Poredano po:

Broj dokumenata: 18

1
Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa

Datum objave: 17.8.2021

Sažetak: U ovom članku pisat ćemo posebnim pravilima koja vrijede za ugovor o kupoprodaji kod kojeg se ugovornom odredbom o pravu prvokupa obvezuje kupac izvijestiti prodavatelja o namjeravanoj prodaji stvari određenoj osobi, a i o uvjetima te prodaje te ponuditi mu da on stvar kupi za istu cijenu.

2
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Datum objave: 19.5.2015

Sažetak: U svibnju ove godine navršit će se peta godišnjica od donošenja Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (Narodne novine broj 60/10, u nastavku: Pravilnik 2010.). Svrha donošenja tog pravilnika bila je i ostala: „Upisati neupi...

3
Ugovori o izgradnji i financiranju izgradnje komunalne infrastrukture

Datum objave: 25.11.2014

Sažetak: Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov. br. 76/07 - stupio na snagu 1. listopada 2007., osim članka 204. stavka 3. i stavka 4. koji su stupili na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju - u nastavku: ZPUG) omogućeno je ugovorno sudjelovanje privatnih osoba u izgradnji komu...

4
Upis građevina u zemljišnu knjigu prema prijelaznim i završnim odredbama Zakona o gradnji

Datum objave: 1.4.2014

Sažetak: Upis građevina u zemljišnu knjigu, kao i zabilježbe povezane uz zakonitost i uporabljivost građevina, na neki su način oduvijek bili uzrok različitih tumačenja, pa tako i postupanja zemljišnoknjižnih sudova.

5
Upisi građevina u katastarski operat i zemljišnu knjigu prema novom Zakonu o gradnji

Datum objave: 10.12.2013

Sažetak: Zakon o gradnji donesen je na 10. sjednici Hrvatskog sabora, 6.prosinca 2013.,a u pretežitom dijelu stupa na snagu 1. siječnja 2014. U odnosu na rad zemljišnoknjižnih odjela, smatramo da će taj propis imati izuzetno povoljno djelovanje u smislu jedinstvenog postupanja sudova, kako u odnosu na upis g...

6
Uloga podataka Državne geodetske uprave i geodeta u povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Datum objave: 26.6.2013

Sažetak: Globalizacija, razvoj informatičkih i komunikacijskih tehnologija, pa čak i opći razvoj ljudskog društva, izdvojio je geodeziju zadnjih 30 godina iz ostalih struka te ona nije više sama za sebe odvojeno područje rada. Suočila se s velikim promjenama i napretkom, i u znanstvenom i stručnom smislu.

7
Izlaganje katastarskog operata i obnova zemljišne knjige na temelju podataka komasacije

Datum objave: 28.5.2013

Sažetak: Na području katastarske općine (K.o.) Jaruge, nakon provedenog postupka komasacije koja se odvijala u periodu od 1937. do 1945. godine stavljen je u primjenu katastarski operat. Nakon provedene komasacije zemljišna knjiga nije obnovljena, a promjene u zemljišnoj knjizi nisu pratile promjene u katast...

8
Provedba upisa javnih i nerazvrstanih cesta - 2. dio

Datum objave: 4.4.2013

Sažetak: Za parcelaciju nekretnina na kojoj je izgrađena nerazvrstana cesta do stupanja na snagu Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/2011, u nastavku: Zakon) mjerodavne su odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji koje određuju pravila postupanja prilikom parcelacije građevinskog zemljišta i odredbe...

9
Provedba upisa javnih i nerazvrstanih cesta – 1. dio

Datum objave: 7.3.2013

Sažetak: Stupanjem na snagu Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/2011, u nastavku: Zakon ), uređen je, među ostalim, i pravni status javnih cesta i nerazvrstanih cesta. Taj pravni status odnosi se i na one javne ceste i nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ovog zakona. Odredbe ovog Za...

10
Gradnja na poljoprivrednom zemljištu uz registraciju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Datum objave: 5.3.2013

Sažetak: S obzirom na položaj i prirodna bogatstva kojima raspolaže, Republika Hrvatska je zemlja u kojoj poljoprivreda predstavlja iznimno značajnu djelatnost budući da se radi o grani kojom se ljudi bave od davnina.

11
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada i nužnost njihovog evidentiranja u katastru i zemljišnoj knjizi

Datum objave: 3.1.2013

Sažetak: Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, u nastavku: Zakon) propisao je prostorne podatke za potrebe ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada kao što su: digitalna ortofoto karta, katastarski plan i hrvatska osnovna karta za čije je izradbe, održavanje i čuvanj...

12
Status nerazvrstanih cesta prema novom Zakonu o cestama

Datum objave: 22.3.2012

Sažetak: Odredbe o nerazvrstanim cestama do donošenja novog Zakona o cestama (NN 84/11, stupio na snagu 28. srpnja 2011.), nalazimo u Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i to u dijelu njihovog održavanja, Zakonu o sigurnosti prometa na...

13
Etažiranje zgrada uz potvrdu da su posebni dijelovi legalno izgrađeni

Datum objave: 20.3.2012

Sažetak: Rješenjem Ustavnog suda broj: U-I-3556/2006 od 31. siječnja 2012. godine, odlučeno je o prijedlogu za pokretanje postupka i ukidanje članaka 1. i 10. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 79/06), kojima su izmijenjene i...

14
Ozakonjenje (legalizacija) nezakonito izgrađene zgrade

Datum objave: 6.12.2011

Sažetak: Problem nezakonite gradnje godinama je mijenjao prostor, a takva izgradnja pratila je i zauzimanje i usitnjavanje poljoprivrednih parcela kao i ilegalno priključivanje na infrastrukture. Nezakonita gradnja pokušavala se riješiti donošenjem zakona, ali takvi dosadašnji pokušaji nisu imali većeg uspje...

15
Ovlaštenje za izgradnju pristupne prometnice

Datum objave: 4.11.2010

Sažetak: Izgradnja stambenog objekta odobrava se građevinskom dozvolom izrađenom, u pravilu, na temelju lokacijske dozvole (ili izvoda iz plana). Lokacijskom dozvolom se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, utvrđuju uvjeti za zahvat u prostoru, među ostalim, oblik i veličina građevinske parcele,oblik i ve...

16
Protupravna gradnja kao kazneno djelo protiv okoliša

Datum objave: 1.9.2009

Sažetak: U članku se prikazuje kazneno djelo protupravne gradnje kao jedno od kaznenih djela protiv okoliša. Nakon sumarnog opisa bića kaznenog djela protupravne gradnje iz članka 252.a Kaznenog zakona, prikazuje se slučaj iz sudske prakse u kojem su sudovi izrazili svoja stajališta o obvezi ishođenja građev...

17
(Ne)primjena Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

Datum objave: 1.7.2009

Sažetak: Nedavno doneseni Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Nar. nov., br. 69/09 – u nastavku teksta: Zakon) počeo se primjenjivati 25. lipnja 2009. Svrha Zakona je poticanje ulaganja u području gradnje do 31. prosinca 2010. godine, a što ima za cilj ubrzanje protoka kapitala čim...

18
Može li se ovlast izdavanja lokacijskih dozvola proširiti na sve jedinice lokalne samouprave

Datum objave: 1.12.2007

Sažetak: Novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07) decentralizirano je izdavanje lokacijskih dozvola i dio srodnih poslova.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje