Poredano po:
Povratak na Zakon o radu (2009)

Broj dokumenata: 96

1
Moramo li mijenjati sudsku praksu o pravu radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nakon utvrđenja da je otkaz bio nedopušten?

Datum objave: 7.1.2022

Sažetak: Sud Europske unije u Luxembourgu (dalje u tekstu: Sud EU) dana 25. lipnja 2020. donio je jednu odluku izuzetno važnu (i) za (hrvatsko) pravno uređenje instituta godišnjeg odmora. Odluka je donesena u spojenim predmetima C-762/18 i C-37/19.

2
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

Datum objave: 9.12.2021

Sažetak: Radni odnos zasnovan ugovorom o radu može se nastaviti i s osobom na strani poslodavca koja izvorno nije bila stranka ugovora o radu, odnosno može se dogoditi da osoba koja nije stranka ugovora o radu odgovara radniku za obveze iz radnog odnosa.

3
Ponuda i prihvat ponude

Datum objave: 25.11.2021

Sažetak: Gotovo svakodnevno u našem životu dobivamo ponude, odbijamo ih ili prihvaćamo te na taj način sklapamo ugovore, a da o tome niti ne razmišljamo, primjerice kada dođemo u prodavaonicu i kupimo neki proizvod. Međutim, pitanje ponude i njezina prihvata nije uvijek tako jednostavno kao u primjeru kupnje...

4
Novo pravo intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i izumi stvoreni u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom

Datum objave: 20.7.2021

Sažetak: Intelektualno vlasništvo je sustav stvaranja nematerijalnih dobara koja potječu iz ljudske kreativnosti, utemeljen na međunarodnim sporazumima, nacionalnom zakonodavstvu i dobrim poslovnim običajima, s ciljem postizanja poslovnog uspjeha poduzetnika, te ekonomskog, tehnološkog i kulturnog napretka d...

5
Nedovoljna „osjetljivost“ redovnih sudova na potrebu zaštite dostojanstva radnika (ponovno) na udaru kritike Ustavnog suda

Datum objave: 16.11.2020

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu Ustavni sud) dana 7. listopada 2020. donio je novu odluku kojom je, nakon petnaestogodišnjeg vođenja jednog radnog spora, usvojio ustavnu tužbu i ukinuo presude revizijskog i drugostupanjskog suda i predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno odluči...

6
Pravna priroda ugovora o pravima i obvezama prokurista

Datum objave: 2.7.2020

Sažetak: Menadžerski ugovor je ugovor sui generis (svoje vrste) hrvatskog obveznog prava kojeg sklapaju poslodavac i menadžer (ovdje prokurist). Bitni uglavci ovog ugovora se odnose na prava i obveze te ovlastima menadžera, plaći i drugim primanjima, a posebno o sudjelovanju u dobiti društva kojoj dop...

7
Sudska praksa o propisivanju pravilnikom o radu da je uznemiravanje i spolno uznemiravanje razlog za otkaz

Datum objave: 2.6.2020

Sažetak: Jedno od spornih pitanja jest je li radnik legitimiran poništavati pravilnik o radu koji smatra protuzakonitim. Drugo je može li se uopće propisivati razlog za otkaz pravilnikom o radu, odnosno je li sud dužan primijeniti direktno zakon ili može primjenjivati i pravilnik o radu.

8
Takozvana konačnost odluke o otkazu ugovora o radu

Datum objave: 12.10.2017

Sažetak: U radu se problematizira pitanje koje se pojavljuje u praksi - kada poslodavac može isključivo svojom voljom utjecati na učinke i postojanje odluke o otkazu ugovora o radu koju je sam donio? Odgovor na navedeno pitanje važan je s aspekta poslodavaca kako bi znali do kada se mogu "predomisliti" i pro...

9
Privremeno udaljenje radnika s posla prema Zakonu o radu

Datum objave: 11.7.2017

Sažetak: Privremeno udaljenje radnika s posla prema Zakonu o radu (Narodne novine 93/14, dalje u tekstu: ZOR) je institut kojim se, s jedne strane, štiti nesmetano odvijanje poslovnog procesa i interesi poslodavca, a s druge strane ograničava se radnikovo pravo na rad i pravednu naknadu za rad. U radu se daj...

10
Opravdani razlozi i zakonske obveze poslodavca kod poslovno uvjetovanog otkaza

Datum objave: 9.3.2017

Sažetak: Poslovno uvjetovani otkaz poslodavac može dati radniku sukladno članku 115. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14), uz poštivanje odredbi iz članka 121., 122., i 126. Zakona o radu vezano za otkazni rok, najmanje trajanje otkaznog roka i otpremninu. Pri tome, razlozi za takav otkaz na strani poslo...

11
Kriteriji za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u sudskoj praksi

Datum objave: 19.1.2017

Sažetak: U članku se obrađuje jedan dio procedure donošenja odluke o poslovno uvjetovanom otkazu, a to je obveza poslodavca da uvažava tzv. socijalne kriterije pri donošenju odluke kojem radniku ili više njih će, zbog razloga koji su poslovno uvjetovani, morati dati otkaz. U obradi teme donosimo i određeni b...

12
Prestanak ugovora o radu i ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa prema Zakonu o radu iz 2014.

Datum objave: 12.1.2016

Sažetak: Uz do sada važeće načine prestanka ugovora o radu, novim je Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14 - u nastavku teksta: ZR) propisan dodatni način prestanka radnog odnosa, i to smrću poslodavca fizičke osobe ili prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra u skladu s pos...

13
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Datum objave: 18.6.2015

Sažetak: Institutom prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zakonodavac je omogućio radnicima da u točno određenim slučajevima i pod točno određenim uvjetima svoj nekorišteni odnosno prekinuti godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora iskoriste u sljedećoj kalendarskoj godini. Stoga je svrha ...

14
Pregled važnijih novina u novom Zakonu o radu

Datum objave: 2.9.2014

Sažetak: Nakon pregovora sa socijalnim partnerima koji su trajali dulje od godinu i pol dana, Hrvatski sabor konačno je 15. srpnja 2014. usvojio novi Zakon radu. Pritom je tekst Zakona u mnogočemu različit od verzije Zakona koja je bila upućena Saboru u prvo čitanje. Isto tako, iako su planirane mnoge reform...

15
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 2. dio

Datum objave: 31.7.2014

Sažetak: Prethodno je ukazano na najveću dilemu u ostvarivanju sudske zaštite kada je u pitanju mobing. O razrješenju ove dileme ovisi pretežni dio tijeka postupka pred sudovima. Ako se zauzme stav da je i mobing uznemiravanje odnosno diskriminacija, tada radniku pripadaju sva prava koja su propisana za sluč...

16
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 1. dio

Datum objave: 8.7.2014

Sažetak: U svrhu suzbijanja diskriminacije, a istovremeno i usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, u Republici Hrvatskoj posljednjih godina doneseno je nekoliko potpuno novih (antidiskriminacijskih) zakona.

17
Značaj činjenice srodstva u prekršajnopravnom sustavu

Datum objave: 17.6.2014

Sažetak: Činjenica srodstva je bitna pravna činjenica u raznim granama prava, pa tako i u prekršajnom pravu. U prvi trenutak ova činjenica se ne ukazuje kompleksnom, no u praksi utvrđivanje ove činjenice, posebno utvrđivanje stupnja određenog srodstva, može stvoriti određene probleme tužiteljima i sucima u p...

18
Zaštita osobnih podataka i agencija za zaštitu osobnih podataka

Datum objave: 16.6.2014

Sažetak: Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je; «Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informat...

19
Uvjeti za prenošenje godišnjeg odmora u iduću kalendarsku godinu

Datum objave: 5.6.2014

Sažetak: Institutom prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zakonodavac je omogućio radnicima da u točno određenim slučajevima i pod točno određenim uvjetima svoj nekorišteni odnosno prekinuti godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora iskoriste u sljedećoj kalendarskoj godini.

20
Posebna pravila o teretu dokazivanja

Datum objave: 13.5.2014

Sažetak: U parničnim postupcima, ovisno o vrsti spora, nailazimo na različita pravila o teretu dokazivanja. Sa stanovišta procesnih prava stranaka, ali i sa strane suda koji vodi postupak, vrlo je važno pravilno primjenjivati ova pravila, jer o njima znatno ovise i rezultati raspravljanja i uspjeh u postupku...

21
Teleworking - rad na daljinu

Datum objave: 13.3.2014

Sažetak: Jedna od mogućih strategija motivacije, koja se pokazala naročito efikasnom, vezana je za fleksibilne rasporede rada. Odnosi se na upotrebu različitih metoda i tehnika planiranja i organizacije radnog vremena. Kako bi se povećala motivacija zaposlenih, sve je češća upotreba atipičnih i nestandardnih...

22
Reforma sustava otpremnina

Datum objave: 13.2.2014

Sažetak: Otpremnina je institut koji ima zaštitnu funkciju jer je Zakonom o radu propisan najniži iznos otpremnine, iznos ispod kojeg se otpremnina ne može odrediti u zakonom propisanim slučajevima obveze isplate otpremnine. Institut otpremnine najveću je promjenu doživio Zakonom o izmjenama i dopunama Zakon...

23
Zakonska (ne)regulacija zaštite od mobbinga u RH i pojedini pravni izvori zaštite u EU

Datum objave: 16.1.2014

Sažetak: Europski parlament je još usvojenom „Rezolucijom o zlostavljanju na radnom mjestu 2001/2339 (INI)“ pozvao socijalne partnere iz država članica da razviju vlastite pristupe za borbu protiv mobbinga i zlostavljanja na radu.

24
Zamjenica sindikalne povjerenice kao počinitelj (adresat) kaznenog djela pronevjere

Datum objave: 9.1.2014

Sažetak: Imovinski delikti najčešća su pojava u kaznenom pravu. Pronevjera je kazneno djelo protiv imovine, relativno posebnog karaktera, u širem smislu te riječi, budući da počinitelj samog djela ili adresat kaznenopravne norme može biti isključivo zaposlena osoba 1 . Nominalno, počinitelj proučavanog kazne...

25
Manjak kao razlog za otkaz ugovora o radu

Datum objave: 31.12.2013

Sažetak: Moderan razvoj gospodarstva doveo je do čitavog niza djelatnosti koje su do prije nekoliko godina bile nepoznate. Većina njih odnosi se na uslužne djelatnosti. Iz sudske prakse vidimo da je i položaj radnika u tim djelatnostima vrlo često specifičan, i to naročito radnika koji imaju posebna zaduženj...

26
Nadomještaj suglasnosti na otkaz ugovora o radu

Datum objave: 12.12.2013

Sažetak: Kad promatramo zaštitne odredbe Zakona o radu (Narodne novine br.149/09, u daljnjem tekstu: ZR), koje se odnose na otkaz ugovora o radu, vidimo da svi radnici ne uživaju jednaku pravnu zaštitu. Naime, ZR pojedinim kategorijama radnika pruža zaštitu od otkaza ugovora o radu tako da jednoj kategoriji ...

27
Prekluzija ovlaštenja u radnim sporovima

Datum objave: 3.12.2013

Sažetak: U radnim sporovima susrećemo se s različitim zahtjevima za sudsku zaštitu stranaka iz radnog odnosa. Ti zahtjevi odnose se na radnike kao stranke radnopravnog odnosa, ali i na poslodavce. Pravna zaštita redovito se veže uz određene rokove za njezino ostvarenje. Poduzimanje pojedine radnje u zakonom ...

28
Nepružanje kaznenopravne zaštite temeljnim radničkim pravima

Datum objave: 21.11.2013

Sažetak: Radnička prava ne smiju se promatrati isključivo kroz prizmu novca, na način da se ukidanje pojedinih prava radnika sagleda kroz ukupnu vrijednost izraženu u odgovarajućoj valuti, za koju su radnici zakinuti. Poštovanje njihovih prava osigurava se napornim radom sindikalnih čelnika i članova sindika...

29
Kolektivni otkazi

Datum objave: 7.11.2013

Sažetak: U radu se obrađuju novine kod kolektivnog otkaza u svjetlu primjene europskog prava, ali i pojedinih praktičnih pitanja poput pravilnog načina odabira viška radnika.

30
Povreda prava na rad nepoštivanjem privremene mjere o vraćanju radnika na posao

Datum objave: 24.10.2013

Sažetak: Brojna radnička prava sustavno se krše u bremenitim vremenima u kojima živimo i radimo, što posljedično nameće promišljanje o potrebi njihove zaštite, sve do kaznenopravne represije.

31
Probni rad u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu

Datum objave: 1.10.2013

Sažetak: Zakon o izmjenama i dopunama Zakonu o radu iz 2003. (Narodne novine broj 73/13, dalje u tekstu: ZID ZR), među ostalim uvodi izmjene i na području probnog rada.

32
Otkazni rok - oslobođenje od obveze rada i privremena nesposobnost za rad

Datum objave: 10.9.2013

Sažetak: U radu se razmatra situacija kada je radnik sukladno odluci poslodavca oslobođen obveze rada za vrijeme otkaznog roka, te liječnik unatoč tome otvori radniku bolovanje i ono mu prekida tijek otkaznog roka. Postavlja se pitanje bi li liječnik uopće trebao otvoriti bolovanje takvom radniku i bi li to ...

33
Europska radnička vijeća u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu

Datum objave: 27.8.2013

Sažetak: Novi Zakon o radu stupio je na snagu 1. siječnja 2010. No, propisane su i iznimke. Tako su poglavlja 4., 5., 6. i 7. glave XVII. Zakona te članak 293. stavak 1. podstavak 34. do 48. Zakona stupili na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

34
Radna knjižica i elektronički zapis podataka

Datum objave: 12.8.2013

Sažetak: Prema članku 299. stavak 1. Zakona o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13), danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, prestale su važiti odredbe članka 291. Zakona o radu o radnoj knjižici, a naravno i kaznena odredba članka 294. stavka 1. podstavka 59. Zakona. Drugim riječim...

35
Novčana naknada za vrijeme nesposobnosti za rad nakon proteka tri godine

Datum objave: 16.7.2013

Sažetak: U tekstu se obrađuje problem koji se tijekom 2012. godine pojavio u praksi, a radi se o pravnoj praznini zbog koje se više nije znalo ima li radnik, nakon što je tri godine na bolovanju, pravo na novčanu naknadu, te ako ima, tko mu ju je dužan isplatiti i u kojoj visini. Stručnjaci su zauzeli različ...

36
Izmjene i dopune Zakona o radu na području ugovora o radu na određeno vrijeme i njihov utjecaj na postojeće ugovore

Datum objave: 2.7.2013

Sažetak: Zakon o izmjenama i dopunama Zakonu o radu („Narodne novine“ broj 73/13., dalje u tekstu: ZID ZR), među ostalim uvodi izmjene i na području ugovora o radu na određeno vrijeme. Odredba ZID ZR koja uređuje ugovor o radu na određeno vrijeme (članak 3. ZID ZR-a, kojim se mijenja članak 10. Zakona o radu...

37
Novčane tražbine u radnim odnosima i njihovo oporezivanje - 2. dio

Datum objave: 28.6.2013

Sažetak: Kada se radi o izvansudskoj nagodbi prema kojoj se poslodavac bivšim zaposlenicima obvezuje isplatiti određeni iznos naknade na ime obeštećenja za povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva, a vezano za sudske sporove koje su pokrenuli radi neisplaćene naknade za prekovremeni rad, ostvaren za...

38
Novčane tražbine u radnim odnosima i njihovo oporezivanje - 1. dio

Datum objave: 31.5.2013

Sažetak: U parnicama iz radnih odnosa nailazimo na različite novčane zahtjeve koje proizlaze iz rada ili su u vezi s radom. Tako Zakon o radu propisuje obveze isplaćivanja plaće, naknade plaće, otpremnine, naknadu štete zbog izvanrednog otkaza, naknadu štete uz sudski raskid ugovora o radu, naknadu štete zbo...

39
Godišnji odmor - 2. dio

Datum objave: 23.5.2013

Sažetak: Za vrijeme godišnjeg odmora radnik ne prima plaću jer nema stvarnog obavljanja rada, već naknadu plaće.

40
Godišnji odmor - 1. dio

Datum objave: 30.4.2013

Sažetak: Osim Ustavom Republike Hrvatske (u nastavku: Ustav) i Zakonom o radu, pravo na godišnji odmor regulirano je i Konvencijom MOR-a br. 132 o plaćenom godišnjem odmoru koja je sukladno članku 140. Ustava postala dio unutarnjeg pravnog poretka po pravnoj snazi iznad zakona, a ispod Ustava.

41
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca – 2. dio

Datum objave: 31.1.2013

Sažetak: Ako je u poduzeću, dijelu poduzeća, gospodarskoj djelatnosti ili dijelu gospodarske djelatnosti koje je preneseno i koje je zadržalo svoju samostalnost utemeljeno radničko vijeće, ono i dalje nastavlja s radom, a najduže do isteka mandata na koje je izabrano.

42
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca - 1. dio

Datum objave: 27.12.2012

Sažetak: Radni odnos zasnovan ugovorom o radu može se nastaviti i s osobom na strani poslodavca koja izvorno nije bila stranka ugovora o radu, odnosno može se dogoditi da osoba koja nije stranka ugovora o radu odgovara radniku za obveze iz radnog odnosa.

43
Aktualnosti kod otkaza ugovora o radu – 2. dio

Datum objave: 5.12.2012

Sažetak: Od 1. siječnja 2010. Zakonom o radu (ZR) uvedene su dodatne obveze poslodavca prilikom kolektivnog otkazivanja ugovora o radu. Naime, poslodavac koji utvrdi višak od najmanje dvadeset radnika i kojima će prestati ugovor o radu neovisno o načinu prestanka ugovora o radu, u razdoblju od devedeset dana...

44
Aktualnosti kod otkaza ugovora o radu – 1. dio

Datum objave: 8.11.2012

Sažetak: Poslodavac može redovitim otkazom ugovor o radu otkazati uz određeni ili ugovoreni rok ako za to ima opravdani razlog. Prema članku 107. stavak 1. Zakona o radu opravdani razlog poslodavac može imati ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih...

45
Zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Datum objave: 18.10.2012

Sažetak: Zakon o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11) propisuje što ugovor o radu mora, a što može sadržavati. Odredbe o zabrani natjecanja radnika s poslodavcem ne ulaze u obavezni sadržaj ugovora o radu. One se primjenjuju temeljem samog zakona (zakonska zabrana natjecanja), ili tek ukoliko stranke njihovu ...

46
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

Datum objave: 25.9.2012

Sažetak: Umjesto otkaza ugovora o radu poslodavac gotovo uvijek može radniku dati otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora ("Da bi poslodavac mogao rasporediti radnika na druge poslove, na koju izmjenu radnik ne pristaje, u tom slučaju poslodavac treba otkazati postojeći ugovor o radu i istovremen...

47
Neosiguranje uvjeta rada kao kazneno djelo

Datum objave: 1.8.2012

Sažetak: Kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada (članak 114. Kaznenog zakona) pripada skupni kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina.

48
Zastara potraživanja iz radnog odnosa

Datum objave: 10.7.2012

Sažetak: Zastara je gubitak zahtjeva zbog nevršenja sadržaja subjektivnog prava kroz zakonom određeno vrijeme. Na zastaru sud ne pazi po službenoj dužnosti već samo na prigovor stranke. Taj prigovor stranka može staviti do zaključenja glavne rasprave, a dogodi li se da prvostupanjska odluka bude ukinuta, pri...

49
Ugovorna zabrana natjecanja u svjetlu novije sudske prakse

Datum objave: 31.5.2012

Sažetak: Za razliku od zakonske, ugovorna zabrana natjecanja mora biti posebno ugovorena, bilo samim ugovorom o radu bilo posebnim ugovorom, ali svakako mora biti u pisanom obliku. Usmeno ugovaranje nije pravno valjano, ništetno je.

50
Sudska zaštita kod poništenja izbora za radnička vijeća, raspuštanja radničkog vijeća i isključenja njegovog člana

Datum objave: 17.5.2012

Sažetak: Sudska nadležnost za donošenje odluke o poništenju izbora, raspuštanju radničkog vijeća i isključenju njegovog člana, utvrđuje se odgovarajućom primjenom članka 283. Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09, dalje ZR). To znači da je u prvom stupnju nadležan županijski sud u vijeću sastavljenom od ...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje