Poredano po:

Broj dokumenata: 38

1
Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u području trgovine, ugostiteljstva i turizma (I dio)

Datum objave: 10.2.2022

Sažetak: Način na koji pravne i fizičke osobe mogu obavljati djelatnost trgovine i ugostiteljstva te pružati usluge u turizmu kao i uvjete uz koje te gospodarske djelatnosti mogu obavljati, kao i obveza plaćanja turističke pristojbe normativno su uređeni (propisani) posebnim zakonima, koje isključivo donosi ...

2
Pravo prednosti pri zapošljavanju

Datum objave: 26.8.2021

Sažetak: U ovome članku ćemo (na jednome mjestu) prikazati odredbe pojedinih zakona, kategorije osoba koje ostvaruju pravo prednosti, obveznici, način ostvarivanja, primjena ovih zakonskih obveza, prava kandidata koji smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti, nadzor nad provedbom zakona i sankcije za obve...

3
Novo pravo intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i izumi stvoreni u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom

Datum objave: 20.7.2021

Sažetak: Intelektualno vlasništvo je sustav stvaranja nematerijalnih dobara koja potječu iz ljudske kreativnosti, utemeljen na međunarodnim sporazumima, nacionalnom zakonodavstvu i dobrim poslovnim običajima, s ciljem postizanja poslovnog uspjeha poduzetnika, te ekonomskog, tehnološkog i kulturnog napretka d...

4
Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 30.3.2021

Sažetak: Ususret lokalnim izborima koji će se održati treće nedjelje u svibnju, tj. 16. svibnja 2021. godine, na kojima će se birati predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) i općinski načelnici, gradonačelnici i župani (u nastavku teksta: izvršni...

5
Redefiniranje Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

Datum objave: 16.3.2021

Sažetak: Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 70/19., dalje: ZID ZoDS), 1 koje je Hrvatski sabor donio u redovnom postupku kroz dva čitanja, a koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2019., došlo je do redefiniranja naziva državnog stručnog ispita u državni ispit. Pri tome, valja naglasiti k...

6
Upravni sporovi na području ocjenjivanja državnih i lokalnih službenika

Datum objave: 16.2.2021

Sažetak: Institut (godišnjeg) ocjenjivanja sastavni je dio službeničkog prava. Zasad se procesno ostvaruje u kontekstu upravnog postupka i upravnog spora. Karakteristična pitanja što se javljaju pri sudskoj kontroli pojedinačnih odluka (upravnih akata) donesenih u predmetima ocjenjivanja državnih službenika ...

7
Obavljanje dodatnog posla i sukob interesa službenika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 30.10.2020

Sažetak: U članku se obrađuje obavljanje dodatnog posla i sukob interesa službenika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: službenici), propisani u dijelu/glavi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o pravima i obvezama služ...

8
Razlike u značenjima pojmova pravna osoba s javnim ovlastima i pravna osoba koja obavlja javnu službu

Datum objave: 11.2.2020

Sažetak: Dio propisa, osobito - premda ne isključivo - na području upravnog prava barata pojmovima pravna osoba s javnim ovlastima i pravna osoba koja obavlja javnu službu. Pritom dva glavna procesna zakona na području upravnog prava kao alternaciju za pojam „pravna osoba koja obavlja javnu službu“ normiraju...

9
Ustrojstvo upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s oglednim primjerima akata

Datum objave: 21.1.2020

Sažetak: U ovom radu će se prikazati preustroj upravnih tijela osnivanjem jedinstvenog upravnog odjela te donošenje pravilnika o unutarnjem redu i rješenja za službenike i namještenike ukinutih upravnih odjela.

10
Pojmovno određenje predstavke i njezino uređenje u hrvatskom i usporednom pravu

Datum objave: 11.9.2018

Sažetak: Imajući u vidu da je ustavno pravo na predstavku u Republici Hrvatskoj razrađeno nizom zakona i drugih propisa, kao i da Ustav Republike Hrvatske i zakoni u kojima se koristi pojam predstavke ne sadrže njezinu definiciju, u ovom radu nastoji se, prvo, pojmovno odrediti predstavku, drugo, izložiti na...

11
Europska povelja o lokalnoj samoupravi i decentralizacija

Datum objave: 8.5.2018

Sažetak: U okviru izložene teme daje se lapidarni pregled same Europske povelje o lokalnoj samoupravi (u nastavku: EU povelja), s posebnim osvrtom na standarde na kojima je ona zasnovana. Osnovna načela EU povelje su manje-više od svih država potpisnica prihvaćena bezrezervno, ali implementacija tih načela r...

12
Načelo ne bis in idem u postupku zbog povrede službene dužnosti - konvencijska i nacionalna perspektiva

Datum objave: 8.3.2018

Sažetak: U ovome radu, nakon kratkoga generalnog izlaganja o pravnoj prirodi i obilježjima disciplinske odgovornosti, iznose se novija stajališta iznesena u praksi Europskog suda za ljudska prava (dalje: ESLJP) vezana za primjenu načela ne bis in idem, kao i primjere s time povezane hrvatske pravne prakse. A...

13
Uvjetna kazna kao razlog za prestanak službe po sili zakona

Datum objave: 28.7.2015

Sažetak: Ministarstvo uprave Republike Hrvatske tijekom prvog polugodišta 2015. godine izvršilo je usporedbu podataka iz registra državnih službenika i kaznene evidencije kako bi utvrdilo postoje li uvjeti za prestanak službe pojedinih državnih službenika koji su pravomoćno osuđeni za kaznena djela koja su d...

14
Mjere za zapošljavanje HZZZ-a u jedinicama lokalne samouprave

Datum objave: 27.3.2014

Sažetak: U vrijeme kada stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj iznosi preko 22%, (prema internetskim podacima Državnog zavoda za statistiku od sredine ožujka 2014.), svaki oblik zapošljavanja, pa makar bilo i privremeno (bilo sezonsko bilo propisano tzv. „mjerama“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u nas...

15
Privremeni pročelnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 4.3.2014

Sažetak: Pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: jedinica), kao naziv radnog mjesta dugo je prisutan u zakonodavstvu RH. Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi (NN. br. 90/92, u nastavku: ZLSIU), bilo je propisano da upravnim odjelima jedinica lokalne sa...

16
Odgovori na pitanja koja se javljaju u praksi upravnog spora – 2. dio

Datum objave: 2.10.2012

Sažetak: Kratice propisa koje se koriste u odgovorima: - ZUS - Zakon o upravnim sporovima, - ZUP - Zakon o općem upravnom postupku, - ZPP - Zakon o parničnom postupku.

17
Probni rad

Datum objave: 3.4.2012

Sažetak: Probni rad uređen je odredbom članka 35. Zakona o radu. Probni rad može se i ne mora ugovoriti, ugovaranje ovisi o radniku i poslodavcu kao ugovornim strankama.

18
Lokalni službenički odnosi u upravnom sporu

Datum objave: 13.3.2012

Sažetak: O pravima i obvezama službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odlučuje se rješenjima koja se donose u upravnom postupku. Sudski nadzor zakonitosti službeničkopravnih rješenja provodi se u okviru upravnog spora.

19
Zaštita „zviždača“ – pravni izvori u hrvatskome pravnom poretku

Datum objave: 20.9.2011

Sažetak: Pravni izvori zaštite „zviždača“ u hrvatskome pravnom poretku sadržani su u normama međunarodnih ugovora koji čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske (ponajprije je riječ o protukorupcijskim konvencijama), relevantnoj praksi Europskog suda za ljudska prava te u domaćoj legislativi.

20
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa – 6. dio

Datum objave: 28.7.2011

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa.

21
Prvo noveliranje Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Datum objave: 30.6.2011

Sažetak: U tekstu su analizirane novosti do kojih u regulaciji službeničkih odnosa u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dolazi stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

22
Druga faza provedbe Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Datum objave: 7.6.2011

Sažetak: Rok za dovršenje usklađenja pravilnika o unutarnjem redu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi istječe 24. lipnja 2011. godine.

23
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa – 5. dio

Datum objave: 19.4.2011

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa. Kratice propisa koje se koriste u odgovorima:

24
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa – 4. dio

Datum objave: 24.2.2011

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa. Kratice propisa koje se koriste u odgovorima:

25
Planiranje prijma pripadnika nacionalnih manjina u upravna tijela lokalnih jedinica – moguće formule

Datum objave: 10.2.2011

Sažetak: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dužne osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u svojim upravnim tijelima, u okviru planiranja prijma u službu trebaju, među ostalim, utvrditi popunjenost radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina te slijedom toga planira...

26
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa – 3. dio

Datum objave: 24.1.2011

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa. Kratice propisa koje se koriste u odgovorima:

27
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa - 2. dio

Datum objave: 21.12.2010

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa.

28
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa - 1. dio

Datum objave: 23.11.2010

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa.

29
Faze postupka prijma u lokalnu službu

Datum objave: 19.8.2010

Sažetak: U radu su raščlanjene faze postupka prijma u službu u upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz napomene o pojedinim otvorenim pitanjima koja su se javila u dosadašnjoj primjeni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

30
Prefiksi i sufiksi u nazivima radnih mjesta u lokalnoj službi

Datum objave: 22.7.2010

Sažetak: Elementi naziva radnog mjesta, propisani Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u tekstu su raščlanjeni na obavezni prefiks te na sufiks, koji je u pravilu fakultativan, osim kod naziva radnih mjesta propisanih posebnim zakonom.

31
Klasifikacija radnih mjesta u lokalnoj službi – kamo smjestiti prvostupnike?

Datum objave: 31.3.2010

Sažetak: U lokalnoj službi još uvijek se primjenjuje klasifikacijski sustav iz 2001. godine, koji ne poznaje akademske i stručne nazive uvedene tzv. „Bolonjom“. Prema tom sustavu rađeni su i pravilnici o unutarnjem redu. Kako se na natječaje za prijam u lokalnu službu već javljaju i kandidati koj...

32
Pravilnici o unutarnjem redu prema Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Datum objave: 18.2.2010

Sažetak: Raščlanjene su odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređena materija pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela u navedenim jedinicama, kao i neka otvorena pitanja vezana uz pravilnike o unutarnjem redu. Pravilnici o unutarnjem re...

33
Povodom Konačnog prijedloga Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Datum objave: 1.2.2010

Sažetak: U saborskoj proceduri je Konačni prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, bitno izmijenjen u odnosu na Prijedlog Zakona iz srpnja prošle godine. U tekstu je analizirana evolucija do koje je došlo u pripremi Zakona te preostala otvorena pitanja. Donošenje Zakona u j...

34
Ukidanje upravnog tijela u lokalnoj jedinici

Datum objave: 18.12.2009

Sažetak: U članku se razmatraju neka pitanja koja se, vezano uz ukidanje upravnog tijela, javljaju u primjeni odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zaključno su prikazane faze postupanja kod uk...

35
Utjecaj donošenja Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na status pročelnika

Datum objave: 1.10.2008

Sažetak: Status pročelnika upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinice samouprave) uređen je prije svega sljedećim propisima:

36
Kretanje u službi i prestanak službe

Datum objave: 1.10.2008

Sažetak: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08. - u nastavku teksta: ZSN) propisuje niz službeničkopravnih instituta. U ovom tekstu donosimo ogledne primjere rješenja kojima se odlučuje o nekoliko tipičnih instituta kretanja u službi i pre...

37
Primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi

Datum objave: 1.9.2008

Sažetak: Iako Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 – u nastavku teksta: ZSN) predstavlja znatan iskorak u regulaciji službeničkih odnosa u upravnim tijelima općina, gradova i županija, u vezi s njegovom primjenom – kao i kod većine propis...

38
Primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi – ogledni primjeri

Datum objave: 1.9.2008

Sažetak: Prvi posebni lokalno-područni službenički zakon – Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 – u nastavku teksta: ZSN) - na snagu je stupio 31. srpnja 2008. godine.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje