Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
Gž-3876/2012; 20.3.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S., Stalne službe u O. okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.700,00 kn (tisućusedamsto kuna), zbog prekršaja iz članka 65. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, činjenično opisanog u izreci pobijane presude.

2
Gž-1341/12; 21.1.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik B. B. je oglašena krivom i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 11.690,00 kuna, radi prekršaja iz članka 65. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, opisanih u izreci pod točkama A,B,C, D, E , F i G.

3
Gž-4986/12; 16.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u S., od 7. svibnja 2012. godine, broj: Pp 12 P-14914/11, okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni: I. okr. ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna), II. okr. ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kn (sedamtisućakuna), III. okr. ukup...

4
PŽ 3598/2013; 14.5.2013 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. - Stalne službe u O. od 25. siječnja 2013. godine, pod gornjim brojem, proglašen je krivim okrivljenik B. B. i istome je, temeljem članka 39. Prekršajnog zakona („N.N." broj: 107/2007), izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn (desett...

5
Gž-3149/2010; 24.1.2013 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. okrivljenik je oslobođen od optužbe za prekršaj iz članka 65. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, opisanog u izreci pobijane presude.

6
Gž-3535/09; 1.1.2011 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim presudom okrivljenik je proglašen krivim i uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 (pet tisuća) kn, zbog prekršaja iz članka 65. st. 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, opisanog u izrijeku presude.

7
Gž-2376/10; 27.7.2010 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanom kaznom i to: pravna osoba u iznosu od 70.000,00 kn (sedamdesettisuća kuna), a odgovorne osobe od po 3.000,00 kn (tritisuće kuna), svaka, zbog prekršaja iz članka 63. stavke 3. i 4. točke...

8
Gž-3094/09; 21.7.2009 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna, prvookrivljenik i od po 2.500,00 kuna, drugookrivljenik i četvrtokrivljenik, zbog prekršaja iz članka 63. stavak 3. i 4. točka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, opisanog u izreci p...

9
Gž-2831/09; 14.7.2009 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom prvog stupnja I okrivljenik K. d.d. i IV okrivljenik D. K. su oglašeni krivima i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama i to I okrivljenik K. d.d. u iznosu od 65.000,00 ( šezdesetpettisuća) kuna, a IV okrivljenik D. K. u iznosu od 4.000,00 ( četiritisuće) kuna, zb...

10
Gž-2555/08; 13.6.2008 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o prekršaju prvog stupnja I okrivljenik E. o. d.d. i II okrivljenik J. B. su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to I okrivljenik E. o. d.d. u iznosu od 300.000,00 (tristotisuća) kuna, a II okrivljenik J. B. u iznosu od 10.000,00 ( desettisuća ) kuna, zbog prekršaja iz članka ...

11
Gž-2092/08; 11.6.2008 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o prekršaju prvog stupnja I okrivljenik A. Z. d.d. i IV okrivljenik R. V. su oglašeni krivima i primjenom članka 50. ZOP/02 kažnjeni novčanim kaznama i to I okrivljenik A. Z. d.d. u iznosu od 30.000,00 ( tridesettisuća ) kuna, a IV okrivljenik R. V. u iznosu od 3.000,00 (tritisuće ) kuna, ...

12
Gž-173/08; 19.2.2008 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljenici E. o. d.d., kao pravna osoba, te R. P., Z. L. i V. Z., kao odgovorne osobe, proglašeni su krivima i kažnjeni, primjenom odredbe članka 50. stavka 1. ZOP/02, novčanim kaznama i to: prvookrivijena pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 kn ...

13
Gž-114/08; 15.1.2008 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupnim rješenjem okrivljenici su proglašeni krivima i primjenom članka 50. Zakona o prekršajima kažnjeni novčanom kaznom i to prvookrivljena pravna osoba u iznosu od 100.000,00 (stottisuća) kuna, a drugo, treće i četvrtookrivljenici od po 2.000,00 (dvijetisuće) kuna svaki, zbog prekršaja iz čla...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a