Poredano po:

Broj dokumenata: 48

1
Usoz-2/21-12; 22.2.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić Zaninović predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u povodu prijedloga J. Š. Ć...

2
Usoz-109/19-8; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

3
Usž 44/2020-2; 23.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u r., točkom I. izreke poništeno je rješenje Grada P.-P., gradonačelnika, klasa: UP/I-112-01/17-01/36, urbroj: 2168/01-01-02-01-0235-18-5 od 8. veljače 2018. Točkom II. izreke poništeno je rješenja Grada P.-P., Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,...

4
Usž 1526/2019-3; 31.7.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja gradonačelnika Grada Trogira, klasa: UP/I-112-03/18-01/11, urbroj: 2184/01-30/01-18-4 od 26. srpnja 2018. godine i rješenja o stavljanju na raspolaganje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i investicije ...

5
Usoz-126/17-14; 25.7.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica zahtjeva, kojoj je, temeljem izmijenjenog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Smokvica, posebnim rješenjem određeno obavljanje poslova njezinog radnog mjesta u nepunom radnom vremenu od četiri sata dnevno, podnijela je 21. prosinca 2017., zahtjev za ocjenu...

6
Usž 646/2019-2; 11.4.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/II-112-07/17-01/845, urbroj: 566-01/8-17-2 od 16. listopada 2017., kao i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu zbog bitne ....

7
Usž 3780/2018-2; 7.2.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-112-02/18-01/2, urbroj: 2185/01-2-18-3 od 20. veljače 2018. Protiv označene presude tužiteljica je podnijela žalbu pobijajući presudu u cijelosti zbog nepotpuno utvrđeno ...

8
Usž 2147/2018-2; 24.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Općine Š., Ureda načelnika, klasa: UP/I-740-08/16-01/19, urbroj: 2155/03-17-02-3 od 8. travnja 2017. godine, kao i zahtjev za naknadom troškova upravnog spora. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu ...

9
Usž 2950/2017-2; 15.5.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R. poništeno je rješenje Općine L. - L., Općinske načelnice, klasa: UP/I-022-06/15-01/02, urbroj: 2168/03-01-15-1 od 11. rujna 2015. godine, te se obustavlja upravni postupak u kojem je doneseno navedeno rješenje. Točkom II. presude naloženo je tuženiku da tužitelju nadoknad...

10
Usž 2035/2017-2; 26.10.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Rijeci točkom I. izreke odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja tuženika gradonačelnika Grada Rijeke, klasa: UP/I-080-07/16-01/274, urbroj: 2170/01-09-22-16-5 od 30. lipnja 2016., radi poništenja rješenja pročelnika Odjela gradske uprave za gospodarenj...

11
Usž 1478/2017-2; 8.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Rijeci odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Primorsko-goranske županije, župana, klasa: UP/II-080-01/16-01/1, urbroj: 2170/1-06-02/2-16-1 od 27. lipnja 2016. Protiv označene presude tužitelj je izjavio žalbu iz svih razloga propisanih odredbom člank ...

12
Usž 243/2017-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Višeg službeničkog suda, klasa: UP/II-114-04/16-01/19, urbroj: 515-04-02/1-16-2, od 21. ožujka 2016. te radi vraćanja predmeta tuženiku na ponovni postupak. Tužitelj je protiv osporene presude podnio žal ...

13
Usoz-25/16-5; 21.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je 26. veljače 2016. podnio zahtjev za ocjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje (»Službeni vjesnik Općine Dugopolje« broj 1/16.) kojim osporava ovaj Pravilnik u cijelosti, a osobito u dijelu članka 1. kojim se mij...

14
Usž 3765/2016-2; 31.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja Z. ž., Grada Z., Gradonačelnika, klasa: UP/I/112-01/13-01/137, urbroj: 2198/01-2-14-3 od 3. veljače 2014. godine. Tim je rješenjem odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Upr ...

15
Usž 3575/2016-2; 19.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Grada S. B., Gradonačelnika, klasa: UP/II-112-01/16-01/3, urbroj: 2178/01-07-16-3, od 13. travnja 2016. i za oglašavanje ništavim rješenja Grada S. B., Upravnog odjela za lokalnu samoupravu,...

16
Usž 3448/2016-4; 19.1.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje S.-d. ž., Općine B. V., Općinskog načelnika, klasa: UP/II-023-01/15-01/1, urbroj: 2147/02-02-15/02 od 14. rujna 2015. godine i predmet vraćen na ponovni postupak. Tim je rješenjem utvrđeno kako tužitelju, službeniku zaposlenom u Upravnom odje ...

17
Usž 3758/2016-2; 8.12.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja je odbačena kao nedopuštena. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava, ukazujući na odredbu članka 54. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) s ...

18
Usoz-87/16-5; 25.11.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: U obavijesti zaprimljenoj kod Suda dana 8. rujna 2016. podnositelj navodi da je člankom 17. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Gline klasa: 023-05/16-01/11, urbroj: 2176/20-01-16-1 od 26. travnja 2016. propisano da isti stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Gline, unato...

19
Usž 2285/2016-2; 5.10.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u O. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Općine T., Općinskog načelnika, klasa: UP/II-700-01/15-01/06, urbroj: 2188/12-03/01-15-02 od 18. svibnja 2015. godine kojim rješenjem je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješen...

20
Usž 2991/2016-2; 22.9.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem o izvršenju prvostupanjski sud je naložio načelniku Općine B. V., O. S.. N. 65, u roku od 30 dana od dana primitka pisanog otpravka ovog rješenja, da postupi prema presudi Upravnog suda u S., poslovni broj: UsIrs-82/14-14, od 17. travnja 2015. (točka I.) te je odlučio da ako nače...

21
Usž 1471/2016-2; 31.8.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev obojice tužitelja za poništenje rješenja tuženika D.-n. županije, Župana, klasa: UP/I-112-01/10-01/02, urbroj: 2177/1-01-13-5, od 1. kolovoza 2013. (točka 1.) te tužbeni zahtjev tužitelja G. B. da je tuženik dužan novim rješenjem njega im...

22
Usoz-33/16-6; 14.7.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev ovom Sudu za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske od 15. veljače 2016. godine (»Glasnik Grada Makarske« 1/16.), koji je zaprimljen kod ovog Suda pod poslovnim brojem: Usoz-33/16 te zahtjev za ocjenu zakonitosti istog Pravilnika k...

23
Usoz-30/16-5; 13.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica je zatražila ocjenu zakonitosti Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Grada Kaštela (dalje u tekstu: Pravilnik) od 4. veljače 2016., kojim se dopunjava Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komuna...

24
Usoz-116/15-10; 26.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva je dana 26. lipnja 2015., zatražio ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina (Glasnik općine Marina, br. 9/15), smatrajući da je donesen u nezakonitoj proceduri, što ga čini nezakonitim. Uz zahtjev je dostavio rješenje Splitsko-da...

25
Usoz-126/15-8; 26.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva je dana 26. lipnja 2015., zatražio ocjenu zakonitosti Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina, br. 5/15), smatrajući da je donesena u nezakonitoj proceduri, što ju čini nezakonitom. Uz zahtjev je dostavio rješenje Splitsko-dalmatinske žup...

26
Usž 38/2016-2; 3.2.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Grada K., Gradonačelnika, klasa: UP/II-112-02/15-20/02, urbroj: 2177/06-01-15-1, od 29. srpnja 2015. i rješenja Grada K., Jedinstvenog upravnog odjela, klasa: UP/I-112-02/15-20/01,...

27
Usž 969/2015-2; 13.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja tuženika Gradonačelnika Grada U., klasa: UP/II-112-02/14-01/12, urbroj: 2105/05-02-14-4, od 19. veljače 2014. i vraćanja predmeta tuženiku na ponovni postupak. Tužiteljica je protiv osporene presude p ...

28
Usoz-74/15-13; 16.12.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske (»Glasnik Grada Makarske«, 18/14.), koji je zaprimljen pod brojem: Usoz-74/15 i zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada...

29
Usoz-294/13-7; 27.4.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva podnio je Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske dana 30. travnja 2013. zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe članka 10. stavka 2. Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta (»Službene novine primorsko-goranske županije« 28/12. i 36/12., dalje u tekstu: Odluka) koju je donije...

30
Usoz-57/14-6; 27.2.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o dopunama Pravilnika o načinu evidencije i kontrole ra...

31
Us-8863/2011-4; 18.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja O.-b. ž., Službe za zajedničke poslove, klasa: UP/I-080-07/11-01/128, urbroj: 2158/1-01-15-11-01 od 30. ožujka 2011., kojim je tužitelj, službenik u Službi za zajedničke poslove ocijenjen za 2010. godinu ocjeno...

32
Us-9783/2011-9; 29.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela za pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno planiranje komunalne djelatnosti Grada D. na neodređeno vrijeme počevši od 1. rujna 2011. godine imenovan je R. V..

33
Us 1038/2011-4; 15.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja, koju je izjavio protiv rješenja pročelnice Ureda župana V.-p. ž., klasa: UP/I-112-01/10-01/53, urbroj: 2189/1-05/2-10-1, od 24. listopada 2010. Tim rješenjem utvrđeno je da je namještenik J. A. M., ovdje tužitelj, po dono...

34
Us 1420/2011-7; 15.5.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba službenika Lj. L., ovdje tužitelja, raspoređenog na radno mjesto višeg referenta-prometnog i komunalnog redara u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, koju je izjavio protiv rješenja o rasporedu pročelnice Upravnog odje...

35
Us-3965/2011-5; 10.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Grada V. od 14. veljače 2011. godine, kojim je rješenjem D. K. iz V. primljena na radno mjesto savjetnica za Udruge, društva i udruženja u kulturi, kulturne ...

36
Us-4018/2011-4; 10.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti V.-p. ž. od 3. veljače 2011. godine kojim rješenjem je tužitelj, raspoređen na radno mjesto stručnog suradnika za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, za stručno ...

37
Us-12151/2010-4; 28.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada S. B. od 22. veljače 2010. godine kojim rješenjem je tužitelj trajno premješten u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redar...

38
Us-12152/2010-4; 28.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada S. B. od 23. veljače 2010. godine kojim rješenjem je tužitelj raspoređen na poslove i zadatke stručnog suradnika za korištenje javnih površina na ...

39
Us-5829/2010-8; 8.9.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela utvrđeno je da tužitelju kao dosadašnjem pročelniku jedinstvenog upravnog odjela prestaje služba po sili zakona s danom 20. travnja 2010. godine u Gradskoj upravi Grada G. te da ima pravo na otpremninu u visini od četiri prosječne neto plaće koje je ostvario u za...

40
Us-4436/2011-4; 6.7.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Republike Hrvatske, S-d. županije, Grada T., Upravnog odjela za financije, klasa: UP/I-112-02/09-01/207, urbroj: 2184/01-06-09-1 od 3. prosinca 2009., kojim je tužiteljica stavljena na raspolaganje.

41
Us-985/2010-4; 24.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim je rješenjem odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada R., Odjela za gradsku samoupravu i upravu, klasa: UP/I-112-02/09-03/10, ur. broj: 2170/01-09-22-09-2, od 3. prosinca 2009., kojim je utvrđeno da tužiteljici, zaposlenoj na neodređeno vrijeme na poslovima i zadaćama re...

42
Us-1229/2010-6; 24.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim je rješenjem odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno gospodarstvo Grada T. o stavljanju na raspolaganje, klasa: UP/I-112-02/09-01/231, ur. broj: 2184/01-05-09-1 od 3. prosinca 2009.

43
Us-1230/2010-4; 24.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim je rješenjem odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno gospodarstvo Grada T. o stavljanju na raspolaganje, klasa: UP/I-112-02/09-01/234, ur. broj: 2184/01-05-09-1 od 3. prosinca 2009.

44
Us-6072/2010-4; 24.11.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja S.-d. ž., Grada T., Ureda gradonačelnika, klasa: UP/I-112-02/10-01/26, ur. broj: 2184/01-02/01-10-1 od 12. travnja 2010., kojim je tužitelju prestala služba istekom otkaznog roka i to s danom 10. travnja 2010. ...

45
Us-213/2010-4; 25.8.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbačena je žalba tužiteljice od 30. studenog 2009. kao nepravovremena, s obrazloženjem da je istu podnijela protiv rješenja načelnika Općine V. P., klasa: 120-01/08-01/1, ur. broj: 2103/05-03/01, od 29. prosinca 2008., o udaljenju iz službe, a protekom roka za žal...

46
Us-4810/2010-6; 30.6.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem poništava se rješenje o udaljenju iz službe, službenika M. P., VŠS, ing. elektrotehnike, raspoređenog na radno mjesto viši stručni referent za gospodarenje energijom, zaštitu i spašavanje, klasa: UP/I-114-01/10-01/01, ur. broj: 2134/01-04/1-10-1 od 25. veljače 2010. godine, dones...

47
Us-11293/2009-4; 12.5.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Općine P., Jedinstvenog upravnog odjela, klasa: 112-02/09-01/1, ur. broj: 2182/09-09-01, od 7. kolovoza 2009., kojim je tužiteljici prestala služba u Općini P. s danom 31. srpnja 2009., te je odluka o prestan...

48
Us-1601/2010-4; 6.5.2010 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbija se žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja ovlaštenog službenika Ureda Grada P., klasa: UP/I-112-02/10-01/7, ur. broj: 2168/01-01-01-10-1 od 30. prosinca 2009. godine, kojim je tužiteljica, službenica I. L., VSS profesorica hrvatskog jezika i književnosti i povijesti,...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a