Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon (1996)

Broj dokumenata: 1899

1
Rev 522/2015-2; 15.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: " I - O d b i j a  s e  tužbeni zahtjev tužiteljica koji glasi: "Proglašava se da ovrha u predmetu Ovr-596/08-54 (ranije broj Ovr-330/99) Općinskog suda Opatija nije dopuštena jer je nastupila apsolutna zastara naplate poreznih obveza. Nalaže se tuženicima d...

2
VSRH Su IV 4/2018-7; 26.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika s treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/18) održane 26. ožujka 2018.

Broj odluke: Su IV 4/2018-7

3
Rev 1420/17-2; 5.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Ukida se rješenje Županijskog suda u Puli-Pola poslovni broj Gž Ovr-851/16-2 od 28. studenoga 2016. i rješenje Općinskog suda u Puli-Pola poslovni broj Ovr-2960/09-46 od 31. ožujka 2014. te se predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.  

4
VSRH Rev 1532/2012-2; 30.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U uvodu navedenog drugostupanjskom presudom i rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice te je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku da tužitelju u roku od 15 dana isplati iznos od 871.170,17 kn sa zateznom kamatom koja na ov ....

Broj odluke: Rev 1532/2012-2

5
Rev 919/17-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Proglašava se nedopuštenom ovrha određena rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrv-441/01 od 10. studenog 2010., koja se vodi po prijedlogu I-tuženika kao ovrhovoditelja, protiv II-tuženika kao ovršenika, na dijelu kat. čest. br.164/22 u naravi oranica i livada, B. cesta, up...

6
Rev 2746/16-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Glušića predsjednika vijeća, Renate Šantek članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Gordane Jalšovečki članice vijeća, Damira Kontreca člana vijeća i dr. sc. Ante Perkušića člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Z. B., vlasnik...

7
Rev 2235/13-2; 12.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prihvaća se revizija i ukida rješenje Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gžovr-2086/11-2 od 5. veljače 2013. u toč. I. izreke, te se predmet u tom dijelu vraća drugostupanjskom sudu na ponovni postupak.

8
Rev 1016/11-2; 29.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je I ovrhovoditelj djelomično povukao prijedlog za ovrhu i to u odnosu na čk.br. 900/1 i čk.br. 900/2 obje upisane u zk.ul.br. 941 k.o. Č. te u dijelu u kojem je ovrha određena na nekretnini, a označena kao izvanknjižno vlasništvo ovršenika te je obustavljena...

9
Revr 1445/12-2; 15.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu od 23. ožujka 2007.

10
Rev 1560/12-2; 15.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, na temelju zadužnice od 13. srpnja 2009., ovjerene po javnom bilježniku Z. Č. dana 20. srpnja 2009., pod brojem Ov-12450/09, određeno je osiguranje novčane tražbine zasnivanjem prisilnog založnog prava na nekretninama protivnika osiguranja, pobliže određenim u izreci rješe...

11
Revt 288/15-2; 18.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem sud je odbacio tužbu kao nedopuštenu i ukinuo u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika G. L. iz R. poslovni broj ... od 21. siječnja 2011. (toč. I. i II. izreke), te je tužitelju naloženo naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 151.375,00...

12
Rev 1567/12-2; 4.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi:

13
Rev 938/14-3; 6.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda drugog stupnja obustavljena je ovrha u ovom predmetu.

14
Rev-x 1076/15-2; 26.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda broj Ovr-318/12 od 3. veljače 2012.

15
Rev 2279/12-2; 2.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja broj Ovr-1229/2010-3 od 2. studenoga 2010., a koje je doneseno na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Slatini broj P-407/97 od 2. ožujka 2000. i pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda u Virovitici broj Ovr-288/98-4 o...

16
Rev 96/16-2; 9.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je proglašeno nedopuštenim osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava u odnosu na 1/2 dijela nekretnine označene kao čk. br. 2182/23, u naravi stambena zgrada i dvor sa ukupno 120 m2, upisanoj u zk. ul. 1361 k.o. V., određeno te...

17
Rev 800/13-3; 9.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, na prijedlog ovrhovoditelja, a temeljem rješenja Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž-29/01 od 30. siječnja 2002. protiv ovršenika je određena ovrha zapljenom računa ovršenika i prijenosom novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja, a radi naplate njihove novčane tra...

18
VSRH Su IV 274/2015-5; 14.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu br. Ovrj-2278/13 ovrhovoditelja R. A. d.d., zastupanog po odvjetnicima u Odvjetničkom društvu M. & K. iz Z., protiv ovršenice M. M. iz Z., …, radi ovrhe, u kojem podnositelj zahtjeva za izuzeće ima položaj treće osobe, podneskom od 3. prosinca 2015. tre...

Broj odluke: Su IV 274/2015-5

19
VSRH Su IV 274/2015-6; 14.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu br. Ovrj - 2478/13 ovrhovoditelja R. A. d.d., zastupanog po odvjetnicima u Odvjetničkom društvu M. & K. iz Z., protiv ovršenice M. M. iz Z., …, radi ovrhe, u kojem podnositelj zahtjeva za izuzeće ima položaj treće osobe, podneskom od 3. prosinca 2015. t...

Broj odluke: Su IV 274/2015-6

20
Rev-x 480/15-2; 25.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog predlagatelja za upis prava vlasništva ne nekretnini upisanoj u zk.ul. br. 20418 k.o. G. Z. na temelju ugovora o kupoprodaji broj ... od 15. svibnja 2015. (točka I. izreke) i određeno je brisanje plombe broj Z-10982/00 u zk. ul. br. 20418 k.o. G. Z.

21
Rev 1595/15-2; 14.10.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja proglašena je nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrpl-4800/12 od 13. lipnja 2012. te ujedno naloženo tuženici naknaditi tužiteljici trošak parničnog postupka.

22
VSRH Revr 1062/2015-2; 14.10.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijeni su zahtjevi tužitelja radi proglašenja ovrha koje svaki ponaosob tuženik vodi protiv tužitelja nedopuštenima (st. I/ prvostupanjske presude) naloženo je tuženima isplatiti tužitelju 536.917,47 kn sa pripadajućim kamatama (st. II.) te je naloženo tuženicima da tuž...

Broj odluke: Revr 1062/2015-2

23
VSRH Rev 2142/2011-2; 7.10.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba ovršenika i potvrđeno rješenje o ovrsi Općinskog suda u Splitu broj Ovr - 1494/11 od 5. travnja 2011. kojim je temeljem ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi istog suda br. Ovrv - 6640/03 od 22. kolovoza 2003. određena ovrha na novčanoj ...

Broj odluke: Rev 2142/2011-2

24
VSRH Rev 1186/2011-3; 7.10.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba ovršenika pod 2. „H.“ d.o.o. K. V. i potvrđeno rješenje o ovrsi Općinskog suda u Belom Manastiru broj Ovr - 851/10 od 1. srpnja 2010., kojim je temeljem ovršne isprave radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 698.342,63 kune sa pripadajućo...

Broj odluke: Rev 1186/2011-3

25
VSRH Rev 1217/2011-2; 22.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj zasmetan u mirnom posjedu prolaza i provoza preko nekretnine označene kao čest. zem. 568/2 (z.k. oznaka), odnosno kat. čest. zem. 1962/3 ko K., te mirnom posjedu obiteljske stambene zgrade anagrafske oznake …, S. koja je sagrađen...

Broj odluke: Rev 1217/2011-2

26
VSRH Revt 5/2014-2; 8.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku je presudom poslovni broj P-143/11 od 5. listopada 2012. odbio tužbeni zahtjev tužitelja da se presudom utvrdi nedopuštenom ovrhu određenu rješenjem ...

27
VSRH Rev 2292/2011-2; 18.8.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem djelomično je preinačeno prvostupanjsko rješenje o ovrsi na način da je odbijen ovršni zahtjev u dijelu koji se odnosi na isplatu zatezne kamate u iznosu od 44.128,04 kn. U ...

28
VSRH Gr1 319/2015-2; 18.8.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Daruvaru se rješenjem poslovni broj Ovr-1775/13 od 29. listopada 2013. oglasio mjesno nenadležnim za odlučivanje po prijedlogu za promjenu sredstva ovrhe na plaći ovršenika i nakon prav ...

29
VSRH Gr1 337/2015-2; 18.8.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Vrbovcu se rješenjem poslovni broj Ovr-903/13 od 18. studenoga 2013. oglasio mjesno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet dostavio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. U ob ...

30
VSRH Rev 2720/2011-2; 11.8.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem prvostupanjskog suda broj Ovrpl-603/07 od 14. svibnja 2007. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba ovrhovoditelja i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. Protiv drugostupanjskog rješenja ovrhovoditelj je podnio reviziju poziv...

Broj odluke: Rev 2720/2011-2

31
VSRH Rev 1881/2011-2; 14.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru poslovni broj Gž-1982/10-2 od 9. svibnja 2011. odbijen je žalba ovrhovoditelja kao neosnovana i potvrđeno prvostupanjsko rješenje kojem je obustavljen postupak te ...

32
VSRH Rev 1825/2013-2; 14.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-1159/10 od 14. prosinca 2010., na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Novoj Gradiški poslovni broj P-222/10-7 od 27. travnja 2010., radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu 13.050,00 EUR u protuvrijednosti kuna...

Broj odluke: Rev 1825/2013-2

33
VSRH Rev 1620/2009-2; 14.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženicima solidarno isplatiti tužiteljima iznos od 363.221,75 EUR sa zateznom kamatom koju P. d.d. plaća na devizne štedne uloge po viđenju za EUR, koje teku o ...

34
VSRH Rev x 440/2014-2; 14.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U uvodu navedenim drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba ovršenika te je potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda kojim je odbačena kao nedopuštena žalba ovršenika protiv rješenja ...

35
VSRH Rev 2446/2011-2; 10.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se naspram tuženika da su tužitelji temeljem agrarne odluke i nasljeđivanjem u prvom nasljednom redu, s ...

36
VSRH Su IV 274/2015-2; 9.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu br. Ovr-2478/13 ovrhovoditelja R. A. d.d. zastupanog po odvjetnicima u Odvjetničkom društvu M. & K. iz Z. protiv ovršenice M. M. iz Z., …, treća osoba D. M. iz Z., …, podneskom od 12. svibnja 2015., podnio zahtjev za izuzeće predsjednika Županijskog sud...

Broj odluke: Su IV 274/2015-2

37
VSRH Su IV 274/2015-3; 9.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu br. Ovrj-2278/13 ovrhovoditelja R. A. d.d. zastupanog po odvjetnicima u Odvjetničkom društvu M. & K. iz Z. protiv ovršenice M. M. iz Z., …, treća osoba D. M. iz Z., …, podneskom od 12. svibnja 2015., podnio zahtjev za izuzeće predsjednika Županijskog su...

Broj odluke: Su IV 274/2015-3

38
VSRH Rev 655/2013-3; 8.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog protivnika osiguranja za odgodu provedbe radnji osiguranja, a drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba protivnika osiguranja kao neosnovana te je pot ...

39
VSRH Rev 745/2011-4; 7.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Varaždinu je presudom poslovni broj P-1263/09-15 od 2. travnja 2010. odbio tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo utvrđenje ništavosti Ugovora o kupoprodaji nekretnine koji je dana 10. veljače 2009., u obliku javnobilježničkog akta pod brojem OU 169/2008-46 sklopio prvotuženik H. ...

Broj odluke: Rev 745/2011-4

40
VSRH Gr1 248/2015-2; 30.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Ivanić Gradu je rješenjem od 8. siječnja 2012. poslovni broj Ovr-1272/11 odredio privremenu mjeru i to pod toč. I. zabranu I. protivniku osiguranja otuđenje i opterećenje nekretnine upi ...

41
VSRH Gr1 252/2015-2; 30.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Ovrhovoditeljica Z. K. iz Z., … podnijela je Općinskom sudu u Krku 24. listopada 2008. prijedlog za ovrhu radi ostvarenja nenovčane tražbine na temelju odredbe čl. 216.a Ovršnog zakona protiv ovršenik ...

42
VSRH Gr1 265/2015-2; 29.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Trogiru se rješenjem poslovni broj Povrv-138/12 od 20. veljače 2013. oglasio stvarno nenadležnim za postupanje i po pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Splitu poziv ...

43
VSRH Gr1 278/2015-2; 29.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj Ovrpl-7964/14-3 od 4. ožujka 2015. oglasio mjesno nenadležnim za postupanje u uvodno navedenom ovršnom predmetu i nakon pravomoćnosti rješen ...

44
VSRH Rev 101/2014-2; 16.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Ovr-679/12 od 6. ožujka 2012. određena je ovrha radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu 128.629,88 kn s pripadajućim zateznim ...

45
VSRH Rev 2226/2011-2; 10.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda poslovni broj Ovr-311/11-4 od 18. ožujka 2011. prvostupanjski sud je odredio ovrhu nad nekretninama ovršenika radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja, a kak ...

46
VSRH Rev 2753/2011-2; 9.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Osijeku je rješenjem o dosudi poslovni broj Ovr-2220/10-56 od 21. srpnja 2011. na usmenoj javnoj dražbi održanoj dana 6. srpnja 2011. dosudio kupljenu nekretninu upisanu u zk. ul. 1023 ...

47
VSRH Gr1 239/2015-2; 8.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika posl. br. Ovrv-20215/2006 od 15. veljače 2006. određena je ovrha radi prisilne naplate tražbine ovrhovoditelja (sada tužitelja) na ...

48
VSRH Rev 2766/2011-2; 3.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba ovrhovoditelja i potvrđeno prvostupanjsko rješenje kojim je odbijen prijedlog ovrhovoditelja za provedbu ovrhe temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja o ov ...

49
VSRH Gr1 228/2015-2; 29.5.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Splitu se u ovom predmetu oglasio mjesno nenadležnim rješenjem poslovni broj Ovrv-5709/07 od 31. listopada 2014. pozivom na odredbu čl. 33.b., 252.j., 252.e. i 147. Ovršnog zakona te je ...

50
VSRH Gr1 229/2015-2; 29.5.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Karlovcu se rješenjem poslovni broj Ovr-3806/05 od 13. prosinca 2011. oglasio mjesno nenadležnim za odlučivanje po prijedlogu za određivanje ovrhe na računima ovršenika i nakon pravomoć ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a