Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
2 UsI-59/12-17; 6.6.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, KLASA: UP/I-942-05/00-01/468, URBROJ: 2125-05/4-10-7 od 29. travnja 2010., odbijen je zahtjev tužitelja za vraćanje, odnosno utvrđivanje naknade za nekretnine oduzete u D. L., pobliže oz...

Broj odluke: 2 UsI-59/12-17

2
1 UsI-4/12-9; 24.4.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (sada: Ministarstva poljoprivrede) KLASA: UP/I-946-02/09-01/239, URBROJ: 538-07-1/01410-11-3 od 16. prosinca 2011. riješeno je da se k.č. 791/7 k.o. M. u površini od 2388 m² smatra šumom i šumskim zemljištem te da će se pre...

Broj odluke: 1 UsI-4/12-9

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a