Poredano po:

Broj dokumenata: 72

1
Zahtjevi po stupnjevitoj tužbi i poteškoće u ovrsi

Datum objave: 18.12.2020

Sažetak: U članku se razmatra slučaj iz aktualne sudske prakse glede zahtjeva radi polaganja računa i naknade štete koji su postavljeni u stupnjevitoj tužbi protiv više tuženika kao suparničara. Ukazuje se na poteškoće koje su nastale nakon dovršenog prvog stadija postupka u kojem je odlučeno o tzv. manifest...

2
Vođenje poslova podružnice ustanove i ovlaštenja u svezi s radnim odnosima radnika u podružnici ustanove

Datum objave: 1.12.2020

Sažetak: Pojam ustanova određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje d...

3
Zastupanje i punomoć u građanskom (obveznom) pravu

Datum objave: 13.8.2020

Sažetak: Pri sklapanju pravnih poslova i poduzimanja drugih pravnih radnji koje proizvode pravne učinke potrebno je očitovanje pravno relevantne volje. Tu volju može očitovati izravno sam očitavatelj koji sklapa pravni posao ili poduzima određenu pravnu radnju ili za njega to može učiniti i netko drugi, koji...

4
Pravna priroda ugovora o pravima i obvezama prokurista

Datum objave: 2.7.2020

Sažetak: Menadžerski ugovor je ugovor sui generis (svoje vrste) hrvatskog obveznog prava kojeg sklapaju poslodavac i menadžer (ovdje prokurist). Bitni uglavci ovog ugovora se odnose na prava i obveze te ovlastima menadžera, plaći i drugim primanjima, a posebno o sudjelovanju u dobiti društva kojoj dop...

5
Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela

Datum objave: 30.1.2020

Sažetak: U ovom članku autor opisuje pojam odgovornosti pravnih osoba za kaznenih djela, porijeklo i bit. Pravna osoba jest društvena tvorevina koja poput fizičke osobe ima pravo sudjelovanja o pravnom prometu. Premda je pojam pravne osobe dosta star, još iz rimskog doba, do određivanja pojma odgovornosti pr...

6
Primjena odredbi članka 115. stavka 2. i 3. Zakona o radu o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u odnosu na podružnice inozemnih osnivača u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 17.12.2019

Sažetak: Naime, ne bi trebalo biti prijeporno kako se u rješavanju radnopravnog spora predmetnih stranaka primjena odredbi ZR-a ne može protegnuti i na radnike tuženika koji su državljani drugih država i koji nemaju radni odnos u Republici Hrvatskoj, nego u drugim državama, neovisno što su izvršitelji istog...

7
Ususret Zakonu o upravljanju i održavanju stambenih zgrada

Datum objave: 17.9.2019

Sažetak: Danas najveći broj država članica EU-a ima zadovoljavajuće uređenu problematiku stanovanja. U nekima je pravo na stanovanje ustavna kategorija (exempli causa, Belgija, Slovenija, Španjolska, Grčka, Portugal, Švedska) ili je regulirano odgovarajućim zakonima (exempli causa, Francuska, Danska, Velika ...

8
Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru

Datum objave: 4.6.2019

Sažetak: Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93., 34/99., 121/99. - vjerodostojno tumačenje, 52/00. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15., dalje u tekstu: Zakon) u primjeni je od 1. si...

9
Solidarnost u obveznopravnom i procesnopravnom smislu

Datum objave: 20.5.2019

Sažetak: Za razliku od djeljive i nedjeljive obveze, solidarna obveza može postojati samo ako barem na jednoj strani obveznog odnosa (vjerovničkoj ili dužničkoj) postoje dva ili više subjekata. Solidarna obveza stoga je uvijek pluralistička obveza. Dakle, množina pravnih subjekata i njihova solidarnost može ...

10
Stečajni postupak nad (javnom) ustanovom: neki pravni prijepori

Datum objave: 14.5.2019

Sažetak: Provedbu, kao i cilj stečajnog postupka detaljno uređuje Stečajni zakon. U pravnom smislu, stečaj je izvanparnični sui generis sudski postupak kojem je cilj kolektivno namirenje svih vjerovnika iz imovine insolventnog dužnika, bilo likvidacijskim stečajnim postupkom, bilo nekim modelom reorganizacij...

11
Zastupanje udruge

Datum objave: 9.5.2019

Sažetak: Zastupanje predstavljaju poslovi koje obavljaju određeni organi odnosno zaposleni u udruzi kojima se manifestira njena poslovna sposobnost. 1 Zastupanje udruge treba dijeliti od pojam trgovačkog zastupanja. Naime, trgovačko zastupanje određujemo kao pravni posao kojim ovlaštena osoba koja se profes...

12
Neformalne udruge prema Zakonu o udrugama i Zakonu o obveznim odnosima

Datum objave: 12.3.2019

Sažetak: Prema odredbi čl. 5. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/11. i 70/17., dalje: Zakon o udrugama), udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: registar udruga). Upis u registar udruga je dobrovoljan i obavlja se na zahtjev osnivača udruge...

13
Radni odnos kao preduvjet zastupanja trgovačkog društva

Datum objave: 22.11.2018

Sažetak: Ovlaštenje punomoćnika po zaposlenju ne proizlazi iz posebne punomoći, nego, sukladno stajalištima poslovne prakse, prema naravi poslova koji su im kod poslodavca povjereni temeljem ugovora o radu. Takvom punomoćniku po zaposlenju sklapanje i ispunjenje određenih ugovora povjereno je od strane njego...

14
Javni bilježnik i elektroničko osnivanje društava s ograničenom odgovornošću

Datum objave: 31.10.2018

Sažetak: Javnobilježnička nadležnost u osnivanju društava s ograničenom odgovornošću iznimno je bitna u današnjoj sveprisutnoj progresiji digitalnog razvoja društva koje je, s jedne strane, pozitivna posljedica modernog vremena, dok istodobno krije mnoge negativnosti napretka informacijsko-komunikacijskih te...

15
Važnost razlikovanja i kvalifikacije obveznih i trgovačkih ugovora

Datum objave: 23.10.2018

Sažetak: U ovom radu osobito se stavlja naglasak na razlikovanje imenovanih i neimenovanih pravnih poslova te jednostranih od dvostranih i višestranih pravnih poslova, odnosno ugovora. Tako se imenovanim pravnim poslovima (ugovorima) nazivaju oni koji u povijesnom slijedu postoje dugo vremena i često se pona...

16
Kupoprodaja tuđe stvari i prava ili spornog prava

Datum objave: 1.8.2018

Sažetak: Predmet (objekt) kupoprodaje mogu biti stvari i prava, odnosno imovina. Pod izrazom "tuđa stvar“ treba razumjeti stvar na kojoj prodavatelj nema pravo vlasništva, nego to pravo ima neka treća osoba. Prema odredbi čl. 382. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15 - u nastavku: ZOO)...

17
Ima li radnik pravo na pravičnu naknadu zbog povrede razumnog roka stečajnog postupka

Datum objave: 24.5.2018

Sažetak: Problematika razumnog roka još se uvijek nalazi na samom vrhu liste pravno-političkih prioriteta reforme pravosuđa. U radu se analiziraju dvije teme koje su argumentacijom povezane u jedinstvenu cjelinu. Naime, ako predmet nije riješen u roku koji je odredio predsjednik suda na temelju osnovanosti z...

18
Komparativni prikaz kaznenopravne zaštite tvrtke trgovačkog društva u pravima Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine

Datum objave: 17.4.2018

Sažetak: Iako se u sustavu pravne zaštite tvrtke preferira onaj modalitet sudske zaštite tvrtke iz temeljnih propisa o trgovačkim društvima, to ne isključuje mogućnost kaznenopravne zaštite tvrtke prema pozitivnom kaznenom zakonodavstvu. Kroz analizu novog kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske i Federaci...

19
Zaštita poslovne tajne u hrvatskom radnom pravu u svjetlu nove Direktive 2016/943

Datum objave: 14.12.2017

Sažetak: Pod poslovnom tajnom naročito se podrazumijeva sve ono što je kao poslovna tajna određeno zakonom ili drugim propisom, zatim sve ono što je kao poslovna tajna određeno općim ili drugim aktom stranaka u postupku ili drugih osoba, te sve ono što su stranke u odgovarajućem postupku ili druge osobe pose...

20
Posebne vrste privremenih mjera u postupku osiguranja

Datum objave: 21.11.2017

Sažetak: Postupak ovrhe provodi se nakon završenog kognicijskog (ispitnog) postupka u kojem kvalificiranom ispravom (pravomoćnom i izvršivom presudom ili sudskom nagodbom) na nesumnjiv način dokazujemo svoju tražbinu, dok u postupku osiguranja izvjesno očekujući takvu ispravu želimo osigurati njezino buduće ...

21
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca s osvrtom na odluku Europskog suda pravde

Datum objave: 15.11.2017

Sažetak: Institut prenošenja ugovora na novog poslodavca ima sve veću primjenu do koje dolazi slijedom statusnih promjena poslodavca ili zaključenjem pravnog posla kada se na novog poslodavca prenese poduzeće ili njegov dio. U članku ćemo razmotriti bitne značajke prenošenja ugovora o radu te zakonske odredb...

22
Oblici očitovanja volje u sklapanju pravnih poslova

Datum objave: 17.10.2017

Sažetak: Ugovor je sklopljen kada su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima (točkama) ugovora. Pri tome se stranačka volja za sklapanje ugovora može izjaviti na različite načine, npr. riječima, uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti da postoji volja za z...

23
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu - 1. dio

Datum objave: 19.4.2017

Sažetak: Ovršni postupak u poreznim predmetima u Republici Hrvatskoj uređen je Općim poreznim zakonom (u nastavku: OPZ) (Narodne novine, br. 115/16), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. Smisao ovršnog postupka propisanog OPZ-om treba tražiti u želji zakonodavca da porezni dug (dug poreznog obveznika na ...

24
Posebni normativni akti trgovačkih društava s naglaskom na akte u području radnih odnosa

Datum objave: 30.3.2017

Sažetak: S obzirom na predmet reguliranja odnosno sadržaj akata, normativni akti trgovačkih društava mogu se dijeliti na: a) temeljne (osnivačke, ustrojbene) normativne pravne akte trgovačkih društava (statut, izjava o osnivanju, društveni ugovor) b) posebne normativne pravne akte trgovačkih društava (pravil...

25
Članovi uprava, nadzornih i upravnih odbora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH

Datum objave: 6.12.2016

Sažetak: Jedna od aktualnijih tema na našoj političkoj sceni trenutno je način odabira i imenovanja upravljačke strukture trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH. To posebice iz razloga jer je Vlada RH nedavno izmijenila Uredbu o kriterijima za provedbu postupaka od...

26
Financijsko izvještavanje i ispunjavanje poreznih obveza trgovačkih društava u stečaju

Datum objave: 8.11.2016

Sažetak: Odluka da se nad jednim trgovačkim društvom otvori stečajni postupak ima dalekosežne posljedice ne samo po njegovo poslovanje, prava zaposlenih, vjerovnika i vlasnika, već i po njegovo financijsko izvještavanje. U navedenom kontekstu trgovačko društvo u stečajnom postupku, kao i svako drugo trgovačk...

27
Menadžeri u svjetlu novog Zakona o radu

Datum objave: 2.11.2016

Sažetak: U smislu Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14) menadžeri su fizičke osobe koje su prema propisu o trgovačkim društvima, kao članovi uprave ili izvršni direktori ili fizičke osobe koje su u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno ovlaštene voditi poslov...

28
Provođenje postupaka javne nabave do donošenja novog zakona - što se promijenilo i kako postupati - 2. dio

Datum objave: 22.11.2016

Sažetak: Osim toga, u ZJN-u je propisano da se nekažnjavanost mora dokazati u odnosu na gospodarski subjekt i osobu ovlaštenu po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta dok se ESPD obrascem isto dokazuje u odnosu na gospodarski subjekt i osobe koje su članovi njegova upravnog, upravljačkog ili nadzornog t...

29
Otvorena pitanja u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Datum objave: 30.3.2016

Sažetak: U Narodnim novinama br. 85/15 od 1. kolovoza 2015. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (dalje: ZID ZS), a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Republike Hrvatske (dakle, 9. kolovoza 2015.). Šesta novela ovoga Zakona 1 ima samo 11 članaka koji...

30
Provođenje postupaka javne nabave do donošenja novog zakona - što se promijenilo i kako postupati? - 1. dio

Datum objave: 15.11.2016

Sažetak: Nove Direktive u javnoj nabavi stupaju na snagu dvadesetog dana od dana objave u SLEU. S obzirom da je objava bila 28.03.2014., Direktive su stupile na snagu 17.04.2014. te je rok državama članicama za implementaciju novih direktiva bio 18. travnja 2016. godine. Mogući slučajevi odgode implementacij...

31
Privremeno ustupanje radnika u povezano društvo

Datum objave: 24.11.2015

Sažetak: Zakon o radu (Narodne novine broj 93/14 od 31. srpnja 2014., u daljnjem tekstu ZR) je prvi put u naš radnopravni sustav uveo institut ustupanja radnika. Člankom 10. stavak 3. ZR-a, predviđena je mogućnost ustupanja radnika između povezanih poslodavaca. Ova odredba nije bila u prijedlogu ZR-a već je ...

32
Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature

Datum objave: 12.11.2015

Sažetak: Riječ manager je anglizam i u prijevodu na hrvatski jezik označava stručnjaka i organizatora koji svojom kreativnošću i idejama upravlja poduzećem, nekom organizacijom, sportskim klubom i slično 1 . Kod nas se u kolokvijalnom govoru termin menadžer uvriježio za označavanje predsjednika i članova upr...

33
Novi Stečajni zakon

Datum objave: 8.9.2015

Sažetak: Rad obrađuje trenutno najaktualniju temu iz područja građanskopravne kolektivne zaštite. Naime, reformama Stečajnog zakona (njih sedam) kao i implementacijom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (s tri izmjene), čija je primjena počela tijekom 2012., hrvatsko insolvencijsko zakon...

34
Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 24.3.2015

Sažetak: Predstavničko tijelo JLS, odnosno JPRS osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLS, odnosno JPRS u svrhu ostvarivanja određenih ciljeva koji su od interesa za lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu, ...

35
Prava intelektualnog vlasništva kao ulog u osnivački temeljni kapital trgovačkih društava

Datum objave: 19.3.2015

Sažetak: Trgovačko društvo je određeno u odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku: ZTD) kao pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj određeni tim Zakonom. Ono se, u smislu odredbe članka 2. stavak 4. ZTD-a može osnovati za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti. Tr...

36
Statusne promjene javnih ustanova i prenošenje ugovora o radu

Datum objave: 29.1.2015

Sažetak: Pojam ustanova određen je Zakonom o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97-ispr., 47/99 - ispr. i 35/08). Prema odredbama članka 1. stavak 1. i 2. Zakonu o ustanovama, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje djela...

37
Pravni aspekti osnivanja trgovačkog društva od strane udruge

Datum objave: 22.1.2015

Sažetak: Najavljivana izmjena Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je trebala propisati obvezu osnivanja trgovačkog društva od strane onih udruga koje se žele baviti gospodarskim (profitnim) djelatnostima, izostala je. Stoga udruge i dalje slobodno mogu odlučivati h...

38
Prilog raspravi o reformi stečajnog zakonodavstva

Datum objave: 13.1.2015

Sažetak: Dugotrajnost stečajnih i predstečajnih postupaka i povećan broj predmeta postali su najkonkretniji primjer disfunkcionalnosti sudskog sistema. Posljedice sporosti i neučinkovitosti u pružanju stečajno pravne zaštite su višestruke: od individualnog nezadovoljstva zbog nemogućnosti krajnje realizacije...

39
Sudjelovanje radnika u upravljanju trgovačkim društvima prema novom Zakonu o radu

Datum objave: 9.12.2014

Sažetak: Sudjelovanje radnika u odlučivanju u poduzećima i ustanovama u kojima su zaposleni jedna je od zasada suvremenog demokratskog društva, očituje se u različitim oblicima ovisno o nacionalnom pravu svake zemlje. Često se za označavanje ove aktivnosti radnika koristi i termin participacija radnika.

40
Statusne promjene i preoblikovanja trgovačkih društava i zaštita prava radnika

Datum objave: 11.11.2014

Sažetak: U tijeku pravnog života jednog trgovačkog društva moguće su brojne promjene koje nemaju izravan učinak na status trgovačkog društva, ali unose novine u temeljna obilježja i organizacijsku strukturu trgovačkog društva. Tako je moguće da dođe do promjena tvrtke, sjedišta, predmeta poslovanja, vlasničk...

41
Sportsko dioničko društvo

Datum objave: 23.9.2014

Sažetak: Pravne osobe u sustavu sporta, temeljem odredaba Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13, u nastavku: ZoS), po pravnom obliku mogu biti sportske udruge, trgovačka društva, ustanove i školska sportska društva (ZoS, čl. 14. - 17.). Posrijedi je, dakle, zakonski numerus clausus...

42
Odgovornost obrta za dugove i ovrha protiv obrtnika

Datum objave: 25.2.2014

Sažetak: Odgovornost za dugove nastale u obavljanju obrta u dosadašnjoj sudskoj praksi zadavala je dosta nedoumica, a posljedica toga bila je i neujednačena sudska praksa, ali i pitanje opravdanosti različitog uređenja odgovornosti za obveze gospodarskih subjekata. Zakonsko uređenje odgovornosti obrtnika dož...

43
Izbor i opoziv članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

Datum objave: 22.10.2013

Sažetak: Nakon posljednje novele Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 142/12), u jednom članku obrađeno je pitanje imenovanja i razrješenja predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skupštinu trgovačkog društva, kojeg je jedinica (su)osnivač.

44
Prijava i utvrđivanje tražbina u predstečajnoj nagodbi

Datum objave: 19.9.2013

Sažetak: U postupcima predstečajne nagodbe vjerovnici svoje tražbine prijavljuju na temelju posebnih pravila koja su uvedena samo za ovu vrstu postupka. I način utvrđivanja tražbina je specifičan, a zakon ne sadrži pravila o postupanju vjerovnika u slučaju osporavanja tražbine. Stoga autorica u ovom radu obr...

45
Odgovornost članova uprave zbog nepokretanja stečaja

Datum objave: 17.9.2013

Sažetak: Sažetak stručnog rada Poslijediplomski studij, Pravni fakultet Zagreb, svibanj 2013. Mićo Ljubenko, odvjetnik

46
Ukidanje članka 13. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Datum objave: 20.8.2013

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske svojom odlukom broj: U-I-4469/2008 i dr. od 8. srpnja 2013. ukinuo je članak 13. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine broj 109/07, 36/09 i 108/12, u nastavku: ZPDD), koji glasi:

47
Imenovanje i razrješenje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skupštinu trgovačkog društva, kojeg je jedinica (su)osnivač

Datum objave: 11.6.2013

Sažetak: Pitanje Skupštine trgovačkog društva kojeg je jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) (su)osnivač, do donošenja posljednje novele Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: ZLPS), problematizirano je u nekim jedinicama z...

48
Posredovanje i zastupanje u osiguranju - dvije različite djelatnosti u vezi istog pravnog posla

Datum objave: 21.5.2013

Sažetak: Prema odredbama Zakona o osiguranju (NN 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13) poslovi osiguranja obuhvaćaju zaključivanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju svih vrsta, odnosno ugovaranje i ispunjavanje ugovora o osiguranju imovine i osoba, a sukladno prije svega i kognitivnim normama...

49
Obvezni podaci na internetskim stranicama i elektroničkoj pošti trgovačkog društva

Datum objave: 14.2.2013

Sažetak: Internetske stranice trgovačkih društava postale su nezaobilazan dio njihovog korporativnog identiteta. U nekim djelatnostima, kao što je internetska trgovina, one su primarni način na koji se trgovačko društvo predstavlja potencijalnom kupcu i poslovnom partneru. Stoga nije neobično da su Zakon o t...

50
Dobrovoljni mirovinski fondovi i dobrovoljna mirovinska društva – prikaz normativnog okvira trećeg mirovinskog stupa – 1. dio

Datum objave: 26.6.2012

Sažetak: Treći stup mirovinskog sustava nastao je kao pokušaj prevladavanja krize mirovinskog sustava temeljenog na generacijskoj solidarnosti. Porastom štednje u dobrovoljnim mirovinskim fondovima treći mirovinski stup polako uz sebe veže sve veća investicijska sredstva, a sami dobrovoljni mirovinski fondov...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje