Poredano po:
Povratak na Zakon o vodama (2010)

Broj dokumenata: 16

1
Zakoni u vodno-komunalnom gospodarstvu

Datum objave: 1.10.2020

Sažetak: U ovom članku autorica analizira zakone iz područja vodno-komunalnog gospodarstva: Zakon o vodama, Zakon o vodnim uslugama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

2
Ograničenje poduzetničke i tržišne slobode u upravljanju vodnim uslugama

Datum objave: 21.6.2019

Sažetak: U suvremenim demokratskim državama poduzetnička i tržišna sloboda, odnosno tržište, tržišno gospodarstvo i tržišno natjecanje, smatra se temeljem gospodarskog ustroja, ali i kao ljudsko pravo i temeljna sloboda koji uživaju ustavnopravnu zaštitu. Međutim, socijalna država ne može se u potpunosti tem...

3
Pravni status komunalne infrastrukture - upis u katastar i zemljišne knjige

Datum objave: 18.6.2019

Sažetak: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., u nastavku: ZKG) stupio je na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine. Tekst ZKG-a normira cjelovit sustav komunalnog gospodarstva, koji znatno utječe na život i rad u jedinicama lokalne samouprave (u nastavku: JLS).

4
Pravno uređenje koncesija za zahvaćanje vode radi stavljanja na tržište u izvornom obliku ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 14.6.2018

Sažetak: Aktualni interes hrvatske javnosti usmjeren je primarno na rasprave o zaštiti voda od privatizacije i ograničavanju davanja koncesija za zahvaćanje vode radi stavljanja na tržište u izvornom obliku ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži. Zabrinutost javnosti raste uslijed spoznaja da ...

5
Primjena načela onečišćivač plaća u obračunu cijene prikupljanja komunalnog otpada

Datum objave: 10.4.2018

Sažetak: Pitanje obračuna cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (u nastavku: javna usluga) prema načelu onečišćivač plaća središnje je pitanje uspostave sustava održivog gospodarenja komunalnim otpadom, stoga u ovom radu analiziramo odred...

6
Povreda ljudskog prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života i doma zbog neobavljanja i neodgovarajuće kvalitete komunalnih usluga

Datum objave: 23.1.2018

Sažetak: U radu se analiziraju slučajevi u kojima je, zbog izostanka obavljanja komunalnih djelatnosti, odnosno zbog isporuke neodgovarajuće kvalitete komunalnih usluga, došlo do onečišćenja okoliša i povrede prava korisnika komunalnih usluga u opsegu koji je utjecao na povredu njihovog ljudskog prava na poš...

7
Upravljanje vodnim uslugama kao faktor teritorijalne integracije lokalnih jedinica

Datum objave: 23.2.2017

Sažetak: U povijesti ljudskog društva sve su ljudske zajednice imale potrebu primarno osigurati dovoljne količine vode za piće potrebne za osiguranje života njihovih članova. Od lutajućih ljudskih zajednica lovaca koje su se snabdijevale vodom nađenom u prirodi, te prvih protourbanih naselja, kasnije antički...

8
(Ne)dopuštenost mjere obustave isporuke vodnih usluga kućanstvima u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 29.12.2016

Sažetak: Dopuštenost poduzimanja mjere obustave isporuke vodnih usluga zbog neplaćanja računa za isporučene usluge jedno je od pitanja koje najčešće postavljaju isporučitelji vodnih usluga u neposrednoj primjeni Zakona o vodama (Nar. nov. br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14 - u daljnjem tekstu: ZV). Isporučite...

9
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost

Datum objave: 25.5.2016

Sažetak: Predmet ovoga rada su odredbe Zakona o grobljima, Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Autorica u radu piše o promjenama koje su nastale glede obavljanja pogrebničke djelatnosti, a nastupile su stupanjem na snagu novoga propisa Zakona o pogrebničkoj djelatnosti. Tako...

10
Stjecanje vlasništva nekretnina jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 1.10.2015

Sažetak: Ustav Republike Hrvatske građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednako...

11
Efekti privatizacije javnih vodnih usluga

Datum objave: 7.5.2015

Sažetak: Implementacija politike novog javnog menadžmenta u upravljanju javnim vodnim uslugama krajem 20. i početkom 21. stoljeća nije polučila pozitivne rezultate poput onih u privatizaciji sektora velikih mrežnih industrija kao što su, primjerice željeznički prijevoz, energetske usluge (opskrba električnom...

12
Sličnosti i razlike upravljanja srodnim (općim) dobrima - 2. dio

Datum objave: 9.4.2015

Sažetak: U odjeljku pod nazivom "Korištenje voda" Zakon o vodama (Narodne novine br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 - dalje u tekstu ZaVo) u člancima 74. - 89. sadrži opća načela o korištenju voda. Prvenstveno određuje što se sve smatra korištenjem voda, a to je: „1. zahvaćanje površinskih i podzemnih voda, uk...

13
Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 24.3.2015

Sažetak: Predstavničko tijelo JLS, odnosno JPRS osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLS, odnosno JPRS u svrhu ostvarivanja određenih ciljeva koji su od interesa za lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu, ...

14
Sličnosti i razlike upravljanja srodnim (općim) dobrima - 1. dio

Datum objave: 17.3.2015

Sažetak: Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12 - dalje u tekstu ZVDSP), sve stvari u RH mogu se glede imovinsko-pravnog režima podijeliti na stvari koje su u vlasništvu fizičke ...

15
Ugovori o izgradnji i financiranju izgradnje komunalne infrastrukture

Datum objave: 25.11.2014

Sažetak: Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov. br. 76/07 - stupio na snagu 1. listopada 2007., osim članka 204. stavka 3. i stavka 4. koji su stupili na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju - u nastavku: ZPUG) omogućeno je ugovorno sudjelovanje privatnih osoba u izgradnji komu...

16
Provedba upisa javnih i nerazvrstanih cesta – 1. dio

Datum objave: 7.3.2013

Sažetak: Stupanjem na snagu Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/2011, u nastavku: Zakon ), uređen je, među ostalim, i pravni status javnih cesta i nerazvrstanih cesta. Taj pravni status odnosi se i na one javne ceste i nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ovog zakona. Odredbe ovog Za...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje