Poredano po:

Broj dokumenata: 680

1
Pž 2934/2018-4; 29.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj P-1941/2016 od 9. ožujka 2018. u točki I. izreke utvrđeno je da je ništetan i bez pravnog učinka Predugovor o prijenosu i stjecanju poslovnih udjela sklopljen 3. prosinca 2009. između tuženika, kao prenositelja poslovnog udj...

2
Pž 5805/2019-2; 10.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj R1-73/2019-16 od 5. srpnja 2019. određena je prethodna mjera radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja u iznosu od 908.563,67 kn zajedno s pripadajućim zateznim kamatama od dospijeća do isplate i troškovima ...

3
Pž 5602/2019-2; 2.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Osijeku je rješenjem poslovni broj Tt-19/4141-2 od 16. srpnja 2019. odbio kao neosnovanu žalbu H. A., V. protiv rješenja tog suda od 14. lipnja 2019. Tako je odlučio prvostupanjski sud jer je ocijenio da je žalba vjerovnika izjavljena protiv rješenja poslovni broj Tt-19/4141-2 od ....

4
Pž 3561/2019-2; 19.8.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prihvaćen je prijedlog predlagatelja, Likvidacijske mase iza brisanog društva T. m. C. d.o.o. R. te V. M. iz Z. za imenovanje likvidatora radi provođenja likvidacijskog postupka nad imovinom društva L. d.o.o. Z. Ujedno, odlučeno je da likvidator ima pravo na primjerenu naknadu tr...

5
Pž 3478/2019-2; 21.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem odbio kao neosnovan prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanjem mjere osiguranja koji glasi: „Radi osiguranja nenovčane tražbine tužitelja prema tuženiku koja se sastoji u prijenosu poslovnih udjela na njegovo ime određuje se privremena mjera: 1 ...

6
Pž 1838/2019-2; 22.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem dopušten je upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, za subjekt upisa K. b. d.d. iz K., OIB …, MBS: … odluke Redovne Glavne Skupštine trgovačkog društva K. b. dioničko društvo, K., OIB …, MBS … od 2. srpnja 2014., zavedene pod br. Ad. 7. dnevnog reda Redovne Glavne Skupš...

Broj odluke: Pz 1838/2019-2

7
Pž 1235/2015-3; 19.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1821/2013 od 16. prosinca 2014. odbijen je tužiteljev zahtjev da mu tuženici solidarno isplate iznos od 115.963,05 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 12. ožujka 2012. pa do isplate, te da mu solidarno isplate iznos od 2.447,50 kn sa zakon...

Broj odluke: Pz 1235/2015-3

8
Pž 1138/2019-2; 12.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud odlučio je u sudski registar upisati zabilježbu i pripajanje društva S. d. d.o.o. Z. (pripojeno društvo) društvu F. A. d.o.o. Z. (društvo preuzimatelj). Prema podacima za upis u glavnu knjigu sudskog registra (prilog uz rješenje) proizlazi da je do statusne pro...

Broj odluke: Pz 1138/2019-2

9
Pž 4219/2016-4; 6.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-230/2015-47 od 25. veljače 2016. u točki I. njezine izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Anke Poropat iz Višnjana poslovni broj Ovrv-264/11 od 28. lipnja 2011., a kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju izno...

Broj odluke: Pz 4219/2016-4

10
Pž 1055/2019-2; 14.2.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Ovr-46/2018-2 od 7. prosinca 2018. radi osiguranja nenovčane tražbine predlagateljice osiguranja, koja se sastoji od prava na ½ poslovnih udjela trgovačkih društava: a) C. d.o.o. OIB ... sa sjedištem u S., b) C. I. B. d.o.o., OIB ... sa sjed...

11
Pž 3417/2016-3; 3.1.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 17.475,57 kn s pripadajućim zateznim kamatama (točka 1. izreke) te je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 1.250,00 kn u roku od osam dana (točka 2. izreke). Protiv navedene presude žalb ....

12
Pž 6152/2018-2; 20.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci rješenjem poslovni broj P-299/2018-16 od 7. rujna 2018. dopustio je zabilježbu spora u sudskom registru. U obrazloženju rješenja navodi da tužitelj tužbom traži da se utvrdi ništetnom odluka o povećanju temeljenog kapitala društva E. P. d.d. S., MBS …, OIB …, od 29. prosinca 2...

13
Pž 6814/2018-2; 29.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem odbijen predlagateljev zahtjev za davanje osiguranja a sve pozivom na odredbe članka 550.o stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15; dalje: ZTD). Sud obrazlaže da se u postupku podjele društva, suklad...

14
Pž 6311/2018-2; 6.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem u točki 1. izreke utvrđen prekid postupka, a u točki 2. izreke određeno da će se postupak nastaviti kad pravni sljednici dužnika preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učine. Protiv tog je rješenja pravni sljednik ....

15
Pž 5276/2015-2; 5.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu u točki 1. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj M. V. zahtijeva od tuženice J. P. isplatu iznosa od 189.003,00 kn, sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja odgovara eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadn...

16
Pž 5953/2018-2; 31.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Rijeci odbio je zahtjev predlagatelja P. C. j.d.o.o. D. za upis u sudski registar pripajanja društvu P. C. j.d.o.o. D. društva M. L. d.o.o. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio zato što je nad društvom M. L. d.o.o. ....

17
Pž 6110/2018-2; 31.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem likvidatoru M. P. iz Z., OIB ..., na ime nagrade za obavljanje poslova u ovom likvidacijskom postupku određena nagrada u iznosu od 410.356,30 kn bruto. Prema obrazloženju, sud je u postupku provedbe likvidacije nad imovinom likvidacijske mase brisanog subjekta upisa nakon d ....

18
Pž 2581/2014-2; 30.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu presudom poslovni broj P-395/2011-27 od 10. prosinca 2013. odbio je tužbeni zahtjev tužitelja za istupanje iz društva tuženika te naložio tužiteljima da tuženiku solidarno naknade parnične troškove u iznosu od 18.643,75 kn. U obrazloženju ....

19
Pž 2129/2018-2; 1.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Mirjane Borić iz Osijeka poslovni broj Ovrv-25491/2016 od 16. prosinca 2016. kojim je naloženo tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju iznos od 240,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom kao i naknaditi mu t...

20
Pž 5084/2018-2; 18.9.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-18/27003-2 od 19. srpnja 2018. određen je upis u sudski registar promjene člana uprave subjekta upisa P.-P. d.o.o. Z. (u rješenju su navedeni i ostali podaci subjekta upisa) prema podacima naznačenim u prilogu rješenja. U prilogu rješenja, pak, na...

21
Pž 2327/2016-2; 31.8.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj P-274/15-33 od 26. veljače 2016. odbijen je tužiteljev zahtjev radi isplate iznosa od 18.738,81 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedinačno određene iznose, a sve kako je to pobliže određeno i specificirano u izreci navedene presude, te z...

22
Pž 2721/2017-2; 14.6.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2413/2016 od 24. veljače 2017. u točki I. njene izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrv-10727/2005 od 28. srpnja 2005. U točki II. izreke navedene presude odbijen je u cijelosti kao neosno...

23
Pž 2827/2016-2; 4.4.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika Mile Čipčić u Splitu poslovni broj Ovrv-166/2015 od 11. veljače 2015. i odbijen tužbeni zahtjev te je naloženo tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od 725,00 kn. Iz obrazloženja presu ....

24
Pž 1182/2016-2; 14.3.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je pobijanom presudom: - u točki I. njezine izreke djelomično održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Sanje Barbarić iz Zagreba poslovni broj Ovrv-126/15 od 23. ožujka 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženik ...

25
Pž 1562/2018-2; 13.3.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj St-2416/2017 od 15. veljače 2018. postavio je privremenog stečajnog upravitelja te odredio njegove dužnosti, primjenom čl. 119. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15 i 114/17; dalje: SZ). Prema tom rješenju, dužnost je privremenog stečajnog upr...

26
Pž 753/2018-2; 6.2.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrv-944/2017 od 15. prosinca 2017. ukinuta je potvrda pravomoćnosti i ovršnosti na rješenje o ovrsi poslovni broj Ovrv-658/17 kojeg je 16. veljače 2017. donio javni bilježnik Ilinka Lisonek. Iz obrazloženja proizlazi da je prvostupanjski sud tak .....

27
Pž 7642/2017-2; 2.1.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-131/17 od 3. studenoga 2017. postavljen je A. S. za privremenog upravitelja društva D. D. d.o.o. S. do imenovanja uprave društva (točka I. izreke), određeno je da se privremeni upravitelj dužan pobrinuti oko imenovanja nove uprave, a do t...

28
Pž-6723/2017-2; 29.11.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-2644/17 od 12. listopada 2017. odbačen je prijedlog dužnika za provođenje predstečajnog postupka zaprimljen kod suda 29. rujna 2017.

29
Pž 6892/2017-2; 14.11.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj St-2219/17-63 od 5. listopada 2017., odbacio je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Prvostupanjski je sud tako odlučio jer je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu kao suda preuzimatelja broj Tt-16/10736-31 od 12. srpnja 2017. upisano pripajanje d...

30
Pž 6527/2017-2; 8.11.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je prijava tražbine B. H., Slovačka, OIB..., u iznosu od 1.115.453,05 kuna (točka II. izreke). Ovako je riješio prvostupanjski sud primjenom odredbe čl. 139. st. 1. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15; dalje: SZ) i čl. 408. Zakona o trgovačkim društvima („Na ....

31
Pž 5782/2017-2; 9.10.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-77/17 od 14. srpnja 2017. stavljeno je izvan snage rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-77/17 od 4. svibnja 2017. o određivanju osobe ovlaštene za zastupanje društva K. D. d.o.o. (točka I. izreke), osobom ovlaštenom za zastupanje dr...

32
Pž 843/2016-6; 3.10.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijana presuda glasi: 1. Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 128.278,08 kn zajedno sa kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećanom za dva postotna poena, a koja kamata teče od 27. listopada 2008. pa do 30. travnja 2010. te kamatom u visini eskont ...

33
Pž 4935/2017-3; 23.8.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Bjelovaru je pobijanim rješenjem odredio nastavak stečajnog postupka radi naknadne diobe stečajne mase iza M. d.o.o., Š. (točka I. izreke), razriješio je dužnosti stečajnog upravitelja S. P. iz V. (točka II. izreke), za stečajnog upravitelja imenovao je I. Ž. iz L. (točka III. izreke...

34
Pž 4983/2017-2; 21.8.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu je odbio zahtjev predlagatelja o pravu na obaviještenost o stvarima društva predloženika T. d.o.o. N. G. U obrazloženju rješenja sud navodi da je Udruga imatelja malih poslovnih udjela u društvu T. d.o.o. podnijela zah ....

35
Pž 6651/2014-6; 12.7.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnim dva Ugovora o prijenosu poslovnih udjela solemniziranih 30. travnja 2008. kod javnog bilježnika Ivana Kvakana iz Čakovca pod poslovnim brojem UO-... i UO-.... Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa...

36
Pž 7131/2014-2; 4.5.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-3185/13 od 28. travnja 2014. utvrdio je da je odluka o opozivu imenovanja članova uprave društva tuženika od 2. listopada 2013. ništetna (točka I. izreke) te je naloženo tuženiku platiti tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 4.750,00 kn (t...

37
Pž 7965/2013-2; 4.4.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2573/09 od 1. srpnja 2013. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da se tuženiku naloži da mu plati iznos od 117.281,51 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na pojedinačne iznose glavnice od dospijeća ...

38
Pž 3295/2014-2; 1.3.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 212.220,59 kn sa zateznim kamatama od 2. prosinca 2003. do isplate, isplatu troškova ovršnog postupka u iznosu od 5.530,00 kn sa zateznim kamatama od 3. prosinca 2007. do isplate, troškova ovrhe u iznosu od 3.050,00 kn sa zateznim ka...

39
Pž-3639/2016-2; 31.5.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-8591/15-10 od 11. travnja 2016. otvorenje stečajni postupak nad dužnikom V. d.o.o., Z. (točka I. izreke), za stečajnog upravitelja imenovan je D. I. iz Č. (točka II. izreke). Ujedno je i zaključen stečajni postupak nad dužnikom V. d.o.o., Z. (točk...

40
PŽ-3253/16-3; 16.5.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Rl-97/16 od 11. travnja 2016. odbijen je prijedlog predlagatelja za imenovanje privremenog zastupnika u društvu M. t. m. d.o.o., Z. s obrazloženjem kako predlagatelj nije dokazao jasnim razlozima da skupština društva nije u mogućnosti samostalno imen...

41
Pž 1703/2016-3; 11.4.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski je sud odbio prijedlog radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja koja se sastoji u zabrani vođenja poslova uprave protivnici osiguranja, određivanjem privremene mjere zabrane protivnici osiguranja vođenje poslova uprave - zastupanje samostalno i p...

42
Pž 3115/2012-3; 17.3.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu poslovni broj P-1326/11-28 od 2. veljače 2012. tuženicima je naloženo da tužitelju solidarno plate iznos od 28.489,10 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na iznos od 2.720,60 kn od 20. srpnja 2008., na iznos od 25.768,50 kn...

43
Pž 1734/2014-6; 2.3.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj P-8140/11 od 31. prosinca 2013. presuđeno je: „1. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 483.819,54 kn sa zakonskom zateznom kamatom u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je pr ....

44
Pž 1183/2016-4; 2.3.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u sudski registar upisana je promjena člana društva u trgovačkom društvu A P G d.o.o. za ekonomsku propagandu, Z., prema podacima naznačenim u prilogu rješenja („Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra“) koji su njegov sastavni dio. Protiv ovog rješenja žali s ....

45
Pž 7258/2012-4; 29.2.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom naznačenom u izreci prvostupanjski sud je naložio tuženiku da isplati tužitelju iznos od 47.875,16 kn s pripadajućim zateznim kamatama. Odluku je prvostupanjski sud utemeljio na odredbi čl. 592. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima jer je utvrdio da tužitelj na temelju pravomoćne i ovršne o...

46
Pž 10546/2013-4; 27.1.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Radojke Galić u Zagrebu poslovni broj Ovrv-430/12 od 15. lipnja 2012. kojim je naloženo tuženiku tužitelju u roku osam dana platiti iznos od 1.807,78 kn sa zakonskim zateznim kamatama...

47
Pž-4958/13-4; 4.1.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-l359/07 od 20. ožujka 2013. prekinut je parnični postupak prema tuženiku 2. W. T. i tuženiku 3. D. K. do okončanja kaznenih postupak koji se vode protiv njih ili do drugačije odluke suda.

48
Pž-6441/12-4; 24.11.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Žalbeni navodi glede odluke o trošku svode se na tvrdnje da je tuženik svojim procesnim držanjem u parnici i zloupotrebom procesnih ovlaštenja znatno produljio trajanje prvostupanjskog postupka, za koje, prema mišljenju tužitelja, nije bilo pot

49
Pž-7446/12-4; 23.10.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu pobijanim je rješenjem odbio prijedlog predlagateljice da sud imenuje članove nadzornog odbora društva M. d.d., OIB ..., Z., kao neosnovan.

50
Pž 6532/2015-3; 13.10.2015 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj St-410/15-4 od 20. srpnja 2015. odbačen je predlagateljev prijedlog za otvaranje stečajnog postupka kao nedopušten. U obrazloženju je navedeno da je nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, dužnik A. d.o.o. prestao postojati pripajanjem društvu BAL ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a