Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon

Broj dokumenata: 63

1
Pž 1955/2020-2; 19.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj St-947/2016-279 od 15. travnja 2020. odbijen je zahtjev S. C. i A. C. za odgodu prodaje nepokretne etaže k.č. 874/4 zk.ul. B4 k.o. Šibenik u naravi stan na četvrtom katu suvlasnički udio 11. Tako je sud prvog stupnja riješio pozivom ...

2
Pž 1875/2020-2; 13.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci je pobijanim rješenjem odlučio: „I. Odbija se prijedlog ovršenika za povrat u prijašnje stanje, zbog propuštenog roka za podnošenje prigovora protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika B. Z. iz A3 , posl.br. Ovrv-1380/2019 od 8. srpnja 2019. ...

3
Pž 4750/2018-2; 11.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda, u točki I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika mr.sc. J. R. , poslovni broj Ovrv-30815/15 od 15. prosinca 2015. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužiteljima iznos od 60.333,30 kn sa zakonskim zateznim k ......

4
Pž 4689/2017-4; 12.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-683/2014 od 23. svibnja 2017. je prihvaćen tužbeni zahtjev te je utvrđeno da Ugovor o darovanju nekretnine od 7. rujna 2011. i Ugovor o darovanju nekretnine od 24. listopada 2012., a koji su zaključeni između prvotuženika i drugotužen...

5
Pž 268/2020-2; 20.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj Povrv-2915/2019-3 od 26. rujna 2019. stavio izvan snage rješenje o ovrsi poslovni broj Ovrv-3740/19 od 18. srpnja 2019. kojeg je donio javni bilježnik Gordana Frković iz Samobora u dijelu u kojem je određena ovrha i ukinute su provedene radnje te j ...

6
Pž 7266/2019-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Varaždinu je odlučio: „Odbija se kao neosnovan prigovor Đ. G. iz V., o nedopustivosti unovčenja nekretnina u ovome stečajnom postupku i to: a) - ½ dijela čk.br. ... upisane u zk.ul. ... k.o. V. (u osnivanju), koja u naravi predstavlja stambeno ...

7
Pž 17/2020-2; 7.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Splitu je pobijanim rješenjem označenim u izreci riješio: „1. Radi osiguranja naplate novčane tražbine predlagatelja osiguranja P. 2... d.o.o., S., OIB: ..., u iznosu od 37.385,64 kuna zajedno sa zateznom kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnj ...

8
Pž 7231/2019-2; 17.12.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj Povrv-1588/2019 od 5. srpnja 2019. stavio izvan snage rješenje o ovrsi poslovni broj Ovrv-632/19 od 15. travnja 2019. kojeg je donio javni bilježnik Vlasto Podgajski iz Zaboka u dijelu u kojem je određena ovrha i ukinute su provedene radnje te je o ...

9
Pž 5669/2017-2; 30.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-128/2015-18 od 24. srpnja 2017. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 34.615,20 kn s pripadajućim kamatama kao i za trošak parničnog postupka (točka I. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu ...

10
Pž 5805/2019-2; 10.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj R1-73/2019-16 od 5. srpnja 2019. određena je prethodna mjera radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja u iznosu od 908.563,67 kn zajedno s pripadajućim zateznim kamatama od dospijeća do isplate i troškovima ...

11
Pž 5668/2019-2; 7.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Ovrv-3/2019-12 od 31. svibnja 2019. ukinuto je rješenje o ovrsi tog suda od 5. veljače 2019. doneseno na temelju vjerodostojne isprave-izvatka iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja na dan 3. siječnja 2019. (točka I. izreke), „obustavljena zabilježba ovrh...

12
Pž 2970/2019-2; 30.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odredio ročište za popis jahte SUSAN II, utvrdio prekid postupka, odredio ovršenika u ovoj ovršnoj pravnoj stvari i pozvao stečajnog upravitelja da preuzme predmetni ovršni postupak i dostavi pisanu izjavu o preuzimanju postupka. Ovu odluku prvostupanjski su...

13
Pž 4304/2019-2; 22.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-4486/2018 od 8. siječnja 2019. odbačen je kao nepravovremen prigovor ovršenika podnesen protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika Jadranke Knego-Rogina iz Zagreba poslovni broj Ovrv-43/18 od 27. veljače 2018. Iz obrazloženja tog rješenja pro ....

14
Pž 4096/2019-2; 4.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Splitu prekinuo je predmetni parnični postupak radi otvaranja predstečajnog postupka nad tuženikom 3. travnja 2019. (točka I. izreke prvostupanjskog rješenja) i utvrdio da će se prekinuti postupak nastaviti na prijedlog tužitelja (točka II. izreke prvostupanjskog ...

15
Pž 3714/2019-3; 24.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj R1-159/2017 od 27. veljače 2019. Trgovački sud u Splitu obustavio je postupak (točka I. izreke) i obvezao protivnika osiguranja predlagatelju osiguranja naknaditi troškove postupka u iznosu od 105.300,00 kn sa zateznim kamatama po stopi određenoj tim rješenjem tekućim od dono...

16
Pž 3478/2019-2; 21.6.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem odbio kao neosnovan prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanjem mjere osiguranja koji glasi: „Radi osiguranja nenovčane tražbine tužitelja prema tuženiku koja se sastoji u prijenosu poslovnih udjela na njegovo ime određuje se privremena mjera: 1 ...

17
Pž 2900/2019-2; 15.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim u izreci navedenim rješenjem oglašena je nevažećom dosuda nekretnine stečajnog dužnika A. d.o.o. u stečaju, prema rješenju o dosudi od 19. listopada 2018., poslovni broj St-76/2016-190, upisane u Zemljišno-knjižnom odjelu Koprivnica, kod Općinskog suda u Koprivnici: čkbr. 1016/4 dvoriš ....

18
Pž 2495/2019-2; 8.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu, poslovni broj St-14/2015-363 od 27. ožujka 2019. određeno je da će se iz iznosa kupovnine od 1.300.317,99 kn ostvarenog prodajom nekretnina stečajnog dužnika i to: k.č. br. 3175/3 k.o. N., pojedinačni predmet prodaje, identifikator prodaje: …; k.č. br. 3173/2 k.o....

19
Pž 2826/2019-2; 6.5.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu oglasio se mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari time da će se nakon pravomoćnosti toga rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci. Tako je sud odlučio pozivom na odredbu članka 70. sta...

20
Pž 1415/2019-3; 14.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Rijeci oglasio je nevažećom dosudu kupcu M. S. iz Z., OIB …, nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli - Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje - Buie, k.č.br. …, oranica i pašnjak, površine 7935 m2, upisana u z...

Broj odluke: Pz 1415/2019-3

21
Pž 1485/2019-2; 5.3.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-38/2019 od 6. veljače 2019., u točki 1. izreke odbijen je prijedlog predlagatelja osiguranja P. B. Z. - DIONIČKO DRUŠTVO, Z., OIB: …, za izdavanje privremene mjere od 31. siječnja 2019. koji glasi: „Radi osiguranja uvjetne novčane tražbine predla ...

Broj odluke: Pz 1485/2019-2

22
Pž 1055/2019-2; 14.2.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Ovr-46/2018-2 od 7. prosinca 2018. radi osiguranja nenovčane tražbine predlagateljice osiguranja, koja se sastoji od prava na ½ poslovnih udjela trgovačkih društava: a) C. d.o.o. OIB ... sa sjedištem u S., b) C. I. B. d.o.o., OIB ... sa sjed...

23
Pž 74/2014-3; 12.2.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom je presudom u točki I. izreke odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: „Proglašava se nedopuštenom ovrha po prijedlogu ovrhovoditelja - tuženika STEČAJNA MASA E.-a d.o.o. u stečaju, V., protiv ovršenika - tužitelja V. d.d., V., u predmetu br. Ovr-581/12. Trgovačkog suda u Varaždinu, radi ispla ...

24
Pž 227/2019-2; 11.2.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem ukinuto je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika Ivana Kukučke iz Pule, poslovni broj Ovrv-22450/2015 od 7. rujna 2015. i odbačen je prijedlog za ovrhu. Iz obrazloženja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio primjenom odredbe čl. 279. st ....

25
Pž 736/2019-2; 4.2.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski je sud 8. studenog 2018. pod poslovnim brojem R1-162/2018-2 donio rješenje kojim je odredio privremenu mjeru radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja u iznosu od 84.800,00 kn i naložio Financijskoj agenciji i svim drugim bankama u Republici...

26
Pž 137/2019-2; 14.1.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Osijeku je pobijanim rješenjem prihvatio prijedlog za određivanje prethodne mjere radi osiguranje novčane tražbine u iznosu od 263.660,25 kn predbilježbom založnog prava na nekretninama protivnika osiguranja citiranim u izreci te naložio protivniku osiguranja da predlagatelju osigu...

27
Pž 6935/2018-2; 2.1.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Povrv-459/2017 od 24. rujna 2018. (koje je ispravljeno rješenjem tog suda poslovni broj Povrv-459/2017 od 25. listopada 2018.) djelomično je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice Nevenke Kekez iz Splita, poslovni broj Ovrv-16...

28
Pž 6962/2018-3; 27.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-103/2018-6 od 6. srpnja 2018. određena je privremena mjera radi osiguranja novčane tražbine tužitelja tako što je zabranjeno dužnicima protivnika osiguranja da protivniku osiguranja dobrovoljno ispune obveze koje imaju prema protivniku osiguranja...

29
Pž 1631/2017-2; 7.12.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Pazinu se rješenjem poslovni broj Povrv-408/2016-2 od 19. siječnja 2017. oglasio mjesno nenadležnim za postupanje po prigovoru ovršenika protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave izdanom po javnom bilježniku Ivanu Kukučki iz Pule poslovni broj Ovrv-22256/15 od 7. rujna...

30
Pž 6814/2018-2; 29.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem odbijen predlagateljev zahtjev za davanje osiguranja a sve pozivom na odredbe članka 550.o stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15; dalje: ZTD). Sud obrazlaže da se u postupku podjele društva, suklad...

31
Pž 6039/2018-3; 29.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim u izreci označenim rješenjem odlučeno je da se radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja na sprječavanje radnji isplate garantnog iznosa, kojim bi im se prouzročila šteta, određuje privremena mjera: „I. Kojom se zabranjuje protivniku osiguranja pod ad 1. I.BANKA d.d. S. ...

32
Pž 6155/2018-3; 22.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski sud odbio je kao neosnovan prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 250.000,00 USD zaustavljanjem m/b Os Yousr. O prijedlogu za određivanje privremene mjere prvostupanjski sud je odlučio primjenom odredbe čl. 95 ....

33
Pž 5267/2018-2; 1.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj R1-192/2018-9 od 20. srpnja 2018. prihvatio prijedlog predlagatelja osiguranja koji glasi: „I. Radi povrede isključivih prava predlagatelja osiguranja na reemitiranje svojih emitiranja, fiksiranje svojih emitiranja i reproduciranje svojih fiksiran ...

34
Pž 5481/2018-2; 1.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je prihvatio prijedlog za određivanje privremene mjere kojom se nalaže protivniku osiguranja da se po primitku rješenja suzdrži od svake radnje kojom predlagatelju osiguranja onemogućava nesmetan ulaz kamionima u Sjevernu luku Split, sukladno zakonskim i podzak...

35
Pž 5491/2018-2; 1.10.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-96/2018 od 22. kolovoza 2018. u točki I. izreke određena je privremena mjera zaustavljanja broda radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja u ukupnom iznosu od 6.448.163,65 kn koji uključuje glavnicu, kama...

36
Pž 5424/2018-2; 21.9.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku rješenjem poslovni broj R1-44/2018 od 21. kolovoza 2018., odbio je prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 70.000,00 EUR s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, zabranom bankama...

37
Pž 5466/2018-2; 21.9.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda je odbačen prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja tužiteljeve tražbine koji glasi: „1. Dopušta se predlagatelju osiguranja F. j.d.o.o., OIB:..., D., da na javnu površinu u ulici I. p., ispred ugostiteljskog objekta K. lijevo i desno od ula ...

38
Pž 4483/2018-3; 31.7.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim u izreci označenim rješenjem odlučeno je: „I. Radi osiguranja nenovčane tražbine prava vlasništva predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja, određuje se privremena mjera na način da se zabranjuje Protivniku osiguranja da otuđi ili optereti nekretninu upisanu kod Općinskog suda ...

39
Pž 2574/2018-2; 19.6.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem ukinuto je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika Ivana Kukučke iz Pule, poslovni broj Ovrv-15339/2015 od 29. svibnja 2015. te je odbačen prijedlog za ovrhu. Iz obrazloženja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio primjenom odredbe čl. 279. ....

40
Pž 2572/2018-2; 14.6.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Povrv-434/2017-5 od 2. veljače 2018. u točki I. izreke sud se proglasio nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. U točki II. izreke ukinute su provedene radnje u postupku i rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ve...

41
Pž 2115/2018-2; 3.4.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem u pobijanim točkama 1. - 6. njegove izreke, Trgovački sud u Zagrebu je radi osiguranja nenovčane tražbine predlagateljice osiguranja: izdavanja isprave i trpljenja upisa predlagateljice kao suovlaštenice na poslovnim udjela protivnika osiguranja, odredio slijedeću privremen...

42
Pž 5810/2015-2; 21.3.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl. br. Ovrv-85/14-2 od 12. ožujka 2014. god. donesenom po javnom bilježniku Gordani Legović iz Rijeke, Rudolfa Strohala 3, u dijelu kojim je tuženiku naloženo plaćanje ...

43
Pž 8307/2015-4; 18.1.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom zbog izostanka Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2038/2014 od 2. travnja 2015. tuženiku je naloženo tužitelju platiti iznos od 53.690,46 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na svaki pojedinačni iznos od dospijeća do plaćanja (točka I. izreke), kao i naknaditi mu parnične trošk...

44
Pž 7705/2017-2; 4.1.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu (dalje: prvostupanjski sud) je rješenjem poslovni broj Povrv-120/16-9 od 29. studenog 2017., stavio izvan snage rješenje o ovrsi javnog bilježnika Ruže Hoblaj iz Murskog Središća, poslovni broj Ovrv-58/16 od 10. veljače 2017. u dijelu u kojem je određena ovrha i ukinute su ...

45
Pž 7612/2017-2; 2.1.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-146/2017-9 od 8. studenog 2017. odbijen je prijedlog za osiguranje da se radi osiguranja novčane tražbine od 9.298.218,20 kn sa zateznim kamatama na iznos od 5.709,003 kn tekućim od 1. kolovoza 2015. do isplate i na iznos od 3.589.215,2...

46
Pž 7198/2017-2; 5.12.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-97/2017 od 12. rujna 2017. prihvaćen je prijedlog predlagatelja osiguranja da sud radi osiguranja njihovih nenovčanih tražbina usmjerenih na vraćanje zadužnica (pobliže određenih u izreci rješenja) odredi privremenu mjeru nalogom Financijskoj agenc...

47
Pž 6316/2017-2; 4.12.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem odbacio kao nepotpun ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu. Prvostupanjski sud navodi da je 7. srpnja 2017. ovrhovoditelj podnio javnom bilježniku Sandri Palinić Čulin iz Samobora prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave te da je u podnesku o ....

48
Pž 6314/2017-2; 11.10.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-104/2017 od 7. rujna 2017. Trgovački sud u Zagrebu odredio je ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika na temelju pravomoćnog i ovršnog pravorijeka Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu broj AS-P-2016/2 od 2. prosinca 2016., a radi na...

49
Pž 6006/2017-2; 10.10.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-155/17-8 od 5. srpnja 2017. u točki I. izreke rješenja odbijen je kao neosnovan prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine zabrane naplate po bjanko zadužnicama ovjerenim kod Javnog bilježnika Milke Čerg...

50
Pž 6120/2017-2; 5.10.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-176/17 od 16. kolovoza 2017. Trgovački sud u Zagrebu odredio je prekid postupka povodom prijedloga za ovrhu na temelju djelomičnog pravorijeka Stalnog izbranog sudišta Hrvatske gospodarske komore broj AS-P-2011/45 od 1. lipnja 2016. do pravomoćnog okončanja parnice radi p...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a