Poredano po:

Broj dokumenata: 1425

1
Upravni spor: moguće varijante određivanja trajanja odgodnog učinka tužbe

Datum objave: 21.10.2021

Sažetak: Upravne stvari rješavaju se u upravnom postupku, kao zasebnome pravnom postupku, koji u diobi vlasti ne pripada u sudbenu nadležnost. Zbog toga tužba kojom se pokreće upravni spor - kao sudski postupak, zaseban u odnosu na upravni postupak - nema odgodni učinak, osim kad je to zakonom propisano 1 (...

2
Prijenos dionica manjinskih dioničara

Datum objave: 19.10.2021

Sažetak: Prijenos dionica manjinskih dioničara pravni je institut koji regulira prestanak članstva u dioničkom društvu bez volje dioničara, gdje većinski dioničar pod zakonom propisanim uvjetima može isključiti manjinske dioničare. Prijenos dionica manjinskih dioničara poznat je i pod nazivom squeezeout. Nav...

3
Kolektivno otkazivanje ugovora o radu s posebnim osvrtom na problem računanja referentnog razdoblja

Datum objave: 14.10.2021

Sažetak: U ovom radu bit će riječ o institutu kolektivnog otkazivanja viška radnika u hrvatskom zakonodavstvu i u pravu Europske unije. Prikazat će se kako je u teoriji i praksi zamišljeno da poslodavac koji otpušta višak radnika provodi obavezno savjetovanje s radničkim vijećem te na koji način mora provest...

4
Sudačka neovisnost i nepristranost i njihov utjecaj na percepciju javnosti o pravosuđu

Datum objave: 12.10.2021

Sažetak: Značaj pravosudnog sustava i uloge sudaca u društvenom poretku definiran je u brojnim najvišim pravnim dokumentima svih civiliziranih, demokratskih država svijeta, jasnim načelima na kojima se treba temeljiti. Njegov značaj je u službi i služenju građanima. Stoga se na poštivanju ovih načela temelji...

5
COVID-19: odgovornost zdravstvenih ustanova odnosno zdravstvenih djelatnika

Datum objave: 7.10.2021

Sažetak: Povod ovom radu nije sam COVID-19 i „zdravstveno stanje nacije“ 4 , već činjenica da je u Republici Hrvatskoj podnesen i prvi odštetni zahtjev (bez ulaženja u njegov meritum) protiv zdravstvene ustanove zbog smrti osobe uslijed COVID-19, a za koju smrt oštećenici smatraju da je nastupila uslijed zar...

6
Novele u Zakonu o općem upravnom postupku

Datum objave: 5.10.2021

Sažetak: Nakon punih 11 godina došlo je do intervencije u Zakonu o općem upravnom postupku čija je osnovna intencija aktivnija uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije što ubrzava i pojednostavljuje upravne postupke, a istodobno korištenjem elektroničke komunikacije smanjuju se troškovi a povećava uč...

7
Sklapanje ugovora i njegovo stupanje na snagu

Datum objave: 30.9.2021

Sažetak: Autor je u ovom članku upozorio na važnost postojanja i ograničenja autonomije volje stranaka pri sklapanju ugovora koje je propisano prisilnim propisima. U vezi s time iz praktičnih razloga istaknuo je osobitosti dobrovoljnog i obveznog sklapanja ugovora kao i pitanje vremena i mjesta njegova zaklj...

8
Dostava, pojašnjenje i upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016 u praksi Visokog upravnog suda RH

Datum objave: 28.9.2021

Sažetak: Autor u članku obrađuje institut pojašnjenja i upotpunjavanja ažuriranih popratnih dokumenata iz članka 263. ZJN 2016, kroz noviju praksu Visokoga upravnoga suda RH (dalje: VUS).

9
Zaštitne mjere propisane Prekršajnim zakonom i Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji

Datum objave: 23.9.2021

Sažetak: Zaštitne mjere su propisane Prekršajnim zakonom ("Narodne novine" br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. - u nastavku teksta: PZ) i smještene u Glavu sedmu (VII.) u članak 50.PZ-a, te se mogu propisati u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine. Isto tako, vrste zaštitnih mjera su ...

10
Utvrđivanje postojanja pravnog interesa kod kondemnatorne tužbe

Datum objave: 21.9.2021

Sažetak: Parnični postupak je osnovni sistem pružanja pravne zaštite u građanskom sudskom postupku. Do njegove primjene dolazi onda kada nije predviđen neki drugi put pravne zaštite koji se može ostvariti u izvanparničnom, ovršnom ili stečajnom postupku. No, u praksi sudova pojavljuje se pitanje postupanja u...

11
(Ne)opravdani troškovi u upravnom sporu

Datum objave: 16.9.2021

Sažetak: U ovom radu ne bavimo se cjelovitom obradom materije troškova upravnog spora, već samo njenim segmentom što se odnosi na razgraničenje između opravdanih i neopravdanih troškova spora, u smislu standarda „opravdanih izdataka u tijeku ili u povodu spora“ iz članka 79. stavak 1. ZUS-a, tj. na sistemati...

12
Prekršajnopravna zaštita djece

Datum objave: 14.9.2021

Sažetak: U ovom članku će se analizirati pozitivne odredbe prekršajnog zakonodavstva kojima se štite interesi djeteta te ujedno sankcioniraju počinitelji prekršaja čiji je objekt zaštite ugrožavanje te povreda prava i interesa djeteta. Potrebno je napomenuti da pojedini zakoni iz područja prekršajnog prava u...

13
Neka sporna pitanja u svezi pogrešne upute o pravnom lijeku u parničnom i upravnom postupku

Datum objave: 9.9.2021

Sažetak: Razlike između upravnog i parničnog postupka te upravnog spora su očigledne. Ipak, iako različiti, između tih postupaka postoje određene procesne sličnosti, odnosno postoje slične postupovne forme koje mogu biti poticaj za izradu zajedničkih obrazaca pri rješavanju konkretnih spornih situacija. Tako...

14
VI. Novela Kaznenog zakona

Datum objave: 7.9.2021

Sažetak: Nakon tranzicijskog Kaznenog zakona iz 1997., u koji se interveniralo u prosjeku gotovo jednom godišnje, Hrvatska je 2011. (uz integralnu prvu novelu iz 2012.) donijela novi Kazneni zakon 1 kojim su se zadovoljili standardi potrebni u tom trenutku da Hrvatska uđe u Europsku uniju. 2 Stupio je na ...

15
Dopuštenost sudjelovanja visokoškolskih nastavnika u televizijskim emisijama i sloboda izražavanja kroz prizmu odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kula protiv Turske

Datum objave: 2.9.2021

Sažetak: U članku se analizira odluka Europskog suda za ljudska prava prema kojoj je Sud zauzeo stajalište da neodobravanje sudjelovanja sveučilišnih nastavnika u javnim medijima (televizijskim emisijama) i njihovo sankcioniranje zbog toga, predstavlja u konkretnom slučaju povredu čl.10. Europske konvencije ...

16
Pravo na slobodu izražavanja i položaj sudaca u demokratskom društvu

Datum objave: 31.8.2021

Sažetak: Sudbena vlast autoritet ne crpi isključivo iz moći. Od velike je važnosti za uspostavu istinskog autoriteta i legitimiteta da se uvijek iznova opravdava i dokazuje građanima koji očekuju pravična i učinkovita suđenja i nesmetan pristup sudu kao osnovni uvjet ostvarenja vladavine prava. To se djelomi...

17
Pravo prednosti pri zapošljavanju

Datum objave: 26.8.2021

Sažetak: U ovome članku ćemo (na jednome mjestu) prikazati odredbe pojedinih zakona, kategorije osoba koje ostvaruju pravo prednosti, obveznici, način ostvarivanja, primjena ovih zakonskih obveza, prava kandidata koji smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti, nadzor nad provedbom zakona i sankcije za obve...

18
Revizija na testu ustavnosti - osvrt na recentne judikate Ustavnog suda Republike Hrvatske

Datum objave: 24.8.2021

Sažetak: Možemo slobodno konstatirati kako parnični postupak ima par vječitih neuralgičnih točaka. Pored onih koji su dogmatske prirode i koje je teško precizno urediti zakonom, vječito pitanje je i uređenje načina ograničenja pristupa najvišem sudu putem sustava izvanrednih pravnih lijekova. Iako je Ustavni...

19
Lažno prijavljivanje kaznenog djela i osoba kao počinitelja kaznenog djela

Datum objave: 19.8.2021

Sažetak: Podnošenje kaznene prijave protiv određene osobe nikad nije bilo lakše nego danas. Suvremene mogućnosti komunikacije s tijelima kaznenog progona i pravosuđem, dodatno garnirane okolnošću življenja pod uvjetima koje diktira epidemija zarazne bolesti, bez velikih zahtjeva omogućavaju prijavljivanje be...

