Poredano po:

Broj dokumenata: 433

1
Rev 611/2017-2; 14.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da je postojala izvanbračna zajednica između pokojnog N. Ć., rođenog …, a umrlog .... i S. K., rođene …, a koja izvanbračna zajednica je postojala od rujna 2006. pa do smrti N. Ć. 6. … (toč. I.). Tuženici su obvezani tužiteljici nadoknaditi troškove postupka ...

2
Rev 594/2020-2; 24.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 34.848,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom. Ujedno je naloženo tužitelju da tuženiku naknadi troškove postupka u iznosu od 7.500,00 kn. Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda te je prvostupanjskom presudom odbi...

3
Rev 592/2013-2; 14.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: "Utvrđuje se da je iznos od 207.042,72 eura bračna stečevina tužiteljice S. B. i tuženika V. B. Nalaže se tuženiku V. B. da tužiteljici S. B. isplati iznos od 103.521,36 eura uz zateznu kamatu koja teče od 31. srpnja 2006. godine do isplate po stopi koja se ...

4
Rev 2330/2019-2; 10.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatom iznosa od 135.000,00 kuna (toč. I. izreke) te je odlučeno da svaka stranka snosi svoje troškove (toč. II. izreke). Presudom suda drugoga stupnja potvrđena je prvostupanjska presuda osim za iznos od 54.000,00 kuna te je tuženiku naložen...

5
Rev 616/2014-2; 9.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je pod toč. I. izreke odbio tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da je I. tuženik suvlasnik u 1/2 dijela čk.br. 2294/1, u naravi maslenik od 1506 m2 upisan u zk.ul. 1071 k.o. Ž., te je odbijen tužbeni zahtjev da je II. tuženica dužna trpjeti da se po pravomoćnosti presude izvrši...

6
Rev 3210/2019-2; 18.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen zahtjev tužiteljice na utvrđenje da zajedničku imovinu tužiteljice i tuženika stečenu tijekom bračne zajednice čini nekretnina označena kao k. č. br. 147/1 z. u. 1145 k.o. N. u naravi kuća, dvorište i pašnjak, površine 1986 m2, te da su parnične stran...

7
Rev 2483/2015-2; 28.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Rijeci poslovni broj P-791/06 od 11. ožujka 2014. dopušteno je ponavljanje postupka i ukinuta je presuda toga suda broj P-791/06 od 7. listopada 2011. (toč. I. izreke), odlučeno je da će se glavna rasprava odrediti po pravomoćnosti toga rješenja (toč. II. izreke) te da će ...

8
Rev 3529/2018-3; 21.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom sud prvog stupnja u stavku I izreke utvrđeno je da je između tužiteljice i tuženika postojala izvanbračna zajednica koja je trajala od mjeseca studenog 2007. do 6. ožujka 2015., dok je u stavku II izreke utvrđeno da je na dan 31. prosinca 2008. iznos od 16.088,35 EUR-a, te na dan 31. ožujka...

9
Rev 702/2016-2; 30.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Tuženi Ž. M. iz K. I. (OIB …), dužan je tužiteljici B. K. iz K. I. (OIB …), platiti iznos 72.506,82 kn sa zakonskim zateznim kamatama u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodi...

10
Rev 2417/2015-2; 25.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Utvrđuje se da su tužiteljica I. O. iz V., OIB ... ... i tuženik P. O. iz M., OIB ... ..., suvlasnici na zajednički stečenoj imovni tijekom bračne zajednice i to na nekretnini upisanoj u - zk. ul. 2499 k.o. M., koja sa sastoji od kč.br. 456/19 oranica u ulic...

11
Rev 1402/2019-2; 16.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke razveden je brak zaključen dana ... u S. između stranaka, koji brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja S. za godinu 2005. pod rednim brojem 52. U točki II. izreke određeno je da će zajednička djeca stranaka, mlljt. R. M., OIB: ..., rođen ......

12
VSRH Rev x 723/2017-2; 10.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 46.200,00 kuna s pripadajućim zateznim kamatama (toč. I. izreke) te je odbijen dio tužbenog zahtjeva u iznosu od 242.247,39 kuna (toč. II. izreke). Odlučeno je da svaka stranka snosi svoje troškove (toč. III. izreke). Presud...

Broj odluke: Rev x 723/2017-2

13
VSRH Rev 602/2016-2; 20.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. U cijelosti se odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: 1. proglašavaju se nedopuštenim ovrhe u ovršnim predmetnima Općinskog suda u Splitu pod oznakom OVR-1077/10, OVR-920/12, OVR-1387/11, OVR-4085/11, koji se vode po prijedlogu tuženika...

Broj odluke: Rev 602/2016-2

14
VSRH Rev 842/2019-2; 6.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda na način kojim se „utvrđuje da između tuženice T. P. i tuženika D. I. postoji izvanbračna zajednica od 17. listopada 1999.“ Odlukom o troškovima postupka obvezani su tuženici solidarno naknaditi parnični trošak tužitelju u iznosu od 2.61...

Broj odluke: Rev 842/2019-2

15
VSRH Rev x 341/2017-2; 19.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom: - u stavku I. izreke, odbijena je žalba tužiteljice kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda "pod točkom 1. izreke", u odluci kojom je odbijen tužbeni zahtjev "za utvrđenje da novčani iznos od 65.000,00 EUR-a predstavlja bračnu stečevinu stranaka na jednake dijel...

Broj odluke: Rev x 341/2017-2

16
VSRH Rev 2458/2016-2; 30.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da bračnu stečevinu tužiteljice M. B. iz Z., ... i tuženika B. B. iz S., ... čini iznos od 1.225.620,00 kn (milijun i dvijestodvadesetpettisuća i šestodvadeset kuna) kojega su tužiteljica M. B. i tuženik B. B. suvlasnici svaki u 1/2 dijela, ta...

Broj odluke: Rev 2458/2016-2

17
Rev 1078/2014-2; 30.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženici da tužitelju isplati iznos od 130.330,00 EUR, 72.010,00 CHF i 60.000,00 kn, sa zateznom kamatom tekućom od 10. veljače 2010. do isplate (toč. I.). Odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja preko dosuđenog iznosa od 130.330,00 EUR do utuženih 265.000,00 EU...

18
VSRH Rev 2019/2015-2; 18.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „Odbija se kao neutemeljen prošireni tužbeni zahtjev u tekstu koji glasi: I. Utvrđuje se da je tužiteljica, kao izvanbračna supruga, nasljednica B. R. pok. I., rođenog ... godine, što su tuženici dužni priznati i trpjeti da se njegova imovina raspoređena rješe...

Broj odluke: Rev 2019/2015-2

19
VSRH Rev x 419/2018-2; 10.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja mlljt. J. J. za isplatu iznosa od 2.100,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom (toč. 1. izreke); prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice S. Ž. za isplatu iznosa od 5.400,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom (toč. 2. izreke); "s viškom tužbenog z...

Broj odluke: Rev x 419/2018-2

20
VSRH Rev 1006/2017-3; 2.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da se tuženica J. S. iz M. nije nalazila u izvanbračnoj zajednici sa sada pokojnim ostaviteljem K. K. niti je ista izvanbračna supruga pokojnog ostavitelja, te joj ne pripada prava nasljednika u ...

Broj odluke: Rev 1006/2017-3

21
VSRH Rev 205/2013-2; 25.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-3663/05-47 od 16. ožujka 2011. sudio je: „I/ Utvrđuje se da je tužiteljica G. K. vlasnica 1/2 suvlasničkog dijela nekretnine pok. M. K. iz Z., upisane u podulošku 33196 zk. ul. br. 14655 k.o. G. Z., a što predstavlja 9,5/32 dijela stana na I...

Broj odluke: Rev 205/2013-2

22
VSRH Rev 2333/2014-2; 11.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom: a) pod točkom I. izreke, tuženik je obvezan platiti tužiteljici 100.970,55 kn s pripadajućim i u izreci presude određenim zateznim kamatama računatim od 26. travnja 2010. do isplate, b) pod točkom II. izreke, tuženik je obvezan naknaditi tužiteljici trošak parničnog postu...

Broj odluke: Rev 2333/2014-2

23
VSRH Rev 1347/2014-3; 12.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I utvrđeno je da predmetna nekretnina, pobliže opisana u toj točki izreke, predstavlja bračnu stečevinu stranaka svake u 1/2 dijela pa je tuženik obvezan to trpiti i tužiteljici izdati tabularnu ispravu podobnu za prijenos suvlasničkih dijela na njezino ime, a što bi...

Broj odluke: Rev 1347/2014-3

24
VSRH Rev 1906/2014-2; 25.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužitelj sa tužbenim zahtjevom kojim traži da se tuženici naloži da mu isplati iznos od 430.500,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 24. lipnja 2010. do isplate i s...

Broj odluke: Rev 1906/2014-2

25
VSRH Rev 2110/2016-4; 14.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da bračnu stečevinu parničnih stranaka čine novčana sredstva u iznosu od 107.127,24 EUR i to na jednake dijelove, te je tuženik dužan isplatiti tužiteljici iznos od 53.563,62 EUR u kunskoj protuvrijednosti, prema prodajnom tečaju HNB na dan isplate, sa zatezn...

Broj odluke: Rev 2110/2016-4

26
VSRH Rev 2456/2012-2; 21.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži utvrđenje da je suvlasnik ½ dijela nekretnine opisane u izreci presude, što je tužena dužna priznati i tužitelju izdati tabularnu ispravu podobnu za prijenos tih nekretnina na ime i u vlasništvo tužitelja u roku od 15 dana te j...

Broj odluke: Rev 2456/2012-2

27
VSRH Rev 1054/2013-2; 8.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I. Utvrđuje se da je 1/2 dijela nekretnine upisane kao čkbr. 630/1 kuća i dvor površine 465 m2 iz zk.ul.br. 3665 k.o. K. stan u katnom dijelu građevine sagrađene na predmetnoj nekretnini koji se sastoji od stubišta, hodnika, kupaonice, tri sobe, kuhinje, dnevnog...

Broj odluke: Rev 1054/2013-2

28
VSRH Rev 674/2012-3; 4.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužiteljica S. G. temeljem bračne stečevine suvlasnica u polovini dijela nekretnine koja se nalazi u I., upisane u k. o. I. zk. ul. br.178, na kč. br. 1231 ukupne površine 3426 m2, a sastoji se od kuće sa tri zg...

Broj odluke: Rev 674/2012-3

29
VSRH Rev 1366/2017-2; 6.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženice i potvrđena prvostupanjska presuda u dijelu kojim je tuženica obvezana isplatiti tužitelju 44.400,00 kuna sa zateznom kamatom kako je to precizno navedeno u izreci pod t. I. prvostupanjske presude, kao i u odluci o troškovima postupka prema kojoj ...

Broj odluke: Rev 1366/2017-2

30
VSRH Rev 2556/2013-2; 5.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tužitelj vlasnik stana opisanog u toč. I izreke u 4/5 dijela te je naloženo tuženici da izda tabularnu ispravu podobnu za prijenos prava vlasništva s imena tuženice na ime i u korist tužitelja 4/5 dijela. Ujedno je tuženici naloženo da tužitelju preda u sup...

Broj odluke: Rev 2556/2013-2

31
VSRH Rev 1462/2017-2; 8.8.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku plaćati tužiteljici 1.000,00 kn mjesečno, počev od 9. veljače 2016. pa dok za to budu postojali uvjeti, s time da dospjele obroke isplati odjednom u roku od 15 dana a daljnje najkasnije do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec, sa pripadajućim zatezni...

Broj odluke: Rev 1462/2017-2

32
VSRH Rev 997/2017-2; 10.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke, naloženo je tuženiku - ocu da za uzdržavanje mlljt. D. plati iznos od po 400,00 kn mjesečno, a za mlljt L. iznos od po 300,00 kn mjesečno za razdoblje od studenog 2011. do rujna 2016., pri čemu je za mjesec rujan 2016. određeno da je za mlljt L. dužan ...

Broj odluke: Rev 997/2017-2

33
VSRH Gr1 172/2017-2; 27.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu se rješenjem Gž-9361/15-2 od 15. lipnja 2016. oglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje o žalbi tužitelja podnesenoj protiv presude Općinskog suda u Sisku poslovni broj P-236/14 od 23. listopada 2015., te je žalbu sa spisom dostavio Županijskom sudu u Sisku radi donošenja o...

Broj odluke: Gr1 172/2017-2

34
Rev 2876/15-2; 25.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prihvaća se revizija protutužitelja K. H., ukidaju se presuda Županijskog suda u Osijeku broj Gž Ob-64/15-2 od 6. kolovoza 2015. i presuda Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru, u odnosu na protutužitelja K. H. broj P Ob-12/15 -22 od 22. svibnja 2015. te se predmet u tom dijelu ...

35
VSRH Rev 738/2017-2; 12.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja izmijenjena je odluka Općinskog suda u Bujama - Buie poslovni broj P-591/09-7 od 27. svibnja 2010. glede odluke s kim će živjeti malodobno dijete stranaka M. B. te je donesena nova odluka o susretima i druženju maloljetnog djeteta s majkom. Rješenjem suda drugog stupnja...

Broj odluke: Rev 738/2017-2

36
VSRH Revr 1321/2015-2; 28.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je tuženiku naloženo isplatiti tužiteljici iznos 241.000,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom pobliže određenom izrekom te presude (točka I. izreke), tuženiku je naloženo naknaditi tužiteljici trošak parničnog postupka u iznosu 21.875,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom (...

Broj odluke: Revr 1321/2015-2

37
VSRH Rev 3229/2016-2; 21.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zadru presudom poslovni broj Gž-3351/14-2 od 4. listopada 2016. odbio je žalbu tuženika kao neosnovanu i potvrdio točku I. presude Općinskog suda u Zadru poslovni broj P-2674/2013-38 od 24. rujna 2014., kojom je suđeno: „I. Nalaže se Z. A. iz V., OIB: … isplatiti L. A. iz V., OIB: ...

Broj odluke: Rev 3229/2016-2

38
VSRH Rev 529/2017-2; 21.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu presudom poslovni broj P Ob-181/15-13 od 26. rujna 2016. sudio je: "I. Nalaže se tuženiku A. B., OIB: … iz H. O., da za uzdržavanje mlt. I. B., OIB: …, isplati odjednom iznos od 25.753,38 kn (slovima: dvadeset pet tisuća sedamsto pedeset tr...

Broj odluke: Rev 529/2017-2

39
VSRH Rev 1046/2015-2; 1.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Ovrha određena rješenjem o ovrsi broj Ovr-847/09. Općinskog suda u Osijeku proglašava se nedopuštenom u odnosu na 1/2 suvlasničkog dijela nekretnine u naravi kuća i dvorište .... (sada ....), sagrađene na...

Broj odluke: Rev 1046/2015-2

40
VSRH Rev 253/2017-2; 21.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P2-2318/12-39 od 10. lipnja 2015. sudio je: „I.              Zajedničko dijete I-tužiteljice i tuženika, mlt. K. T., rođena 23. travnja 2012. godine, živjet će s majkom I. J.. Nalaže se tuženiku M. T., na ime uzdržavanja mlt. K. T. doprinositi...

Broj odluke: Rev 253/2017-2

41
VSRH Rev 1714/2012-2; 8.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev te je utvrđeno da je tužiteljica suvlasnica u 1/2 dijela stana u O. detaljno opisanog u izreci te presude, te da je tuženik dužan priznati i izdati tužiteljici tabularnu ispravu podobnu za prijenos prava vlasništva na ime tužiteljice što će u ...

