Poredano po:

Broj dokumenata: 51

1
Revr 55/2018-4; 2.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gžr-2232/14-2 od  24. ožujka 2015. ispravljenom rješenjem Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž R-2232/14-5 od 8. prosinca 2020. potvrđena je presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-12382/13-140 od 7. travnja 2014. kojom je ...

2
Revr 1011/2016-9; 25.8.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je suđeno: „I. Nalaže se tuženicima K. d.o.o. Z. i T. o. d.d. Z. da solidarno isplate tužitelju sa osnova neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje novčani iznos od 338.170,00 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom od 23. siječnja 2008...

3
Rev 74/2020-2; 28.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je suđeno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice S. V. iz Z., OIB: ..., kojim traži da sud naloži I tuženoj C. o. d.d., Z., OIB: ... i II tuženiku D. v. M. p., Z., OIB: ..., da solidarno tužiteljici naknade štetu u iznosu od 475.000,00 kn. II. Odbija se tužbeni z...

4
Revd 1204/2021-2; 16.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž R-537/2018-2 od 1. rujna 2020., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Rijeci poslovni broj P-866/14-40 od 27. veljače 2018. Postupajući sukladno odr...

5
Rev 1646/2017-5; 3.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1.              Nalaže se tuženiku H. d.o.o., na ime naknade neimovinske štete platiti: 1. tužitelju B. Š., iznos od 200.000,00 kn (slovima: dvjestotisućakuna ), 2. tužitelju L. Š., iznos od 200.000,00 kn (slovima: dvjestotisućakuna), 3.   tužitelju T. Š., iz...

6
Revr 722/2018-2; 26.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade štete - rente za razdoblje od 01. veljače 2005., pa do 14. lipnja 2017., ukupan iznos od 304.894,14 kn, a od 14. lipnja 2017., plaćati iznos od 2.333,12 kn mjesečno, pa nadalje sve dok za to budu posto...

7
Rev 3502/2018-2; 25.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 361.000,00 kn s kamatama od podnošenja tužbe do isplate,  80.000,00 kn s kamatama od presuđenja do isplate te 47.139,00 kn s kamatama na pojedine mjesečne iznose kako je to pobliže određeno izrekom presude (stavak I. izreke); naloženo...

8
Rev 2160/2018-2; 4.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev na isplatu ukupnog iznosa od 924.400,00 kuna s pripadajućim zakonskim kamatama i to svakog od tužitelja na isplatu određenih novčanih iznosa pobliže navedenih u izreci (točka I. izreke). Odlučeno je o troškovima postupka (točka II. izreke). Pr...

9
Rev 2693/2019-2; 1.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo tužiteljici plaćati rentu u mjesečnom iznosu od 2.500,00 kn počevši od 15. veljače 2014. „pa nadalje, doživotno“, zajedno s pripadajućim zateznim kamatama. Ujedno je tuženiku naloženo da tužiteljici naknadi troškove postupka u iznosu od 20.000,00 kn. Dr...

10
Revr 327/2018-2; 25.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom: a) pod točkom I. izreke, odbijena je kao neosnovana žalba tuženika te potvrđena prvostupanjska presuda kojom je tuženik obvezan: - platiti tužiteljici 181.590,37 kn s pripadajućim i u izreci presude određenim zateznim kamatama računatim na pojedine iznose do isplate, - ...

11
Revr 1413/2016-2; 14.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Puli poslovni broj P-2727/04-34 od 22. veljače 2006. prihvaćeni su tužbeni zahtjevi u stavku I izreke tužiteljica te je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljicama na ime naknade štete svakoj iznos od po 230.000,00 kuna zajedno sa zateznom kamatom koja teče od 22. veljače 200...

12
Revd 681/2020-2; 24.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik i umješač na strani tuženika su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj Gž - 157/2017-4 od 9. prosinca 2019., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Krapini broj 11 Pn - 332/2015-16 od 9. prosinca 2016. ...

13
Revr 442/2017-2; 27.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen zahtjev tužiteljice i tuženik obvezan po osnovu popravljanja neimovinske štete naknaditi tužiteljici iznos od 71.450,00 kuna, te po osnovu imovinske štete iznos od 14.820,00 kuna, a obvezan je tužiteljici naknaditi i troškove parničnog postupka od 13....

14
Revr 518/2017-2; 27.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu štete u iznosu od 154.500,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom. Odlukom o troškovima postupka tužitelj je obvezan naknaditi tuženiku 32.900,25 kuna. Protiv drugo...

15
Revr 74/2017-2; 5.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I naloženo je tuženiku da tužitelju na ime ukupne pravične novčane naknade štete plati iznos od 98.888,80 kn zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom kako je to precizirano u izreci pobijane presude, te mjesečnu rentu s osnova izgubljene zarade u iznosu od 1.798,12 kn poče...

16
Rev 1445/2015-7; 12.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. naloženo je tuženici isplatiti tužitelju na ime materijalne štete zbog izgubljene zarade neto iznos od 119.295,99 kn zajedno sa zateznim kamatama od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa kako je pobliže navedeno u izreci prvostupanjske presude do isplate,...

17
Revr 88/2017-2; 26.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženik plati iznos od 42.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 2. siječnja 2012. do isplate, kao i troškove mirnog rješenja spora i troškove postupka (toč. I.). Tužitelj je obvezan tuženiku nadoknaditi troškov...

18
Rev 2491/2019-2; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku C.-C. B. H. d.d. da tužitelju Z. K., za period od 26.04.2007. do 15.02.2012. plati na ime izgubljene zarade ukupan iznos od 233.403,24 kn sa zateznim kamatama po stopi određenoj čl. 1 st. 1. Uredbe o ...

19
Revr 576/2017-2; 12.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 220.000,00 kn i naknadu troška postupka, sve s pripadajućom zateznom kamatom. Ujedno je naloženo tužiteljici da tuženiku naknadi troškove postupka u iznosu od 53.953,00 kn. Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda,...

20
Revr 794/16-2; 30.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom međupresudom utvrđeno je da je tuženik odgovoran za naknadu štete nastale tužitelju 23. kolovoza 2011. (točka I. izreke). Nadalje je odlučeno je da će se zastati s raspravljanjem o iznosu tužbenog zahtjeva do pravomoćnosti međupresude (točka II. izreke) te da se odluka o troškovima o...

Broj odluke:  Revr 794/16-2

21
Revr 998/13-3; 3.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića predsjednika vijeća, dr. sc. Jadranka Juga član vijeća, Jasenke Žabčić članice vijeća, Marine Paulić članice vijeća i Dragana Katića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari I-tužiteljice A. L.1, II-tužitelja D. ...

22
Revr 1479/09-2; 2.3.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, koja je potvrđena presudom suda drugog stupnja je suđeno:

23
Rev-x 647/09-2; 10.11.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljima, i to na ime nematerijalne štete za pretrpljene duševne boli radi smrti bliske osobe i to svim tužiteljima iznos od 220.000,00 kn svakom od tužitelja sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 15% godišnje p...

24
VSRH Rev 1298/2008-2; 15.4.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljima na ime nematerijalne štete za duševne boli radi smrti bliske osobe svim tužiteljima i to svakome od njih 220.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 15 % godišnje počevši od 28. lipnja 2007. pa do isp...

25
VSRH Revr 626/2008-2; 25.2.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom djelomičnom presudom utvrđeno je da nije dopušten otkaz ugovora o radu kojeg je tuženik (pogrešno navedeno tužitelj) dao tužitelju (pogrešno navedeno tuženiku) odlukom posl. br. 2/2002 od 14. kolovoza 2002., a koju je potvrdio svojom odlukom SP-12/2002 od 12. rujna 2002., te je naređ...

26
VSRH Revr 63/2009-2; 25.2.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom drugostupanjskom presudom Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj Gž-1626/07 od 30. listopada 2008. odbijena je žalba tuženika i potvrđena je prvostupanjska presuda Općinskog suda u Slavonskom Brodu broj P-132/06 od 16. svibnja 2007., kojom je prihvaćen tužbeni zahtjev  za naknadu ...

27
VSRH Revr 579/2008-2; 3.2.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, koja je potvrđena presudom suda drugog stupnja je naloženo tuženiku da isplati tužitelju 240.344,25 kn s pripadajućim kamatama, te da mu od 1. travnja 2006. nadalje plaća na ime rente 2.003,38 kn mjesečno s pripadajućim kamatama i naknadi mu parnični trošak od 49.697,01 ...

28
VSRH Revr 440/2008-3; 3.12.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke dužan je tuženik platiti s naslova nematerijalne štete I-tužiteljici 220.000,00 kn, II-tužitelju 150.000,00 kn, te III-tužiteljici 150.000,00 kn, sa zateznim kamatama, a preostali dio tužbenog zahtjeva istih tužitelja iz te osnove je odbijen. U točki II. ....

29
VSRH Revr 502/2008-2; 25.11.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Splitu broj Gž-1369/08 od 15. svibnja 2008. djelomično je odbijena žalba tuženika i potvrđena prvostupanjska presuda Općinskog suda u Splitu broj P-1148/04 od 22. listopada 2007. u dosuđujućem dijelu, dok je djelomično preinačena u odbijajućem dijelu, tako da su tužitelju...

30
VSRH Revr 329/2008-2; 16.10.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev na naknadu štete u iznosu 146.744,00 kn sa zateznim kamatama, te je tužitelj dužan tuženiku naknaditi parnične troškove u iznosu 33.226,32 kn. Drugostupanjskom presudom odbijena je tužiteljeva žalba i potvrđena prvostupanjska presuda, te je odbi ....

31
VSRH Revr 82/2008-2; 17.9.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je odbijen tužitelj s tužbenim zahtjevom za naknadu štete koju trpi zbog povrede na radu u ukupnom iznosu od 162.000,00 kn. Protiv presude suda drugog stupnja tužitelj je izjavio reviziju zbog ....

32
VSRH Revr 299/2008-2; 1.7.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja je suđeno: "I. Nalaže se tuženiku C. p. d.d. platež tužitelju Z. Ž. na ime: - naknade nematerijalne štete iznos od 220.000,00 kn uz 15% zatezne kamate od 17. srpnja 2007., - naknade tuđe pomoći za razdoblje od 26. siječnja 2004. do 26. travnja 2004. iznos od 7.20 ...

33
VSRH Revr 100/2008-2; 29.4.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za naknadu štete (nematerijalne i materijalne) u ukupnom iznosu od 104.000,00 kn, kao i rentnog zahtjeva za izgubljenu zaradu u iznosu od 753,91 kn mjesečno počev od 1. srpnja 2005. pa nadalje. Ujedno je naloženo tužitelju da tuženiku ....

34
VSRH Revr 125/2008-2; 29.4.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik platiti tužitelju 60.000,00 kn sa zateznim kamatama i naknaditi mu parnične troškove u iznosu od 12.108,25 kn, a preostali dio tužbenog zahtjeva do iznosa od 170.000,00 kn je odbijen. Drugostupanjskom presudom odbijene sud žalbe stranaka i potvrđena pr ....

35
VSRH Rev 257/2007-2; 27.9.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik platiti tužitelju na ime naknade materijalne štete zbog izgubljene zarade 125.044,48 kn sa zateznom kamatom pobliže označenom u stavku I. izreke i uz naknadu troškova postupka u iznosu od 24.034,00 kn. Drugostupanjski sud je odbio žalbu tuženika kao neo ....

36
VSRH Revr 267/2007-2; 29.8.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je utvrđeno da je Odluka tuženika o redovitom otkazu ugovora o radu tužitelju broj 1183 od 26. srpnja 2003. i Odluka tuženika broj 155/03 od 8. kolovoza 2003. kojim je odbijen zahtjev za zaštitu povrijeđenog prava nezakonita ...

37
VSRH Rev 575/2007-2; 11.7.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev da tuženik svakom od tužitelja isplati iznos od 150.000,00 kn. Protiv te presude reviziju su izjavili tužitelji zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i ....

38
VSRH Revr 317/2007-2; 5.7.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu naknade nematerijalne štete u iznosu od 150.000,00 kn i to na ime pretrpljenog straha 30.000,00 kn, fizičkih bolova 35.000,00 kn, duševnih boli zbog smanjenja životne aktivnosti 60.000,00 kn, duševnih boli zbog naruženosti 25.000,00 kn, ...

39
VSRH Rev 165/2007-2; 13.6.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu naknade u vezi duševnih boli zbog smanjenja životne aktivnosti u iznosu od 110.000,00 kn, fizičkih boli u iznosu od 5.000,00 kn, straha u iznosu od 10.000,00 kn, duševnih boli zbog naruženosti u iznosu od 37.000,00 kn, tuđe pomoći i njeg...

40
VSRH Revr 158/2007-2; 6.6.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos 412.490,00 kn sa zateznim kamatama i da mu naknadi parnične troškove u iznosu 60.637,25 kn. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda. Protiv drugostup ......

41
VSRH Revr 561/2006-2; 31.5.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Bjelovaru br. P-889/04. od 2. prosinca 2005. presuđeno je: "I. Tuženik D. K., vl. g. N. d., dužan je tužitelju Z. M. iz K., isplatiti na ime otpremnine iznos od 10.630,52 kn (slovima: desettisućašestotridesetkuna i pedesetdvije lipe) sa zakonskom zateznom kamatom po sto ....

42
VSRH Rev 141/2007-2; 31.5.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom obvezna je tuženica platiti tužiteljima na ime duševnih boli zbog smrti bliske osobe: I-tužitelju A. J. 84.500,00 kn, II-tužiteljici M. J. 97.500,00 kn, III-tužitelju J. J. 32.500,00 kn, IV-tužiteljici A. J. 32.500,00 kn, sa zateznim kamatama od 6. listopada 2005. do isplate...

43
VSRH Revr 201/2007-2; 19.4.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo da svakoj tužiteljici plati po 154.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama i da im naknadi parnični trošak u iznosu od 24.376,00 kn, dok je u preostalom dijelu za 54.000,00 kn tužbeni zahtjev odbijen. Drugostupanjskom presudom odbijene su žalbe stran ....

44
VSRH Revr 766/2006-2; 11.4.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu naknade štete u iznosu od 146.000,00 kn sa zateznim kamatama i parničnim troškom. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda. Protiv drugostupanjske presude revi ......

45
VSRH Revr 734/2006-2; 21.3.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev na utvrđenje da je nedopuštena Odluka o otkazu ugovora o radu od 8. studenoga 2005. Rješenjem je, pak, odbijen prijedlog tužitelja za određivanje privremene mjere vraćanjem na rad i isplatom naknade plaće. Presudom suda drugog s ....

46
VSRH Revr 825/2006-2; 15.2.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik isplatiti tužitelju iznos od 820.000,00 kn i naknaditi mu trošak postupka u iznosu od 77.350,00 kn sve sa zateznom kamatom tekućom od 10. svibnja 2006. pa do isplate. Drugostupanjski sud je potvrdio prvostupanjsku presudu. Protiv pravomoćne drugostup ......

47
VSRH Revr 763/2006-2; 23.1.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Šibeniku broj Gž-101/06 od 19. lipnja 2006. godine, odbijena je žalba tužitelja i potvrđena presuda Općinskog suda u Šibeniku broj P-1666/04 od 4. svibnja 2005. godine. Tom prvostupanjskom presudom tužitelj je odbijen s tužbenim zahtjevom za isplatu iznosa od 108.400, ....

48
VSRH Revr 450/2006-2; 23.11.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i tuženiku je pod točkom I. izreke naloženo da tužitelju plati 665.880,00 kuna sa zateznim kamatama koje teku od 11. srpnja 2005. do isplate, te da mu od 1. svibnja 2003. plaća iznos od 2.160,00 kuna mjesečno, za svaki mjesec unapri...

49
VSRH Gž 19/2006-2; 19.10.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Raspušta se Povjereništvo radnika za zaštitu na radu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. u mandatu ožujak 2005. godine do ožujka 2008. godine.“ Tužbeni zahtjev da sud donese presudu da se raspusti tuženik – Povjereništvo radnika za ......

50
VSRH Revr 158/2006-2; 19.7.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom djelomičnom presudom naloženo je tuženiku B. d.o.o. L. da plati tužitelju iznos od 319.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom, dok je tužbeni zahtjev prema ovom tuženiku odbijen za iznos od 348.000,00 kn. Tužbeni zahtjev istaknut prema tuženoj T. c. d.d. K. odbijen je u cijelosti. O...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a