Poredano po:

Broj dokumenata: 261

1
Satira u praksi ECHR-a i domaćih sudova - pratimo li zadane europeizirane standarde?

Datum objave: 27.4.2021

Sažetak: Uvijek su se vodile i vodit će se brojne polemike između onih koji smatraju da satira nije uvijek pogodan žanr i onih koji smatraju da satira ne treba patiti od bilo kakve političke ili bilo koje druge korektnosti. Ipak pravo na sloboda izražavanja, pa samim time i pravo na satiru, je jedno od prava...

2
Osiguranje od odgovornosti članova uprave i nadzornog odbora i prokurista

Datum objave: 22.4.2021

Sažetak: Pravo osiguranja grana je koja doživljava veliki razvoj te je donijela i novine po pitanju odgovornosti članova uprave, upravnog i nadzornog odbora, izvršnih direktora i prokurista za propuste zakonskih obveza. Osiguranje od profesionalnih odgovornosti jedna je od najmlađih grana osiguranja. Povred...

3
Preinaka ili prestanak obveza obnovom, nagodbom i zamjenom ispunjenja

Datum objave: 8.4.2021

Sažetak: U članku se razmatraju sporazumi ugovornih strana kojima ugovaraju preinaku odnosno prestanak postojećih obveza te stvaranje i prihvaćanje novih obveza: obnovom (novacijom), nagodbom ili zamjenom ispunjenja predmeta obveze. Budući da se takvi sporazumi sklapaju pod određenim i različitim zakonskim p...

4
Tretman imovine u hrvatskome građanskom pravu

Datum objave: 2.3.2021

Sažetak: U članku se razmatraju razni aspekti imovine kao važne kategorije građanskog prava. Ukazuje se na njezinu višeznačnost u gospodarskom, pravnom i knjigovodstvenom smislu. Raščlanjuje se odnos imovine i vlasništva te se upozorava na višestruku funkciju imovine. Također se uspoređuje pojam imovine s pr...

5
Prava osobnosti - slijepa ulica teorije i prakse?

Datum objave: 18.2.2021

Sažetak: Uvažavanje nečijeg „integriteta“ odnosno „osobnosti“ jedno je od univerzalnih vrijednosti suvremenog građanskog društva. U tom smislu treba razumijevati i nauk o pravima osobnosti - osobnim pravima - pravima ličnosti- pravima na osobnost. 1

6
Darovanje bez prave predaje

Datum objave: 19.1.2021

Sažetak: U ovom članku prikazat ćemo ugovor o darovanju bez prave predaje kod kojeg je ispunjenje darovateljeve obveze vremenski odvojeno od trenutka sklapanja ugovora, odnosno posebnosti koje se na njega odnose uz osvrt na sudsku praksu.

7
Sredstva objektivnog (stvarnog) pojačanja ugovorne obveze

Datum objave: 5.1.2021

Sažetak: Prava i obveze učesnika u obveznopravnom odnosu točno su fiksirane tako da je svaka strana ovlaštena zahtijevati svoje pravo i svaka je dužna ispuniti svoju obvezu onako kako ona glasi. Pored toga postoje pravni instituti kojima se pozicija jedne strane, u pravilu vjerovnika dodatno i pojačava. Rij...

8
Odgovornost države za rad sudaca - aktualna sudska praksa

Datum objave: 14.12.2020

Sažetak: Odredba čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima 1 propisuje da je onaj tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje, dakle predmnijeva se obična nepažnja. Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odg...

9
Nedovoljna „osjetljivost“ redovnih sudova na potrebu zaštite dostojanstva radnika (ponovno) na udaru kritike Ustavnog suda

Datum objave: 16.11.2020

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu Ustavni sud) dana 7. listopada 2020. donio je novu odluku kojom je, nakon petnaestogodišnjeg vođenja jednog radnog spora, usvojio ustavnu tužbu i ukinuo presude revizijskog i drugostupanjskog suda i predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno odluči...

10
Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama

Datum objave: 9.11.2020

Sažetak: U ugovornim odnosima između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, u slučaju zakašnjenja dužnika s ispunjenjem novčane obveze, osim zateznih kamata postoji zakonom propisana obveza dužnika na plaćanje posebne paušalne naknade vjerovniku u iznosu od 40 ...

11
Nova „važeća (pretežno) sudska praksa“ Vrhovnog suda Republike Hrvatske u kontekstu uzročne veze i neimovinske štete uslijed smrti bliske osobe

Datum objave: 4.11.2020

Sažetak: Predmet obrade ovog rada je jedna specifična vrsta neimovinske štete: neimovinska šteta zbog povrede prava osobnosti na duševno zdravlje uslijed smrti bliske osobe u kontekstu uzročne veze i nečega što je Vrhovni sud Republike Hrvatske (dalje: VSRH) nazvao „važeća (pretežno) sudska praksa“ 2 (podvu...

12
Dospjelost tražbine i zastara prava iz zadužnice

Datum objave: 28.10.2020

Sažetak: Ovaj članak kroz zanimljiv primjer iz tekuće prakse u svezi s prijedlogom ovršenika (jamca platca) za proglašenje pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava s njegovih bankovnih računa nedopuštenim, podredno odgodi izdavanja naloga za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku izravne naplate zadužn...

13
Kažnjavanje građana zbog nenošenja zaštitne maske za vrijeme epidemije zarazne bolesti COVID-19

Datum objave: 26.10.2020

Sažetak: 10. srpnja 2020. donesena je Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN 80/20.). Stupila je na snagu danom donošenja, s početkom primjene od 13. srpnja 2020. Nastavno je dopunjena Odlukom o dopuni Odluke...

14
Tumačenje pravnog propisa i ugovora ili njegovih odredbi

Datum objave: 6.10.2020

Sažetak: U ovom radu se ukazuje na bitne razlike u tumačenju nekog pravnog propisa za razliku od tumačenja ugovora i drugih pravnih poslova, odnosno njihovih odredbi te na pravila tumačenja koja se pri tome primjenjuju. Posebno je ukazano na nejasne odredbe ugovora i općih uvjeta ugovora te kako ih valja tum...

15
Novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda republike hrvatske za naknadu neimovinske štete - novo normalno?

Datum objave: 17.9.2020

Sažetak: Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH), na svojoj drugoj sjednici od 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. (2/20) zauzeo je pravno shvaćanje 1 (dalje: Kriteriji 2020) o promjeni Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete ...

16
Etažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom

Datum objave: 10.9.2020

Sažetak: Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je u potpunosti izmijenjen sustav upravljanja sa stvarima koje su predmet suvlasništva, a posebno nekretninama u koje spadaju i stambene zgrade. Na taj način je stari sustav solidarnosti zamijenjen novim sustavom u kojem upravljanje i...

17
Autorsko pravo u arhitekturi

Datum objave: 8.9.2020

Sažetak: Autorskim djelima arhitekture svakodnevno smo okruženi, bilo da se radi o skicama, nacrtima arhitektonskih projekata, a naročito kad je riječ o izvedenim zahvatima u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture. Međutim, čini se da nije dovoljno prisutna svijest šire javnost...

18
Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine izricanjem i prisilnom naplatom sudskih penala

Datum objave: 25.8.2020

Sažetak: Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine izricanjem i prisilnom naplatom sudskih penala je sredstvo ovrhe kojim vjerovnik u ovršnom postupku, u procesnom svojstvu ovrhovoditelja, prisilno primorava dužnika, u procesnom svojstvu ovršenika, na ispunjenje nenovčane obveze odnosno tražbine. Ovrhovoditel...

19
Zastupanje i punomoć u građanskom (obveznom) pravu

Datum objave: 13.8.2020

Sažetak: Pri sklapanju pravnih poslova i poduzimanja drugih pravnih radnji koje proizvode pravne učinke potrebno je očitovanje pravno relevantne volje. Tu volju može očitovati izravno sam očitavatelj koji sklapa pravni posao ili poduzima određenu pravnu radnju ili za njega to može učiniti i netko drugi, koji...

20
Predugovor i kada se može smatrati glavnim ugovorom

Datum objave: 28.7.2020

Sažetak: U ovom radu se razmatraju pravne značajke predugovora, sklapanje glavnog ugovora kao njegove realizacije u određenom roku i pravne posljedice propuštanja ispunjenja te predugovorne obveze. Posebno se razmatra odnos predugovora i glavnog ugovora s posebnim naglaskom na tumačenje i primjenu odredbe Z...

21
Problematika raskida ugovora o specijalizaciji doktora medicine i vraćanje troška specijalizacije

Datum objave: 23.7.2020

Sažetak: U velikom broju ugovora o specijalizaciji ugovoreno je ukoliko doktor specijalista ne ostane nakon okončanja specijalizacije u ustanovi koja mu je to financijski omogućila, obvezuje se vratiti sve iznose primljene na ime zarade, naknade zarade i drugih primanja za vrijeme trajanja specijalizacije (t...

