Poredano po:

Broj dokumenata: 16

1
Zabrana zlouporabe sredstava ovisnosti na radnom mjestu

Datum objave: 11.8.2020

Sažetak: Prekomjerna konzumacija alkohola, droga i/ili drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu mogu rezultirati ozbiljnim posljedicama kako za poslodavca tako i za samog radnika.

2
Pravni aspekt ograničenja prava radnika u slučaju pandemije s posebnim naglaskom na prava i obveze poslodavaca i radnika

Datum objave: 19.3.2020

Sažetak: Cilj ovog rada je napraviti sveobuhvatan prikaz pravnih normi kojima se regulira izvanredna situacija vezana uz epidemiju uzrokovanu virusom Covid - 19 s posebnim naglaskom na reguliranje radnih odnosa te prava i obveza poslodavaca i radnika. Također, ukratko ćemo se osvrnuti na predložene mjere Vla...

3
Privatnost radnika na radnom mjestu i nadzor od strane poslodavca

Datum objave: 10.12.2019

Sažetak: U ovom članku autori obrađuju ovlast poslodavca da nadzire zaposlenike s posebnim naglaskom na videonadzor i nadzor elektroničke pošte i granice do kojih nadzor poslodavca može ići, a koje su određene pozitivnim zakonskim normama i sudskom praksom.

4
Izvanugovorna, predugovorna i ugovorna odgovornost za štetu - 1. dio

Datum objave: 5.2.2019

Sažetak: Izvanugovorna (deliktna) odgovornost za štetu je ona koja je nanesena građanskopravnim deliktom, dok ugovorna (kontraktna) odgovornost nastaje kada je šteta nanesena povredom određene ugovorne obveze. Ključni kriterij za razlikovanje ovih dviju vrsta odgovornosti se ogleda u naravi štetne radnje. Ne...

5
Izbori povjerenika radnika za zaštitu na radu

Datum objave: 14.9.2018

Sažetak: U članku se obrađuje postupak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu te daje odgovor na pitanje je li i dalje moguće imenovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu, kako odrediti broj povjerenika radnika za zaštitu na radu te kako ih zaštititi. Uz detaljan opis postupka izbora predloženi s...

6
Povreda privatnosti radnika kao žalbeni razlog u radnom sporu

Datum objave: 20.7.2017

Sažetak: Pitanje nezakonito pribavljenog dokaza, koje je u praksi najčešće povezano s povredom privatnosti neke osobe, uređuje Ustav Republike Hrvatske (čl. 29. Ustava RH - Dokazi pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudskom postupku) i Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, br.152/08, 7...

7
Privremeno udaljenje radnika s posla prema Zakonu o radu

Datum objave: 11.7.2017

Sažetak: Privremeno udaljenje radnika s posla prema Zakonu o radu (Narodne novine 93/14, dalje u tekstu: ZOR) je institut kojim se, s jedne strane, štiti nesmetano odvijanje poslovnog procesa i interesi poslodavca, a s druge strane ograničava se radnikovo pravo na rad i pravednu naknadu za rad. U radu se daj...

8
Posebni normativni akti trgovačkih društava s naglaskom na akte u području radnih odnosa

Datum objave: 30.3.2017

Sažetak: S obzirom na predmet reguliranja odnosno sadržaj akata, normativni akti trgovačkih društava mogu se dijeliti na: a) temeljne (osnivačke, ustrojbene) normativne pravne akte trgovačkih društava (statut, izjava o osnivanju, društveni ugovor) b) posebne normativne pravne akte trgovačkih društava (pravil...

9
Zaštita posebnih kategorija radnika u hrvatskom radnom pravu

Datum objave: 20.10.2016

Sažetak: Obitelj je prirodna i temeljna društvena jedinica i ima pravo na zaštitu društva i države (Opća deklaracija o ljudskim pravima, čl. 16.). Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14) navodi da je obitelj pod osobitom zaštitom države te da država štiti ma...

10
O zaštiti privatnosti radnika u radnom odnosu

Datum objave: 21.4.2016

Sažetak: U okviru postavljanja pravnog okvira, pravnih izvora koji uređuju pitanje zaštite privatnosti radnika, prije svega treba uzeti u obzir Ustav Republike Hrvatske (dalje Ustav RH), Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda (EKZLJPTS), Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu. Ima ...

11
Privremeno ustupanje radnika u povezano društvo

Datum objave: 24.11.2015

Sažetak: Zakon o radu (Narodne novine broj 93/14 od 31. srpnja 2014., u daljnjem tekstu ZR) je prvi put u naš radnopravni sustav uveo institut ustupanja radnika. Člankom 10. stavak 3. ZR-a, predviđena je mogućnost ustupanja radnika između povezanih poslodavaca. Ova odredba nije bila u prijedlogu ZR-a već je ...

12
Ozljede na radu u sustavu odgojno-obrazovnih ustanova

Datum objave: 7.1.2015

Sažetak: Člankom 1. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14 ) (u daljnjem tekstu: ZZNR) propisana je obveza sustavnog unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom. Z...

13
Kako organizirati izbore za povjerenika radnika za zaštitu na radu?

Datum objave: 2.12.2014

Sažetak: Donošenjem novog Zakona o zaštiti na radu i Zakona o radu, izbori za povjerenika radnika za zaštitu na radu od dosadašnje iznimke postaju pravilo. Kako ih inicirati i pripremiti u skladu sa zakonom? Kojih se pravila držati u očekivanju novog podzakonskog propisa koji regulira (pred)izbornu proceduru...

14
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 2. dio

Datum objave: 31.7.2014

Sažetak: Prethodno je ukazano na najveću dilemu u ostvarivanju sudske zaštite kada je u pitanju mobing. O razrješenju ove dileme ovisi pretežni dio tijeka postupka pred sudovima. Ako se zauzme stav da je i mobing uznemiravanje odnosno diskriminacija, tada radniku pripadaju sva prava koja su propisana za sluč...

15
Komentar Zakona o zaštiti na radu

Datum objave: 19.6.2014

Sažetak: Novi Zakon o zaštiti na radu donosi vrlo malo promjena jer je i stari Zakon uglavnom već bio usklađen s Europskim zakonodavstvom iz područja zaštite na radu. U članku je dan osvrt na glavne dijelove Zakona s naglaskom na one dijelove koji su dopunjeni u odnosu na „stari“ Zakon. Posebno su obrađeni s...

16
Biranje povjerenika zaštite na radu

Datum objave: 17.6.2014

Sažetak: Člankom 96. stavkom 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, br. 66/2011) bilo je propisano da povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu zaposlenici biraju ili imenuju na vrijeme na koje je sklopljen kolektivni ugovor i ista osoba može biti ponovno izabra...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje