Poredano po:

Broj dokumenata: 24

1
Usž 1654/2018-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja ovdje žalitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-214-03/17-14/21, urbroj: 511-01-207-17-2 od 28. srpnja 2017., kojim je u točki I. naloženo tužitelju, pod prijetnjom privremene zabrane obavljanja djelatnosti, da u roku od...

2
Usž 3106/2016-2; 31.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja ovdje žalitelja protiv rješenja tuženika klasa: UP/II-942-01/12-01/23, urbroj: 514-04-02-01-01-13-2 od 15. travnja 2013., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u D.-n. ž., Službe za imovins...

3
Usž 270/2017-2; 4.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-01/13-01/122, urbroj: 513-04/14-2, od 1. rujna 2014. Tužiteljica je protiv osporene presude pod ...

4
Usž 3017/2016-2; 8.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/15-02/70, urbroj: 2181/1-10/03-15-3 od 18. svibnja 2015. kojim je poništeno rješenje o ovrsi Jedinstvenog upravnog odjela Općine D. R., klasa: UP/I-363-03/14-01/01, urbroj: 2155/02-04-14-75 od 2. rujn...

5
Usoz-63/16-5; 28.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Odredbom članka 83. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16. - dalje u tekstu: ZUS), propisano je da postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem obavijesti građana, pučkog pravobranitel...

6
Usž 236/2013-4; 27.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke presude poništeno je rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa: UP/II-034-02/07-01/358, urbroj: 354-01/12-23 od 26. travnja 2012. U točki II. izreke presude naloženo je H. P. p. d.o.o., H. I. d.o.o. i H. C. d.o.o., pravni...

7
Usž-145/2014-5; 20.11.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., broj: UsI-637/13-6 od 22. siječnja 2014. poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak od 18. ožujka 2013. godine, kojim rješenjem je odbijena žalba tužiteljice protiv prvostupanjskog rješenja Por...

8
Us-7330/2011-4; 22.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba K. od 1. prosinca 2010. godine, kojim rješenjem je odbijen zahtjev tužitelju za priznavanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

9
Usž-24/2014-6; 8.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-415-01/13-01/51, URBROJ: 513-04/13-2 od 28. lipnja 2013. i rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog...

10
Us 854/2011-6; 13.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda K., klasa: UP/I-471-02/08-01/43, urbroj: 513-07-06/08-13, od 23. srpnja 2008. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obr...

11
Us-4243/2010-14; 22.8.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog utvrđeno je u točki 1. izreke, da je za tužitelje M. K. iz R., M. K. iz M., D. K. iz S., I. P. iz Z., D. R. iz Z., V. P. iz Z., i P. B. iz Š., temeljem zajedničkog djelovanja, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d. iz R., te im je, točkom 2. iz...

12
Us-10674/2009-4; 24.10.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela utvrđuje se zabranjenim Sporazum o utvrđivanju minimalne cijene nastavnog sata teorije i vožnje u autoškolama na području Rijeke i Matulja od 25. listopada 2007., koji za cilj ima sprječavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu osposobljavanja kandidata za ...

13
Us-4027/2009-14 ; 18.10.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tužene je pod točkom I. izreke utvrđeno da su poduzetnici Zračna luka Zagreb d.o.o. jedini operator i pružatelj zemaljskih usluga Zračne luke Pleso i poduzetnik pod njegovom kontrolom Zračna luka Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o., u razdoblju od 1. ožujka 2007. do 25. svibnja 2007. ograničili...

14
Us-5315/2008-6; 6.7.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Dubravke Markt, predsjednice vijeća, Smiljana Mikuša i Blanše Turić, članova vijeća, te sudske savjetnice Dore Bračun Leko, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja BAT HRVATSKA d.o.o., zastupana po prokuristu Tomislavu Fućkaru...

15
Us-3261/2007-11; 6.4.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: U ovom predmetu broj: Us-3261/2007 vodi se spor po tužbi tužitelja K. G. iz K., protiv rješenja tuženog tijela klasa: UP/I-041-02/07-01/3, ur. broj: 326-321/07-33, od 16. ožujka 2007. U predmetu broj: Us-4275/2007 vodi se spor po tužbi tužitelja M. M. iz Z., protiv istog rješenja tuženog tijela klas...

16
Us-8310/2009-4; 31.3.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Carinarnice Z., klasa: UP/I-413-01/08-03/2184, ur. broj: 513-02-41-11/03-08-03, od 3. prosinca 2008., kojim je utvrđena carinska vrijednost robe za osobne automobile-nove puštene u slobodan promet po Jedinstvenoj carinskoj de...

17
Us-12991/2010-4; 24.2.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Sanje Štefan kao predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i mr. sc. Inge Vezmar Barlek kao članica vijeća, te sudskog savjetnika Vlahe Bassegli Gozze kao zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., kojeg zastupa po...

18
Us-3334/2008-4; 26.8.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja uložena protiv rješenja Upravnog odjela za financije G. Z. o porezu na tvrtku ili naziv, klasa: UP-I-410-23/07-01/11559, ur. broj: 2198/01-5/2-07-1 od 21. prosinca 2007. godine, kojim rješenjem je tužitelju za 2007. godinu razrezan...

19
Us-6520/2007-8; 14.4.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tužitelju C. l. d.o.o. Z., radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže se:

20
Us-4554/2007-6; 17.3.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda K., Ispostave P., klasa: UP/I-410-12/06-01/133, ur. broj: 513-07-02-04-06-1, od 3. listopada 2006., kojim je tužitelju za 2006. utvrđen porez na tvrtku...

21
Us-13464/2006-5; 20.1.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja uložena protiv rješenja gospodarskog inspektora Državnog inspektorata, Područne jedinice R., klasa: UP/I-334-09/06-01/93, ur. broj: 556-12-01-02-06-01-02, od 29. rujna 2006., kojim je tužitelju zabranjeno obavljanje turističke djelatnost...

22
Us-5823/2005-11; 29.10.2009 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je povodom žalbe zakupaca poništeno djelomično rješenje Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove, Odjela za upravno-pravne poslove, Središnjeg odsjeka, klasa: UP/I-942-01/00-01/71, ur.broj: 251-18-02/104-03-88 od 8. svibnja 2003. kojim rješenjem je ovlaštenicim...

23
Us-4760/2006-4; 20.5.2009 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbija se prigovor društva A. z. o. d.d. Z., podnijet protiv Naloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I041-02/06-03/13, ur. broj: 326-304/06-1 od 23. veljače 2006. godine, kojim je Društvo obvezano da Agenciji dostavi preslike svih prijava u registar Trgo...

24
Us-5276/2007-8; 19.12.2007 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim zaključkom utvrđuje se da je P. d.d. K., Opatička 3., postupila sukladno točki 3. rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-041-02/07-01/03, ur. broj: 326-321/07-33 od 16. ožujka 2007. godine, na način da je provela i okončala ponovljeni drugi krug upisa i uplat...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a