Poredano po:

Broj dokumenata: 1480

1
Su-IV-16/2021-5; 1.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa druge sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (2/21) održane 1. ožujka 2021

2
Rev 2835/2017-2; 22.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I Utvrđuje se da je tužitelj Š. B. pok. N. (OIB …), stekao pravo vlasništva dijela č. zem. 2839/3 k.o. K. površine 601 m2, koji dio je na skici izmjere dipl. ing. geod. I. B. od dana 6. listopada 2014.g., koja skica je sastavni dio ove presude, označen crven...

3
Rev 2111/2017-2; 8.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužitelj stekao pravo vlasništva na dijelu čest. zem. 1868/6 k.o. K. A. u površini od 1130 m2, prikazano slovima A, B, C, D, E i F na skici mjerenja vještaka mjernika M. V. od 15. rujna 2013., koja skica je sastavni dio presude, a što je tuženica dužna p...

4
Rev 4591/2019-2; 1.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu broj P-623/2016-36 od 14. ožujka 2019. prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice upravljen na utvrđenje da je u korist k.č.br. 873 zk.ul. br. 989 K.O. S. 1, u naravi dvorište, ulica ... površine 240 m2 izgrađeno zemljište površine 23 m2 i ku...

5
Rev 2623/2015-3; 1.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da su tužitelji suvlasnici svaki u ½ dijela kč.br. 1032/13, oranica D. u B. od 843 čhv i kč.br. 1032/14, oranica D. u B. od 859 čhv upisane u zk.ul.br. 1749 k.o. S. uz dužnost tuženika na trpljenje upisa prava suvlasništva tužitelja u zemljišni...

6
Rev 388/2017-2; 14.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: „Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Utvrđuje se da je tužiteljica stekla pravo vlasništva realnog dijela nekretnine oznake čest.zem. 49/1, pašnjak i oranica, upisana u zk.ul. 818 k.o. M., na skici mjernja vještaka mjernika N. K., dipl.ing.geod. od 24. v...

7
Rev 703/2020-2; 8.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je ništetan ugovor o darovanju sklopljen 20. rujna 2007. između prednika prvotuženice (sada pok. J. T.) i drugotuženice, kao i zahtjev za uspostavu prijašnjeg posjedovnog stanja (stavak I. točka 1. izreke); odbijen je tužbeni zahtje...

8
Rev x 870/2017-2; 8.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 46.034,26 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja tužbe 08.03.2003. godine pa do 31.12.2007. godine po stopi određenoj čl. 277 st. 1 Zakona o obveznim o...

9
Rev 4956/2019-4; 8.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev u odnosu na tuženike P. B. i I. M. Š. na način da je utvrđeno da su tužitelji vlasnici, svaki u 1/6 dijela, čest. zem. 3278/2 dvorište, upisane u zk.ul.br. 670 k.o. S. te su isti ovlašteni izvršiti uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige na ...

10
Revd 172/2020-2; 24.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj Gž - 3770/19-2 od 29. listopada 2019., kojim je potvrđena presuda i rješenje Općinskog suda u Splitu broj Pst - 337/2014 od 18. lipnja 2019. Postupajući sukladno odredbi 385.a i čl. 387. Zak...

11
Rev 3182/2019-2; 23.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I              Tuženik M. B. (OIB….) kao zakonski nasljednika iz pok. B. B. (OIB…) dužan je predati tužiteljici R. G. K. (OIB…) u posjed jednosobni stan 22 na četvrtom katu koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika i balkona ukupne površine od 2...

12
Rev 2284/2013-2; 16.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku-protutužitelju predati tužitelju-protutuženiku u posjed nekretninu upisanu u z.k. ul. broj 9073E k.o. N., čest.br. 150/1 poslovni objekt, zgrada Općine, park od 417 čhv, 4. etaža: 150/1000, poslovni prostor broj 4., u prizemlju građevine E, jedinica IV u...

13
Rev 364/2018-3; 3.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I -Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je ništetan i da ne proizvodi pravne učinke Ugovor o kupoprodaji zaključen između  tuženika pod 1.) kao prodavatelja i  tužene pod 2.) kao kupca ovjeren u potpisu kod javnog  bilježnika M. ...

14
Rev 2013/2016-2; 2.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 40.204,84 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 24. listopada 2008. do isplate (točka I. izreke) dok je u preostalom dijelu, za isplatu daljnjeg iznosa od 491.430,96 kuna tužbeni zahtjev odbijen (točka II. izreke). Tu...

15
Rev 48/2018-2; 2.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice da se utvrdi da je ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj Ovr-1212/12 od 9. travnja 2012. nedopuštena, kao i zahtjev da se naloži tuženicima da naknade tužiteljici troškove parničnog ...

16
Rev 291/2019-2; 19.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I Utvrđuje se da je tužitelj I. Š. iz Z., OIB: …, vlasnik nekretnine, i to kčbr. 8404/47, dvorište, površine 385 m2 (107 čhv), upisana u zk uložak broj 70755 k.o. G. Z. te se nalaže tuženoj Republici Hrvatskoj, OIB: …, zastupanoj po Općinskom državnom odvjetništ...

17
Rev x 139/2014-2; 6.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „Utvrđuje se da je tužena po svom pravnom predniku na z. č. 678/1 voćnjak i šuma od 2808 m2 i z. č. 678/2 gospodarska zgrada od 71 m2 upisane u z. k. ul. 658 k.o. V. sagradila dio zgrade osmogodišnje škole sa spremištem za naftu, dio školske sportske dvorane, ...

18
Rev x 428/2014-2; 10.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje: tužitelja) kojim je tražio utvrđenje da su nekretnine upisane u z.k.ul. br. 400 k.o. U., a pobliže navedene pod toč. I.1. izreke prvostupanjske presude, vlasništvo tužitelja, a ujedno je odbijen zaht...

19
Rev x 627/2017-2; 4.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-11280/06-80 od 30. siječnja 2015., odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da je tužitelj S. C. iz D., P., Kosovo, vlasnik - suvlasničkog dijela nekretnine upisane u zk.ul.br. ... k.o. Š., zk.č.br. ... i to u 33,34 /100 di...

20
Rev 788/2013-3; 3.3.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je prvotužitelj suvlasnik nekretnina koje se sastoje od dijela čest. kat. br. 1758/1 pašnjak s 1798 m2, a što na ukupnu površinu od 4046 m2 predstavlja 4444/10000 dijelova, dijela čest. kat. br. 1757 pašnjak s 5574 m2, a što u odnosu na ukupnu površinu od 3...

21
Rev 3354/2019-2; 25.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina stranaka na k.č. 3958/1 kuće sa 163 m2 i dvorišta sa 295 m2 iz z.k.ul. 2774 K.O. L. na kojoj su J. I. i D. I. suvlasnici svaki u 1/2 dijela etažnom diobom prema elaboratu 10/2018 od veljače 2018. izrađenom po stal...

22
Rev 1669/2017-2; 11.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da je tužiteljica vlasnica dijela nekretnine katastarski označene kao čest. zem. 3215/1 (z.u. 2232) k.o. S., i to onog dijela te nekretnine koji je na skici mjesta očevida od 7. travnja 2016., koju je izradio I. T., označen slovima A-B-C-D-E-F-A površine 845 ...

23
Revt 67/2018-2; 4.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je pod točkom I. izreke tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos 68.103,79 kn sa zateznim kamatama tekućima na pojedine iznose kako je pobliže određeno u izreci presude. Pod točkom II. izreke tužbeni zahtjev je odbijen u dijelu u kojim je tužitelj potraživao isplatu zatez...

24
Rev x 9/2017-2; 4.2.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom: - u stavku I. izreke, preinačena je prvostupanjska presuda „pod toč. I. izreke“ i suđeno: Nalaže se tuženiku-protutužitelju V. P. predati u nesmetani suposjed tužitelju-protutuženiku V. K. dio dvorišta koje se nalazi na dijelu čest. zem. 6570 k.o. P. (nova izmjera), odno...

25
Rev 125/2017-5; 28.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je pod točkom I. izreke odbijen tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži raskid ugovora sklopljenog 18. lipnja 1985., između bivšeg S. na području Općine K., čiji je pravni slijednik tuženik Grad K., i Stambene zadruge J. u Karlovcu čiji je pravni slijednik tužitelj K. S. K., te...

26
Rev 1323/2015-2; 22.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da je tužitelj O. I. iz Z., ..., OIB: ..., suvlasnik u 18/182 dijela čkbr. ... pašnjak strana od 182 čhv, zk.ul. ..., k.o. L. L., što je tužena O. M. iz ..., dužna priznati, te trpjeti brisanje prava suvlasništva sa svoga imena uz istovremenu u...

27
Rev 1491/2015-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Požegi presudom poslovni broj P-1293/2007-18 od 29. travnja 2014. sudio je: „I Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: 'I. Utvrđuje se ništavim ugovor o darovanju od 21.listopada 1998.g. zaključen između I tuženice i II tuženika o darovanju nekretnine kč.br.2115/4 kuća g...

28
Rev 1022/2016-4; 8.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „Nalaže se tuženiku G. N., + da tužitelju B. P., N., + preda u posjed dio kč.br. 1071 pašnjak L. koja dolazi upisana u zk.ul. 45 k.o. M., u površini od 305 m2, u skici sudskog vještaka Đ. G. od dana 11. travnja 2013.g., koja je sastavni dio ove presude, označeno ...

29
Rev 2028/2016-3; 18.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da se naloži tuženiku sklopiti s tužiteljem ugovor o kupnji kč. 955/2 k.o. O. za iznos od 62.500,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB na dan isplate, a odbijeni su i eventualno kumulirani zahtjevi kojima...

30
Rev 1401/2017-2; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev: "I Utvrđuje se da su djelomično ništetni i da ne proizvode nikakve pravne učinke i to : -Ugovor o kreditu broj … sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 28. 06. 2006. g. -Ugov...

31
Rev 1389/2012-2; 17.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da su tužitelji M. V.1 pok. Đ., M. V.2 pok. Đ. i B. V. pok. Đ., svaki za po 1/3, vlasnici čest.zem. 576/31 k.o. G. II. Dužan je tuženik Grad Dubrovnik trpjeti uknjižbu prava vlasništva iz točke I. ove presude na ime tužitelja uz istovremeno br...

32
Rev x 96/2012-5; 11.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Utvrđuje se da je tužitelj D. M. iz K., ... vlasnik kčbr 2267/1, oranica u površini od 7a iz zk ul 2065 ko K. I. koja odgovara ranijoj kčbr 264/1 u površini od 190 čhv iz zk ul 1249 ko B., a što tuženik C. z. v. h. d.d. Z., ... dužan priznati i dozvoliti da...

33
Rev 259/2015-2; 11.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Tuženik Ž. L. dužan je tužiteljici A. B. predati u posjed u stan u Z., nalazeći u potkrovlju zgrade sagrađene na kat. čest. ... upisane u zk. ul. ... k.o. Z., i to stan ... u potkrovlju zgrade, sveukupne neto površine 32,30 m2, koji stan je na skici stanja...

34
Rev x 142/2016-2; 11.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na utvrđenje da tužiteljima i to svakome za ½ dijela pripada pravo suvlasništva čest. zem. 426/10 i 426/13 k.o. D. - K. koje su nastale parcelacijom čest. zem. 426/6 i 426/8 k....

35
Gr1 308/2019-3; 5.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Rijeci, rješenjem poslovni broj Gž-700/19-2 od 17. travnja 2019., oglasio se stvarno nenadležnim za odlučivanje o žalbi tužiteljice podnesenoj protiv presude Općinskog suda u Šibeniku poslovni broj P-892/15 od 30. lipnja 2016., te predmet vratio Općinskom sudu u Šibeniku, s obrazlož...

36
Rev x 838/2014-3; 4.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da je stekao pravo vlasništva na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1419/27 u naravi oranica od 137 m2 upisane u z.k.ul. br. 654, k.o. K., a tuženici su u cijelosti dužni trpjeti brisanje njihovog vlasništva u istodoban upis...

37
Rev 238/2019-4; 3.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom: a) u stavku I. izreke, odbijena je žalba tužiteljice kao djelomično neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda u pobijanom dijelu: - pod točkom 1. izreke, u odluci kojom je odbijen zahtjev tužiteljice za utvrđenje da je "na ime bračne stečevine stekla pravo suvlasništ...

38
Revt 511/2016-4; 27.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki 1. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Tužena Republika Hrvatska dužna je priznati tužitelju A.D. H.-C., N. S., da je prijenos prava vlasništva nekretnina upisanih u z.k. ul. br. 1070 k.o. T. i to: k.č. 490, kuća stanovanja broj ..., 1...

39
Rev x 864/2015-2; 20.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom odlučeno: „I. Utvrđuje se da je na teret nekretnina tuženika J. V. u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci upisanim kao 174/1 zgr kuća i dvorište površine 243m2, z.k.ul. 730 k.o. S., kao poslužnoga dobra s jedne strane, a u korist nekretnina, u zemljišnim knjigama O...

40
Rev 1993/2018-2; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u  Karlovcu poslovni broj P-433/16-25 od 28. rujna 2017. utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine koja u naravi predstavlja benzinsku pumpu izgrađenu na zkč br. 147/7, k.o. S. u površini od 1906 m2, upisanoj u zk. ul. 458. k.o. S. te je naloženo tuženiku izdati tužitelju...

41
Rev x 1181/2016-5; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Crikvenici presudom posl. br. P-430/08-128 od 29. listopada 2010. sudio je: „I Utvrđuje se ništavim ugovor o prodaji nekretnine kat. čest. br. 1208/1, kuća i dvorište u G. šetalištu, u površini od 124 čhv, upisanoj u zk. ul. br. 1617, k.o. C., između tužitelja F. S., JMBG: …, G. K., ...

42
Rev 2328/2016-2; 13.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži da se naloži tuženici da s parcele k.č.br. 9903/19, k.o. O. koja je u vlasništvu tužiteljice ukloni izgrađenu garažu ili da tužiteljici isplati 4.000,00 - 5.000,00 Eura, protuvrijednost u kunama na dan isplate, te da tužitel...

43
Rev x 686/2016-2; 6.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom prihvaćena je žalba tuženika i preinačena prvostupanjska presuda na način kojim se odbija zahtjev tužitelja kako glasi: „1. Dužan je tuženik okaniti se svakog pačanja u nekretninu katastarskih oznaka čest. zem. 3205/1 k.o. V., koja je suvlasništvo tužitelja, a posebno dijel...

44
Rev 457/2016-2; 5.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženika ujedno i protutužitelja kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je: - u stavku I. izreke, prihvaćen tužbeni zahtjev i tuženiku naloženo "da preda tužitelju u posjed dio čest. zem. 4682/1 K.O. D. P., koji dio je na skici vještaka g...

45
Rev 326/2016-2; 30.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1.Utvrđuje se da je tužitelj P. S. pok. L. iz V., OIB: … vlasnik  dijela  čest.zem. 1554 k.o.V. i to onog dijela čest.zem. 1554 površine 879 m2 koji je na geodetskom snimku 47/2013 od 19. veljače 2013. izrađenom od ovla...

46
Revt 28/2018-3; 29.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje ništavim i bez pravnog učinka "Ugovor o kreditu br. ... od 20. kolovoza 1997. i Anex tog Ugovora od 27. listopada 1997., zatim Ugovor o kred...

47
Rev 3152/2014-2; 22.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženici da s nekretnine č.zem. 1674 z.u. 9768 k.o. S. ukloni dvije izgrađene barake i postavljenu ogradu, tu nekretninu preda u nesmetan posjed tužitelju, te joj je zabranjeno svako daljnje „pačanje“ u tu nekretninu i uznemiravanje tužiteljeva posjeda. Drugostu...

48
Rev 1687/2016-2; 22.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom potvrđena prvostupanjska presuda, kojom je suđeno: „1. Nalaže se tuženiku P. L. iz Z., da tužitelju B. Š. iz Z., preda u posjed, slobodnu od osoba i stvari, nekretninu koja se nalazi u P., u zgradi sagrađenoj na k.č.br. 826 k.o. P., na etaži I kata, na vertikali 1. (gle...

49
Rev 175/2017-2; 22.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja pod toč. I. izreke odbijen je prijedlog predlagateljice za upis prava vlasništva na predmetnoj nekretnini te je pod toč. II. izreke određena zabilježba odbijenog prijedloga. Drugostupanjskim rješenjem pod toč. I. izreke odbijena je žalba predlagateljice i potvrđeno je p...

50
Su-IV-56/19-10; 21.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika s pete sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (5/19) održane 21. listopada 2019.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a