Poredano po:

Broj dokumenata: 29

1
Usoz-26/19-7; 30.10.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Mirjane Juričić, Lidije Vukičević i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović, zapisničarke, u povodu zah...

2
UsII-173/19-7; 21.3.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem je utvrđeno da je tužitelj Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) infrastrukturni operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Ogulina i da ima pravo puta na nerazvrstanim cestama na području Grada Ogulina ...

3
UsII-49/17-5; 15.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Andraševec, Donja Stubica, Mokrice, Oroslavje, i Stubička Slatina, koje su u vlasništvu odnosno p...

4
UsII-81/17-5; 15.11.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Baćin Dol, Banićevac, Cernik, Giletinci, Opatovac, Podvrško, Šagovina Cernička i Šumetlica, koje ...

5
UsII-37/17-6; 22.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama u k.o. Legrad, k.o. Veliki Otok, k.o. Zablatje, k.o. Selnica Podravska k.o. Kutnjak, a koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Legrad te se...

6
UsII-92/17-8; 15.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Bogdanovići, k.o. Labin, k.o. Prgomet, k.o. Sitno i k.o. Trolokve, u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Pr...

7
UsII-97/17-6; 25.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Hercegovac, k.o. Ilovski Klokočevac, k.o. Ladislav, k.o. Palešnik i k.o. Velika Trn...

8
UsII-6/17-10; 25.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. Cere, k.o. Labin-Presika k.o. Novi Labin, k.o. Prkušnica, k.o. Rabac, k.o. Ripenda i k.o. Trget, a koje su u v...

9
UsII-4/17-9; 17.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama k.o. Borovac, k.o. Brestača Jazavica, k.o. Kozarice, k.o. Rajić Gornji, k.o. Roždanik, k.o. Stari Grabovac i k.o. voćarica, koje su vl...

10
UsII-96/17-7; 11.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, povodom zahtjeva Općine Đurmanec, ovdje zainteresirane osobe, utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim nekretninama k.o. Đurmanec, k.o. Hlevnica, k.o. Jesenje, k.o. Krapina i k...

11
UsII-8/17-5; 22.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenima u izreci toga rješenja u k.o. Gornje Predrijevo, k.o. Gornji Miholjac, k.o. Kapinci, k.o. Medinci, k.o. Novaki, k.o. Sopje i k.o. Vaška, u ...

12
UsII-56/17-5; 15.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama navedenim u točki I izreke osporenog rješenja koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Stupnik, te se infrastrukturnom operatoru za te nekre...

13
UsII-94/17-5; 9.11.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom I. utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Veliko Trgovišće, a koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Veliko Trgovišće te se infrastrukturnom operato...

14
UsII-154/17-5; 28.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom 1. utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim čestima u k.o. Zvjerinac, a koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Biskupija, te se infrastrukturnom operatoru za te n...

15
UsII-129/17-7; 27.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama, koje su vlasništvo odnosno pod upravom Grada Donja Stubica, te se infrastrukturnom operatoru za te nekretnine izdaje potvrda o pravu ...

16
UsII-87/17-8; 6.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno navedenim nekretninama u k.o. Beram., k.o. Butoniga i dr., koje su u vlasništvu, odnosno pod upravljanjem Grada Pazina te se tužitelju kao infrastru...

17
UsII-194/16-7; 31.8.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama k.o. Brezovljani; k.o. Donja Pištana; k.o. Krajina; k.o. Krasković; k.o. Paušinci; k.o. Pušina; k.o. Slatinski Drenovac; k.o. Čačinci,...

18
UsII-51/17-7; 31.8.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama k.o. Črešnjevec i k.o. Tuhelj, koje su vlasništvo odnosno upravom Općine Tuhelj, te se infrastrukturnom operatoru za te nekretnin...

19
UsII-62/17-7; 6.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom I. utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Postira, a koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Postira te se infrastrukturnom operatoru za te nekretni...

20
UsII-79/17-8; 5.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na navedenim česticama u k.o. Sutivan koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Sutivan te se infrastrukturnom operatoru za te nekretnine izdaje pot...

21
Usž-876/17-2; 14.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak:  Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsIkat-55/15-8 od 8. prosinca 2016. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Državne geodetske uprave,

22
UsII-196/16-8; 8.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Pitomača II, a koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Pitomača te se infrastrukturnom operatoru za...

23
Usoz-49/17-5; 30.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 1., članka 3. u vezi članka 10. i članka 14. stavka 2. Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac (»Glasnik Karlovačke župa...

24
UsII-214/16-5; 5.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika pod točkom 1. utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Budančevica, k.o. Kloštar Podravski, k.o. Kozarevac, k.o. Podravske Sesvete i k.o. Prugovac, a koje su u vlasništvu...

25
Us 1188/2011-4; 12.3.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z., klasa: UP/I-410-20/2006-01/1561, urbroj: 513-07-13-06/2007-06, od 30. studenog 2007. Tim rješenjem tuž...

26
Us-1271/2011-10; 17.7.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je u provedbi presude ovoga Suda broj Us-5386/07-7 od 8. travnja 2010., poništeno rješenje Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove, Odjela za upravno pravne poslove, Prvog područnog odsjeka, klasa: UP/I-942-01/97-02/884, urbroj: 251-18-02/202-05-16 od 18. siječnja 20...

27
Us-1636/2008-11; 7.7.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z., Odjel za ovrhu kojim rješenjem je tužitelju naloženo da je obvezan uplatiti 2.530,00 američkih dolara plativo u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju Hrvatske narodne b...

28
Us-5386/2007-7; 8.4.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je, povodom žalbe Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, zastupanog po Općinskom državnom odvjetništvu u Z., Građansko-upravnom odjelu, poništeno rješenje G. Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove, Odjela za upravno-pravne poslove, Prvog područnog odsjeka, klasa: ...

29
Us-2049/2005-10; 24.10.2008 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Broj: Us-2049/2005-10 Upravni sud Republike Hrvatske u upravnom sporu tužiteljice N.B. iz M., protiv rješenja tuženog Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: UP/II-942-01/02-01/295, ur.broj: 514-03-04/1-04-13 od 26. studenog 2004., radi

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a