Broj odluke: Rev 1714/2012-2

42
VSRH Rev x 29/2015-2; 7.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-1052/05-26 od 28. srpnja 2011. presudio je: „I. Utvrđuje se da je nekretnina i to kč. br. 7801 k.o. D. - kuća broj … u … ulici i dvorište - ukupne površine 98 m2, što je sve evidentirano u posjedovnom listu broj 546 k.o. D. bračna stečevina ...

Broj odluke: Rev x 29/2015-2

43
VSRH Rev 2861/2016-2; 7.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnim rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola poslovni broj Gž Ob-63/2016-2 od 13. travnja 2016. u stavku I. izreke odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Novom Zagrebu, posl.br. P Ob-322/15-25 od 11. prosinca 2015. kojim je tužba tužitelja odbačena kao...

Broj odluke: Rev 2861/2016-2

44
VSRH Rev 2042/2012-2; 25.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je primarno postavljeni zahtjev tužiteljice na utvrđenje da zajedničku imovinu tužiteljice i tuženika stečenu tijekom bračne zajednice čini nekretnina označena kao k. č. br. 147/1 z. u. 1145 k.o. N. u naravi kuća, dvorište i pašnjak, površine 1986 m2, te da su parnič...

Broj odluke: Rev 2042/2012-2

45
VSRH Gr1 329/2016-2; 17.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Rijeci se rješenjem Gž Ovr-547/16-2 od 27. travnja 2016. oglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje o žalbama stranaka podnesenim protiv rješenja Općinskog suda u Rijeci poslovni broj Ovr-6742/16 od 15. siječnja 2016. Prethodno je, a nakon donošenja pobijanog rješenja, Općinski sud...

Broj odluke: Gr1 329/2016-2

46
VSRH Rev 3074/2016-2; 21.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja  suđeno je: »I. Nalaže se tuženoj M. O. (OIB: …), S., da za uzdržavanje mldb. I tužitelja I. C. (OIB: …) zastupanog po ocu i zz P. C. (OIB: …), obojica iz C., plaća iznos od 232,50 kuna mjesečno, počevši od dana podnošenja ove tužbe pa nadalje dok za to budu postojali za...

Broj odluke: Rev 3074/2016-2

47
VSRH Rev 1239/2016-2; 7.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja B. B. iz Z., ..., koji glasi: „1. Nalaže se tuženoj V. B. iz Z., ... da tužitelju B. B. iz Z., ..., isplati iznos od ukupno kn 98.542,85, koji iznos se odnosi na naknadu stvarno učinjenih i opravdanih troškova uzdržavan...

Broj odluke: Rev 1239/2016-2

48
VSRH Rev 1973/2016-3; 29.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu presudom poslovni broj Gž Ob-668/16-2 od 24. svibnja 2016. odbio je žalbu tuženika kao neosnovanu i potvrdio presudu Općinskog suda u Dubrovniku poslovni broj P-593/14 od 7. travnja 2016., kojom je suđeno: "I.              Mijenja se odluka Općinskog suda u Dubrovniku od 11...

Broj odluke: Rev 1973/2016-3

49
VSRH I Kž 384/2016-6; 24.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, pod toč. I. izreke, oglašen je krivim opt. M. T., zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva iz čl. 90. u vezi čl. 33. KZ/97, za koje mu je, uz primjenu odredaba o ublažavanju kazne, utvrđena kazna zatvora u trajanju od četiri godine i osam mjeseci, te zbog kaznenog djela dovođenja u ...

Broj odluke: I Kž 384/2016-6

50
VSRH Rev 1491/2016-4; 3.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu presudom poslovni broj Gž Ob-184/16-2 od 29. veljače 2016. preinačio je točke I., II. i III. presude Općinskog suda u Požegi poslovni broj P Ob-14/2015-10 od 24. studenog 2015., ispravljenu rješenjem tog suda poslovni broj P Ob-14/2015-16 od 21. siječnja 2016. te je sudio: ...

Broj odluke: Rev 1491/2016-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a