značajke predugovora, sklapanje glavnog ugovora kao njegove realizacije u određenom roku i pravne posljedice propuštanja ispunjenja te predugovorne obveze. Posebno se razmatra odnos predugovora i glavnog ugovora s posebnim naglaskom na tumačenje i primjenu odredbe Z...

27
Problematika raskida ugovora o specijalizaciji doktora medicine i vraćanje troška specijalizacije

Datum objave: 23.7.2020

Sažetak: U velikom broju ugovora o specijalizaciji ugovoreno je ukoliko doktor specijalista ne ostane nakon okončanja specijalizacije u ustanovi koja mu je to financijski omogućila, obvezuje se vratiti sve iznose primljene na ime zarade, naknade zarade i drugih primanja za vrijeme trajanja specijalizacije (t...

28
Komore kao stranke kolektivnih ugovora

Datum objave: 21.7.2020

Sažetak: Komore (lat. camara - soba) su pravne osobe s javnim ovlastima osnovane radi zaštite i promicanja interesa određene profesionalne (struka) ili društvene skupine (trgovačka, veterinarska, liječnička, javnobilježnička, odvjetnička etc.). 1 Prvenstvene zadaće komora ogledaju se u djelovanju u kojem ć...

29
Crtice povodom novelirane revizije

Datum objave: 16.7.2020

Sažetak: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 1 člancima 67. - 86. ZID ZPP/19 došlo je do potpunog redefiniranja instituta revizije, koju sada više nije moguće podnijeti u zavisnosti od vrijednosti predmeta spora. Revizija je iz temelja promijenila svoj karakter jer je njezina dopustiv...

30
Buduća šteta i mogućnosti njezine naknade

Datum objave: 14.7.2020

Sažetak: ZOO štetu definira slijedeći kriterij prirode oštećenih dobara, kao imovinsku i/ili neimovinsku. No, kriterij prirode oštećenih dobara nije i jedini kriterij koji se u rabi u građanskom pravu. U tom smislu, prema kriteriju izvjesnosti - vjerojatnosti nastupanja štetnih posljedica, tj. trenutku nastu...

31
Nadležnost Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

Datum objave: 9.7.2020

Sažetak: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske najviši je sud u sustavu prekršajnopravnog sudovanja, pa je člankom 15. stavkom 3. Zakona o sudovima propisano da se ustanovljava za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, te je, uz ostalo, osnovna nadležnost ovoga suda odlučivati u drugom stupnj...

32
Ugovorni odnosi kreditora i dužnika nakon odluke Vrhovnog suda u predmetu Gos 1/2019-36 - Imaju li potrošači koji su proveli konverziju pravo na obeštećenje?

Datum objave: 7.7.2020

Sažetak: Kolektivna tužba u predmetu „Franak“ podnesena je 4. travnja 2012. godine. Danas, nakon više od osam godina od početka sudske konkretizacije problema kredita nominiranih u švicarske franke (CHF) i dalje postoje mnoge nedoumice i različita tumačenja problema na stručnoj, akademskoj i pravosudnoj razi...

33
Pravna priroda ugovora o pravima i obvezama prokurista

Datum objave: 2.7.2020

Sažetak: Menadžerski ugovor je ugovor sui generis (svoje vrste) hrvatskog obveznog prava kojeg sklapaju poslodavac i menadžer (ovdje prokurist). Bitni uglavci ovog ugovora se odnose na prava i obveze te ovlastima menadžera, plaći i drugim primanjima, a posebno o sudjelovanju u dobiti društva kojoj dop...

34
Analiza Odluke Ustavnog suda o ukidanju odredbi Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru kojima su se izjednačavali sveučilišni i stručni studiji - diskriminacija temeljem obrazovanja u visokoškolskom sustavu Republike Hrvatske

Datum objave: 30.6.2020

Sažetak: Nakon što je Ustavni sud 10. ožujka 2020. godine donio Odluku o ukidanju odredbi Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ("Narodne novine", br. 47/2020.), koji je izjednačavao sveučilišne i stručne studije, puno je pitanja koje postavljaju sadašnji i budući studenti, profesori, akademici, gospoda...

35
Pravo na rad u fokusu Ustava i Konvencije - korištenje službenih komunikacijskih kanala tijekom radnog vremena

Datum objave: 25.6.2020

Sažetak: Ustavno pravo na rad i slobodu rada, slobodno biranje poziva i zaposlenja te pravo da je svakomu pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost propisuje članak 54. Ustava Republike Hrvatske. Konkretna zaštita u pojedinim sudskim predmetima iz oblasti radnih sporova svoj konačni pravori...

36
Istraga i kazneni progon nasilja u obitelji nad ženama prema Istanbulskoj konvenciji

Datum objave: 23.6.2020

Sažetak: Čl. 3. t. a Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska konvencija) 1 , definira nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije žena, a označava sva djela rodno utemeljenog nasilja koja imaju za posljedicu ili ...

37
Nedostatak transparentnosti ništenosti valutne klauzule CHF prilikom sklapanja sporazuma o konverziji temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN br. 102/15.)

Datum objave: 18.6.2020

Sažetak: Pred Sudom EU-a od strane dvaju španjolskih prvostupanjskih sudova podnesena su dva zahtjeva za prethodnu odluku, prvi zahtjev za prethodnu odluku:

38
Krivotvorenje lijekova u kontekstu borbe protiv pandemije koronavirusa

Datum objave: 16.6.2020

Sažetak: U ovom članku autorica, radi potpunijeg razumijevanja funkcioniranja tržišta krivotvorenih farmaceutskih proizvoda definira za predmetnu tematiku ključne pojmove, daje pregled  pravnih instrumenata, odnosno regulative koja čini zakonodavni okvir u području tržišta krivotvorenih lijekova, zatim pregl...