22
Buduća šteta i mogućnosti njezine naknade

Datum objave: 14.7.2020

Sažetak: ZOO štetu definira slijedeći kriterij prirode oštećenih dobara, kao imovinsku i/ili neimovinsku. No, kriterij prirode oštećenih dobara nije i jedini kriterij koji se u rabi u građanskom pravu. U tom smislu, prema kriteriju izvjesnosti - vjerojatnosti nastupanja štetnih posljedica, tj. trenutku nastu...

23
Ugovorni odnosi kreditora i dužnika nakon odluke Vrhovnog suda u predmetu Gos 1/2019-36 - Imaju li potrošači koji su proveli konverziju pravo na obeštećenje?

Datum objave: 7.7.2020

Sažetak: Kolektivna tužba u predmetu „Franak“ podnesena je 4. travnja 2012. godine. Danas, nakon više od osam godina od početka sudske konkretizacije problema kredita nominiranih u švicarske franke (CHF) i dalje postoje mnoge nedoumice i različita tumačenja problema na stručnoj, akademskoj i pravosudnoj razi...

24
Pravna priroda ugovora o pravima i obvezama prokurista

Datum objave: 2.7.2020

Sažetak: Menadžerski ugovor je ugovor sui generis (svoje vrste) hrvatskog obveznog prava kojeg sklapaju poslodavac i menadžer (ovdje prokurist). Bitni uglavci ovog ugovora se odnose na prava i obveze te ovlastima menadžera, plaći i drugim primanjima, a posebno o sudjelovanju u dobiti društva kojoj dop...

25
Nedostatak transparentnosti ništenosti valutne klauzule CHF prilikom sklapanja sporazuma o konverziji temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN br. 102/15.)

Datum objave: 18.6.2020

Sažetak: Pred Sudom EU-a od strane dvaju španjolskih prvostupanjskih sudova podnesena su dva zahtjeva za prethodnu odluku, prvi zahtjev za prethodnu odluku:

26
Pravna studija: pravne posljedice konverzije ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF

Datum objave: 26.5.2020

Sažetak: U ovoj pravnoj studiji o pravnim posljedicama konverzije ugovora o kreditu zaključenim s valutnom klauzulom u švicarskom franku anticipiran je moguć razvoj događaja u postupcima pred nižestupanjskim sudovima nakon donošenja rješenja u oglednom postupku Gos-1/2019-36 od 4. ožujka 2020. i zauzimanja p...

27
Odgovornost za obveze u slučaju epidemije/pandemije

Datum objave: 22.5.2020

Sažetak: Svaki sudionik u obveznom odnosu dužan je ispuniti svoju obvezu i odgovoran je za njezino ispunjenje. Vjerovnik u obveznom odnosu je ovlašten od dužnika zahtijevati ispunjenje obveze, a dužnik je dužan obvezu ispuniti savjesno i u svemu kako ona glasi te za ispunjenje odgovara cjelokupnom svojom i...

28
Nevaljanost pravnog posla, odnosno ugovora i pravne posljedice nevaljanosti

Datum objave: 10.3.2020

Sažetak: Ovaj članak započet ćemo dvjema važnim odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske koje su indikativno polazište za razumijevanje teme koja je pred nama. Prema prvoj „Tužiteljica je postavila zahtjev za utvrđenje spornog ugovora apsolutno ništavim u smislu odredbe članka 103. ZOO/91. (sada članak 322....

29
Posebnosti radnog odnosa u udruzi

Datum objave: 5.3.2020

Sažetak: U radu autor ukazuje na pravni položaj udruge kao posebne neprofitne organizacije i naznačavaju se novine u zakonskoj regulaciju glede nadležnih upravnih tiejla u postupcima registracije udruga i vođenja registara udruga. Nadalje, ukazuje se na mogućnost obavljanja poslova iz djelokruga djelovanja u...

30
Naknada za korištenje nekretnine i pravo na dom u sudskoj praksi

Datum objave: 9.1.2020

Sažetak: U radu se analizira vlasnikovo pravo na ostvarivanje naknade za korištenje njegove nekretnine, sukladno članku 164. stavku 1. i članku 165. stavku 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/1996., 68/1998., 137/1999., 22/2000., 73/2000., 114/2001., 79/2006., 141/2006...

31
Vjerske slobode u konvencijskom okviru

Datum objave: 2.1.2020

Sažetak: Zaštita ljudskih prava u Republici Hrvatskoj kao punopravnoj članici Europske unije, ogleda se kroz odredbe Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., dalje u tekstu: Ustav) i Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne n...

32
Postupanje poslodavca prilikom otkazivanja ugovora o radu radniku

Datum objave: 31.12.2019

Sažetak: Autori u ovom radu razmatraju pitanja postupanja poslodavca prije i tijekom otkazivanja, s naglaskom na način donošenja, obrazloženje i dostavu odluke o otkazu ugovora o radu radniku, sudsku zaštitu prava radnika kao i dokazivanje opravdanosti razloga za otkaz u sudskom sporu, sve kroz prizmu zakon...

33
Važnost odnosa ugovorne kazne i naknade štete

Datum objave: 24.12.2019

Sažetak: Kada ugovaratelji sklope određeni ugovor, to čine prvenstveno radi ostvarivanja osobnih ili širih gospodarskih ciljeva. Kako obje ugovorne strane iz takvog zaključenog ugovora očekuju određene rezultate, dužne su ispuniti ugovorom dobrovoljno preuzete obveze. Ipak se u praksi događa da dužnik uopće ...

34
Neki izuzeci od primjene zahtjeva za mirno rješenje spora

Datum objave: 19.12.2019

Sažetak: Autor u radu prikazuje institut zahtjeva za mirno rješenje spora iz članka 186. a Zakona o parničnom postupku s osvrtom na izuzetke od primjene tog instituta u parničnim postupcima. Ti su izuzeci opisani u odnosu na procesne pretpostavke za podnošenje tužbe i rokove. Osim teoretskog prikaza, u radu ...

35
Razvrgnuće suvlasničke zajednice sporazumom ili sudskom odlukom

Datum objave: 28.11.2019

Sažetak: U članku se razmatra razvrgnuće prava suvlasništva na stvarima uopće, a posebno na nekretninama, zatim načini razvrgnuća, pravni učinci i posljedice razvrgnuća, postupak radi ostvarivanja prava na razvrgnuće. Osim toga prikazuje se primjer sporazuma o dobrovoljnom razvrgnuću suvlasništva te sadržaj...

36
Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. na konverziju kredita u CHF (slučaj "franak")

Datum objave: 14.11.2019

Sažetak: Desetak godina nakon pojave problema vezano za ugovore o kreditu u švicarskim francima (CHF), unatoč provedenom postupku za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača te brojnim pojedinačnim sudskim odlukama i dalje ostaje otvoreno mnoštvo pravnih pitanja, od kojih se posebno ističe pitanje učin...

37
Sud EU-a: Odnos kolektivne i individualne tužbe potrošača i primjena nacionalnih pravila o zastari

Datum objave: 5.11.2019

Sažetak: U ovom članku bit će riječi o odnosu kolektivne tužbe i individualnih tužbi potrošača, o načelu postupovne autonomije država članica Europske unije i s tim povezanim načelima djelotvornosti i ekvivalentnosti. Bit će iznesena stajališta Suda Europske unije i analize Europske komisije. Iako u slučaju ...

38
Električni romobil u bespućima zakonske norme

Datum objave: 15.10.2019

Sažetak: Usporedno s tehnološkim napretkom i općenitim ubrzanjem životnog ritma u novome dobu, svakodnevno se susrećemo s potrebom mijenjanja i/ili dopunjavanja aktualnih zakonskih propisa kako bi rješenja pravnih situacija koja su nova i nepoznata, bila na primjeren način usklađena s vremenom u kojem živimo...

39
Predmet ''franak'' - rekapitulacija kroz sudsku praksu

Datum objave: 10.10.2019

Sažetak: Predmet "franak" pokrenut je tužbom radi zaštite kolektivnih interesa potrošača od strane tužitelja Potrošač-Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača (''Udruga Potrošač'') protiv osam najvećih hrvatskih banaka, na temelju odredbi članaka 502.a do 502.h Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine...

40
Dospijeće tražbine kod pobijanja dužnikovih pravnih radnji - nedoumice i zablude

Datum objave: 19.9.2019

Sažetak: Dužnost ispunjenja obveze od strane dužnika, u potpunosti onako kako ona glasi, vezana je uz vrijeme nastanka učinaka obveznopravnih odnosa, ali i uz njihovo trajanje. Dospijeće nastupa u trenutku nastanka vjerovnikovog zahtjeva i dužnikove dužnosti ispunjenja tražbine. Taj trenutak ne mora se nužno...

41
Podosiguranje

Datum objave: 5.9.2019

Sažetak: Najznačajnija obveza osiguratelja iz ugovora o osiguranju je isplata osigurnine po nastanku osiguranog slučaja. 1 Osigurnina je iznos što ga je osiguratelj dužan isplatiti osiguraniku u skladu s odredbama ugovora o osiguranju. 2 Kao takva, osigurnina može predstavljati naknadu za štetu ili svotu...

42
Prijelaz i podjela rizika kod ugovora o kupoprodaji, ugovora o djelu i ugovora o građenju

Datum objave: 27.8.2019

Sažetak: Svako sklapanje ugovora ima tri temeljne funkcije koje se prvenstveno ogledaju u definiranju predmeta ugovora, određivanju cijene i načinu plaćanja te podjeli rizika između ugovornih strana. Rizik je odgovornost za snošenje gubitka imovine, troškova i drugih posljedica u slučaju da nastupi događaj n...

43
Izdvajanje iz sustava centralnog grijanja preko zajedničke kotlovnice - različita sudska praksa

Datum objave: 8.8.2019

Sažetak: U praksi sudova pojavila se različita sudska praksa kako općinskih tako i županijskih sudova u sporovima koji proizlaze iz obveznopravnog odnosa tužitelja kao trgovca, pružatelja javne usluge isporuke plinom i tuženika kao potrošača plina u situaciji izdvajanja potrošača iz sustava centralnog grijan...

44
Nadosiguranje

Datum objave: 2.7.2019

Sažetak: Takav razlikovni (dualistički) pristup osiguranju zasniva se na različitoj pravnoj prirodi obveze osiguratelja osnovom zaključenog ugovora o osiguranju. U slučaju osiguranja osoba obveza osiguratelja je isplata ugovorenog iznosa (članak 966. ZOO-a), dok je u slučaju osiguranja imovine obveza osigura...

45
Neka razmatranja o pravu retencije

Datum objave: 27.6.2019

Sažetak: Tema ovog rada je pravo retencije i razmatranje određenih procesnih i materijalnih pitanja vezanih uz tu temu. No, istodobno, intencija rada ne sastoji se u tome da pruži fiksna i bezuvjetna rješenja na takva pitanja, nego je namjera da se pokušaju ponuditi koliko toliko prihvatljivi odgovori na pro...

46
Zahtjev za zaštitu prava u građanskom i procesnom pravnom smislu

Datum objave: 24.6.2019

Sažetak: Pravni subjekti u svakodnevnoj praksi traže odgovor na pitanja o postanku, promjeni ili prestanku nečijeg prava ili pravnog odnosa i u vezi s time o postojanju njihove pravne zaštite. Zbog toga valja odgovoriti kojim pravnim sredstvima i na koji će se način takvo pripadajuće pravo ili odnos ostvarit...

47
Solidarnost u obveznopravnom i procesnopravnom smislu

Datum objave: 20.5.2019

Sažetak: Za razliku od djeljive i nedjeljive obveze, solidarna obveza može postojati samo ako barem na jednoj strani obveznog odnosa (vjerovničkoj ili dužničkoj) postoje dva ili više subjekata. Solidarna obveza stoga je uvijek pluralistička obveza. Dakle, množina pravnih subjekata i njihova solidarnost može ...

48
Stečajni postupak nad (javnom) ustanovom: neki pravni prijepori

Datum objave: 14.5.2019

Sažetak: Provedbu, kao i cilj stečajnog postupka detaljno uređuje Stečajni zakon. U pravnom smislu, stečaj je izvanparnični sui generis sudski postupak kojem je cilj kolektivno namirenje svih vjerovnika iz imovine insolventnog dužnika, bilo likvidacijskim stečajnim postupkom, bilo nekim modelom reorganizacij...

49
Zastupanje udruge

Datum objave: 9.5.2019

Sažetak: Zastupanje predstavljaju poslovi koje obavljaju određeni organi odnosno zaposleni u udruzi kojima se manifestira njena poslovna sposobnost. 1 Zastupanje udruge treba dijeliti od pojam trgovačkog zastupanja. Naime, trgovačko zastupanje određujemo kao pravni posao kojim ovlaštena osoba koja se profes...

50
Osiguratelj kao solidarni dužnik

Datum objave: 30.4.2019

Sažetak: U jednu od osnovnih funkcija osiguranja ubraja se i ona zaštitne prirode. Ta zaštitna funkcija osiguranja podrazumijeva i tzv. posrednu zaštitu. Posredna zaštita koju osiguranje pruža sastoji se u isplati osigurnine 1 : „Ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje