Poredano po:
Povratak na Zakon o radu (2009)

Broj dokumenata: 1981

1
Rev 1151/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev I i II-tužiteljice za utvrđenje da nije bila dopuštena tuženikova odluka o otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme njihovom predniku V. P., da radni odnos nije prestao 5. ožujka 2013., te za isplatu 149.071,70 kn s pripadajućim zateznim kamatama ...

2
Revr 220/2018-8; 29.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž R-639/2016-2 od 31. listopada 2017., suđeno je: "Preinačava se presuda Općinskog suda u Rijeci od 3. ožujka 2016. poslovni broj P-3424/13-23 u toč. 1, 2, 3. i 5. izreke i odbija slijedeći tužbeni zahtjev: „1. Utvrđuje se da je Odluka o redovi...

3
Rev 991/2021-2; 22.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „Nalaže se tuženiku Industrijsko-obrtnička škola S. da tužitelju I. S. na ime jubilarne nagrade isplati neto iznos od 875,00 kn (slovima: osamstosedamdesetpetkuna), te bruto iznos od 1.293,11 kuna (slovima: tisućudvjestodevedesettrikuneijedanaestlipa) za...

4
Rev 860/2021-4; 21.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-325/15-22 od 28. listopada 2015. sudio je: "I. Utvrđuje se da nije zakonit i dopušten otkaz ugovora o radu kojeg je tužitelju P. B. iz S., S., OIB: …, dao tuženik H. - H. d.d., Z., OIB: …, Odlukom o poslovno uvjetovanom otkazu broj HP-02/2-0...

5
Rev 1226/2020-3; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-4391/14-35 od 10. veljače 2017. utvrđen je nedopuštenim izvanredni otkaz ugovora o radu kojeg je tuženik dao tužiteljici Odlukom od 11. lipnja 2014. i Odluka od 7. srpnja 2014. kojom je odbijen zahtjev tužiteljice za zaštitu prava protiv te odluke ...

6
Rev 730/2021-2; 7.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku platiti tužitelju 21.940,25 kn s pripadajućim zateznim kamatama (stavak I. izreke); 85.000,00 kn bruto s pripadajućim zateznim kamatama (stavak II. izreke); 384.914,71 kn bruto s pripadajućim zateznim kamatama (stavak III. izreke); odbijen je tužbeni ...

7
Revr 1706/2014-5; 6.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „I. Utvrđuje se da je odredba članka 6 st. 1. Ugovora o radu na određeno vrijeme sklopljenog dana 12. ožujka 2010.g. između tuženika P. V. d.d. V., kao poslodavca i t...

8
Rev 650/2021-2; 15.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka o otkazu Ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika tužiteljice M. K. broj 02-245/14 od 08. srpnja 2014. 2. Nalaže se tuženiku L. R. H. d.d. O. (OIB…) da tužiteljicu M. K. (OIB…) vrati na rad na radno mjesto k...

9
Rev 73/2021-2; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti odluke o otkazu ugovora o radu od 11. rujna 2012. te za utvrđenje da radni odnos nije prestao; za utvrđenje ništetnosti odluke tuženika od 12. listopada 2012. kojom je odbijen zahtjev tužitelja za zaštitu prava, kao i za...

10
Rev 2670/2019-2; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je Odluka Vlade Republike Hrvatske o otkazivanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 22. listopada 2010. (dalje: KU) nezakonita i nedopuštena (toč. I. izreke); da je KU bio na snazi do 22. listopada 2014. (toč. II. izreke) te je naloženo ...

11
Rev 5262/2019-2; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženik s osnova razlike plaće u razdoblju od 1. ožujka 2010. do prosinca 2014. isplati bruto iznos 391.785,11 kn, kao i da mu naknadi trošak parničnog postupka. Pod točkom II. izreke odbijen je z...

12
Revr 951/2017-2; 12.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku poslovni broj Pr-1109/15-11 od 9. siječnja 2017., suđeno je: "I./ Utvrđuje se da je Odluka o otkazu ugovora o radu od dana 30.04.2012. godine tuženika O.-K. d.d. iz O., ..., OIB: ..., nezakonita i nedopuštena, te da prema tome radni odnos tužitel...