20
Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa

Datum objave: 17.8.2021

Sažetak: U ovom članku pisat ćemo posebnim pravilima koja vrijede za ugovor o kupoprodaji kod kojeg se ugovornom odredbom o pravu prvokupa obvezuje kupac izvijestiti prodavatelja o namjeravanoj prodaji stvari određenoj osobi, a i o uvjetima te prodaje te ponuditi mu da on stvar kupi za istu cijenu.

21
Sloboda uređivanja obveznih odnosa i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Datum objave: 12.8.2021

Sažetak: Način na koji načelo slobode uređivanja obveznih odnosa svoj odraz nalazi u najmasovnijem pravnom poslu u osiguranju - u ugovoru o osiguranju od automobilske odgovornosti 5 , predmet je obrade ovog rada.

22
O (ne)dopuštenosti izvanredne revizije i revizije po dopuštenju u antidiskriminacijskim parnicama

Datum objave: 10.8.2021

Sažetak: Ustavni je sud Republike Hrvatske početkom prošle godine donio ustavnosudsku odluku 1 kojom je, usvojivši ustavnu tužbu, ukinuo rješenje 2 Vrhovnog Suda Republike Hrvatske čijim je dispozitivom kao nedopuštena odbačena tzv. izvanredna revizija revidentice podnijeta protiv drugostupanjske pravomoćn...

23
Neka razmišljanja o uvođenju tzv. revizijskih odvjetnika ili kako osigurati razmjernost/proporcionalnost između obveze učinkovitog ostvarivanja prava na pristup pravosuđu i obveze poštivanja neovisnosti odvjetništva

Datum objave: 3.8.2021

Sažetak: Tema je odabrana s obzirom na to kako razina ostvarenja pristupa vrhovnom sudu jedne zemlje ukazuje na razinu poštivanja osnovnih prava i sloboda njenih građana. Empirija ukazuje kako je Vrhovni sud RH (bio i ostao) preopterećen i to najvećim dijelom zbog dugogodišnje preširoko definirane mogućnosti...

24
Ugovor o licenciji u farmaceutskoj industriji

Datum objave: 29.7.2021

Sažetak: Ugovor o licenciji pravni je posao koji je u velikoj mjeri zastupljen u praksi i značajan je za gospodarstvo u cjelini. Glavna ekonomska i pravna značajka takvog ugovora je u tome što pruža mogućnost drugoj osobi iskorištavanje tuđeg nematerijalnog dobra.

25
Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (članak 42. Zakona o općem upravnom postupku)

Datum objave: 27.7.2021

Sažetak: Upravni postupak može biti pokrenut na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti (članak 40.- 42. Zakona o općem upravnom postupku, "Narodne novine" br. 47/09. - dalje: ZUP). Postoje vrste upravnih stvari koje se rješavaju isključivo u postupku pokrenutom na zahtjev stranke (npr. izdavanje akta grad...

26
Autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva stvorena u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom - ogled ususret reformi hrvatskog zakonodavstva

Datum objave: 22.7.2021

Sažetak: Za razliku od patenata odnosno izuma, te autorskih djela, znakovi razlikovanja (žig, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, tvrtka) nisu intelektualne tvorevine, već pseudotvorevine koje predstavljaju plod gospodarske djelatnosti poduzetnika i imaju funkciju razlikovanja robe i uslug...

27
Novo pravo intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i izumi stvoreni u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom

Datum objave: 20.7.2021

Sažetak: Intelektualno vlasništvo je sustav stvaranja nematerijalnih dobara koja potječu iz ljudske kreativnosti, utemeljen na međunarodnim sporazumima, nacionalnom zakonodavstvu i dobrim poslovnim običajima, s ciljem postizanja poslovnog uspjeha poduzetnika, te ekonomskog, tehnološkog i kulturnog napretka d...

28
Otklanjanje nedostataka po ugovoru o djelu i ugovoru o građenju

Datum objave: 15.7.2021

Sažetak: Odgovornost za materijalne (faktične) nedostatke ispunjenja obveze je jedno od sredstava pojačanja obveznopravnog odnosa, pa tako i ugovora koja ne prestaje njegovim ispunjenjem, nego se odgovornost za manjkajuće ili neuredno ispunjenje ugovornih obveza produljuje za još određeno vrijeme koje je pre...

29
Digitalna transformacija uredskog poslovanja

Datum objave: 13.7.2021

Sažetak: Na 65. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 1. srpnja 2021. pod točkom 19. usvojena je nova Uredba o uredskom poslovanju 1 (dalje u tekstu: Uredba) koja se potpuno transformira na digitalno uredsko poslovanje za sve obveznike primjene uredskog poslovanja.

