Poredano po:

Broj dokumenata: 158

1
Rev 4254/2019-2; 19.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nadomješta se ugovor o kupoprodaji stana sljedećeg sadržaja: Članak 1. Prodavatelj Fond za naknadu oduzete imovine prodaje, a kupac I. G. kupuje stan koji se nalazi u A2 , veličine 61 m2, koji se sastoji od dvije sobe, ...

2
Rev 2539/2015-2; 13.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je ugovor o kupoprodaji stana SU 045240/95 sklopljen 12. svibnja 1995.g. između Grada Zagreba, kao prodavatelja i M. R. i R. S. R., kao kupaca, ništav od dana sačinjenja. II/ Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu upis brisanja prava vlasništva...

3
Rev 1928/2016-4; 13.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je bez pravne važnosti Ugovor o korištenju građevinskog zemljišta broj: 01-2754/1-1986 od 21. listopada 1986., kao i zahtjev za utvrđenje da su tužitelji suvlasnici, svaku u 1/2 dijela, nekretnina - čest. zem. 2592/3 površine 11 ...

4
Rev x 936/2015-2; 24.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj Gž-6533/11-2 od 14. travnja 2015. odbio je kao neosnovanu žalbu predlagatelja i potvrdio rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Z-17632/98 od 31. ožujka 2011. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za upis zabilježbe postupka za ...

5
U zpz 5/2014-9; 24.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Klasa: UP/II-944/-07/10-01/34, Ur. broj: 514-03-02-03/1-11-2 od 13- srpnja 2011. odbijena je žalba tužitelja i potvrđeno je rješenje Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Pododsjeka za...

6
Rev 389/2014-5; 29.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je suđeno: "I/ Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: Utvrđuje se da je tužitelj D. R. iz O., ..., dosjelošću stekao pravo vlasništva nekretnine upisane u zk.ul.br. 4923 k....

7
Rev x 494/2014-2; 26.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom su odbijeni tužbeni zahtjevi kako glase: "Utvrđuje se da su I. tužiteljica D. P. i II. tužitelj N. P. suvlasnici i to svaki u ½ cjelokupne površine od 817 čhv nekretnine k.č.br. 446/1 upisa...

8
Rev x 169/2017-4; 5.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "1. Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici s osnova naknade izgubljene dobiti za period od 01. siječnja 1993.g. do 31. prosinca 2001.g. novčani iznos od 177.600,00 kn g...

9
VSRH Rev 1218/2014-4; 13.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. G. poslovni broj Ovrv - 404/11 od 18. travnja 2011. za iznos od 93.727,80 kuna s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinog iznosa, a sve kako je to precizno određeno izr...

Broj odluke: Rev 1218/2014-4

10
VSRH Rev 1221/2012-5; 27.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I/ Prihvaća se dio tužbenog zahtjeva tužiteljice, kao osnovan, te se nalaže II-tuženiku FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE iz Z., da tužiteljici M. K. iz O. isplati iznos od 36.816,24 Kn (slovima: tridesetšestisućaosamstošesnaestkunadvadesetčetiri lipe) zajedno ...

Broj odluke: Rev 1221/2012-5

11
VSRH Rev 2810/2016-2; 20.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I. Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da je B. S. iz K., ... (OIB ...), stekao pravo vlasništva 819/16282 dijela čkbr. 2978/66 U. u ... upisane u zk.ul.br. 13756 k.o. K., 243/530 čkbr. 2978/31 O. u S. upisana u zk.ul.br...

Broj odluke: Rev 2810/2016-2

12
VSRH Rev x 793/2015-2; 30.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: ''I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da kupoprodajni ugovor od 19. ožujka 1981. predstavlja valjanu pravnu osnovu za tužiteljevo stjecanje vlasništva na č. zem. 8296/8 (kat. č. 1560/2 i 1561/3, KO M.), ZKU 21735, KO Grad Z., površine...

Broj odluke: Rev x 793/2015-2

13
Rev 1564/2013-2; 29.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom potvrđena prvostupanjska presuda suda kojom je suđeno: „Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. B. pod br. Ovrv-2509/07 od 2. srpnja 2007. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju namiri tražbinu u ukupnom iznosu od 11.98...

14
VSRH Uzz 9/2012-5; 13.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-10511/2009-7 od 29. prosinca 2011. odbijena je tužba tužitelja podnesena protiv rješenja tuženika Klasa: UP/II-942-01/09-01/130, Ur. broj: 514-04-02-03/9-09-4 od 15. lipnja 2009. kojim je odbijena kao neosnovana žalba tužitelja izjavljena pr...

Broj odluke: Uzz 9/2012-5

15
VSRH Uzz 29/2012-12; 27.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske uvažena je tužba tužitelja i poništeno je rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo, klasa: UP/II-942-01/07-01/259, ur. br.: 514-04-02-03/9-09-2 od 3. rujna 2009., te je odbijena žalba Republike Hrvatske ...

Broj odluke: Uzz 29/2012-12

16
VSRH Uzz 19/2011-7; 21.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-9313/2009-7 od 17. ožujka 2011. odbijena je tužba tužitelja podnijeta protiv rješenja tuženika od 13. svibnja 2009., Klasa: UP/II-942-01/07-01/322, Ur. broj: 514-04-02-03/9-09-6 od 13. svibnja 2009., kojom je odbijena tužba tužitelja izjavlj...

Broj odluke: Uzz 19/2011-7

17
VSRH U zpz 3/2013-15; 14.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-12145/11-23 od 5. srpnja 2012. odbijena je tužba podnesena protiv rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-942-01/05-01/905, Urbroj: 514-03-07/1-06-2 od 20. travnja 2006. Tim rješenjem je odbijena ža...

Broj odluke: U zpz 3/2013-15

18
VSRH Uzz 4/2012-6; 31.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Us-9071/08-7 od 6. listopada 2011. odbijene su žalbe tužitelja izjavljene protiv djelomičnog rješenja Dubrovačko-neretvanske županije, Ureda za imovinskopravne poslove, Odsjeka za imovinskopravne poslove Dubrovnik, Klasa: UP/I-943-01/97-01/686...

Broj odluke: Uzz 4/2012-6

19
VSRH Revt 426/2016-3; 19.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Ovlaštena je tužiteljica, na temelju ove presude, zatražiti i postići uknjižbu prava vlasništva nad nekretninom upisanom u z. ul. 1275 za k.o. V. kao č. zem. 1/10, što je tuženica dužna trpjeti." Naloženo je tužiteljici naknaditi tuž...

Broj odluke: Revt 426/2016-3

20
VSRH U zpz 9/2013-5; 14.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Zagrebu posl. br. Usl-1260/12-17 od 13. ožujka 2013. odlučeno je: "I. Odbijaju se tužbeni zahtjev tužitelja A.-m. G. d.o.o., G. B. i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za poništenje rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgo...

Broj odluke: U zpz 9/2013-5

21
VSRH Rev 1483/2013-2; 26.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I. Utvrđuje se da je tužitelj Ž. B. iz K., ..., vlasnik nekretnina i to: 131/656 dijela kat.čest. 47 - oranice u površini od 656 čhv i 164/1489 dijela kat.čest. 50/4 - šuma u površini od 1489 čhv, upisanih u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u ...

Broj odluke: Rev 1483/2013-2

22
VSRH Uzz 39/2009-15; 31.8.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijena je tužba podnesena protiv rješenja tuženog tijela Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo, klasa: UP/II-942-01/05-01/257, ur.broj: 514-03-07/4-06-5 od 10. travnja 2006. kojim su odbijene žalbe Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Hrvatsk...

Broj odluke: Uzz 39/2009-15

23
VSRH Rev x 848/2010-2; 28.6.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Opatiji poslovni broj P-12/06 od 18. listopada 2006. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice u st. I. izreke na utvrđenje ništavim ugovora o prodaji i suglasnosti sklopljen između tuženika 15. prosinca 1999. pod brojem klasa: 940-01/99-01/58, ur. broj: 2156/01-02-99-6 kojim ...

Broj odluke: Rev x 848/2010-2

24
VSRH Rev 1962/2011-2; 20.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je ugovor koji je predmet ovog postupka ništetan (stavak I/), nalaže se uspostava zemljišnoknjižnog stanja kakvo je bilo prije provedbe ništetnog ugovora o prodaji (stavak II/), te je odlučeno o troškovima parničnog postupka (stavak III/). Presudom suda dr...

Broj odluke: Rev 1962/2011-2

25
VSRH Rev 1542/2011-2; 16.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na utvrđenje da tužitelju pripada pravo zadržanja nekretnine upisane u z.u. 1949. k.o. M., rasadnika ukrasnog bilja „M.“ u M. sve do namirenja isplate u iznosu od 1.236.647,47 ...

Broj odluke: Rev 1542/2011-2

26
VSRH Rev 228/2012-2; 8.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog predlagateljice radi upisa zabilježbe postupka sukladnog odredbi članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01 i ...

Broj odluke: Rev 228/2012-2

27
VSRH Rev 964/2012-2; 26.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke kao osnovan prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice na donošenje presude koja će nadomjestiti ugovor o kupoprodaji stana u Z., u prizemlju stambene zgrade popisni broj ... sagrađene na zkč.br. ... sa 79,2 čhv, upisane u z.k.ul. ... k.o. Grad Z., sa sastojc...

Broj odluke: Rev 964/2012-2

28
VSRH Uzz 28/2012-8; 12.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske uvažena je tužba tužitelja i poništeno je rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo,  klasa: UP/II-942-01/08-01/759, ur. br.: 514-04-02-03/9-09-2 od 4. rujna 2009., te je odbijena žalba Republike Hrvatske...

Broj odluke: Uzz 28/2012-8

29
VSRH U zpz 3/2015-6; 9.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Osijeku odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništavanje rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-942-01/10-01/333, urbroj: 514-04-01-14-04 od 13. veljače 2014. Prot...

Broj odluke: U zpz 3/2015-6

30
VSRH Rev 1472/2011-2; 8.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži zaključenje ugovora o kupoprodaji stana sa ugovornim odredbama kao što su naznačeni u izreci presude, kao i eventualni zahtjev kojim traži da u slučaju ne zaključenja ugovora, ugovor nadomjesti presuda i da tu...

Broj odluke: Rev 1472/2011-2

31
VSRH Rev 2214/2012-3; 2.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Rijeci broj P - 10/09-12 od 1. ožujka 2012. odbijena je tužba tužitelja sa zahtjevom da se poništi rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko pravo, Klasa: UP/II-942-01/06-01/1064, Ur. Broj: 514-04-02-03/7-09-2 od 7. travnja 2009., te rješenje...

Broj odluke: Rev 2214/2012-3

32
VSRH Rev 1114/2011-2; 22.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku da iseli iz poslovnog prostora precizno opisanog u izreci (st. I. izreke), prihvaćen je dio protutužbenog zahtjeva i naloženo je tužiteljima da tuženiku solidarno naknade 171.974,00 kn (st. II. izreke), odbijen je dio protutužbenog zahtjeva s iznosom ...

Broj odluke: Rev 1114/2011-2

33
VSRH Rev x 172/2009-2; 10.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Djelomičnom prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice J. J. za utvrđenje ništavosti kupoprodajnog ugovora od 29. listopada 1968. zaključenog između K. B. kao prodavateljice i J. G. kao kupca u odnosu na dio čestice br. 4093/4 k.o. G. Z. (stara izmjera) u površini od 50 čhv, koja je ide...

Broj odluke: Rev x 172/2009-2

34
VSRH Rev 491/2010-2; 4.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „Odbija se zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da tužena ad.2 D. Z. nije stekla status stanara iz čl. 22. st. 3. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, niti status najmoprimca iz čl. 30. Zakona o najmu s...

Broj odluke: Rev 491/2010-2

35
VSRH Rev 1476/2011-2; 6.10.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništavosti kupoprodajnog ugovora od 6. srpnja 1993. kojim je tužitelj prodao, a tuženica kupila kčbr. 127/2 k.o. N. V. za cijenu od 50.000.000,00 HRD. Ujedno je tužitelj obvezan tuženici naknaditi troškove postupka u iznosu od 6.825...