13
Rev 697/2020-2; 27.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži utvrđenje da nije dopuštena odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 31. prosinca 2007. te je naloženo tuženiku vratiti tužitelja na radno mjesto strojara uz isplatu naknade plaće od 767.645,19 kn sa zakonskim zateznim kamata...

14
Rev 5275/2019-2; 21.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na utvrđenje da je odluka tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu klasa: 112 - 01/12 - 01/29, Ur. br. 376 - 02 - 12 - 1 od 12. studenog 2012. nedopuštena i nezakonita, ...

15
Revr 335/2018-2; 13.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice na isplatu iznosa od 277.589,97 kuna sa zateznim kamatama kako je to pobliže navedeno u izreci radi isplate plaće (stavak I. izreke). Odbijen je zahtjev tužiteljice za naknadom troškova postupka (stavak II. izreke). Naloženo je tu...

16
Revr 685/2018-2; 7.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužiteljice kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvoga stupnja kojom je odlučeno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „1. Utvrđuje se da je tuženik povrijedio tužiteljici prava iz radnog odnosa. 2. Nalaže se tuženom platiti t...

17
Revr 680/2016-6; 31.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da je tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu Klasa: 112-01/12-01/96, Ur. broj: 2170-54-01-12-11, od 26. rujna 2012., kojom je tuženik izvanredno otkazao ugovor o radu s tužiteljicom, pravno nedopuštena, slijedom čega tužiteljici radni odnos nij...

18
Rev 1117/2020-4; 23.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I/ izreke utvrđene su nezakonitima i nedopuštenima pismena bez naslova Odluka tuženice-protutužiteljice (dalje: tuženice) od 24. kolovoza 2010., Odluka tuženice od 17. rujna 2010., kao i Odluka tuženice od 5. listopada 2010. U toč. II/ izreke prvostupanjske presude ra...

19
Revr 770/2018-4; 17.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom odbijen tužbeni zahtjev tužitelja da se naloži tuženiku isplatiti mu, s osnove razlike plaće u razdoblju od siječnja 2013. do svibnja 2014., bruto iznos do 143.439,38 kn, kao i da mu naknadi troškove postupka. Drugostupanjskom je presudom suđeno: „Preinačava se presuda ...

20
Rev 2366/2018-2; 16.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme zbog osobite teške povrede obveze iz radnog odnosa od 13. 06.2014. koju je tuženik G. P. Z. d.o.o. dao tužitelju...

21
Revd 1204/2021-2; 16.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž R-537/2018-2 od 1. rujna 2020., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Rijeci poslovni broj P-866/14-40 od 27. veljače 2018. Postupajući sukladno odr...

22
Rev 2656/2018-2; 9.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u st. I., II., III., IV., V., VI. i VII. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev prvo do sedmo tužitelja za utvrđenje da su nedopuštene odluke prednika tuženika od 2. travnja 2014. o stavljanju izvan snage odluke o otkazu ugovora o radu (poslovno uvjetovani otkaz) od 15. siječnj...

23
Rev 861/2020-2; 9.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je nezakonita i nedopuštena tuženikova odluka o otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 6. prosinca 2013. kao i zahtjev za utvrđenje da radni odnos tužiteljice kod tuženika na radnom mjestu administrator u autoškoli nije p...

24
Revr 1195/2014-3; 24.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja da je otkaz ugovora o radu tužitelja nedopušten, da se „poništava“ odluka tuženika od 14. ožujka 2012. kojom je tužitelju otkazan ugovor o radu na radnom mjestu domara u prodajnom centru G. c. & c. P. s aneksima ugovora, s ponudom sk...

25
Revr 480/2016-2; 17.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je tuženikova žalba kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvoga stupnja kojom je odlučeno: „I. Utvrđuje se da su nedopuštene Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu koju je tuženik donio 24.12.2013. i Odluka koju je tuženik donio 28.01.2014., te se utvrđu...

26
Rev 908/2020-3; 9.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci presudom poslovni broj Pr-1119/14-67 od 18. ožujka 2016. pod točkom 1. i 2. izreke utvrdio je da su nedopuštene odluke tuženika od 17. svibnja 2010. o otkazu ugovora o radu tužiteljima od 30. kolovoza 2007., da radni odnos tužitelja kod tuženika na temelju ugovora o radu od 30....

27
Rev 448/2019-2; 9.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da nije dopuštena Odluka tuženika od 27. veljače 2012. kojom je tuženik dao tužitelju redoviti otkaz Ugovora o radu na neodređeno vrijeme sklopljenog između stranaka 30. siječnja 2009., te da radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao (toč. I.). Dalje je ...

28
Rev 95/2021-2; 3.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja da mu tuženik isplati 20.622,82 kuna sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom na svaki pojedini iznos od dospijeća pa do isplate. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda. Protiv...

29
Revr 2247/2015-2; 3.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. utvrđeno je da izvanredan otkaz dan tužiteljici s danom 15. svibnja 2013. nije dopušten i da radni odnos tužiteljice kod tuženika temeljem ugovora o radu Klasa: 112/02/02-01, Urbroj:2109-27-02-02 od 5. rujna 2002. nije prestao izuzev vremena od 13. siječnja 2015. ...

30
Revr 945/2017-2; 3.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom odbijena tužiteljeva žalba kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvoga stupnja kojom je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje da je nedopuštena tuženikova Odluka broj ... od ... o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu tužitelju sklopljenog 2. studenoga 2009. na...

31
Revr 1090/2016-2; 3.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-1873/14 od 16. prosinca 2014. odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 530.553,04 kn s pripadajućim zateznim kamatama kao i zahtjev za plaćanje troškova postupka. Presudom Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž R-1016/15 od 2. ...

32
Revr 692/2018-2; 27.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da odluka tuženika o redovitom poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora od 23. listopada 2013., kao i odluka tuženika od 22. listopada 2013., nisu dopuštene te da radni odnos tužiteljice kod...

33
Rev 2761/2018-3; 27.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom i rješenjem Županijskog suda u Varaždinu - Stalne službe u Koprivnici, poslovni broj Gž R-51/15-3 od 17. studenoga 2015., preinačena je presuda Općinskog suda u Varaždinu, poslovni broj P-1762/14-37 od 30. ožujka 2015. tako da je suđeno i riješeno: „Uvažava se žalba tuženika kao ...

34
Revr 218/2018-2; 26.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužitelja kojim traži da se utvrdi da je nedopuštena Odluka tuženika o otkazu Ugovora o radu od 18. siječnja 2014., kojom je tuženik otkazao tužitelju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme br. 02-699/1-2008 od 23. siječnja 2008., da se utvrdi da je radni ...

35
Revr 553/2018-2; 20.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice za utvrđenje nedopuštenom Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu, zahtjev za sudski raskid ugovora o radu, naknadu štete te naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Ujedno je naloženo tužiteljici da naknadi tuženiku troškove parničnog postu...

36
Rev 3570/2019-3; 19.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da nije dopuštena odluka o izvanrednom otkazu i da radni odnos nije prestao (toč. I izreke) te da se raskida ugovor o radu koji su stranke sklopile 21. travnja 2011. te se utvrđuje da je s istim danom prestao radni odnos tužitelja kod tuženika (toč. II izreke). U...

37
Rev 1235/2020-2; 13.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice kojim traži da se utvrdi da je nedopuštena odluka tuženika od 28. ožujka 2014. o izvanrednom otkazu ugovora o radu te da njezin radni odnos kod tuženika nije prestao (stavak I. točka 1. izreke); zahtjev za isplatu plaće za travanj 2014. u iznos...

38
Revr 991/2017-10; 12.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski radni sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pr-623/16-39 od 30. studenog 2016. sudio je: "1. Utvrđuje se da su odluke tuženika-protutužitelja T. & C. d.o.o., Z., OIB: …, i to Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora od 05. studenog 2013.g., kojom se...

39
Rev 740/2020-2; 12.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži utvrđenje da nije dopušten izvanredni otkaz ugovora o radu (toč. I/I izreke) i vraćanje na posao okivača-montera (toč. I/II) uz isplatu naknade plaće od 29. studenoga 2011. do vraćanja na posao (toč. I/III izreke) te isplatu n...

40
Revr 962/2017-4; 5.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Utvrđuje se da otkaz Ugovora o radu od 14. ožujka 2014., koji je tuženik H.-H. p. d.d., ...., Z., dao tužiteljici A. P. iz S., ..., nije dopušten. II/ Nalaže se tuženiku H.-H. p. d.d., Z., ..., OIB: ..., vratiti tužiteljicu A. P. iz S., ..., OIB: ..., n...

41
Rev 2703/2019-3; 16.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici Republici Hrvatskoj za Ministarstvo unutarnjih poslova isplatiti tužitelju uvećani dio plaće u ukupnom bruto iznosu od 271.231,09 kn sa zateznim kamatama na pojedinačne iznose od dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate, kako je pobliže navedeno u to...

42
Revr 678/2018-2; 16.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice upravljen za utvrđenje da Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tužiteljice Snježane Barić od 14. ožujka 2014. nije dopuštena i da radni odnos tužiteljice nije prestao, kao i zahtjev za vraćanje na rad na poslove radnog mj...

43
Rev 924/2020-2; 15.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu naknade neisplaćenih plaća u iznosu od 218.155,34 kuna sa zateznim kamatama pobliže opisanim u izreci presude. Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u dijelu kojim je traženo da se utvrdi nedopuštenom odluka o otkazu ugovora o rad...

44
Rev 1202/2020-2; 15.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: » I.              Utvrđuje se nedopuštenim otkaz što ga je tuženik Z. H. d.o.o. sa sjedištem u Z., OIB: … (Z. H. d.o.o. - PODRUŽNICA Z., Z.) dao tužitelju M. M. iz D. S., OIB: lukom o izvanrednom otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 3. kolovoza 201...

45
Revr 952/2017-3; 9.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim se traži utvrđenje da je odluka o otkazu ugovora o radu nedopuštena i kojim se nalaže tuženiku vratiti tužiteljicu na radno mjesto na kojem je radila prije nezakonitog prestanka radnog odnosa uz naknadu parničnog troška tužitel...

46
Rev 1176/2020-2; 8.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da Odluka o otkazu ugovora o radu od 6. rujna 2012. nije dopuštena kao i zahtjev za sudskim raskidom i naknadom štete od 375.000,00 bruto sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatom. Drugostupanjskom presudom potvrđena je prv...

47
Rev 1149/2020-2; 8.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje nedopuštenom odluke tuženika od 4. veljače 2014. o poslovno uvjetovanom otkazu tužiteljevog ugovora o radu i tuženiku nalaže vraćanje tužitelja na poslove koje je obavljao prije donošenja navedene odluke ili na druge ...

48
Rev 2187/2018-3; 2.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženici isplatiti tužitelju ukupan iznos od 397.334,43 kune s pripadajućim kamatama (točka I. izreke). Odlučeno je o troškovima postupka (točka II. izreke). Presudom suda drugoga stupnja potvrđena je prvostupanjska presuda. Protiv presude suda drugoga stup...

49
Revr 1219/2016-3; 25.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 14. veljače 2012. nije dopuštena. U točki II. naloženo je tuženiku nadoknaditi parnični trošak u iznosu od 5.000,00 kn zajedno sa zateznom kamatom. Pod točkom III. odbijen je protutužbeni zahtjev tuženika-protutuži...

50
Revr 276/2018-2; 25.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica zatražila utvrđenja da je nedopuštena odluka tuženika o redovitom otkazu ugovora o radu od 12. prosinca 2011. godine i da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao, pa da se poništi ta odluka o otkazu ugo...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a