Poredano po:
Povratak na Zakon o proračunu

Broj dokumenata: 8

1
Imenovanje ravnatelja ustanova i davanje suglasnosti na statut ustanova - nadležna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivača javnih ustanova

Datum objave: 9.3.2021

Sažetak: U ovom članku ćemo navesti i analizirati odredbe propisa o nadležnim tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), kao osnivačima ustanova za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLP(R)S, odnosno za tr...

2
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i transparentnost javnih financija

Datum objave: 23.2.2021

Sažetak: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20.) (u daljnjem tekstu: ZIDZLP(R)S), među ostalim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjene su i dopunjene odredbe o izvršavanju nužnih rash...

3
Stečajni postupak nad (javnom) ustanovom: neki pravni prijepori

Datum objave: 14.5.2019

Sažetak: Provedbu, kao i cilj stečajnog postupka detaljno uređuje Stečajni zakon. U pravnom smislu, stečaj je izvanparnični sui generis sudski postupak kojem je cilj kolektivno namirenje svih vjerovnika iz imovine insolventnog dužnika, bilo likvidacijskim stečajnim postupkom, bilo nekim modelom reorganizacij...

4
Planiranje u sustavu javne nabave - 2. dio

Datum objave: 22.12.2016

Sažetak: Naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu te mora biti naveden u planu nabave, pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje 1 . Podaci o predmetu nabave čine: opis predmeta nabave, količina ili objedinje...

5
Planiranje u sustavu javne nabave - 1. dio

Datum objave: 16.12.2016

Sažetak: Planiranje možemo općenito definirati kao intelektualno zahtjevan proces koji traži svjesno određivanje smjerova djelovanja i temeljenje odluka na svrsi, znanju i ispravnim procjenama. Planiranje i izrada plana nabave početne su faze u sustavu javne nabave. Obveza izrade plana nabave proizlazi iz od...

6
Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 24.3.2015

Sažetak: Predstavničko tijelo JLS, odnosno JPRS osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLS, odnosno JPRS u svrhu ostvarivanja određenih ciljeva koji su od interesa za lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu, ...

7
Članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice

Datum objave: 5.5.2011

Sažetak: Zakonom o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11) koji je stupio na snagu 10. ožujka 2011. propisano je da dužnosnici, a to su načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici, ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, te upravnih vijeća ustanova, niti obavljati ...

8
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa - 1. dio

Datum objave: 23.11.2010

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje