Poredano po:

Broj dokumenata: 39

1
VSRH Rev 2026/2016-2; 8.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od ukupno 31.887,86 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila ...

Broj odluke: Rev 2026/2016-2

2
Rev 3549/2018-2; 6.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Tuženik „B. o. Z.“ d.d. Z., dužan je isplatiti tužitelju Ž. B. iz K., ..., vl. građevinskog obrta „I.“ s naslova imovinske štete iznos od 12.035,73 kune sa zakonskim zateznim kamatama prema stopi koja se određuje za svakog polugodište uvećanjem eskontne st...

3
VSRH Rev 1074/2015-2; 30.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je naloženo tuženiku da tužitelju isplati 21.616,39 kn sa zakonskim zateznim kamatama pobliže označenim u izreci, kao i da mu naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 152,00 kn...

Broj odluke: Rev 1074/2015-2

4
VSRH Rev 1910/2017-2; 31.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku da prvotužiteljici isplati iznos od 18.105,00 kn, zajedno sa zateznom kamatom tekućom od 1. siječnja 2011., pa do isplate (toč. I.), te drugotužitelju iznos od 5.296,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 6. rujna 2010. do isplate (toč. II.). Tuženik j...

Broj odluke: Rev 1910/2017-2

5
VSRH Rev 1131/2015-4; 18.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju na ime naknade štete plati iznos od 41.040,62 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 6. lipnja 2012. pa do isplate po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem ...

Broj odluke: Rev 1131/2015-4

6
VSRH Rev 3258/2015-2; 12.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Nalaže se tuženiku J. o. d.d. Z. da tužitelju N. J. iz S. B. plati na ime neimovinske štete s osnova povreda prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje iznos od 200.000,00 kn, na ime imovinske štete iznos od 47.560,00 kn i to osnova tuđe pomoći i njege ...

Broj odluke: Rev 3258/2015-2

7
VSRH Rev 1048/2014-2; 4.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužiteljice te je tuženiku naloženo isplatiti tužiteljici na ime naknade štete iznos od 16.590,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 7. studenog 2006. do isplate te joj naknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 7.417,...

Broj odluke: Rev 1048/2014-2

8
VSRH Rev 3060/2014-2; 10.7.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo tužiteljici isplatiti iznose od 15.510,00 kn i 799,58 kn, te joj naknaditi troškove postupka u iznosu od 7.336,35 kn, sve sa zateznom kamatom pobliže određenom izrekom presude. Drugostupanjskom presudom u pobijanom dijelu prihvaćena je žalba tužiteljice...

Broj odluke: Rev 3060/2014-2

9
VSRH Rev 2470/2015-2; 13.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Tuženik je dužan isplatiti tužitelju na ime materijalne štete na vozilu iznos od kn 18.523,20 kn sa zateznim kamatama počevši od dana donošenja presude 30. rujna 2014. prema stopi koju određuje čl. 29 st. 2 Zakona o obveznim odnosima, koja se određuje uvećanj...

Broj odluke: Rev 2470/2015-2

10
VSRH Rev 1764/2013-2; 8.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja obvezan je tuženik na ime imovinske štete na vozilu isplatiti tužitelju 11.326,78 kuna sa zakonskim zateznim kamatama počev od presuđenja pa do isplate, po stopi preciznije navedenoj u toj točki izreke, dok je sa više zatraženom zateznom kamatom, koji na dosuđeni iznos te...

Broj odluke: Rev 1764/2013-2

11
VSRH Rev 3346/2015-2; 18.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Nalaže se tuženiku J. o. d.d. da isplati tužitelju S. D. iznos od 1.089,06 kn sa zateznom kamatom tekućom od 22. prosinca 2011. godine pa do isplate. II. Odbija se dio tužbenog zahtjeva tužitelja S. D. za isplatu iznosa od 33.047,19 kn, kao i zahtjev za isplatu...

Broj odluke: Rev 3346/2015-2

12
Rev 1384/2015-2; 3.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev da se naloži tuženiku isplatiti tužitelju 172.000,00 kn na ime neimovinske štete i 40.000,00 kn za tuđu pomoć i njegu i izgubljenu zaradu, te rentu, kao i zahtjev za naknadu parničnog troška. Naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku troškove parničnog post...

13
VSRH Rev 1946/2013-2; 13.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice P. A. da bi joj tuženici C. o. d.d. Z., Filijala V. i Hrvatski ured za osiguranje Z. bili dužni solidarno isplatiti na ime naknade štete iz štetnog događaja od 22.5.2008.g. i to: 1. s osnova povrede prava osobnosti na...

Broj odluke: Rev 1946/2013-2

14
VSRH Rev 2511/2012-2; 6.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke odbijeni su tužbeni zahtjevi tužitelja I., II., III. i IV. koji glase: "Nalaže se tuženiku platiti I-tužiteljici D. B. I. od 227.990,00 kn sa zateznom kamatom od 31. prosinca 2007. po stopi određenoj čl. 1. st. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate, a ...

Broj odluke: Rev 2511/2012-2

15
Rev 720/2014-2; 5.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo tužitelju isplatiti 15.575,61 kn i naknaditi mu troškove postupka u iznosu od 7.798,82 kn, sve s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom pobliže navedenom u izreci presude (toč. I. izreke); odbijen je tužbeni zahtjev u daljnjem iznosu od 9.780,00 kn s pr...

16
VSRH Rev 1361/2013-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju imovinsku štetu u iznosu od 30.132,22 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, tekućim od 16. studenog 2009. pa do isplate, pobliže označenim u izreci presude (točka I. izreke). Odbijen je tužitelj sa dijelom tužbenog zahtjeva ...

Broj odluke: Rev 1361/2013-2

17
Rev 1942/2013-2; 15.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja te je tuženiku naloženo isplatiti prvotužiteljici iznos od 220.000,00 kn na ime neimovinske štete i iznos od 22.348,00 kn na ime imovinske štete, drugotužitelju iznos od 150.000,00 kn na ime neimovinske štete i iznos od 2.500,00 kn te t...

18
VSRH Rev 2401/2015-2; 24.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Gžn-1883/12-6 od 31. ožujka 2015. potvrđena je presuda Općinskog suda u Zlataru broj P-607/11-53 od 23. svibnja 2012. kojom je naloženo tuženiku isplatiti prvotužitelju B. M. na ime naknade neimovinske i imovinske štete iznos 282.871,75 kn; drugotužiteljici M...

Broj odluke: Rev 2401/2015-2

19
VSRH Rev 415/2013-2; 13.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Nalaže se tuženiku E. o. d.d. iz Z., ... platiti tužiteljici G. L. iz Z., ..., iznos od 31.740,00 kn sa zateznim kamatama tekućim na iznos od 30.500,00 kn počevši od 08. kolovoza 2009.g. pa do isplate, a na iznos od 1.240,00 kn počevši od 28. rujna 2011.g. ...

Broj odluke: Rev 415/2013-2

20
Rev 1052/13-2; 5.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba tuženika i potvrđuje presuda Općinskog suda u Rijeci broj P-4322/07-40 od 28. lipnja 2010. u dijelu kojim je tužitelju na iznos od 4.326,00 kn dosuđena zakonska zatezna kamata za razdoblje od 23. veljače 2007. do 31. prosinca 2007. po stopi od 15% godišnje, a za razdob...

21
VSRH Rev 1696/2017-2; 5.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku da tužitelju na ime naknade štete isplati iznos od 32.050,59 kn (slovima: tridesetdvijetisućepedesetkunaipedesetdevetlipa) sa zakonskom zateznom kamatom koja do 31. prosinca 2007. g. iznosi 15 % godišnje sukladno uredbi o stopi zatezne ...

Broj odluke: Rev 1696/2017-2

22
VSRH Rev 52/2013-2; 5.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja tuženiku je naloženo isplatiti tužitelju 14.721,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 8. siječnja 2008. do isplate (točka I. izreke). Odbijen je zahtjev za isplatu zateznih kamata od 13. travnja 2007. do 8. siječnja 2008. (točka II. izreke). Tuženik je obvezan naknaditi...

Broj odluke: Rev 52/2013-2

23
VSRH Revr 1536/2014-2; 30.8.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „1. Tuženik je dužan tužitelju isplatiti s osnova neimovinske štete iznos od 40.500,00 kn, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 19.07.2007. do 31.12.2007. g. po stopi određenoj čl.1. Uredbe o visini stope zatezne kamate, a od 01.01.2008.g. do isplate po e...

Broj odluke: Revr 1536/2014-2

24
VSRH Rev 2016/2012-2; 16.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati 15.325,34 kn sa zateznom kamatom koje teku od 12. travnja 2010. pa do isplate (toč. I izreke). Ujedno je odbijen je preostali dio tužbenog zahtjeva koji se odnosi na potraživanje kamata za razdoblje od 21. srpnja 2006. do 12. travn...

Broj odluke: Rev 2016/2012-2

25
VSRH Rev 1616/2012-2; 16.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati zatezne kamate na 68.462,92 kn koje teku od 10. prosinca 2009. do 10. svibnja 2010., a na 17.615,73 kn od 10. prosinca 2009. do 30. lipnja 2011. (toč. I izreke). Ujedno je naloženo tuženiku da tužitelju naknadi parnični trošak od 11....

Broj odluke: Rev 1616/2012-2

26
VSRH Rev 934/2014-2; 5.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade neimovinske štete iznos od 4.125,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od 29. travnja 2009. do isplate, nadoknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 9.970,75 kn (toč. I.) te je naloženo isplatiti tužit...

Broj odluke: Rev 934/2014-2

27
VSRH Rev 1977/2015-2; 28.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom su odbijeni tužbeni zahtjevi na obvezivanje tuženika isplatiti I. tužiteljici i II. tužitelju (F. S.) na ime naknade štete ukupno 501.000,00 kn, i to I. tužiteljici 278.000,00 kn i II. tužitelju 223.000,00...

Broj odluke: Rev 1977/2015-2

28
VSRH Rev 1471/2011-2; 9.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog Općinskog suda u Daruvaru, poslovni broj P-626/09-60 od 13. srpnja 2010., odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da mu tužena plati na ime naknade štete iznos od 320.000,00 kn s kamatom po stopi od 14% godišnje počevši od 6. prosinca 2006. do isplate, ...

Broj odluke: Rev 1471/2011-2

29
VSRH Rev 1344/2016-3; 20.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Sinju, poslovni broj Pn-477/15 od 18. svibnja 2015., suđeno je: "I. Dužan je tuženik Hrvatski ured za osiguranje Z. u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe iz naslova naknade štete zbog povrede prava osobnosti isplatiti tužitelju pod l) P. Ž. pok. ...

Broj odluke: Rev 1344/2016-3

30
VSRH Rev 2459/2012-2; 30.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica od tuženika potražuje 108.950,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Ujedno je tužiteljici naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove 9.944,00 kn, dok je s preostalim dijelom zahtjeva za naknadu parničnih troškova ...

Broj odluke: Rev 2459/2012-2

31
VSRH Rev 550/2014-2; 18.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici isplatiti tužiteljici na ime naknade neimovinske štete iznos 82.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 4. lipnja 2012. do isplate (st. I izreke), dok je odbijen tužbeni zahtjev za iznos 508.000,00 kn na ime neimovinske štete sa zateznim kamatama tekuć...

Broj odluke: Rev 550/2014-2

32
VSRH Rev 1882/2011-2; 21.10.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku da isplate I-tužitelju iznos od 92.121,66 kn, II-tužiteljici iznos od 111.000,00 kn, III-tužiteljici 76.000,00 kn te je naloženo tuženiku da tužiteljima naknadi trošak parničnog postupka. Presudom suda drugog stupnja preinačena je prvostupanjska pres...

Broj odluke: Rev 1882/2011-2

33
VSRH Rev 2339/2011-2; 2.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom na temelju priznanja suda prvog stupnja suđeno je: „Tuženik J. o. d.d. …, Z., dužan je platiti tužiteljici B. A., …, V. G., iznos od 10.300,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom ...

34
VSRH Rev 2520/2013-2; 17.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i u točkama I. do III. izreke naloženo tuženiku isplatiti neimovinsku štetu tužiteljima, odnosno I-tužiteljici u iznosu od 110.000,00 k ...

35
VSRH Rev 445/2011-2; 15.4.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti svakome tužitelju iznos od po 150.000,00 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 19. ožujka 2009. do isplate, te im naknaditi troškove pa ...

36
VSRH Rev 1435/2010-2; 19.12.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "Nalaže se tuženiku E. o. d.d. Z. Podružnica O. iz O. da tužitelju M. C. iz T. 43 na ime naknade neimovinske štete plati iznos od 600.000,00 kuna sa zakonskom ...

37
VSRH Rev 147/2010-2; 7.2.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja te je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je suđeno: „I Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu koji glasi: „Tužen ...

38
VSRH Rev 1357/2009-2; 22.9.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Rev 1357/09-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vlatke Potočnjak-Radej, predsjednice vijeća, Ivana Mikši ...

39
VSRH Jpzg 50/2007-6; 1.6.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Jpzg 50/07-6 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, na sjednici Građanskog odjela kojoj je predsje ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a