Poredano po:

Broj dokumenata: 36

1
U-III/3786/2020; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je 10. kolovoza 2020. protiv Zaključka Hrvatskog sabora o prihvaćanju Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima za Hrvatski sabor klasa: 021-17/20-20/05 od 22. srpnja 2020. ("Narodne novine" broj 85/20.) u dijelu ko ....

2
U-VIIA/3258/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Željko Glasnović - nositelj Neovisne liste Željko Glasnović (u daljnjem tekstu: žalitelj), iz Zagreba, Strojarska cesta 2, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu, izjavio je žalbu zbog toga što Državno izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: DIP) nije u z...

3
U-VIIA/3215/2020; 13.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Željko Glasnović - nositelj Neovisne liste Željko Glasnović (u daljnjem tekstu: žalitelj), iz Zagreba, Strojarska cesta 2, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu, izjavio je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnje...

4
U-VIIA/3213/2020; 10.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Miljenko Marić, Ulica Kalina 5, Košute, Trilj (u daljnjem tekstu: žalitelj) izjavio je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: 013-03/20-05/355, ur.broj: 507-03/05-20-2 od 9. srpnja 2020. 2. Osporenim rješenjem DIP-a odbačen je pr ....

5
U-VII/2980/2020; 3.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Peđa Grbin, kandidat na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor koji će se održati 5. srpnja 2020. (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), Ustavnom sudu podnio je 1. srpnja 2020. zahtjev za provođenje postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću uputa i preporuka Državnog izbornog povjerenstva (...

6
U-VIIR/3260/2018; 18.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Građanska inicijativa "Istina o Istanbulskoj" (u daljnjem tekstu: podnositeljica zahtjeva) podnijela je Ustavnom sudu podnesak naslovljen kao žalba protiv očitovanja Ministarstva uprave klasa: 014-01/18-01/2, ur. broj: 515-05-01-01/1-18-2 od 4. rujna 2018. (u daljnjem tekstu: osporeno očitovanje)...

7
U-VIIR/3592/2018; 18.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Građanska inicijativa "Narod odlučuje" (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Karlo Novosel, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je 3. listopada 2018. podnesak nazvan "Ustavna tužba protiv odluke Ministarstva uprave i šutnje Vlade Republike Hrvatske; preds ....

8
U-I/3708/2015; 22.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. donio je Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12.), koji je stupio na snagu 29. prosinca 2012. (izuzev članaka 2. stavka 2., 3. stavka 3. i 80. stavka 4., koji su stupili na snagu danom prist ....

9
U-I/571/2014; 10.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 35. i 36. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).

10
U-I/246/2017 i dr.; 4.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 1. stavka 2. Zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 121/16.).

11
U-I/246/2017 i dr.; 4.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 1. stavka 2. Zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 121/16.; u daljnjem tekstu: ZDZoLI) i ZDZoLI-a u cjelini

12
U-II/3929/2013; 18.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Hrvatska čista stranka prava - HČSP, zastupana po predsjedniku, Josipu Miljku (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 12. srpnja 2013. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i počet...

13
U-VIIA/4386/2016; 22.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se žalba Mladena Salapića podnesena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-03/16-05/470, ur. broj: 507/20-16-2 od 16. rujna 2016., kao neosnovana.

14
U-VIIA/4373/2016; 22.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se žalba Zdravka Volenca podnesena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-03/16-05/454, ur. broj: 507/11-16-2 od 14. rujna 2016., kao neosnovana.

15
U-VIIA/4305/2016; 20.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba Hrvatske stranke prava 1861. podnesena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-03/16-05/466, ur. broj: 507/18-16-2 od 15. rujna 2016.

16
U-VIIA/4276/2016; 16.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba Saveza mađarskih udruga, Beli Manastir, podnesena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-03/16-05/444, ur. broj: 507/18-16-11 od 14. rujna 2016.

17
U-VIIA/4031/2016; 26.8.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba Hrvatske demokratske zajednice podnesena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-03/16-02/203, ur. broj: 507/18-16-30 od 22. kolovoza 2016.

18
U-VIIA/4476/2015; 20.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dana 19. studenoga 2015. Ustavni sud je putem Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) zaprimio žalbu Ivana Bulja (u daljnjem tekstu: žalitelj) protiv dopisa DIP-a klasa: 013-03/15-05/343, ur. broj: 507/20-15-3 od 11. studenoga 2015.

19
U-VIIA/4270/2015; 5.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se žalba Žarka Flanjka iz Zagreba podnesena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-03/15-05/266, ur.broj: 507/18-15-3 od 3. studenoga 2015. kao neosnovana.

20
U-VIIA/4191/2015; 29.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Politička stranka Pokret ZAJEDNO, zastupana po Radovanu Smokvini, kandidatu na kandidacijskoj listi broj 11 u VIII. izbornoj jedinici (u daljnjem tekstu: žaliteljica), izjavila je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: 013-03/15-05/180...

21
U-VIIA/4162/2015; 28.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Politička stranka Pokret ZAJEDNO, zastupana po predsjedniku Karinu Hrominu Sturmu (u daljnjem tekstu: žaliteljica), izjavila je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: 013-03/15-05/182, ur. broj: 507/19-15-2 od 23. listopada 2015.

22
U-VIIA/4161/2015; 28.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Hrvatska stranka prava 1861 (u daljnjem tekstu: žaliteljica), koju zastupa predsjednik Dobroslav Paraga, izjavila je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: 013-03/15-05/197, ur. broj: 507/19-15-2 od 26. listopada 2015. (u daljnjem teks...

23
U-VIIA/4130/2015; 27.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske Vukovarsko-srijemske županije iz Gunje (u daljnjem tekstu: žalitelj) podnijela je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: 013-03/15-05/192, ur. broj: 507/18-15-2 od 24. listopada 2015...

24
U-VIIA/4129/2015; 27.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Sulejman Tabaković (u daljnjem tekstu: žalitelj) podnio je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: 013-03/15-05/186, ur. broj: 507/18-15-2 od 24. listopada 2015.

25
U-VIIA/4098/2015; 27.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba Suada Salkića podnesena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-03/15-05/183, ur. broj: 507/18-15-3 od 24. listopada 2015.

26
U-VIIA/4128/2015; 26.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se žalba Slobodana Midžića izjavljena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-03/15-02/02, ur. broj: 507/18-15-3 od 24. listopada 2015., kao neosnovana.

27
U-VIIA/4093/2015; 23.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbijaju se žalbe Hilmije Šabića, Alme Žepčan, Husnije Vakufca, Petra Barišića, Faruka Kurića i Nizame Curanović podnesene protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-03/15-05/177, ur. broj: 507/18-15-2 od 22. listopada 2015., kao neosnovane.

28
U-I/2695/2012; 28.9.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 10. točke 2. i članka 41. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11. i 93/11.).

29
U-I/5746/2013; 24.9.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ante Šimunović iz Ludbrega (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu podnesak u kojem je, između ostalog, predložio pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 20. i 21. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 116/99., 109/00. - vjerodosto...

30
U-I/4807/2011; 24.9.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Đuro Japarić iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu podnesak u kojem predlaže pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 116/99., 109/00. - vjerodostojno tumačenje članka 12. stavka 3...

31
U-I/4780/2014; 24.9.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora ("Narodne novine broj 116/99.).

32
U-I/1397/2015; 24.9.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 19/15.) te se ukidaju odredbe ili dijelovi odredaba tog zakona, kako slijedi:

33
U-I/3789/2003; 8.12.2010 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

34
U-VII/1174/1999; 27.12.1999 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. Državno izborno povjerenstvo u Izvješću br. 3 od 22. prosinca 1999. godine utvrdilo je pod točkom 3. popis biračkih mjesta po državama.

35
U-VII/1151/1999; 23.12.1999 · Sudske odluke Ustavnog suda RH
36
U-I/1059/1999; 10.12.1999 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Predlagatelji su podnijeli prijedlog (pogrešno nazvan ustavna tužba) za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članka 44. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (dalje: Zakon), koji glasi: "Članak 44. Broj zastupnika koji će izabrati birači koji nemaju prebivalište u Republici ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a