Poredano po:
Povratak na Zakon o izvlaštenju

Broj dokumenata: 15

1
7 UsI-1563/12-14; 18.7.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave M. L. KLASA: UP/I-350-05/12-03/001, URBROJ: 2170/1-03-05/2-12-21 od 29. lipnja 2012. godine, povodom zahtjeva investitora Grada M. L., ovdje zainteresirane osobe, određeni su lokaci...

Broj odluke: 7 UsI-1563/12-14

2
1 UsI-1782/12-14; 23.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinskopravne poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-943-04/98-01/32-MS, URBROJ: 2170-83-01-07-20 od 26. siječnja 2007. odbijen je zahtjev tužitelja za poništenje pravom...

Broj odluke: 1 UsI-1782/12-14

3
7 UsI-779/12-14; 16.5.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Zaključkom Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljsko i imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-943-04/02-01/174 KS/FB, URBROJ: 2170-77-03-07-45 od 15. veljače 2007. godine određena je naknada na ime troškova vještačenja u postupku izvlašten...

Broj odluke: 7 UsI-779/12-14

4
7 UsI-1549/12-21; 4.4.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave M., KLASA: UP/I-944-07/04-02/03, URBROJ: 2170-11-01-10-99/MO od 7. svibnja 2010. godine, naloženo je trgovačkom društvu C. d.d., ovdje tužitelju, da ovdje zainteresiranoj osobi F. J., isplati naknadu ...

Broj odluke: 7 UsI-1549/12-21

5
1 UsI-763/12-41; 23.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-943-04/07-01/6 ZL/FB, URBROJ: 2170-04-03-10-22 od 7. lipnja 2010., donesenim u ponovljenom upravnom postupku, odbijen je zahtjev tužitelja, kao korisnika izvlaštenja, za potpuno izvl...

Broj odluke: 1 UsI-763/12-41

6
1 UsI-718/12-16; 11.11.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Odsjeka za imovinsko pravne poslove i obnovu KLASA: UP/I-943-04/05-01/01, URBROJ: 2133-04-03/2-05-15 od 11. listopada 2005., u točki I. izreke p...

Broj odluke: 1 UsI-718/12-16

7
7 UsI-758/12-14; 20.8.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Zaključkom Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Pododsjeka za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-942-05/09-01/5-MS, URBROJ: 2170-10-01-09-2 od 2. listopada 2009. godine odbačen je zahtjev J. G., S. A.B. i Z. P., ovdje tužiteljica, za poni...

Broj odluke: 7 UsI-758/12-14

8
1 UsI-784/12-10; 18.6.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-943-04/03-01/38 KS/FB, URBROJ: 2170-77-03-03-11 od 15. rujna 2003. u točki 1. izreke utvrđen je interes Republike Hrvatske za izg...

Broj odluke: 1 UsI-784/12-10

9
7 UsI-567/12-15; 13.6.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom P.-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-350-05/10-03/180, URBROJ: 2170/1-03-01/8-11-18 od 9. svibnja 2011. godine investitoru P.-g. županiji određeni su lokacijski uvjeti za građenje Centra za dobrobit životinja - park domaćih životinj...

Broj odluke: 7 UsI-567/12-15

10
3 UsI-768/12-30; 9.4.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukama Vlade Republike HrvatskeKLASA: 943-04/11-02/01, URBROJ: 5030105-11-1 od 14. travnja 2011., KLASA: 943-04/11-02/01, URBROJ: 5030105-11-5 od 14. travnja 2011. i KLASA: 943-04/11-02/01, URBROJ: 5030105-11-7 od 14. travnja 2011. o stupanju u posjed nekretnina (k.č. br. 720/16, 722/3, 72...

Broj odluke: 3 UsI-768/12-30

11
3 UsI-489/12-16; 7.3.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, KLASA: UP/II-943-04/10-01/213, URBROJ: 514-03-02-03/9-11-5 od 22. srpnja 2011. poništeno je rješenje Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko-prane poslove, KLASA: UP/I-9...

12
2UsI-494/12-13; 20.2.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Zaključkom Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Pododsjeka za imovinsko pravne poslove, Ispostave P., KLASA: UP/I-943-04/09-01/261, URBROJ: 2163-11-06-09-5 od 20. travnja 2009., određeni su troškovi postupka potpunog izvlaštenja nekretnina radi izgradnje javne...

Broj odluke: 2UsI-494/12-13

13
2 UsI-776/12-14; 19.9.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-944-07/03-02/3, URBROJ: 2170-10-01-10-30 od 27. listopada 2010., donesenim u ponovnom postupku, utvrđeno je da je pravomoćnim rješenjem Komisije za uzimanje i davanje n...

Broj odluke: 2 UsI-776/12-14

14
3 UsI-486/12-7; 5.9.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo KLASA: UP/II-943-05/11-01/8, URBROJ: 514-03-02-03/1-11-2 od 25. listopada 2011. odbijene su žalbe 1. i 2.tužitelja i ovdje zainteresirane osobe Općine Ž. izjavljene protiv rješenja Ureda državn...

Broj odluke: 3 UsI-486/12-7

15
2 UsI-491/12-6; 5.9.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Točkom 1. izreke prvostupanjskog rješenja Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave R., KLASA: UP/I-943-05/07-01/2, URBROJ: 2163-12/6-11-23 od 16. veljače 2011., odbijen je zahtjev M. D. i D. D., u ovom sporu zainteresiranih osoba, za određivanje naknade ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a