Poredano po:

Broj dokumenata: 41

1
Uss 117/2014-8; 15.1.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tuženo je tijelo osporenim rješenjem odbilo žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u V., broj: 78573 od 10. rujna 2009., kojim je odbijen zahtjev tužitelja i V. K. za priznavanje prava na obiteljsku mirovinu iza pok. kćeri N. K. sukladn...

2
Us-11483/2011-4; 2.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem ukinuto je rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, klasa: UP/II-562-02/01-1904/21, urbroj: 519-04/2-1-04-2 od 27. srpnja 2004. (točka I. izreke), te je tužiteljici utvrđen prestanak statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja i...

3
Usž-246/2012-2; 30.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog suda u Splitu poslovni broj UsI-122/12 od 1. listopada 2012. odbijen je prigovor tužitelja podnesen protiv rješenja o pristojbi istog Suda poslovni broj: UsI-122/12 od 19. rujna 2012. kojim je tužitelju naloženo da plati sudsku pristojbu u ukupnom iznosu od 1.100,00 kuna na račun ...

4
UpSRH Us 2844/1996; 21.1.1998 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 86/92 - pročišćeni tekst, 58/93, 2/94, 76/94 i 108/95) koje se odnose na obavljanje revizije po službenoj d ...

5
UpSRH Us 400/1997; 23.12.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz podataka u prijavi stradavanja proizlazi da je vojnik M.G. 12. prosinca 1994., po usmenoj zapovjedi zapovjednika postrojbe zajedno sa zastavnikom I.A. prikupljao u ugostiteljskim objektima pripadn ...

6
UpSRH Us 9384/1995; 17.12.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz podataka spisa predmeta, i to izjave majke i medicinske dokumentacije, razvidno je da je malodobni tužitelj ranjen 13. lipnja 1992. u Bihaću tijekom pucnjave iz pješačkog i artiljerijskog oružja. ...

7
UpSRH Us 2303/1996; 4.12.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Što se tiče odredbe članka 85. stavka 1. ovoga zakona, valja istaknuti da prema toj odredbi ako nakon donošenja konačnog rješenja o pravima iz ovog zakona kod vojnog odnosno civilnog invalida nastupe ...

8
UpSRH Us 9586/1996; 15.10.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Upravnom je spisu priloženo rješenje Ministarstva obrane Republike Hrvatske od 4. rujna 1996. prema kojem se tužitelj razrješava djelatne vojne službe s danom 30. rujna 1996., a uz predmetni zahtjev ...

9
UpSRH Us 7209/1996; 1.10.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Kako je to razvidno iz spisa predmeta tužitelj je podnio zahtjev za utvrđivanje svojstva mirnodopskoga vojnog invalida, koje svojstvo mu je utvrđeno prvostupanjskim rješenjem, a u žalbi protiv toga r ...

10
UpSRH Us 7967/1995; 10.9.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema članku 70. stavku 1. ovoga Zakona, bračni drug stupanjem u brak gubi prava iz ovoga zakona, koje je ostvario kao član obitelji. Iz spisa predmeta proizlazi da je tužiteljica zaključila novi bra ...

11
UpSRH Us 9202/1996; 21.8.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Predmetni upravni postupak proveden je temeljem odredbe članka 84. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prema kojoj odredbi nadležno prvostupanjsko tijelo, po službenoj dužnosti vodi post ...

12
UpSRH Us 7666/1996; 30.4.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Predmetni postupak proveden je temeljem članka 84. ovoga Zakona pa je s obzirom na to da su tužitelju prethodnim rješenjem invalidska prava priznata privremeno. Iz podataka u spisu proizlazi da je tu ...

13
UpSRH Us 7340/1996; 30.4.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 68. ovoga zakona, korisniku prava iz ovoga zakona, osuđenom pravomoćnom sudskom presudom na kaznu zatvora dulju od 6 mjeseci, ne pripadaju ta prava za vrijeme dok se nalazi na iz ...

14
UpSRH Us 3815/1996; 23.4.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Drugostupanjska liječnička komisija je u svom nalazu i mišljenju od 2. studenog 1995. ocijenila da kod tužiteljice postoji stanje nakon eksplozivnog ranjavanja 18. listopada 1991. što predstavlja ošt ...

15
UpSRH Us 4688/1996; 19.3.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz podataka i dokaza koje je tuženo tijelo dostavilo na traženje ovoga suda, vidljivo je da je to tijelo primilo predmet na reviziju 25. ožujka 1996., nalaz i mišljenje Drugostupanjske liječničke kom ...

16
UpSRH Us 4796/1996; 29.1.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Temeljem pribavljene potvrde zbornog područja Gospić, Vojne pošte broj: 3178/9 (Termiti) u kojoj se navodi da se tužitelj u trenutku stradavanja nalazio na specijalističkoj izobrazbi iz teme "protupj ...

17
UpSRH Us 5348/1996; 16.1.1997 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz podataka u spisu predmeta, i to potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske od 14. svibnja 1996. i od 25. ožujka 1996. godine, te obrasca za ranjene pripadnike pričuvnog sastava oružanih snaga ...

18
UpSRH Us 961/1996; 20.11.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema članku 6. stavku 1. točki 2. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, mirnodopski vojni invalid je osoba koja je u miru, bez svoje krivnje, ranjena, povrijeđena ili ozlijeđena, pa je z ...

19
UpSRH Us 54/1994; 2.10.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz spisa predmeta proizlazi da je tužitelju bilo utvrđeno svojstvo ratnoga vojnog invalida IX. grupe s 30% oštećenja organizma trajno zbog povreda zadobivenih u zarobljeništvu kao pripadnika 132. bri ...

20
UpSRH Us 4526/1994; 3.7.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Na istaknuti prigovor glede proteka revizijskog roka tuženo tijelo se očitovalo da ne raspolaže podacima o datumu otpreme revizijskog rješenja tužiteljici.Iz podataka u spisu proizlazi da je tuženo t ...

21
UpSRH Us 4456/1994; 22.5.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz spisa predmeta proizlazi da je poginuli D.P. rođen 1973. godine, a njegov otac S.P. je u vrijeme kada je D. imao samo tri godine već prvi put osuđen zbog krivičnog djela protiv braka i obitelji za ...

22
UpSRH Us 8495/1995; 8.5.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prvostupanjskim rješenjem tužitelju je privremeno do 31. listopada 1995. utvrđeno svojstvo ratnoga vojnog invalida VIII. grupe s 40% oštećenja organizma u svezi s posljedicama povrede od 17. siječnja ...

23
UpSRH Us 7331/1995; 14.2.1996 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 12. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, zaštita se po ovom Zakonu osigurava članovima obitelji osobe koja je od rane, povrede, ozljede ili bolesti dobivene pod okolnostima iz članka ...

24
UpSRH Us 1468/1995; 14.12.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 25. stavka 2. ovoga Zakona, pravo na obiteljsku invalidninu, uz uvjete propisane ovim zakonom, ima i bračni drug i djeca vojnog odnosno civilnog invalida I. - IV. grupe koji je d ...

25
UpSRH Us 4198/1995; 13.12.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Drugostupanjsko tijelo utemeljilo je svoje rješenje na nalazu i mišljenju Drugostupanjske liječničke komisije broj 2801 od 10. ožujka 1995., koja je na osnovi zdravstvenog stanja tužitelja ocijenila ...

26
UpSRH Us 4066/1994; 30.8.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 25. stavka 1. ovoga Zakona, članovi obitelji osoba iz članka 12. ovoga Zakona imaju, uz uvjete propisane ovim zakonom, pravo na obiteljsku invalidninu.Odredbom članka 27. stavka ...

27
UpSRH Us 405/1995; 15.6.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema odredbi članka 6. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona mirnodopski vojni invalid je osoba koja je u miru, bez svoje krivnje ranjena, povrijeđena ili ozlijeđena, pa je zbog toga njezin organizam ošte ...

28
UpSRH Us 5785/1994; 7.6.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz spisa proizlazi da je u postupku revizije izmijenjeno prvostupanjsko rješenje na taj način da je tužitelju sada utvrđeno tjelesno oštećenje od 50%, za razliku od prvostupanjskog rješenja kojim mu ...

29
UpSRH Us 6866/1994; 1.6.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Rješenjem prvog stupnja tužitelju je priznato svojstvo mirnodopskog vojnog invalida jer je u postupku utvrđeno da je tužitelj 10. veljače 1992. kao pripadnik VII. Domobranske pukovnije stradao u prom ...

30
UpSRH Us 7760/1994; 25.5.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Temeljem revizijskih ovlaštenja iz članka 82. stavka 2. ovoga Zakona, tuženo tijelo pravilno je poništilo prvostupanjsko rješenje i predmet vratilo na ponovni postupak jer prvostupanjsko tijelo nije ...

31
UpSRH Us 5854/1994; 27.4.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prvostupanjsko tijelo je tužiteljici utvrdilo svojstvo civilnog invalida domovinskog rata zbog posljedica povređivanja zadobivenog 22. listopada 1992. u svezi s ratnim događanjima - eksplozija ratnog ...

32
UpSRH Us 3385/1994; 29.3.1995 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Rješenjem tuženog tijela od 31. svibnja 1993. predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak i donošenje novog rješenja, jer se u predmetnom spisu nije nalazio pisani dokaz da je tužite ...

33
UpSRH Us 12842/1993; 22.9.1994 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Temeljem odredbe članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, ratni vojni invalid je osoba kojoj je organizam oštećen za najmanje 20% zbog rane, povrede ili ozljede koju je dobila u sastavu oružanih sn ...

34
UpSRH Us 13820/1993; 23.6.1994 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Presudom ovog Suda broj Us-6605/1993 od 30. rujna 1993.godine poništeno je ranije drugostupanjsko rješenje od 22. ožujka 1993. godine, kojim je u postupku revizije poništeno prvostupanjsko rješenje i ...

35
UpSRH Us 7902/1993; 2.3.1994 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz stanja spisa proizlazi da je tužitelj roditelj K.I., poginulog borca u II. svjetskom ratu (poginuo 12. listopada 1944.) i kćerke K.K., umrle 13. listopada 1936. godine.Odredbom članka 30. stavak 1 ...

36
UpSRH Us 11415/1993; 20.1.1994 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Tužiteljica ne osporava utvrđenje tuženog tijela da njen pokojni suprug do smrti nije bio korisnik dodatka za njegu i pomoć druge osobe. Prema članku 26. stavka 2. ovog Zakona bračni drug vojnog odno ...

37
UpSRH Us 2699/1993; 22.7.1993 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Tuženi je u reviziji poništio prvostupanjsko rješenje nalazeći da je M.A. poginuo pod okolnostima iz članka 6. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, a ne pod okolnostima iz članka 5. toga ...

38
UpSRH Us 1998/1993; 3.6.1993 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz spisa predmeta dostavljenog Sudu povodom predmetne tužbe proizlazi da je tužitelju rješenjem organa prvog stupnja priznat status ratnog vojnog invalida V. grupe privremeno do 31. prosinca 1993. go ...

39
UpSRH Us 7661/1992; 1.4.1993 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Iz podataka u spisu proizlazi da je pokojni suprug tužiteljice bio u pričuvnom sastavu Policijske uprave Z. u vremenu od 16. srpnja 1991. do 25. listopada 1991. godine. Iz potvrde mjesne zajednice pr ...

40
UpSRH Us 7173/1992; 1.4.1993 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Prema stanju spisa proizlazi da je tužitelj ranjen kao pripadnik aktivnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova pod okolnostima članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih inval ...

41
UpSRH Us 6750/1992; 25.3.1993 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: "Tuženo je Ministarstvo povodom žalbe tužitelja pribavilo nalaz i mišljenje liječničke komisije u drugostupanjskom postupku koja je sastavljena od pet liječnika specijalista. Međutim, mišljenje te kom ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a