30
Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova, kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave

Datum objave: 8.7.2021

Sažetak: Autor u članku obrađuje relevantnu noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (dalje: VUS), koja se odnosi na pitanje obrazovnih i stručnih kvalifikacija pružatelja usluge ili izvođača radova, kao uvje...

31
Postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave prema noveli Ovršnog zakona

Datum objave: 6.7.2021

Sažetak: Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona ("Narodne novine" br. 131/20.; dalje: ZIDOZ) koji je stupio na snagu 28. studenog 2020. izmijenjen je postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Potpuna primjena tih izmijenjenih odredbi doći do izražaja tek 15. rujna 2021., odnosno stupanjem na sn...

32
Odnos članka 44.a st. 4. Zakona o sudovima i članka 116. st. 2. Ustava

Datum objave: 1.7.2021

Sažetak: Iako je odluka Ustavnog suda ovdje, 1 dvojbe oko čl. 44a st. 4. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. - dalje u tekstu Zakon) i njegova dosega u odnosu na ustavnu odredbu čl. 116 st. 2. i dalje su prisutne u pravnoj javnosti. Moje je mišljenje, kada...

33
Zakonodavna regulacija palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 29.6.2021

Sažetak: Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih, uznapredovalih bolesti, putem sprječavanja i ublažavanja patnje pomoću ranog prepoznavanja i besprijekorne prosudbe te liječenja boli i drugih problema - fizičkih, psihosoci...

34
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak: Mjesto i način provođenja rasprave za ispravak

Datum objave: 24.6.2021

Sažetak: Određivanje mjesta i načina provođenja rasprave za ispravak u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku (na terenu i uz sudjelovanje sudskog vještaka geodetske struke ili u sudnici) pitanje je na koje Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" br. 63/19.) ne daje odgovor. Ono se tiče takt...

35
Usporedni prikaz instituta uvjetnog otpusta po „starom“ i „novom“ Zakonu o izvršavanju kazne zatvora te praktične dileme

Datum objave: 21.6.2021

Sažetak: Institut uvjetnog otpusta u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu uređen je Zakonom o izvršavanju kazne zatvora. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine'' br. 128/1999., 55/2000., 59/2000., 129/2000., 59/2001., 67/2001., 11/2002., 76/2007., 27/2008., 83/2009., 18/2011., 48/2011., 125/2011., ...

36
Uz Zakon o parničnom postupku: treba li objektivizirati postupak imenovanja/odabira vještaka od strane sudova?

Datum objave: 17.6.2021

Sažetak: Imenovanje/odabir vještaka od strane suda se obrazlaže kompetentnošću, kvalitetom rada, odgovornošću i uopće pozitivnim iskustvom koje su prethodno sudci imali sa određenim vještakom, što svakako mogu biti opravdani razlozi, ali što istovremeno ostavlja prostor i za angažiranje i rotaciju stalno ist...

37
Sudske pristojbe u upravnom sporu

Datum objave: 15.6.2021

Sažetak: Upravni spor vrsta je sudskog postupka. Stoga se i u njemu primjenjuje regulacija sudskih pristojbi, uključujući glavne pravne izvore na ovome području: Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, br. 118/18.) 1 i Uredbu o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, br. 53/19.) 2 .

38
Nenadoknadiva ili teško nadoknadiva šteta u postupcima odgode ovrhe prema Ovršnom zakonu

Datum objave: 10.6.2021

Sažetak: Ovrha je kao institut prisilne naplate iznimno tegoban za ovršenika, ali je s druge strane nužan u svakom demokratski uređenom društvu kako bi se ispunila dužna činidba ovrhovoditelju, u slučajevima kad ovršenik istu odbija ispuniti dobrovoljno. U suprotnom, niti jedan vjerovnik ne bi bio siguran da...

39
Postupanje drugostupanjskog suda po odredbi čl. 373.a Zakona o parničnom postupku

Datum objave: 8.6.2021

Sažetak: Povodom žalbe protiv prvostupanjske presude, drugostupanjski sud može: 1. odbaciti žalbu kao nepravovremenu, nepotpunu ili kao nedopuštenu; 2. odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku presudu; 3. ukinuti prvostupanjsku presudu i uputiti predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje; ...

40
Suzbijanje računalnih prijevara povezanih s utajom PDV-a pomoću umjetne inteligencije

Datum objave: 1.6.2021

Sažetak: Vijeće Europske unije usvojilo je 18. veljače 2020. zakonodavni set mjera za prijenos i razmjenu podataka o plaćanju, kako bi se poboljšala borba protiv prijevara s PDV-om prilikom elektroničke trgovine. Riječ je o Uredbi Vijeća (EU) 2020/283 od 18. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u...

