Poredano po:

Broj dokumenata: 14

1
1 UsInoi-68/14-10; 14.9.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo (dalje - tuženika), KLASA: UP/II-942-01/10-01/167, URBROJ: 514-04/01-14-2 od 15. siječnja 2014. odbijena je žalba Grada D.a (dalje - tužitelja), izjavljena protiv rješenja Ureda državne upra...

Broj odluke: 1 UsInoi-68/14-10

2
7 UsI-1436/12-18; 5.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Pododsjeka za imovinsko pravne i zajedničke poslove, Ispostave P., KLASA: UP/I-943-01/97-01/60, URBROJ: 2163-06-10-07-11-10 od 11. svibnja 2011. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužitelja, za naknadu odnosno p...

Broj odluke: 7 UsI-1436/12-18

3
7 UsI-1326/12-43; 6.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Ispostave O., KLASA: UP/I-942-05/02-01/47, URBROJ: 2170-12-01/11-19/SK od 15. veljače 2011. godine, (…), ovdje tužiteljicama, utvrđeno je pravo na naknadu za oduzete stanove u (…), i to u novcu u iznosu od 73.683,84 kn, te u obveznicama Republike...

Broj odluke: 7 UsI-1326/12-43

4
7 UsI-1280/12-18; 30.5.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-942-05/00-01/261, URBROJ: 2125-05/4-1-5 od 18. siječnja 2011. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužiteljice, za naknadu za oduzetu imovinu, koja se sastoji od nekretnin...

Broj odluke: 7 UsI-1280/12-18

5
7 UsI-1314/12-22; 4.4.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Ispostave R., KLASA: UP/I-943-01/97-01/35, URBROJ: 2163-12/6-10-29 od 19. listopada 2010. godine, odbijen je zahtjev Župe P., ovdje tužitelja, za naknadu ili povrat oduzete imovine koja se sastoji od nekretnine k....

Broj odluke: 7 UsI-1314/12-22

6
7 UsI-482/12-22; 6.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-942-05/00-01/473, URBROJ: 2125-05/4-09-3 od 5. studenog 2009. godine, odbijen je zahtjev G.-s. b., ovdje tužitelja, za naknadu za oduzetu imovinu, koja se sastoji od nekre...

Broj odluke: 7 UsI-482/12-22

7
7 UsI-923/12-14; 26.11.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Ispostave M. L. KLASA: UP/I-942-05/02-01/31, URBROJ: 2170-11-01-10-14/MO od 24. studenog 2010. godine odbijen je zahtjev A. S., ovdje tužiteljice, za povrat nekretnina k.č.br. 302 k.o. M. L., zbog toga što tuži...

Broj odluke: 7 UsI-923/12-14

8
1 UsI-355/12-11; 5.9.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Djelomičnim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave R., KLASA: UP/I-942-05/97-01/97, URBROJ: 2170-13-02-11-74 od 16. svibnja 2011. odbijen je zahtjev tužitelja za ukidanje potvrde pravomoćnosti na rješenje Općine R., Sekretarijata za opću upravu...

Broj odluke: 1 UsI-355/12-11

9
7 UsI-291/12-11; 4.4.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Dopunskim prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Pododsjeka za imovinsko pravne poslove, Ispostava P., KLASA: UP/I-934-01/10-01/08, URBROJ: 2163-11-06-10-3 od 18. lipnja 2010. godine odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu ili povrat o...

Broj odluke: 7 UsI-291/12-11

10
2UsI-290/12-12; 21.11.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-942-05/03-01/458, URBROJ: 2125-05/4-10-7 od 31. svibnja 2010., odbijen je prijedlog tužitelja da se dopusti obnova postupka okončanog pravomoćnim rješenjem...

Broj odluke: 2UsI-290/12-12

11
2 UsI-776/12-14; 19.9.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-944-07/03-02/3, URBROJ: 2170-10-01-10-30 od 27. listopada 2010., donesenim u ponovnom postupku, utvrđeno je da je pravomoćnim rješenjem Komisije za uzimanje i davanje n...

Broj odluke: 2 UsI-776/12-14

12
2 UsI-11/12-20; 17.7.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-942-05/09-01/32 DC/SM, URBROJ: 2170-04-03-09-2 od 28. rujna 2009., odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđivanje prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k. č. 540 – dio kuće br. 1 u Ul...

Broj odluke: 2 UsI-11/12-20

13
1 UsI-28/12-9; 19.6.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Zaključkom Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Ispostave O., KLASA: UP/I-942-05/02-01/27, URBROJ: 2170-12-01-09-7 od 27. srpnja 2009. odbačen je zahtjev tužitelja za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine kao nepotpun na temelju...

14
2 UsI-59/12-17; 6.6.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, KLASA: UP/I-942-05/00-01/468, URBROJ: 2125-05/4-10-7 od 29. travnja 2010., odbijen je zahtjev tužitelja za vraćanje, odnosno utvrđivanje naknade za nekretnine oduzete u D. L., pobliže oz...

Broj odluke: 2 UsI-59/12-17

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a