Poredano po:
Povratak na Zakon o vodama (1995)

Broj dokumenata: 16

1
U zpz 7/2019-11; 3.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-4128/17-5 od 8. lipnja 2018., odbijena je žalba tužitelja i potvrđena presuda Upravnog suda u Osijeku poslovni broj UsI-768/17-11 od 13. listopada 2017. Presudom Upravnog suda u Osijeku poslovni broj UsI-768/17-11 od 13. ...

2
Rev 2421/2012-2; 12.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom (u točki I. izreke) odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj isključivi vlasnik č. zem. 639/9, ZKU 1103, K.O. V. i dijela č. zem. 636/1 ZKU 1103 K.O. V., površine 97 m2, koji u naravi predstavlja vodospremu omeđenu bodljikavom žicom, a oz...

3
Rev x 1193/2014-2; 16.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda drugog stupnja odbijena je kao neosnovana žalba protustranke te je potvrđeno prvostupanjsko rješenje kojim je u zk.ul.br. 26 k.o. G. Z. dopušten, na temelju članka 114. i članka 129. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 73/00 i 114/01 -...

4
Rev 2510/2015-2; 24.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da je tuženik V. D. d.o.o. D. odgovoran za štetu tužiteljima, koji isti trpe zbog dijela objekta Kanalizacijski kolektor P.3 koji se nalazi na nekretnini tužitelja kčbr. 764/2 upisane u z.k.ul. 2836 k.o. P.1, a koji uzrokuje plavljenje nekretni...

5
VSRH U zpz 34/2016-9; 29.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Osijeku br. UsI-1185/15-13 od 15. ožujka 2016. poništena je toč. II. izreke rješenja Ministarstva poljoprivreda, Uprave vodnog gospodarstva, Klasa: UP/I-325-02/15-02/93, Urbroj: 525-12/0995-15-2 od 21. travnja 2015. kojom točkom je naloženo Općinskom sudu u Osijeku...

Broj odluke: U zpz 34/2016-9

6
VSRH Rev 594/2013-2; 23.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "I              Utvrđuje se da je nevaljana uknjižba prava vlasništva tuženika na nekretninama upisanim u zk.ul. 7 k.o. D. M. i to kč. br. 2423 u naravi stovarište K., kč. br. 2424 u naravi put K., površine 3057 m2 i kč. br. 2425 u naravi stovarište K., površi...

Broj odluke: Rev 594/2013-2

7
Rev-x 1209/16-2; 18.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Odbija se revizija I-tuženika protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gžn-2873/13-2 od 12. svibnja 2015. ispravljene rješenjem istog suda poslovni broj Gžn-2873/13-7 od 27. rujna 2016. u dijelu kojim je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pn-4853/10-10...

8
VSRH Rev 1964/2011-2; 21.6.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tužiteljica vlasnica nekretnine označene u izreci navedene presude. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužiteljice te je potvrđena prvostupanjska presuda. Protiv drugostupanjske presude reviziju iz čl. 382. st. 2...

Broj odluke: Rev 1964/2011-2

9
VSRH Rev 154/2011-2; 29.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Međupresudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da je prvotuženik odgovoran za naknadu štete nastale tužitelju u noći između 26. i 27. prosinca 2000. (toč. I.). Toč. II. odbijen je zahtjev u odnosu na drugotuženika Grada Buzet, dok je toč. III. određeno da će se do pravomoćnosti međupresude zastati s r...

Broj odluke: Rev 154/2011-2

10
VSRH Rev 1001/2014-2; 3.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu broj Z-3639/12 od 22. kolovoza 2012. dopušten je besteretan otpis čk.br. 4269/2 benzinska crpka u Ulici ... sa 1000 m2 iz zk.ul.br. 10943 k.o. S. B. sa imena i vlasništva Grada Slavonski Brod i prijenos iste u novi zk.ul.br. 13213 iste katastarske općine u...

Broj odluke: Rev 1001/2014-2

11
VSRH Rev x 112/2009-2; 9.9.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi namirenja tražbine u iznosu od 410.999,23 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 1. veljače 1996., te za naknadu troškova provođenja ...

12
VSRH Rev 605/2009-2; 15.6.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 34.776,40 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 23.755,00 kn od 15. rujna 2006. do isplate, na iznos od 3.673,80 kn od 1. siječnja 2004. do isplate, na iznos od 3.673,80 kn od 1. siječnja 2005. do is...

13
VSRH Revt 179/2006-2; 4.3.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja je suđeno: I. Odbija se tužitelj s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Nalaže se tuženicima ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVAR te ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA OSIJEK, kao članovima društva koji osobno odgovaraju za obveze tužitelja da tužitelju solidarno u svr ......

14
VSRH Rev 1068/2006-2; 17.1.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je kao neosnovana žalba tuženika, te je potvrđena prvostupanjska presuda, kojom je suđeno: „I. Djelomice se usvaja tužbeni zahtjev tužitelja te se nalaže tuženim „Hrvatske vode“ iz Z., …, platiti tužitelju T. „K.“ d.o.o. iz B. na ime naknade štete novčani izn ....

15
VSRH Rev 87/2004-2; 13.7.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 147.880,00 kn na ime naknade štete za uništene poljodjelstvene proizvode, za isplatu 555.918,00 kn na ime izmakle dobiti, sve sa zateznim kamatama, za uspostavu ranijeg stanja o koritu rijeke B. uklanjanjem male betonske brane s ustavom ...

16
VSRH Gzz 87/2004-2; 10.3.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom suda prvog stupnja je presuđeno: „I. Utvrđuje se da je tužitelj G. R. S. iz Č. izvanknjižni vlasnik dijela čestice zemlje 5151/10 k.o. P., u površini od 84,00 m2, koja nekretnina se nalazi na Č., omeđena sa sjeverne i istočne strane zemljištem vlasništvo tužitelja, sa južne s ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a