41
Uz novelu Zakona o pravu na pristup informacijama: snižavanje standarda transparentnosti i otvorenosti javnopravnih tijela koja raspolažu javnim novcem

Datum objave: 27.5.2021

Sažetak: U srpnju ove godine - točnije 17. 07. 2021. - istječe rok za implementaciju Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. 06. 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (dalje: OP Direktiva). 1 Tim povodom već dosad su nadležna tijela - ponajviše Povj...

42
Osvrt na odluku Suda Europske unije u predmetu C-19/20 I.W., R.W. protiv Bank BPH S.A. i mogući učinci na odluku Suda Europske unije u predmetima C-474/20 i C-567/20 (u tzv. slučaju Franak)

Datum objave: 25.5.2021

Sažetak: Ovaj rad analizira recentnu odluku Suda Europske unije u predmetu C-19/20 I.W., R.W. protiv Bank BPH S.A. od 29. travnja 2021. godine o učincima Direktive 93/13 o nepoštenim uvjetima o potrošačkim ugovorima na ugovore o kreditu koji su indeksirani u švicarskim francima (CHF). Predmetna odluka je zan...

43
Statusna prava izabranih i bivših lokalnih dužnosnika nakon provedenih lokalnih izbora, promjene tijekom trajanja mandata i ovlasti nadležnog pročelnika

Datum objave: 20.5.2021

Sažetak: Nakon provedenih lokalnih izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane (u nastavku teksta: izvršni čelnik) te njihove zamjenike, potrebno je u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) regulirati statusna prava i prava s osnova obnašanja dužnosti iz...

44
Primjena Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 11. srpnja 2007. godine

Datum objave: 18.5.2021

Sažetak: Europski postupak za sporove male vrijednosti je primjenjiv na građanske i trgovačke predmete, potraživanja u vrijednosti do 5.000,00 EUR-a, u prekograničnim sporovima stranka u odnosu na potrošače i poduzetnike. Ovakav brz i jeftin postupak u kojem nije nužno zastupanje punomoćnika provodi se na st...

45
Zastara zahtjeva za naknadu ugovorne i izvanugovorne štete

Datum objave: 13.5.2021

Sažetak: Zahtjev je objektivnim pravom zajamčena mogućnost da se od drugoga zahtijeva činidba ili propuštanje koji istovremeno znači ostvarenje subjektivnog prava. Zahtjev ne proizlazi iz subjektivnog prava nego iz norme objektivnog prava uz koju se redovito pojavljuje. Zahtjev može zastarjeti, a subjektivno...

46
Američki model Sudova za drogu (The American Drug Court Model)

Datum objave: 11.5.2021

Sažetak: Sudovi za droge (The American Drug Court Model) specijalizirani su programi izvaninstitucionalnog tretmana ovisnika u Sjedinjenim Američkim Državama (dalje: SAD) koji počine lakša kaznena djela kao punoljetne osobe ili maloljetnici koji su tempore criminis djelovali u stanju ovisnosti o alkoholu i d...

47
Zastara iznosa naknade neimovinske štete povišenih temeljem novih orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda RH

Datum objave: 10.5.2021

Sažetak: U ovom radu bit će govora o zastari nakon povišenja tužbenog zahtjeva koji se odnosi na naknadu neimovinske (odnosno nematerijalne) štete ili o tumačenju zastare kod povišenja tužbenog zahtjeva sukladno novim iznosima naknade neimovinske (i nematerijalne) štete.

48
Osiguranje života u korist treće osobe

Datum objave: 6.5.2021

Sažetak: Ugovor u korist trećeg je onaj ugovor "iz kojeg treća osoba (korisnik, op.a.) neposredno stječe pravo da od jednog ugovaratelja zahtijeva izvršenje određene radnje za sebe, a ovaj mu je obvezan tu radnju izvršiti" 13 . Treća osoba - korisnik najčešće stječe svoje pravo na osnovu posebne ugovorne odr...

49
Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave u novijoj praksi Državne komisije i Visokoga upravnog suda

Datum objave: 4.5.2021

Sažetak: Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u člancima 283. - 288., donosi odredbe o kriterijima za odabir ponude u postupcima javne nabave.

50
Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima i ograničenje prava i sloboda

Datum objave: 29.4.2021

Sažetak: Temeljna prava su u državama članicama Europske unije na nacionalnoj razini zajamčena i zaštićena Ustavima svake pojedinačne države članice te Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1 (dalje: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda), dok je na razini Eu...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje