Poredano po:

Broj dokumenata: 18

1
Usž 625/2017-2; 13.7.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda, povodom tužbe tužiteljice, poništava se odluka tuženika, klasa: 602-04/16-19/0001, urbroj: 2181-224-01-04-16-0006 od 5. travnja 2016. (točka I. izreke), poništava se odluka tuženika, klasa: 003-08/16-06/001, urbroj: 2181-224-01-01-16-0014 od 10. ožuj...

2
Usž 1097/2017-2; 13.4.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja je odbačena. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu smatrajući da isto nije osnovano na zakonu. Navodi da je u tužbi osporavao odluku Veleučilišta u Š. kojom je Veleučilište objavilo natječaj za izbor dekana a zaprimio je i obavij ...

3
Usž 3755/2016-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništena je odluka tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije, Policijske akademije, Visoke policijske škole, broj: 511-01-121-14-801, od 18. ožujka 2014., kojom je tužitelju oduzet stručni naziv stručni specijalist krimina...

4
Usž 3453/2016-2; 16.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja je odbačena kao nedopuštena. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu smatrajući da je rješenje nezakonito. Iznosi da je 25. rujna 2013. primio obavijest o izboru dekana V. u Š., klasa: 112-01-01/13-01/03, urbroj: 2182/1-12/3-1-13-0 ...

5
Usoz-78/16-5; 28.10.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Odredbom članka 83. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12. i 152/14. - dalje u tekstu: ZUS), propisano je da postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud može pokrenuti po službenoj dužnosti na temelju obavijesti građana, pučkog pravobranitelja ili...

6
Usž 2446/2015-2; 1.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Citiranom presudom Upravnog suda u O. od 5. studenog 2015. godine, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, klasa: UP/II-602-05/06-01/00076, urbroj: 533-28-14-0021 od 5. ožujka 2014. i rješe...

7
Usž 1485/2015-2; 14.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. protiv koje je podnijeta žalba odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao poništenje odluke o oduzimanju stručnog naziva diplomirani kriminalist. U iznijetoj žalbi tužitelj pobija presudu Upravnog suda u Z. zbog bitne povrede pravila sudskog postupka navod ...

8
Usž-1670/15-2; 14.10.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Poništava se rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4340/14 od 29. svibnja 2015. i predmet se vraća tom Sudu na ponovni postupak

9
Usoz-328/13-6; 28.4.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Željka Janjanin, odvjetnica iz Zagreba, Trg Nikole Šubića Zrinskog 2, podnijela je inicijativu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu zakonitosti Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Fakulte...

10
Us-10642/2011-6; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda od 4. travnja 2011. godine, kojim rješenjem je tužitelju, upravnom savjetniku za ovrhu u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom odjelu S., Od...

11
Us-2834/2011-9; 12.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tužiteljici, višoj asistentici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Z., oduzeto je znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti-polje ekonomija.

12
Usoz-18/2012-6; 25.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Petar Marija Radelj podnio je 6. listopada 2006. na temelju odredbe članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. - pročišćeni tekst), Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke VIII. Odluke o nužnim uvjet...

13
Usoz-19/2012-6; 25.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Petar Marija Radelj podnio je 6. listopada 2006. na temelju odredbe članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. - ročišćeni tekst), Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke XIV. Odluke o nužnim uvjetim...

14
Usoz-82/2012-6; 27.9.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj Marko Duilo je na temelju odredbe članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. - pročišćeni tekst) podnio Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu suglasnost s Ustavom i zakonom odredbe članka 100. stavka 2. i članka 101a Statuta Pravnog fakulteta...

15
Us-5370/2011-4; 27.3.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženog tijela određeno je da se tužitelj ne izabire u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti - polje psihologije.

16
Us-12017/2010-4; 30.6.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu ovom Sudu navodeći da je dana 19. travnja 2010. podnio Pravnom fakultetu u O. zahtjev za obranu doktorske disertacije na temu „Motivacija i stvaralački rad kao faktori uspješnosti u radu i njihovo pravno reguliranje na primjerima industrijskih sistema“. Pravni fakultet ...

17
Us-4187/2007-5; 8.9.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice kao neosnovana i potvrđeno je rješenje Ministarstva financija, klasa: UP/I-120-01/06-01/10, ur. broj: 513-03/06-5, od 27. listopada 2006., kojim je odbijen zahtjev tužiteljice za uvećanje plaće za 8% za akademski stupanj magistra europ...

18
Us-11848/2006-5; 14.4.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom utvrđeno je da se tužitelj kao redoviti profesor E. f. S. J.J.S. u O. u polju matematike, ne izabire u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a