Broj odluke: Rev 1476/2011-2

36
VSRH Rev x 414/2015-2; 30.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj Gž-1345/14-2 od 26. kolovoza 2014. odbio je kao neosnovanu žalbu predlagatelja i potvrdio rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Z-2542/04 od 24. svibnja 2011. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za upis zabilježbe postupka za...

Broj odluke: Rev x 414/2015-2

37
VSRH Rev 349/2014-2; 21.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se tuženiku naloži isplatiti tužitelju iznos 232.002,60 kn sa pripadajućim zateznim kamatama na ime naknade štete koju trpi zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora u Z., ... - .... površine 87,18 m2, a kojeg da je tuženi...

Broj odluke: Rev 349/2014-2

38
VSRH Uzz 31/2012-9; 6.5.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske uvažena je tužba tužitelja, te je poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo, klasa: UP/II-942- ...

39
VSRH Rev 1517/2011-2; 28.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev I. tužitelja za isplatu 335.162,71 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od utuženja pa do isplate, te je odbijen i tužbeni zahtjev II. tužitelja za isplatu 68.722,79 kn također zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od utuženja ...

Broj odluke: Rev 1517/2011-2

40
VSRH Uzz 61/2012-6; 22.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-6803/04-6 od 17. rujna 2008. uvažena je tužba tužiteljice J. V., prednice sada tužitelja S. V., te je poništeno rješenje Ministarstva ... Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo, klasa: ..., ur. broj: ... od 10. veljače 2004. Poništenim drugos...

Broj odluke: Uzz 61/2012-6

41
VSRH Uzz 13/2010-6; 11.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-5137/2006-7 od 11. studenoga 2009. uvažena je tužba i poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo, Klasa: ...

42
VSRH Rev x 443/2014-2; 8.1.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I Utvrđuje se da je odgovarajući suvlasnički dio nekretnine upisane u zk. ul. 19078, poduložak 38976 k.o. G. Z., u naravi stambena zgrada, ..., Z. sagrađena na čest. br. 2398, po novoj izmjeri čest. br. 6338 k.o. C., na kojem je uspostavljeno pravo vlasniš...

Broj odluke: Rev x 443/2014-2

43
VSRH Rev x 683/2014-2; 10.12.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: „Odbija se u odnosu na tuženog ad2/ Grad Makarska, tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženi je dužan tužiteljici dati u vlasništvo jedan stan površine 62m2 na području Grada Makarske, uz istodobnu njenu obvezu plaćanja 30.800,00 kn u roku od 15 dana, odnosno tuž...

Broj odluke: Rev x 683/2014-2

44
VSRH U zpz 7/2013-8; 26.11.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-9216/2011-6 od 21. ožujka 2013. uvažena je tužba tužitelja te je poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-94 ...

45
VSRH Rev x 876/2013-3; 30.9.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se ništavim Ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen 20.09.1994. između S. B. iz Z., kao primateljice uzdržavanja i M. S. i V. S., oboje iz Z., kao ...

46
VSRH Rev x 124/2014-2; 9.9.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U uvodu navedenom drugostupanjskom presudom i rješenjem Županijskog suda u Varaždinu - Stalna služba u Koprivnici odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja te je potvrđena prvostupanjska presuda kojo ...

47
VSRH Uzz 30/2010-2; 15.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-1107/08-14 od 18. veljače 2010. uvažena je tužba tužitelja J. V. N. iz Izraela podnesena protiv rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Repu ...

48
VSRH Rev 561/2008-2; 2.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Utvrđuje se da je ništav i ne proizvodi pravne učinke Ugovor o prodaji stana br. Su-012779/98 od 12.6.1998.g. sklopljen između tuženika Z. K. i M. K. kao k ...

49
VSRH Rev x 599/2011-2; 9.4.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ps-718/02 od 2. travnja 2009., utvrđeno je da Republika Hrvatska i G. Z. nisu suvlasnici nekretnine označene kao z.k.č. br. 3 ...

50
VSRH Rev x 470/2011-2; 2.4.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: »I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku da na ime naknade uloženih sredstava isplati tužitelju iznos od 1,357.513,86 ku ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a