Poredano po:

Broj dokumenata: 281

1
Usž 652/2018-3; 16.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-942-01/12-01/1251, urbroj: 514-04/01-14-04 od 30. lipnja 2014., kojim su odbijene žalbe žalitelja Z. P., K. O., S. S., R. B., M. K. Š. i M. O. svi iz Z. izjavljene protiv djelomičnog rješe...

2
Usž 1584/2018-2; 11.7.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog upravnog suda u točki 1. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/12-01/829, urbroj: 514-04/01-15-02 od 19. siječnja 2015. U točki 2. je naloženo žalitelju da isplati zainteresiranim osobama T. J., P. A. J. i...

3
Usž 4128/2017-5; 8.6.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja ovdje žalitelja protiv rješenja tuženika klasa: UP/II-942-01/15-01/406, urbroj: 514-04-02-01-01-17-03 od 28. ožujka 2017. kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u O.-b. ž., Slu...

4
Usž 1594/2018-2; 16.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, za poništenje zaključka tuženika, klasa: UP/I-942-05/12-01/25, urbroj: 360-03-03/02-2016-26 od 4. svibnja 2016., kojim je u točki 1. utvrđena visina naknade za zemljište označeno kao kč. 98 i kč. 99. obje...

5
Usž 1849/2018-2; 10.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništavanja točke 2. zaključka tuženika Centra za restrukturiranje i prodaju, klasa: UP/I-942-05/12-01/25, urbroj: 360-03-03/02-2016-27 od 4. svibnja 2016., te nalaganja tuženiku da u roku od 30 dana donese...

6
Usž 1092/2018-2; 3.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice ovdje žaliteljice za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-942-01/13-01/198, urbroj: 514-04/01-15-02 od 10. prosinca 2015., te je u točki II. presude odbijen zahtjev žaliteljice za naknadu troškova upravnog spora. Rj...

7
Usž 3913/2017-2; 26.4.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/15-01/172, urbroj: 514-04/01-15-02 od 9. listopada 2015. (točka I. izreke), odbija se zahtjev tužiteljice za naknadu troškova upravnog spora u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn...

8
Usž 4193/2017-2; 14.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica, ovdje žaliteljica, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/12-01/377, urbroj: 514-04/01-15-02 od 15. siječnja 2015. i rješenja Ureda državne uprave u I. ž., Službe za imovinsko pravne poslove, Odjeljka ...

9
Usž 3568/2017-2; 21.2.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/13-01/731, urbroj: 514-04/01-16-02 od 2. svibnja 2016., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u D.-n. ž., Službe...

10
Usž 3106/2016-2; 31.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja ovdje žalitelja protiv rješenja tuženika klasa: UP/II-942-01/12-01/23, urbroj: 514-04-02-01-01-13-2 od 15. travnja 2013., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u D.-n. ž., Službe za imovins...

11
Usž 2677/2016-2; 12.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/12-01/78, urbroj: 514-04/01-14-02 od 3. srpnja 2013. i rješenja Ureda državne uprave u P.-g. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave M. L., klasa: UP/I-944-07/02-...

12
Usž 2855/2016-2; 5.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijena je žalba tužiteljice kojom traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/13-01/56, urbroj: 514-04/01-14-13 od 28. listopada 2014., kojim je odbijena žalba tužiteljice protiv rješenja Ureda državne uprave u L-s. ž., Službe za imovinsko-pravne...

13
Usž 1149/2017-2; 7.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom je uvažen tužbeni zahtjev tužitelja i poništena su rješenja javnopravnih tijela i to rješenje tuženika, KLASA: UP/II-942-01/12-01/896, URBROJ: 514-04/01-15-06 od 22. siječnja 2015., kojim je odbijena žalba tužitelja na rješenje Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne i imovin...

14
Usž 2256/2016-2; 10.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/11-01/1200, urbroj: 514-04/01-14-02 od 28. siječnja 2014. Tim rješenjem je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i ...

15
Usž 3521/2016-2; 20.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-942-01/10-01/601, urbroj: 514-04/01-14-02 od 9. siječnja 2014. i rješenja Ureda državne uprave ...

16
Usž 157/2017-2; 20.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom je pod točkom I. izreke odbijen tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/12-01/560, urbroj: 514-04/01-14-02 od 12. svibnja 2014. godine. Točkom II. izreke odbijen je zahtjev zainteresiranih osoba M. M. M., D. M. i E. M. za naknadu troška upra...

17
Usž 3530/2016-2; 30.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev žalitelja za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-942-01/12-01/976, URBROJ: 514-04/01-14-02 od 31. prosinca 2014., kojim je L. C., I. C. C., F. C. C., I. C. C. i D. C. C. utvrđeno pravo na naknadu u obveznicama Republike Hrvatske za izgrađeno gra...

18
Usž 555/2017-2; 23.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelji traže poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/10-01/630, urbroj: 514-04/01-14-02 od 30. siječnja 2014. Tim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko pr...

19
Usž 3171/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika kojim je odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv zaključka Ureda državne uprave u K.-z. ž., Službe za gospodarske i imovinsko-pravne poslove, Ispostave P., klasa: UP/I-942-05/09-01/01, urbroj: 2140-09-03-05/7-09-17 od 27. veljače 2009...

20
Usž 384/2017-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/12-01/148, urbroj: 514-04/01-15-3 od 13. veljače 2015. Tim rješenjem odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za ...

21
Usž 2574/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/11-01/146, urbroj: 514-04/01-13-2 od 18. prosinca 2013. i naknadu troškova spora. Rješenjem tuženika odbijena je žalba koju je tužiteljica izjavila protiv rješenj ...

22
Usž 1537/2016-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/14-01/34, urbroj: 514-04/01-15-02 od 7. listopada 2015. i rješenja Ureda državne uprave u B.-p. ž., Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odjela za imovin...

23
Usž 3107/2016-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/12-01/326, urbroj: 514-04-02-01-01-13-2 od 21. kolovoza 2013. kojim je odbijena žalba protiv rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, Isp...

24
Usž 2402/2016-2; 11.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u S. od 2. ožujka 2016. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja Grada D. radi poništenja rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-942-01/11-01/125, urbroj: 514-04-02-01-01-13-3 od 3. srpnja 2...

25
Usž 3096/2016-2; 11.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/11-01/181, urbroj: 514-04/01-13-2 od 13. prosinca 2013. i djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, klasa: UP-I-942-04/97-01/3...

26
Usž 1988/2016-2; 4.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-943-04/12-01/15, urbroj: 514-04/01-14-02 od 9. travnja 2014. godine te da se predmet vrati prvostupanjskom tijelu na ponovni ...

27
Usž 2726/2016-2; 16.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-942-01/11-01/410, urbroj: 514-04-02-01-01-13-02 od 10. prosinca 2013. Ovim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsk...

28
Usž 2257/2016-3; 10.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica, ovdje žaliteljica, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/11-01/1281, urbroj: 514-04/01-14-05 od 16. siječnja 2014., kojim je odbijena žalba žaliteljica izjavljena protiv dopunskog rješenja Grada Z., Gradskog ureda z...

29
Usž 2573/2016-2; 10.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. protiv koje je podnijeta ova žalba odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-942-01/10-01/1052, urbroj: 514-04/01-14-02 od 30. siječnja 2014...

30
Usž 41/2016-2; 8.9.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje djelomičnog rješenja Agencije za upravljanje državnom imovinom, klasa: UP/I-943-06/12-01/24, urbroj: 360-7030/01-2012-5 od 5. listopada 2012., kojim se ukida rezervacija dionica određena u točki 4.A) i 4.B) rješenja Hrvatsko...

31
Usž 1267/2016-2; 20.7.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-942-01/09-01/473, urbroj: 514-04/01-13-02 od 24. prosinca 2013. godine kojim je odbijena žalba ...

32
Usž 612/2016-2; 31.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-942-01/11-01/114, urbroj: 514-04-02-01-01-13-2 od 14. svibnja 2013. (točka I. izreke), te je odbijena žalba Republike Hrvatske od 27. prosinca 2010. (točka II. izreke). Navedenim rješenjem tuženika, povodom žalbe tužitel...

33
Usž 2311/2015-2; 18.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, KLASA: UP/II-942-01/10-01/116, urbroj: 514-04-02-01-01-13-2 od 29. studenog 2013. godine, kojim rješenjem prvostupanjsk...

34
Us-10556/2011-14; 1.7.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za upravnopravne poslove, Prvi područni odsjek, klasa: UP/I-942-01/2005-13/95, urbroj: 251-14-02/209-09-34 od 27. siječnja 2009., k...

35
Us 9866/2011-16; 30.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je povodom žalbe Državnog odvjetništva Republike Hrvatske 1. poništena točka I. dopunskog rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za upravno pravne poslove Prvog područnog odsjeka klasa: UP/I-942-01/00-02/05, urbroj: 251-14-02/209-09-...

36
Us 9928/2011-11; 12.6.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijene su žalbe tužitelja izjavljene protiv djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u D.-n. županiji, Ispostave u K., Pododsjeka za imovinsko-pravne poslove V. L., klasa: UP/I-943-01/97-01/27, urbroj: 2117-07/3-09-56 od 10. travnja 2009., kojim se točkom 1. T. V. i R. V. oboj...

37
Us 7723/2011-12; 5.6.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem je u povodu žalbe D. M. S. iz B. poništen zaključak Ureda državne uprave u I. ž., Službe za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove, klasa: UP/I-943-01/97-01/283, urbroj: 2163-04-04-08-38 od 10. listopada 2008. kojim je odbačen prijedlog zaint...

38
Us-9940/2011-11; 22.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijene su žalbe M. i I. K. iz S., te tužiteljice, izjavljene protiv djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u D.-n. ž., Ispostave u K., Pododsjeka za imovinsko pravne poslove V. L., klasa: UP/I-943-01/97-01/3, urbroj: 2117-07/3-09-28 od 4. svibnja 2009. kojim se u točki I. vr...

39
Us-10219/2011-7; 22.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljica izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Odsjek za imovinsko pravne poslove, klasa: UPI-942-04/97-01/1087, ubroj: 2181-05-03-08-6 od 15. svibn...

40
Us-10060/2011-10; 30.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za upravno-pravne poslove, Drugog područnog odsjeka, klasa: UP/I-942-01/07-06/19, urbroj: 251-14-02/301-08-18 od 10. rujna 2008., k...

41
Us-5226/2011-13; 30.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijene su žalbe tužitelja izjavljene protiv rješenja Grada Z., Gradsko ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za upravno-pravne poslove, Četvrtog Područnog odsjeka, klasa: UP/I-942-01/97-07/337, urbroj: 251-14-02/501-06-72 od 18. studenoga 2006...

42
Us-13266/2011-9; 17.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba I. T.-K., T. A., V. Š. (nasljednici iste tužitelji B. Š. i I. M.), N. L., V. K.-Š. i E. (E.) K.-Š., izjavljena protiv rješenja Službe za imovinsko-pravne poslove, Ureda državne uprave u S.-d. ž., klasa: UP/I-942/04/97-01/829, urbroj: 2181-05-...

43
Us-13073/2011-6; 16.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u O.-b. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostava B. M., klasa: UP/I-943-01/02-01/216, urbroj: 2158-11-03/02-09-03 od 16. listopada 2009., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za utvr...

44
Us-10520/2011-11; 3.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem povodom žalbe tužitelja poništen je zaključak Ureda državne uprave u Z. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave S., klasa: UP/I-942-01/97-01/424, urbroj: 238-04-04/6-09-65 od 29. svibnja 2009. kojim je prekinut upravni postupak pokrenut po zahtjevu nasljednika sada poko...

45
Us-12775/2011-15; 3.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-942-04/97-01/2422, urbroj: 2181-05-03-10-07 od 4. ožujka 2010., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu oduzete nekretnine ...

46
Us-12777/2011-5; 3.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja i Z. T. iz S., izjavljena protiv djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-942-04/97-01/268, urbroj: 2181-05-03-10-15 od 15. ožujka 2010.

47
Us-13132/2011-11; 3.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela poništen je zaključak Ureda državne uprave u I. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, Pododsjeka za imovinsko-pravne poslove, Ispostava P., klasa: UP/I-943-04/09-01/3, urbroj: 2163-11-06-09-3 od 22. prosinca 2009., kojim je odbačen zahtjev tužitelja, te je ujedno...

48
Us-11081/2011-9; 2.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u V. ž., Službe za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-942-05/97-01/92-GJ, urbroj: 2186-04-08-08-26 od 2. listopada 2008.

49
Us-12233/2011-7; 27.3.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela poništeno je rješenje Ureda državne uprave u Š.-k. ž., Službe za imovinsko pravne i zajedničke poslove, klasa: UP/I-942-01/97-01/466, urbroj: 2182-02-03/01-10-13 od 21. siječnja 2010., te se predmet vraća na ponovni postupak. Citiranim rješenjem tijela prvog stupnj...

50
Us-7145/2011-10; 27.3.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada, Odjela za upravno-pravne poslove, Središnjeg odsjeka, klasa: UP/I-942-01/08-02/15, urbroj: 251-14-02/102-09-17 od 4. svibnja 2009. kojim je odbijen zahtjev...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a