39
Uspostava prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja povodom pravnog lijeka u zemljišnoknjižnom postupku

Datum objave: 9.6.2020

Sažetak: Uspostava prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja jest pravni mehanizam za uklanjanje nevaljanih upisa iz zemljišne knjige. Naime, u stvarnosti iz različitih razloga dolazi do toga da se u zemljišnoj knjizi kroz redoviti zemljišnoknjižni postupak provedu i oni upisi za koje nisu bile ostvarene sve potre...

40
Nasljednopravni položaj istospolnih partnera u EU

Datum objave: 4.6.2020

Sažetak: U posljednja dva desetljeća na području Europe bilježe se velike promjene u smjeru priznavanja prava partnerima u zajednicama osoba istoga spola, do nedavno priznavanih isključivo bračnim i/ili izvanbračnim drugovima. Osim brojnih međunarodnih dokumenata donesenih s tim ciljem, na ove je promjene na...

41
Sudska praksa o propisivanju pravilnikom o radu da je uznemiravanje i spolno uznemiravanje razlog za otkaz

Datum objave: 2.6.2020

Sažetak: Jedno od spornih pitanja jest je li radnik legitimiran poništavati pravilnik o radu koji smatra protuzakonitim. Drugo je može li se uopće propisivati razlog za otkaz pravilnikom o radu, odnosno je li sud dužan primijeniti direktno zakon ili može primjenjivati i pravilnik o radu.

42
Dodatne kaznene odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Datum objave: 28.5.2020

Sažetak: Recentnom Novelom 1 Zakona o zaštiti pučanstva 2 od zaraznih bolesti 3 , šestom po redu, koju je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. travnja 2020. i objavljenom u Narodnim novinama br. 47/2020., između ostaloga, dopunjene su kaznene odredbe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanst...

43
Pravna studija: pravne posljedice konverzije ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF

Datum objave: 26.5.2020

Sažetak: U ovoj pravnoj studiji o pravnim posljedicama konverzije ugovora o kreditu zaključenim s valutnom klauzulom u švicarskom franku anticipiran je moguć razvoj događaja u postupcima pred nižestupanjskim sudovima nakon donošenja rješenja u oglednom postupku Gos-1/2019-36 od 4. ožujka 2020. i zauzimanja p...

44
Odgovornost za obveze u slučaju epidemije/pandemije

Datum objave: 22.5.2020

Sažetak: Svaki sudionik u obveznom odnosu dužan je ispuniti svoju obvezu i odgovoran je za njezino ispunjenje. Vjerovnik u obveznom odnosu je ovlašten od dužnika zahtijevati ispunjenje obveze, a dužnik je dužan obvezu ispuniti savjesno i u svemu kako ona glasi te za ispunjenje odgovara cjelokupnom svojom i...

45
Postupak uređenja međa - mogućnosti za normativna poboljšanja

Datum objave: 19.5.2020

Sažetak: Izvanparnični postupak za obnovu ili ispravak međa (uređenje međa) predstavlja specifičan put pravne zaštite predmet kojega je zaštita i posjeda i prava vlasništva zemljišta. Uređen je odredbama čl.103. Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 1 a u procesnom dijelu na njega se još uvijek pr...

46
Revizija u antidiskriminacijskim sporovima prije i nakon novele ZPP-a 2019.

Datum objave: 14.5.2020

Sažetak: Jedan od razloga zbog kojih je prošle godine izmijenjen i dopunjen Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91 i dr., dalje u tekstu: ZPP) 1 jest i potreba izmjene uvjeta pod kojima stranke imaju pravo podnijeti reviziju protiv drugostupanjske odluke. Naime, zbog velike opterećenosti Vrh...

47
Prikaz Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Datum objave: 8.5.2020

Sažetak: Ministarstvo pravosuđa je 13. ožujka 2020. dalo Preporuke za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), koje, između ostalog, uključuju i odgodu svih rasprava i drugih radnji koje nisu hitne na 14 dana, a suci su vodeći računa o svim okolnostima...

48
Digitalizacija parničnog postupka (reforma načela ekonomičnosti?)

Datum objave: 7.5.2020

Sažetak: Rad obrađuje trenutno aktualniju temu sa područja građanskog postupovnog prava. Dugotrajnost civilnih postupaka i povećan broj nagomilanih predmeta postali su najkonkretniji i najeklatantniji primjer disfunkcionalnosti sudskog sustava redovne građansko pravne zaštite. To je rezultiralo činjenicom da...

49
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva

Datum objave: 5.5.2020

Sažetak: Svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva te se samo iznimno to pravo može ograničiti valjanim razlozima. Postupak razvrgnuća se može provesti nezavisno od toga slažu li se s tim ili ne slažu ostali suvlasnici, pod uvjetom da su ispunjene potrebne zakonske p...

50
COVID-19: Upute Europske komisije za carinsko postupanje

Datum objave: 29.4.2020

Sažetak: Kriza izazvana pandemijom COVID(a) -19 potaknula je niz pitanja na području carinskih propisa i njihove primjene tijekom postupka odmjeravanja carina, carinske procedure i carinskih formalnosti. Tim je povodom Europska komisija objavila konkretne upute kako praktično postupati u postojećim pravnim o...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje