Poredano po:
Povratak na Zakon o vodama (2010)

Broj dokumenata: 3

1
1 UsI-224/13-19; 16.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Uprave vodnog gospodarstva, KLASA: UP/I-325-02/12-02/410, URBROJ: 525-12/0990-12-2 od 3. prosinca 2012., u točki I. alineja 4. izreke utvrđeno je da k.č. 562/23 k.o. P., bez istaknute ukupne površine, koja se nalazi u vlasništvu Grada P.,...

Broj odluke: 1 UsI-224/13-19

2
7 UsI-1743/13-6; 18.4.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Općine P., Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: UP/I-363-01/13-07/32, URBROJ: 2141-02-03/4-13-2- od 11. srpnja 2013. godine, I. K., ovdje zainteresiranoj osobi, odobreno je priključenje na vodovodni sustav naselja S., građevine u S., sagrađenoj na k.č.br. 85/1 k.o. S., a točkom 4. rje...

Broj odluke: 7 UsI-1743/13-6

3
1 UsI-932/12-14; 21.1.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-034-01/12-01/79, URBROJ: 525-12/0990-12-2 od 10. travnja 2012., utvrđeno je u točki I. izreke da z.č. 36/1 i 36/2 k.o. S., upisane kao vlasništvo Grada S., u cijelosti pripadaju javnom vodnom dobru, u točki II. izr...

Broj odluke: 1 UsI-932/12-14

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a