Poredano po:
Povratak na Zakon o vodama (2010)

Broj dokumenata: 18

1
Usoz-123/16-7; 30.1.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Mario Jeličić podnio je ovom Sudu obavijest u skladu s odredbom članka 83. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. - dalje: ZUS). Navodi da su odredbe članka 57., 58., 59., 60., 61. i 62. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga T...

2
Usoz-105/16-5; 21.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Vodovod Brač d.o.o. predložio je ovom Sudu da ocijeni zakonitost plaćanja komunalne naknade za komunalne vodne građevine (vodospreme, crpne stanice i sl.) koje se nalaze izvan građevinskog područja, smatrajući da nisu u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Ovaj Sud je prijedlog prihvatio raz...

3
Usž 2605/2016-2; 8.6.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-932-07/13-07/49, urbroj: 541-03-04-01/13-14-3 od 30. siječnja 2014., kojim je odbijena žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Državne geodetske uprave, Područnog ureda za k...

4
Usž 2206/2016-2; 4.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/I-325-02/14-02/54, urbroj: 525-12/0995-14-2 od 25. veljače 2014. te je odbijen zahtjev tužiteljice za naknadu troška upravnog spora u iznosu od 3.906,25 kn. U točki I. rješenja tuženika utvrđeno je da zemljišne čestic ...

5
Usoz-63/16-5; 28.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Odredbom članka 83. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16. - dalje u tekstu: ZUS), propisano je da postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud može pokrenuti po službenoj dužnosti temeljem obavijesti građana, pučkog pravobranitel...

6
Usž 3903/2016-2; 9.2.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda poništava se rješenje tuženika, klasa: UP/I-325-02/14-02/31, urbroj: 525-12/0997-14-2 od 20. veljače 2014. Navedenim rješenjem tuženika utvrđuje se da zemljišna čestica zk.č. br. 9918/3, upisana u zemljišno-knjižni uložak br. 2298 k.o. M. kao šuma u S...

7
Usž 1773/2016-2; 13.10.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda poništava se rješenje tuženika, klasa: UP/I-325-02/14-02/40, urbroj: 525-12/0993-14-2 od 6. ožujka 2014., kojim se utvrđuje da zemljišne čestice upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 3272 k.o. M., kao zk.č.br. 7172 (šljunkara u hambaru), zk.č.br. 717...

8
Usoz-50/16-7; 14.7.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelji su podnijeli Sudu 2. svibnja 2016. zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe članka 11., 12., 13., 14., 15. i 20. Odluke o cijeni vodnih usluga koju je donijela Skupština trgovačkog društva Murvica d.o.o., Crikvenica (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 35/14.) te točke 1.1.3....

9
Usž 423/2016-2; 31.3.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/I-034-01/10-01/748, urbroj: 525-12/1181-13-2 od 17. lipnja 2013. Ovim rješenjem utvrđeno je da zemljišne čestice upisane u zk.ul.br. 2564 k.o. V. B. u vlasništvu tužitelja u cijelosti pripadaju javnom vodnom dobru te je određen ...

10
Usž-2361/15-2; 8.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda poništava se rješenje tuženika, klasa: UP/I-325-02/14-02/63, urbroj: 525-12/0995-14-2 od 24. veljače 2014. Navedenim rješenjem tuženika utvrđuje se da zemljišna čestica zk.č. br. 9919/3, upisana u zemljišno-knjižni uložak br. 5125 k.o. M. kao šuma u S...

11
Usž-2291/15-2; 17.12.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske ... u upravnom sporu tužitelja Z. M. iz Č., i I. Š. iz Č., koje zastupa opunomoćenik M. T., odvjetnik iz S. B., protiv tuženika Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Z., radi određivanje vanjske granice inundacijskog pojasa, odlučujući o žalbi tužitelja...

12
Us-11601/2011-4; 16.9.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja 6. m. z. k. u. d.o.o. iz U., klasa: UP/I-363-02/11-01/133, urbroj: 2105/11-01-01/11-1 od 16. ožujka 2011., kojim je tužiteljici odobreno priključenje na komunalnu infrastrukturu za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Gra...

13
Us-10544/2011-10; 17.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem u točki I. je utvrđeno da zemljišne čestice upisane u zk.ul. 691 k.o. K. i to z.č. 474 (pašnjak) površine 636 čhv, z.č. 475/1 (šuma) površine 5j 91 čhv, z.č. 476/1 (pašnjak) površine 1j 885 čhv, z.č. 482 (šuma) površine 7j 915 čhv i z.č. 486 (šuma) površine 6j 1533 čhv u vlasništ...

14
Us-6237/2011-8; 15.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar V., klasa: 932-04/11-03/3, urbroj: 541-11-01/3-11-3 od 15. veljače 2011., kojim se odbija prigovor tužitelja na površinu novih čk. br. 1098, br. 1091 i br. ...

15
Us-3553/2011-5; 15.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem obustavlja se od izvršenja dio Odluke o cijeni vodnih usluga isporučitelja vodnih usluga Z. v. d.o.o Z. koja je donesena 30. travnja 2010. pod nazivom „Odluka o visini cijene komunalnih usluga“ i to: - članak 3. podtočka 1.1.2. podstavak 1. koji glasi „povremeni potrošači (vikend...

16
Us-8731/2011-8; 18.12.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela utvrđuje se da zemljišna čestica upisana u zemljišno-knjižni uložak br. 1994 k.o. S. J. kao kč.br. 7474/8 neplodno L., ukupne površine 2 jutra, 1317 čhv, u vlasništvu grada S., u cijelosti površine pripada javnom vodnom dobru (točka I. izreke), određuje se provedba...

17
Usoz-95/2012-7; 24.4.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, Ljiljane Karlovčan-Đurović, mr. sc. Inge Vezmar Barlek i Blanše Turić, članica vijeća, uz sudjelovanje sudskog savjetnika Juraja Dujam, zapisničara, u postupku ...

18
Usoz-86/2012-8; 24.4.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, Ljiljane Karlovčan-Đurović, mr. sc. Inge Vezmar Barlek i Blanše Turić, članica vijeća, uz sudjelovanje sudskog savjetnika Juraja Dujam, zapisničara, u postupku ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a