Poredano po:
Povratak na Zakon o ustanovama

Broj dokumenata: 3

1
UsI 656/2019-9; 19.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, KLASA: UP/I-471-02/16-1/260, URBROJ: 513-07-08-18-29 od 26. studenoga 2018., tužitelju je naložena uplata obveze poreza na dobit, poreza na dohodak od nesamostalnog rada i obveznih doprinosa za 2014. kako je to navedeno u točk...

2
2 UsI-1275/15-8; 8.2.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-023-08/15-01/35, URBROJ: 2167-03-01-15-1 od 23. lipnja 2015., za ravnateljicu Dječjeg vrtića (…), nakon provedenoga natječajnog postupka u kojem je sudjelovala i tužiteljica, imenovana je (…) (ovdje zainteresirana osoba), na vrijeme od četiri godine počevši od 1. kolo...

Broj odluke: 2 UsI-1275/15-8

3
2 UsI-850/13-7; 13.2.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je rješenjem o neimenovanju ravnateljice Pučkoga otvorenog učilišta u P., KLASA: 013-01/13-01/02, URBROJ: 2163/01-03-02-137-7 od 28. ožujka 2013., odlučio da se tužiteljica ne imenuje ravnateljicom navedene ustanove (t. 1. izreke rješenja), uz prateća utvrđenja o stupanju na snagu i obj...

Broj odluke: 2 UsI-850/13-7

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a