Poredano po:

Broj dokumenata: 32

1
Odlučivanje po pravičnoj ocjeni (u ispravnim postupcima) - 1. dio

Datum objave: 15.5.2014

Sažetak: Prema odredbi članka 195. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, nastavno: ZZK) stavak (2) o prijavama i prigovorima glede upisa u vlastovnicu i teretovnicu o kojima su svi nazočni postigli sporazum, sud će odluči...

2
Odgovornost obrta za dugove i ovrha protiv obrtnika

Datum objave: 25.2.2014

Sažetak: Odgovornost za dugove nastale u obavljanju obrta u dosadašnjoj sudskoj praksi zadavala je dosta nedoumica, a posljedica toga bila je i neujednačena sudska praksa, ali i pitanje opravdanosti različitog uređenja odgovornosti za obveze gospodarskih subjekata. Zakonsko uređenje odgovornosti obrtnika dož...

3
Neka pitanja vezana uz uknjižbu prava vlasništva na nekretnini koja je bračna stečevina, a predmet je ugovora o doživotnom uzdržavanju

Datum objave: 20.2.2014

Sažetak: U članku se analiziraju neka pitanja vezana uz zaključenje ugovora o doživotnom uzdržavanju kada je imovina njime obuhvaćena bračna stečevina. Poseban osvrt dan je na problematiku uknjižbe prava vlasništva davatelja uzdržavanja kad se kao predmet ugovora javlja nekretnina koja predstavlja bračnu ste...

4
Postupak po pravnim lijekovima i novela Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine

Datum objave: 23.1.2014

Sažetak: Novela Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 25/13, u nastavku teksta: ZIDZPP/13 ili Zakon, koja je stupila na snagu 1. travnja 2013.) uvela je značajne promjene u postupku po pravnim lijekovima pred drugostupanjskim sudovima. Te se promjene očituju prije sve...

5
Institut odricanja od nasljedstva, s posebnim osvrtom na ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno

Datum objave: 7.1.2014

Sažetak: Nasljedno pravo stječe se bilo po zakonu, bilo po oporuci, i to u trenutku ostaviteljeve smrti (odnosno u trenutku proglašenja osobe umrlom) kada po sili zakona (ipso iure) na nasljednika prelazi ostavina ostavitelja i postaje njegovo nasljedstvo (članak 129. Zakona o nasljeđivanju, odluka Vrhovnog ...

6
Prigovori litispendencije i presuđene stvari

Datum objave: 12.11.2013

Sažetak: Parnični postupak pokreće se podnošenjem tužbe sudu, ali parnica počinje teći dostavom tužbe tuženiku. Tim trenutkom uspostavlja se trostrani procesni odnos između tužitelja, tuženika i suda. Zasnivanje litispendencije proizvodi određene procesne i građanskopravne učinke. Dok parnica teče, ne može s...

7
Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života kao posebna vrsta nasljednopravnog ugovora

Datum objave: 9.10.2013

Sažetak: Temeljno pravilo propisano Zakonom o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05) je ono o stjecanju nasljednog prava isključivo na temelju zakona i na temelju oporuke. Navedeno ne ostavlja mjesta mogućnosti da se ono stekne osnovom ugovora kao dvostranoobveznog pravnog posla, stoga je na...

8
Upitnost kaznene dekriminalizacije nasilničkog ponašanja u obitelji

Datum objave: 24.9.2013

Sažetak: Kontinuirani porast broja slučajeva nasilničkog ponašanja u obitelji od trenutka normiranja tog protupravnog ponašanja kao zasebnog kaznenog djela, novouvedenom zakonskom regulativom, posve oprečno i neočekivano, rezultirao je dekriminalizacijom odnosnog kaznenog djela. Obitelj i privatnost članova ...

9
Neki problemi u provedbi ovrhe radi predaje djeteta

Datum objave: 22.8.2013

Sažetak: Djeca su, kao jedna od najranjivijih društvenih skupina, posebno zaštićena kategorija Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim konvencijama i zakonom, a ovrha radi predaje djeteta je, s obzirom na potrebu pridavanja osobite pozornosti na dobrobit i prava djeteta, jedno od najdelikatnijih područja re...

10
Naknada troškova u ovršnom postupku

Datum objave: 16.4.2013

Sažetak: Troškovi ovršnog postupka su izdaci stranaka, suda i drugih sudionika u ovršnom postupku, učinjeni u ovršnom postupku ili u vezi s njim.

11
Novi Ovršni zakon i ovrha na plaći radnika

Datum objave: 28.2.2013

Sažetak: U Narodnim novinama br. 112/12 od 12. listopada 2012. objavljen je najnoviji Ovršni zakon, koji je stupio na snagu 15. listopada 2012. 1 Prema njegovim prijelaznim i završnim odredbama postupci u tijeku dovršavaju se po odredbama zakona koji su važili do stupanja na snagu toga Ovršnog zakona. No, p...

12
Uređivanje odnosa između roditelja i djece u izvanparničnim i parničnim postupcima prema Obiteljskom zakonu

Datum objave: 23.2.2012

Sažetak: Roditeljska skrb je pravni odnos koji nastaje između roditelja i djece. Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja s ciljem zaštite dobrobiti djeteta, osobnih i imovinskih interesa djeteta. Roditeljska skrb kao pravni institut postoji kako bi se djeci omogućilo ostvarivanje njiho...

13
Granice ovrhe na plaći radnika u 2011. godini

Datum objave: 19.10.2011

Sažetak: Posebne odredbe o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima u novom Ovršnom zakonu nalaze se u člancima 112.-117. Ove odredbe još uvijek nisu na snazi i u svim ovršnim postupcima koji će započeti do 31. prosinca 2011. godine, primjenjujemo raniji Ovršni zakon.

14
Ugovor o razvrgnuću (diobi) bračne/izvanbračne stečevine

Datum objave: 23.8.2011

Sažetak: Za vrijeme trajanja braka ili izvanbračne zajednice, a u praski najčešće nakon razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice, (bivši) bračni odnosno izvanbračni drugovi među kojima ne postoji spor o suvlasničkom udjelu na bračnoj ili izvanbračnoj stečevini, imaju potrebu svoju imovinu međusobno ...

15
O Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku - 1. dio

Datum objave: 31.5.2011

Sažetak: Zakon o parničnom postupku (Narodne novine 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08 i 57/11) u posljednjih desetak godina više je puta mijenjan s ciljem ubrzanja parničnog postupka te povećanja njegove učinkovitosti.

16
Arbitrabilnost u radnim sporovima kod otkaza ugovora o radu s osvrtom na sudsku praksu

Datum objave: 17.5.2011

Sažetak: Parnični postupak pokreće se, razvija i završava zahvaljujući aktivnostima procesnih subjekata. Rješavanje svog građanskopravnog odnosa stranke mogu povjeriti nadležnim sudovima, arbitraži ili spor mogu riješiti medijacijom.

17
Primjena Konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece

Datum objave: 10.5.2011

Sažetak: Međunarodni ugovori, kao najvažniji izvor međunarodnog prava, sporazumi su između država ili drugih subjekata međunarodnog javnog prava, uređeni međunarodnim pravom kako bi se postigli određeni pravni učinci. Mogu biti u pisanom ili nepisanom obliku, u jednoj ili više isprava, a imaju različite nazi...

18
Subjekti u kaznenom postupku - privatni tužitelj - 1. dio

Datum objave: 3.5.2011

Sažetak: Položaj privatnog tužitelja u kaznenom postupku prema odredbama Zakona o kaznenom postupku iz 2008. godine uređen je s istim pristupom kako je uređen i u Zakonu o kaznenom postupku iz 1997. godine. To znači da privatni tužitelj i dalje ima pravo djelotvornog pristupa kaznenom postupku kao osoba koja...

19
Pravo na medicinsku oplodnju prema Zakonu o medicinskoj oplodnji

Datum objave: 29.4.2011

Sažetak: Pretpostavke ostvarenja prava na medicinsku oplodnju, te prava i obveze sudionika postupaka medicinske oplodnje, uređene su Zakonom o medicinskoj oplodnji („Nar. nov.“ br. 88/09 i 137/09), koji je stupio na snagu 30. srpnja 2009.

20
Privremeni zastupnik u ispravnom postupku

Datum objave: 13.1.2011

Sažetak: U zemljišnoknjižnom pravu u posljednje vrijeme zapažene su brojne aktivnosti sudova u postupcima osnivanja i obnove zemljišne knjige, u kojima se nužno pojavljuju problemi stranačke sposobnosti i pitanja kada i kako te koje odredbe primjenjivati kod instituta privremenog zastupnika. Ovaj članak poku...

21
Privremene mjere – 5. dio (privremene mjere na tražbini po računu, privremene mjere radi uzdržavanja)

Datum objave: 18.10.2010

Sažetak: Radi osiguranja novčane tražbine na novčanoj tražbini protivnika osiguranja po računu kod banke sud može naložiti banci da protivniku osiguranja ili trećoj osobi, na temelju naloga protivnika osiguranja, uskrati s računa protivnika osiguranja isplatu novčanog iznosa za koji je određena privremena mj...

22
Stranke u zemljišnoknjižnom ispravnom postupku – 1. dio

Datum objave: 14.9.2010

Sažetak: U zemljišnoknjižnom pojedinačnom ispravnom postupku koji nalazi sve veću primjenu kao jedan od načina za usklađenje stvarnog i zemljišnoknjižnog prava vlasništva sve veći problem u praksi predstavlja ocjena o tome tko može biti stranka u tom postupku. S obzirom na to, dolazi do različitih odluka sud...

23
Pravni položaj izvanbračne zajednice u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 29.3.2010

Sažetak: Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri (3) godine ili kraće ako je u njoj rođeno dijete (članak 3. Obiteljskog zakona). Da bi moglo doći do pravnih učinaka izvanbračne zajednice potrebno je da se radi o zajednici između žene i muškarca ...

24
Uzdržavanje bračnog druga

Datum objave: 21.12.2009

Sažetak: Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca. Brak, kao i prava i dužnosti bračnih drugova u braku, uređeni su Obiteljskim zakonom. Prava i dužnosti bračnih drugova proizlaze iz same prirode braka. Većina tih odnosa uređena je moralnim normama. Bračni odnosi, koje uređuje Obiteljski zak...

25
Prava žena i maloljetnika u radnom odnosu - 1. dio

Datum objave: 3.11.2009

Sažetak: Zakon o radu (Narodne novine 137/04 – pročišćeni tekst) temeljni je propis koji uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj. Zakon o radu navodi da je zabranjena izravna ili neizravna diskriminacija osobe koja se zaposli (radnik) na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog...

26
Međunarodna otmice djece – građansko pravni aspekti

Datum objave: 26.10.2009

Sažetak: Roditelji imaju pravo i dužnost uzdržavati svoje dijete te imaju pravo da žive sa svojim djetetom, osim ako je to suprotno dobrobiti djeteta. Roditelji imaju pravo i dužnost odgajati svoju djecu, a odgoj djeteta mora biti u skladu s njegovom dobi i zrelosti, te s pravom djeteta na slobodu savjesti, ...

27
Zaštita od nasilja u obitelji

Datum objave: 23.7.2009

Sažetak: U velikom broju zakona koje Hrvatski sabor donosi u posljednje vrijeme, nekako je relativno nezapaženo prošao Prijedlog novog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Iako je riječ o zakonu koji je još u proceduri, s obzirom na osjetljivo područje koje regulira, kao i porast tog oblika nepoželjnog dr...

28
Posebni postupci ovrhe i osiguranja u Obiteljskom zakonu

Datum objave: 1.11.2008

Sažetak: Ovrha kao vrsta postupka pred sudovima uređena je Ovršnim zakonom, kao temeljnim zakonom koji uređuje pravila ovršnog postupka (Ovršni zakon N.N. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05).

29
Pravo homoseksualnih osoba na posvajanje djece

Datum objave: 1.4.2008

Sažetak: Pažnju javnosti nedavno je zaintrigirala presuda Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u kojoj je utvrđena povreda prava na zabranu diskriminacije u odnosu na pravo na poštivanje obiteljskog života (presuda velikog vijeća od 22.01.2008. u predmetu E.B. protiv Francuske), jer je zbog homoseks...

30
Poslovna sposobnost i postupak lišenja poslovne sposobnosti

Datum objave: 1.11.2007

Sažetak: Poslovna sposobnost svojstvo je određene osobe da vlastitim očitovanjem volje stječe prava i obveze. Tko, kada i kako stječe odnosno gubi poslovnu sposobnost, uređeno je zakonskim odredbama. Odredbe zakona koji uređuju postojanje, stjecanje i gubitak poslovne sposobnosti imperativne su norme što zna...

31
Smrt kao pravna činjenica

Datum objave: 1.7.2006

Sažetak: Smrt kao prirodna činjenica ima značajnu ulogu i kao pravna činjenica. Smrt kao pravna činjenica ima najznačajniju ulogu u nasljednom pravu. Jedno od temeljnih načela nasljednog prava jest pravilo po kojem do otvaranja nasljedstva može doći samo kad nastupe činjenice koje uzrokuju postanak nasljedno...

32
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige - kako funkcionira u praksi

Datum objave: 1.10.2003

Sažetak: Rad se bavi problematikom zaštite povjerenja u zemljišne knjige, kao jednim od osnovnih načela na kojem počiva sustav zemljišnih knjiga. Ukratko se izlažu pravila koja su u tom smislu vrijedila prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim odnosima te sadašnje pozitivne odredbe tog z...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje