Poredano po:

Broj dokumenata: 335

1
Pž 3454/2020-2; 1.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-20/15833-1 od 9. srpnja 2020. određen je upis u sudski registar brisanja subjekta upisa E. d.o.o. iz Zaboka. Ovako je riješio prvostupanjski sud na temelju odredbe članka 67. Zakona o sudskom registru („Narodne novine“ broj: 1/95, 57/96, 45/99 ....

2
Pž 5602/2019-2; 2.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Osijeku je rješenjem poslovni broj Tt-19/4141-2 od 16. srpnja 2019. odbio kao neosnovanu žalbu H. A., V. protiv rješenja tog suda od 14. lipnja 2019. Tako je odlučio prvostupanjski sud jer je ocijenio da je žalba vjerovnika izjavljena protiv rješenja poslovni broj Tt-19/4141-2 od ....

3
Pž 3561/2019-2; 19.8.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prihvaćen je prijedlog predlagatelja, Likvidacijske mase iza brisanog društva T. m. C. d.o.o. R. te V. M. iz Z. za imenovanje likvidatora radi provođenja likvidacijskog postupka nad imovinom društva L. d.o.o. Z. Ujedno, odlučeno je da likvidator ima pravo na primjerenu naknadu tr...

4
Pž 4197/2019-2; 12.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-215/2018-8 od 20. svibnja 2019. dopuštena je zabilježba spora u sudskom registru tog suda u glavnoj knjizi upisa u registarskom ulošku trgovačkog društva I.-V. d.o.o. M. S., koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem P-215/2018 u pravnoj st...

5
Pž 1838/2019-2; 22.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem dopušten je upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, za subjekt upisa K. b. d.d. iz K., OIB …, MBS: … odluke Redovne Glavne Skupštine trgovačkog društva K. b. dioničko društvo, K., OIB …, MBS … od 2. srpnja 2014., zavedene pod br. Ad. 7. dnevnog reda Redovne Glavne Skupš...

Broj odluke: Pz 1838/2019-2

6
Pž 1138/2019-2; 12.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud odlučio je u sudski registar upisati zabilježbu i pripajanje društva S. d. d.o.o. Z. (pripojeno društvo) društvu F. A. d.o.o. Z. (društvo preuzimatelj). Prema podacima za upis u glavnu knjigu sudskog registra (prilog uz rješenje) proizlazi da je do statusne pro...

Broj odluke: Pz 1138/2019-2

7
Pž 908/2019-2; 8.2.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2387/2018 od 28. studenog 2018 u točki I. izreke dopuštena je zabilježba spora u sudskom registru tog suda u glavnoj knjizi upisa u registarskom ulošku društva B. ... d.d. Z., OIB ..., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu p...

8
Pž 3417/2016-3; 3.1.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 17.475,57 kn s pripadajućim zateznim kamatama (točka 1. izreke) te je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 1.250,00 kn u roku od osam dana (točka 2. izreke). Protiv navedene presude žalb ....

9
Pž 6152/2018-2; 20.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci rješenjem poslovni broj P-299/2018-16 od 7. rujna 2018. dopustio je zabilježbu spora u sudskom registru. U obrazloženju rješenja navodi da tužitelj tužbom traži da se utvrdi ništetnom odluka o povećanju temeljenog kapitala društva E. P. d.d. S., MBS …, OIB …, od 29. prosinca 2...

10
Pž 5953/2018-2; 31.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Rijeci odbio je zahtjev predlagatelja P. C. j.d.o.o. D. za upis u sudski registar pripajanja društvu P. C. j.d.o.o. D. društva M. L. d.o.o. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio zato što je nad društvom M. L. d.o.o. ....

11
Pž 6110/2018-2; 31.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem likvidatoru M. P. iz Z., OIB ..., na ime nagrade za obavljanje poslova u ovom likvidacijskom postupku određena nagrada u iznosu od 410.356,30 kn bruto. Prema obrazloženju, sud je u postupku provedbe likvidacije nad imovinom likvidacijske mase brisanog subjekta upisa nakon d ....

12
Pž 4272/2018-3; 1.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem dopušten je upis zabilježbe spora koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem P-1282/2018, između navedenih parničnih stranaka (čl. 38.a i čl. 38.a st. 2. Zakona o sudskom registru, „Narodne novine“ broj: 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10,...

13
Pž 5084/2018-2; 18.9.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-18/27003-2 od 19. srpnja 2018. određen je upis u sudski registar promjene člana uprave subjekta upisa P.-P. d.o.o. Z. (u rješenju su navedeni i ostali podaci subjekta upisa) prema podacima naznačenim u prilogu rješenja. U prilogu rješenja, pak, na...

14
Pž 2240/2018-2; 27.8.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, Trgovački sud u Osijeku odbacio je prijedlog za nastavak postupka likvidacijske mase brisanog društva K. t. d.o.o. u stečaju kao pravnog sljednika društva K. t. d.o.o, O., kao nedopušten. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski je sud naveo da je rješenjem od 10. stu ....

15
Pž 243/2018-2; 24.1.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski je sud pobijanim rješenjem u sudski registar upisao osnivanje predlagatelja kao društva s ograničenom odgovornošću ulaganjem prava bez revizije osnivanja. Protiv tog rješenja žalbu je pravovremeno podnio sudionik koji je predsjednik uprave predlagatelja i jedan od dva člana upisano ....

16
Pž-6872/2017-3; 21.11.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Uvažava se žalba prvotuženika, ukida rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-311/17 od 24. svibnja 2017. i predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovan postupak. 

17
PŽ-3377/2016-2; 25.5.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem otvoren i zaključen skraćeni stečajni postupak nad dužnikom 11. travnja 2016. u 13,45 sati, za stečajnog upravitelja je imenovan I. G. iz Z., P. 28, te je određeno da će rješenje biti objavljeno na e-oglasnoj ploči prvostupanjskog suda i da će po pravomoćnosti rješenja sudski ...

18
Pž 1183/2016-4; 2.3.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u sudski registar upisana je promjena člana društva u trgovačkom društvu A P G d.o.o. za ekonomsku propagandu, Z., prema podacima naznačenim u prilogu rješenja („Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra“) koji su njegov sastavni dio. Protiv ovog rješenja žali s ....

19
Pž 63/2016-3; 3.2.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja je rješenjem označenim u izreci ovog rješenja odbacio kao nedopušten zahtjev predlagatelja za brisanje upisa člana društva i osnivača D. A. u društvu G. W. j.d.o.o. Tako je prvostupanjski sud odlučio jer je zahtjev podnesen izvan prekluzivnog roka od 60 dana od objave upisa na inte...

20
Pž-14/14-4; 3.3.2014 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Uvažava se žalba predloženika, ukida rješenje Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj R1-314/13-7 od 2. prosinca 2013. i predmet vraća tom sudu na ponovan postupak.

21
Pž 3647/2013-4; 26.6.2013 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-5650/08 od 17. prosinca 2012. odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži utvrđenje ništavosti odluka sa Glavne skupštine društva R. d.o.o. održane 1. veljače 2006. (točka 1.I. izreke presude); utvrđenje ništavosti odredbi čl. 2. i 7. Društve...

22
Pž 875/09-4; 25.3.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: IV Pž-875/09-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Alice Pelicarić, predsjednika vijeća, te Branke Stilinović-Petrović i mr. sc. Srđana Šimca, članova vijeća, u registarskom predmetu predlagatelja JADRANSKA BANKA d.d., Šibenik, kojeg zastupa O ...

23
Pž 1356/09-3; 18.3.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: II Pž-1356/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Nenada Šepića, predsjednika vijeća, te Ljiljane Hrastinski Jurčec i Marine Veljak, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa osnivanja društva s ograničenom odgovornošću, predlagatelj...

24
Pž 1094/09-3; 17.3.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LIV Pž-1094/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Jagode Crnokrak, predsjednice vijeća, te Maria Vukelića i Igora Periše, članova vijeća, u registarskom predmetu predlagatelja SISAK PROJEKTI d.o.o., Sisak, Rimska 26, radi brisanja upisa, odluču...

25
Pž 877/09-3; 3.3.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: IX Pž-877/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Vučaj, predsjednice vijeća, Dubravke Zubović i Lidije Tomljenović, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa po službenoj dužnosti rješenja u stečajnom postupku subjekta upisa PRIJEVOZ ...

26
Pž 729/09-3; 17.2.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LVIII Pž-729/09-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Šimića, predsjednika vijeća, te Branke Šabarić Zovko i Dubravke Matas, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa promjene članova uprave i članova nadzornog odbora trgovačkog društva...

27
Pž 4685/08-4; 10.2.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: V Pž-4685/08-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Zdravka Junačka, predsjednika vijeća, te Marine Unger Juranić i Kamelije Parać, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa povećanja temeljnog kapitala i promjene osnivačkog akta predlagatelja ...

28
Pž 8292/08-3; 28.1.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: IV Pž-8292/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Alice Pelicarić, predsjednice vijeća, te Branke Stilinović-Petrović i mr. sc. Srđana Šimca, u registarskom predmetu upisa JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik - i to upisa zabilježbe rješenja Visokog ...

29
Pž 8294/08-3; 14.1.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LVI Pž-8294/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Stilinović-Petrović, predsjednice vijeća, te Alice Pelicarić i Nevenke Baran, članica vijeća, u registarskom predmetu predlagatelja RI-CONSULT društvo s ograničenom odgovornošću za konzal...

30
Pž 7397/08-4; 13.1.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXI Pž-7397/08-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Zubović, predsjednice vijeća, te Branke Vučaj i Lidije Tomljenović, članica vijeća, u registarskom predmetu upisa promjene članova nadzornog odbora i članova uprave ADRIATIC CROATIA INT...

31
Pž 7817/08-3; 7.1.2009 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: IX Pž-7817/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Dubravki Zubović, u postupku upisa pravomoćne presude kojom se utvrđuje ništavost upisa, odlučujući u povodu sukoba o mjesnoj nadležnosti Trgovačkog suda u Rijeci i Trgovačkog suda u Pazinu, 7. siječnja 20 ...

32
Pž 4223/08-4; 23.12.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLVII Pž-4223/08-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Nenada Šepića, predsjednika vijeća, te Ljiljane Hrastinski Jurčec i Marine Veljak, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa brisanja podataka iz sudskog registra za trgovačko druš...

33
Pž 5057/08-4; 16.12.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLIV Pž-5057/08-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Igora Periše, predsjednika vijeća, te Jagode Crnokrak i Maria Vukelića, članova vijeća, u registarskom predmetu predlagatelja AIR TRACTOR d.o.o. za usluge privrednog zrakoplovstva, Osijek, Ulic...

34
Pž 1169/08-8; 16.12.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: IX Pž-1169/08-8 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Vučaj, predsjednice vijeća, te Dubravke Zubović i Lidije Tomljenović, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa pripajanja društva FEROTOK d.o.o., Zagreb, Odra, Sv. Izidora bb, predlag...

35
Pž 7514/08-4; 9.12.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXV Pž-7514/08-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Zubović, predsjednika vijeća, te Lidije Tomljenović i Branke Vučaj, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa usklađenja općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD-om u sudski regi ...

36
Pž 6327/08-3; 2.12.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LVII Pž-6327/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Matas, predsjednice vijeća, Željka Šimića i Branke Šabarić-Zovko, članova vijeća, u registarskom predmetu predlagatelja BUDNOST d.d., Omiš, Put Skalica 11, radi upisa promjene člana na...

37
Pž 3542/08-3; 25.11.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: X Pž-3542/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Kamelije Parać, predsjednika vijeća, te Zdravka Junačka i mr. sc. Borislava Blaževića, članova vijeća, u likvidacijskom predmetu nad likvidacijskim dužnikom društvom DALMA-HVAR d.d. u likvidaciji,...

38
Pž 6866/08-3; 19.11.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXXVIII Pž-6866/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Stilinović-Petrović, predsjednice vijeća, te Alice Pelicarić i Nevenke Baran, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa osnivanja po prijedlogu predlagatelja HVAR INVESTMENT d.o.o...

39
Pž 7202/08-3; 18.11.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXXIX Pž-7202/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Šimića, predsjednika vijeća, Branke Šabarić Zovko i Dubravke Matas, članova vijeća, u registarskom predmetu predlagatelja PORTUS d.o.o. Split, Put Tršćenice 10, odlučujući o žalbi Dušan...

40
Pž 596/06-3; 11.11.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: X Pž-596/06-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Kamelije Parać, predsjednika vijeća, te Zdravka Junačka i mr. sc. Borislava Blaževića, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja: 1. PETRA JURČIĆA iz Makarske, 2. LJERKE JURČIĆ, 3. BENEDIKTA K ....

41
Pž 6792/08-3; 4.11.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LII Pž-6792/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vesne Buljan, predsjednice vijeća, te Raoula Dubravca i Željka Oreškovića, članova vijeća, u registarskom predmetu predlagatelja VIVA putnička agencija d.o.o., Zagreb, Voćarska 63/b, radi promje...

42
Pž 4855/08-3; 29.10.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: X Pž-4855/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Kamelije Parać, predsjednice vijeća, te Zdravka Junačka i mr. sc. Borislava Blaževića, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa zabilježbe spora po prijedlogu JOSIPA RADELJAKA iz Italije, Rim...

43
Pž 5474/08-3; 14.10.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXV Pž-5474/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Zubović, predsjednice vijeća, te Lidije Tomljenović i Branke Vučaj, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa promjene članova nadzornog odbora, istupa zadrugara i izmjene i dopune ...

44
Pž 1369/08-5; 2.10.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XLIV Pž-1369/08-5 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Jagodi Crnokrak, u pravnoj stvari tužitelja 1. PETRA JURČIĆA iz Zagreba, Čučerska cesta 306, 2. BENEDIKTA KORDIĆA iz Federacije BiH, Ljubuški, Kordićeva 30, i 3. JAKOVA MIKULIĆA iz Federacije BiH, Gruda, Don...

45
Pž 3294/08-4; 23.9.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XV Pž-3294/08-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Jagode Crnokrak, predsjednice vijeća, te Maria Vukelića i Radojice Sremca, članova vijeća, u registarskom predmetu predlagatelja AUTO-ŠKOLA SPRINT d.o.o. Rijeka, kojeg zastupa Milenko Zrilić, odv...

46
Pž 4399/08-4; 10.9.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXXVIII Pž-4399/08-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Stilinović Petrović, predsjednice vijeća, te Alice Pelicarić i Branke Šabarić Zovko, članova vijeća, u registarskom predmetu prijave upisa opoziva članova nadzornog odbora, promjene f...

47
Pž 5726/08-4; 10.9.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXXVIII Pž-5726/08-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Stilinović Petrović, predsjednice vijeća, te Alice Pelicarić i Branke Šabarić Zovko, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa promjene članova nadzornog odbora i statuta, u sudsk...

48
Pž 5551/08-3; 3.9.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LVI Pž-5551/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Stilinović-Petrović, predsjednice vijeća, te Alice Pelicarić i Nevenke Baran, članica vijeća, u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene članova uprave kod subjekta upisa KO...

49
Pž 3879/08-3; 2.9.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXI Pž-3879/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Zubović, predsjednice vijeća, te Branke Vučaj i Lidije Tomljenović, članica vijeća, u registarskom predmetu upisa promjene temeljnog kapitala i izmjene odredbi Društvenog ugovora u suds...

50
Pž 3880/08-3; 2.9.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXV Pž-3880/08-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Zubović, predsjednika vijeća, te Lidije Tomljenović i Branke Vučaj, članova vijeća, u registarskom predmetu upisa u sudski registar prijedloga za otvaranje likvidacijskog postupka u dru...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a